Regulamin Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w IChF PAN

advertisement
Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w
Instytucie Chemii Fizycznej PAN
I. Zasady ogólne
§1
1. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy mają prawo wybierać i odwoływać wszyscy
pracownicy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Prawo to nie przysługuje osobie świadczącej pracę na podstawie umowy cywilno prawnej
(umowa o dzieło, umowa - zlecenie, umowa agencyjna).
§2
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z
1983 r. Nr 35, poz. 163 z późniejszymi zmianami) wybory Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy przeprowadza Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.
§3
1. Kadencja Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata z tym zastrzeżeniem, że
wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy pełni swoją funkcję do dnia kolejnych
wyborów.
2. W razie nie wywiązywania się ze swoich obowiązków Zakładowy Społeczny Inspektor
Pracy może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek:
‒ zakładowej organizacji związkowej wymienionej w § 2 niniejszego Regulaminu,
‒ co najmniej 1/5 pracowników.
3. Odwołanie wymaga dowodowego i rzeczowego uzasadnienia. Wniosek o odwołanie
składa się do zakładowej organizacji związkowej.
4. Odwołanie może także nastąpić w przypadku nieobecności Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy spowodowanej przebywaniem na długoterminowym urlopie bezpłatnym.
5. W przypadku rezygnacji, ustania stosunku pracy, odwołania lub utraty biernego prawa
wyborczego przez osobę pełniącą funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
przeprowadzane są nowe wybory z zachowaniem zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
II. Kandydat na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
§4
1. Kandydatem nie może być:
‒ pracodawca,
‒ osoba zajmująca stanowisko kierownicze bezpośrednio podległe pracodawcy
2. Kandydat na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy musi być pracownikiem IChF
PAN i musi mieć co najmniej 10‒letni staż pracy w IChF PAN.
III. Komisja Wyborczo - Skrutacyjna
§5
1. W celu przeprowadzenia wyborów, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" powołuje
Komisję Wyborczo ‒ Skrutacyjną zwaną dalej Komisją.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na funkcję Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy.
3. Skład Komisji zostaje podany do wiadomości wszystkich pracowników.
§6
Do zadań Komisji należy:
‒ rejestracja kandydatów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,
‒ sporządzenie kart wyborczych,
‒ przeprowadzenie głosowania,
‒ obliczenie wyników głosowania,
‒ sporządzenie protokołu z wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy i
ogłoszenie wyników głosowania.
§7
1. Kandydaci na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy zgłaszani są do Komisji
Wyborczo ‒ Skrutacyjnej.
2. Komisja przed wpisaniem kandydata na listę sprawdza czy spełnia on kryteria, o jakich
mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Listę kandydatów zamyka się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.
4. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wybiera się z nieograniczonej liczby
kandydatów. Kandydaci na liście wyborczej umieszczani są w kolejności alfabetycznej
5. Lista kandydatów jest podana przez Komisję Wyborczo ‒ Skrutacyjną do wiadomości
wszystkich pracowników.
6. Kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
IV. Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
§8
1. Wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dokonują pracownicy w wyborach
tajnych, bezpośrednich i równych. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
2. Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy zostaje osoba, która uzyskała największą
liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości głosów, Komisja
zobowiązana jest przeprowadzić bez zbędnej zwłoki dodatkowe głosowanie, w którym
pracownicy głosują na tych kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość głosów.
V. Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nie ujętych w tym Regulaminie decyduje Komisja Zakładowa NSZZ
"Solidarność".
2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję Zakładową; NSZZ "Solidarność”
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN i wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.
Warszawa 16.06.2014 r.
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
W. Juszczyk
E. Wronek
L. Zommer
Download