Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej (zwykłe

advertisement
1.Podwyższenie kapitału
zakładowego.
Zasady ogólne podwyższenia kapitału zakładowego.
Podwyższenie kapitału zakładowego jako szczególna postać zmiany statutu spółki akcyjnej
doczekało się w KSH szeregu nowych, wcześniej nie występujących w polskim prawie spółek
rozwiązań legislacyjnych. Obecnie z uwagi na sposób w jakim jest ono dokonywane,
mówimy o podwyższeniu kapitału zakładowego :
-
zwykłym,
ze środków własnych spółki,
docelowym,
warunkowym.
a) Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej (zwykłe podwyższenie kapitału
zakładowego)?
1
Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji
nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?
Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu
co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.
Aby podwyższyć kapitał zakładowy należy:
 Podjąć uchwałę o zmianie statutu i podwyższeniu kapitału zakładowego,
 Przeprowadzić objęcie akcji; polegające na dokonaniu ogłoszenia oraz dokonaniu
zapisów na akcje.
 Zarejestrować podwyższenie kapitału zakładowego.
Co powinna i co może zawierać uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego?
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać:
1. sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
2. oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne,
3. szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom
nowej emisji,
4. cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do
oznaczenia ceny emisyjnej,
5. datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie,
6. terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub
radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o
objęciu akcji przez oznaczonego adresata,
7. przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za
takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich jeżeli akcje
mają być objęte za wkłady niepieniężne.
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według
którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji
(dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa
poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy licząc od dnia
powzięcia uchwały.
Komu można zaoferować akcje nowej emisji?
Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
1. złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty
następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna),
2. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja
zamknięta),
3. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo
poboru (subskrypcja otwarta).
Czy dotychczasowy akcjonariusz jest uprzywilejowany?
Jak zostało już wspomniane, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji
w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne
zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości.
Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia
2
walnemu zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Jak przebiega wykonanie prawa poboru?
Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować
w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać:
1. datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
2. sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
3. liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji, podlegających prawu poboru,
4. cenę emisyjną akcji,
5. zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
6. miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru
oraz nie uiszczenia należnych wpłat,
7. termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli
w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,
8. termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie
może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia,
9. termin ogłoszenia przydziału akcji.
Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, ogłoszenie
wzywające do zapisywania się na akcje powinno zawierać także dane:
1. numer i datę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut,
2. firmę i adres spółki,
3. firmę (nazwę) i adres subemitenta oraz oferowaną mu cenę objęcia akcji, jeżeli spółka
zawarła umowę z subemitentem,
4. firmę (nazwę) i adres podmiotu, przyjmującego zapisy i wpłaty na akcje, jeżeli spółka
udzieliła takiego upoważnienia,
5. termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje; termin ten nie może
być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.
Powyższych uregulowań dotyczących ogłoszenia nie stosuje się jednak do subskrypcji
akcji w ramach publicznego obrotu.
Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może
zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni
być poinformowani o treści ogłoszenia listami poleconymi. Termin do wykonania prawa
poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do
akcjonariusza.
Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji,
zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.
Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:
1. jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu
subskrybentowi należy przyznać taki procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje
mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku
do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym
akcjonariuszom uważa się za nieobjęte,
2. liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być wyższa niż
liczba akcji, na które złożył on zamówienie,
3
3. pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydziela według swego uznania,
jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Walne zgromadzenie może uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie.
Jak przebiega zapis na akcje?
Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez spółkę
co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis subskrypcji powinien być złożony
spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie
albo w liście poleconym, o którym była już mowa.
Zapisy powinny zawierać:
1. oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji,
2. wysokość wpłaty dokonanej na akcje,
3. zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki,
4. podpisy subskrybenta oraz spółki, albo innego podmiotu, upoważnionego do
przyjmowania zapisów i wpłat na akcje,
5. adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje.
Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym
podpisem.
Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia
subskrypcji. Jeżeli w tym terminie całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych
akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego
uważa się za niedoszłe do skutku. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu
zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia kapitału
zakładowego do skutku w pismach, w których były opublikowane ogłoszenia o
subskrypcji i równocześnie wezwać subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot.
Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia
ogłoszenia wezwania lub od dnia otrzymania listu poleconego przez akcjonariusza.
Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została
subskrybowana i należycie opłacona, zarząd powinien dokonać, w terminie dwóch tygodni
od upływu terminu zamknięcia subskrypcji, przydziału akcji subskrybentom zgodnie z
ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i
rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji należy wyłożyć najpóźniej w terminie tygodnia od
dnia przydziału akcji i pozostawić do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w
miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
Osoby, którym akcji nie przydzielono, należy wezwać do odbioru wpłaconych kwot
najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji.
