Wniosek o rejestracje układu zbiorowego

advertisement
……………………………
..………., dnia ……………….
(wnioskodawca, regon)
(miejscowość, data wniosku)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY /
PROTOKOŁU DODATKOWEGO DO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY*)
Na podstawie art. 24111 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji
układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów
klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. 2001.34.408) wnoszę o zarejestrowanie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy / Protokołu Dodatkowego nr …. do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy*) dla Pracowników ……………………………. (nazwa pracodawcy).
1. Data i miejsce zawarcia układu / protokołu dodatkowego*):
Data wejścia w życie układu / protokołu dodatkowego *):
2. Strony układu / protokołu dodatkowego *):
Pracodawca: …………………………, reprezentowany przez ………………………………..
Organizacja związkowa:

…………………………………….., reprezentowany przez …………………..…………..

…………………………………….., reprezentowany przez …………………..…………..

………………………….…………., reprezentowany przez …………………..…………..
3. Termin mocy obowiązującej układu / protokołu dodatkowego*):
Układ / protokół dodatkowy*) zawarty jest na czas nieokreślony / na czas określony
do dnia…………...*)
4. Zakres obowiązywania układu / protokołu dodatkowego *) terytorialny i podmiotowy
……………………………………………………………………………………………..………….
Liczba pracowników , którzy zostali objęci zakładowym układem zbiorowym pracy /
protokołem dodatkowym*): ………………………………………………………………………..
5. Pracodawca jest/nie**) jest objęty ponadzakładowym układem zbiorowym pracy:
………………………………………………………………………………………………………...
6. Strony
zawierające
Zakładowy
Układ
Zbiorowy
Pracy
/
Protokół
dodatkowy
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy*) ……………………………………………
(nazwa pracodawcy) stwierdzają, że spełniły warunki wymagane do jego zawarcia.
Załączniki:
*) Właściwe wybrać
**)Właściwe wybrać. W przypadku, gdy pracodawca jest objęty Ponadzakładowym Układem
Zbiorowym Pracy należy wskazać jakim oraz do wniosku należy dołączyć tekst układu
Ponadzakładowego.
Download