Jak zarejestrować uchwałę walnego zgromadzenia ?
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu
rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a jeżeli udzielona została
zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu - od dnia udzielenia tej
zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożone przed
upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału
zakładowego.
4
Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia
należy dołączyć:
1. uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, bądź uchwałę
zarządu,
2. ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji
zamkniętej albo otwartej,
3. spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich
oraz wysokości uiszczonych wpłat,
4. dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do
zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane,
5. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w
przypadku, gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie
określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
6. umowę objęcia akcji, jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej,
7. oświadczenie zarządu o objęciu akcji jeśli zarząd złożył takie oświadczenie.
W przypadku objęcia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu należy dołączyć prospekt, o
którym mowa w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.
b) Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
Zgodnie z art. 442 k.s.h. walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy
przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych
utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one zużyte na ten cel w granicach określonych
przepisem art. 348 § 1 KSH ( art. 442 § 1 k.s.h. ).
Warunkiem dopuszczalności powzięcia uchwały o podwyższeniu w omawiany sposób jest
odpowiednia kondycja finansowa spółki potwierdzona zatwierdzonym sprawozdaniem
finansowym za ostatni rok obrotowy sporządzonym na dzień bilansowy przypadający w
okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem walnego zgromadzenia, na którym
przewiduje się powzięcie takiej uchwały, wykazującym zysk oraz opinią biegłego rewidenta
nie zawierająca istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli bowiem
pomiędzy dniem bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a dniem
odbycia walnego zgromadzenia upłynęło przynajmniej sześć miesięcy należy sporządzić
nowy bilans i rachunek zysków i strat oraz poddać go badaniu biegłego rewidenta ( art. 442 §
2 k.s.h. ).
Akcje przydziela się akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale
zakładowym. Postanowienie statutu lub uchwały zgromadzenia wyłączające lub ograniczające
powyższe uprawnienie statutu jest nieważne ( art. 443 § 1 k.s.h. ). Akcje te generalnie nie
wymagają objęcia ( art. 442 § 3 k.s.h. ). Jeżeli jednak wskutek przydziału proporcjonalnie do
udziału w dotychczasowym kapitale zakładowym akcjonariuszom miałyby przypaść części
ułamkowe akcji, wówczas walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o emisji i wydaniu
akcjonariuszom akcji, które nie są w pełni pokryte ze środków spółki pod warunkiem
uiszczenia przez nich dopłat do pełnej ceny emisyjnej lub o wypłacie akcjonariuszom
stosownych kwot, stanowiących różnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną
przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji ( art. 443 § 2 k.s.h.). Akcje
przydzielone akcjonariuszom po uiszczeniu dopłaty do ceny emisyjnej wymagają objęcia
przez nich.
5
c) Docelowe podwyższenie kapitału zakładowego
Kodeks spółek handlowych statuuje nowy sposób podwyższania kapitału zakładowego
stanowiąc, że statut może upoważniać zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do
podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych jego przepisami. Zarząd może
wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że wysokość kapitału docelowego nie może
przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielania upoważnienia
zarządowi ( art. 444 § 1 i 3 k.s.h. ).
Zaletą prezentowanego rozwiązania, według autorów projektu ustawy jest obniżenie kosztów
pozyskiwania kapitału i umożliwienie zarządowi szybkiej emisji w najbardziej odpowiednim
czasie, przy jednoczesnym uniknięciu wzrastającego ostatnio ryzyka blokady akcji wskutek
zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia o zmianie
statutu przewidująca upoważnienie zarządu do docelowego podwyższenia kapitału
zakładowego do skutecznego powzięcia wymaga kwalifikowanej większości głosów (3/4),
odpowiedniego kworum ( w spółkach prywatnych obecności akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej ½ kapitału zakładowego na zgromadzeniu a w jego braku – 1/3 kapitału
zakładowego na kolejnym zgromadzeniu zwołanym w tym samym celu, zaś w spółkach
publicznych – co najmniej 1/3 kapitału, z tym że w razie w jego braku – na kolejnym
zgromadzeniu bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy, chyba że statut zawiera inne
postanowienia w tym zakresie ) oraz umotywowania ( art. 445 k.s.h. ).
Natomiast uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Wymaga ona zachowania
formy aktu notarialnego ( art. 446 § 3 k.s.h. ).
W postanowieniach statutu regulujących docelowe podwyższenie kapitału zakładowego
należałoby również określić następujące kwestie :
1) dopuszczalności wnoszenia przez akcjonariuszy aportów na pokrycie kapitału docelowego
2) wskazania organu spółki władnego do udzielania zarządowi zgody na powzięcie uchwały
w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne ewentualnie upoważnienie
zarządu do podjęcia tej uchwały bez zgody jakiegokolwiek organu spółki.
Dopuszczalne jest wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.
d) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Stosownie do art. 448 § 1 i 2 k.s.h. walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie
kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo objęcia nowych
akcji wykonują je na warunkach określonych w uchwale o podwyższeniu. Ustawodawca
ściśle określa zasady podjęcia uchwały w omawianym trybie. I tak, może być ona powzięta
wyłącznie w następującym celu :
1) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa,
2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w
zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu do
uprawnień w zysku spółki lub spółki zależnej większością kwalifikowana ¾ głosów przy
kworum takim samym jak w razie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego ( art. 448
§ 2 oraz 449 § 1 zd. 1 k.s.h. ).
W treści uchwały należy wskazać w szczególności :
6
1)
2)
3)
4)
wartość nominalną podwyższenia,
cel podwyższenia,
termin wykonania prawa objęcia akcji,
określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji ( art. 449 § 1 zd. 2 k.s.h. ).
W przypadku wnoszenia aportów na pokrycie akcji w tak podwyższanym kapitale
zakładowym, należy poddać je badaniu biegłego rewidenta ( art. 449 § 3 k.s.h. ).
Obowiązkiem zarządu jest zgłosić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego do sądu
rejestrowego a następnie, wciągu sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru – ogłosić w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w inny sposób, jeżeli jest przewidziany statutem (
art. 450 w związku z art. 5 § 3 k.s.h. ). Objęcie akcji w warunkowo podwyższanym kapitale
zakładowym następuje poprzez złożenie bezwarunkowego i bez zastrzeżenia terminu
oświadczenia na formularzu przygotowanym przez spółkę co najmniej w dwóch
egzemplarzach o treści wskazanej przepisem art. 437 § 2 w związku z art. 451§1 zd. 2 k.s.h. ).
Po zarejestrowaniu podwyższenia zarząd wyda akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady,
dokumenty akcji zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu pod rygorem nieważności
tych dokumentów w razie naruszenia wyżej wymienionych wymogów. W ramach tego
podwyższenia nie jest dopuszczalne rozłożone w czasie wnoszenie wkładów na pokrycie akcji
( art. 451 § 3 zd. 2 k.s.h. ). Zarówno nabycie praw z akcji, jak i podwyższenie kapitału
zakładowego o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o
podwyższeniu warunkowym następuje wraz z wydaniem dokumentów akcji zgodnie z
wymaganiami ustawy .
Pamiętaj, że:
 Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 500 000 złotych (a
wartość nominalna akcji nie może być niższa niż jeden grosz).
 Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę
statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po
upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.
 Wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie,
wskazanym w prospekcie. Jednakże termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać
prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia prospektu.
Akcjonariusze spółki publicznej, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego
wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż
wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje
objęte dodatkowym zapisem, zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte
w tym trybie zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena
emisyjna.
Podstawa prawna:
 Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz.
1037 ze zmianami).

2.Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej .
Sposoby obniżenia kapitału zakładowego
Wysokość kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej spółce akcyjnej
odzwierciedla wartość każdej z akcji. Dlatego też obniżenie kapitału zakładowego musi w
określony sposób wpływać albo na ilość akcji w spółce akcyjnej albo na wartość tych akcji.
7
Kodeks spółek handlowych przewiduje trzy sposoby obniżenia kapitału zakładowego:
poprzez umorzenie akcji - wówczas pewna ilość akcji zostaje wycofana z obrotu a co się z
tym wiąże wartość, którą one wyrażają stanowi kwotę, o jaką obniżony zostaje kapitał
zakładowy. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez połączenie akcji wówczas wartość jednej akcji powstałej w wyniku połączenia jest mniejsza od sumy wartości
akcji połączonych.
Trzecim sposobem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości akcji. Należy
jednak pamiętać, że w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wartość każdej z akcji nie
może niższa niż 1 grosz.
Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak jeszcze jeden sposób obniżenia wartości
kapitału zakładowego. Jest nim podział spółki przez wydzielenie nowej spółki.
Sposób obniżenia kapitału zakładowego musi być określony w ogłoszeniu o zwołaniu
WZA, na którym ma zostać podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego.
Zmiana statutu
Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. Zmianę statutu może uchwalić
jedynie walne zgromadzenie akcjonariuszy. W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, na którym planowana jest zmiana kapitału zakładowego poprzez zmianę
statutu należy podać informacje o kwocie, o która kapitał zakładowy ma być obniżony oraz
sposób obniżenia. Zawiadomienie o WZA powinno przedstawiać również cel obniżenia
kapitału zakładowego.
Obniżenie kapitału zakładowego - jako zmiana statutu - wymaga powzięcia uchwały
większością trzech czwartych głosów, chyba że statut przewiduje surowsze warunki zmiany
statutu.
Samo powzięcie uchwały nie skutkuje jednak automatycznym obniżeniem kapitału
zakładowego. W celu prawidłowego obniżenia kapitału zakładowego konieczne jest
przeprowadzenie tzw. postępowania konwokacyjnego.
Obniżenie kapitału zakładowego przez zarząd
Jedną z przyczyn obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji. Umorzenie akcji jest
dopuszczalne jeżeli statut tak stanowi. Umorzenie następuje na podstawie uchwały WZA o
umorzeniu. Jednak w przypadku tzw. automatycznego umorzenia akcji uchwalę WZA o
umorzeniu a także uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego zastępuje uchwała
zarządu. Uchwała ta powinna być zaprotokołowana przez notariusza. W tym przypadku
obniżenie kapitału następuje na podstawie uchwały zarządu.
Podobna sytuacja następuje w przypadku umorzenia akcji własnych spółki, które nie
zostały zbyte w określonym przez k.s.h. terminie. Wówczas umorzenie akcji a także
obniżenie kapitału zakładowego będące skutkiem tego umorzenia następuje na mocy uchwały
zarządu zaprotokołowanej przez notariusza.
Postępowanie konwokacyjne
Wysokość kapitału zakładowego świadczy o sile finansowej spółki. Wobec osób trzecich
spółka o wysokim kapitale zakładowym staje się bardziej wiarygodna i bezpieczna pod
względem inwestycyjnym. Choć spółka akcyjna odpowiada całym swoim majątkiem za swe
zobowiązania a nie tylko wysokością kapitału zakładowego, to wysokość tego kapitału
stanowi minimalny zakres odpowiedzialności spółki. Dlatego też obniżenie kapitału
zakładowego może zaniepokoić wierzycieli spółki akcyjnej, którzy mogą obawiać się o spłatę
swych należności. Postępowanie konwokacyjne ma na celu powiadomienie wszystkich
wierzycieli spółki o dokonaniu obniżenia kapitału.
8
Postępowanie to przeprowadza zarząd spółki akcyjnej. Zobowiązany jest on zawiadomić
wszystkich wierzycieli spółki o powziętej uchwale obniżającej wysokość kapitału
zakładowego. Zarząd powinien uczynić to niezwłocznie, zaznaczając zawiadomieniu aby
wierzyciele, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, wnieśli w
terminie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia swój sprzeciw. Wierzytelności
wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw w terminie, powinny być przez spółkę zaspokojone lub w
odpowiedni sposób zabezpieczone. Wierzycieli, którzy nie zgłosili sprzeciwu uważa się za
zgadzających się na obniżenie kapitału.
Kiedy nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego?
Przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego jest niezbędnym warunkiem skutecznego
obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w pewnych sytuacjach przeprowadzenie
postępowania konwokacyjnego nie jest konieczne. Dotyczy to sytuacji, w których:
1. Pomimo obniżenia kapitału zakładowego spółki nie zwraca się akcjonariuszom
dokonanych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia
wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie
kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której
akcje zostaną w całości opłacone, albo
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub
przeniesienie określonych kwot do kapitału rezerwowego, albo
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w przypadku, w którym Zarząd dokonał
umorzenia akcji własnych spółki, które nie zostały zbyte w określonym przez kodeks
terminie.
W przypadku, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli o przeznaczeniu kwot uzyskanych z
obniżenia kapitału zakładowego nie postanowiono w uchwale o obniżeniu kapitału,
zwiększają one kapitał zapasowy spółki.
W przypadkach obniżenia kapitału zakładowego, o których mowa w punktach 2 i 3 kwoty
uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał rezerwowy, który
może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
Obowiązki rejestracyjne
Obniżenie kapitału staje się skuteczne z chwilą wpisu tego obniżenia do rejestru.
Obowiązek zawiadomienia sądu o dokonanym obniżeniu spoczywa na zarządzie spółki
akcyjnej.
Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć:
 uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego,
 dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do
zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane,
 dowody należytego wezwania wierzycieli,
 oświadczenie wszystkich członków zarządu, stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili
sprzeciw w terminie 3 miesięcy od ich zawiadomienia, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego
po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.
Pamiętaj, że:
 obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu
 w celu obniżenia kapitału zakładowego konieczne jest przeprowadzenie postępowania
konwokacyjnego, z przedstawionymi powyżej wyjątkami
 obniżenie kapitału następuje z chwilą wpisu obniżenia do rejestru.
9

należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia zmiany statutu spółki do urzędu skarbowego
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz.
1037 ze zmianami)

Bibliografia :
- „ Prawo spółek – wybrane zagadnienia „ - pod redakcją Jerzego Jacyszyna i Macieja
Skorego
- „ Podstawy prawa gospodarczego „ - Jerzy Jacyszyn i Cezary Kosikowski
- www.infor.pl
- www.e-prawnik.plx60
10
Download