ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

advertisement
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
ĆWICZENIA
mgr Paulina Ilnicka-Jordan
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Ludzie są istotnym zasobem
organizacji;
To oni poprzez swoją prace,
uzdolnienia, twórczość i energię
współprzyczyniają
się
do
powodzenia
organizacji
jako
całości, czyli do realizacji jej celów;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
W którym momencie
organizacja wkracza
na drogę zarządzania
zasobami ludzkimi?
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to:
 zatrudnianie,
 utrzymywanie
 motywowanie
pracowników
do
lepszego
wypełniania swoich obowiązków dla osiągnięcia
celów firmy;
Zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
należą do najistotniejszych zadań kierownika
organizacji;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Funkcja kadrowa/personalna
polega:
 planowaniu,
 obsadzaniu,
 wprowadzeniu,
 szkoleniu,
 motywowaniu,
 ocenianiu,
 awansowaniu członków
organizacji.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Czy istnieje
potrzeba
planowania
zasobów
ludzkich?
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Planowanie zasobów ludzkich ma zapewnić ciągłe
zaspakajanie kadrowych potrzeb organizacji;
Podstawowe elementy planowania to prognozowanie
i przegląd zasobów ludzkich;
Rozpoczynając ten etap zarządzania zasobami ludzkimi
należy określić:




Ilu pracowników należy zatrudnić,
Jakie kwalifikacje, umiejętności i doświadczeni powinni posiadać,
Kiedy i w jaki sposób powinni być przyjęci do pracy,
W jaki sposób dobierać odpowiednich kandydatów czyli właściwych
ludzi na właściwe stanowiska,
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nabór kandydatów ma na celu przygotowanie grupy
kandydatów zgodnie z planem zasobów ludzkich;
Rozróżniamy nabór ogólny i nabór wyspecjalizowany,
zewnętrzny i wewnętrzny;
W ramach etapu naboru następuje pisemne określenie treści i
lokalizacji każdego stanowiska co nosi nazwę opisu pracy lub
opisu stanowiska
Opis pracy/opis stanowiska polega na określeniu nazwy,
zakresu obowiązków i odpowiedzialności;
Specyfika
zatrudnienia
konkretyzuje
wykształcenie,
doświadczenie, cechy osobowe, potrzebne do skutecznego
pełnienia obowiązków związanych z danym stanowiskiem;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Źródła naboru:
 ogłoszenia
na
portalach
internetowych, gazetach w tym w
pismach fachowych;
 agencje
pośrednictwa
pracy/
doradztwa personalnego
 współpraca ze szkołami wyższymi
 rekomendacje i polecenia
 kontakty osobiste
 plan
kariery/
rozmowy
indywidualne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja z zewnątrz
Rekrutacja wewnątrz
Kierowników wysokich szczebli
poszukuje się często w innych,
konkurencyjnych firmach a
następnie zachęca do przejścia;
Zarządy korporacji korzystają
zazwyczaj z pomocy firm, które
zajmują się profesjonalnym
poszukiwaniem kandydatów;
Wiele firm takich jak IBM,
Procter and Gamble, General
Foods
prowadzi
politykę
rekrutowania i awansowania z
wewnątrz organizacji, pomijając
wyjątkowe sytuacje;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja szeroka
Rekrutacja segmentowa
Skierowana do wielu, ponieważ
firmie zależy na tym, aby
wiadomość o naborze dotarła do
maksymalnej liczny potencjalnych
kandydatów na pracowników;
Związana
z
poszukiwaniem
pracowników na szeregowe
stanowiska pracy np. produkcja;
Kierowana do pewnej grupy
kandydatów,
posiadających
określone cechy, umiejętności i
kwalifikacje. Organizacja poszukuje
nie zwykłego pracownika lecz
specjalisty. Firma musi dotrzeć do
pewnej grupy kandydatów i w tym
celu
powinna
atrakcyjnie
sformułować ofertę. Związana z
poszukiwaniem
dobrych
specjalistów, menedżerów;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Korzyści rekrutacji wewnętrznej
 Osoby dopieranie z wewnątrz
znają już organizację i jej
członków, w dużym stopniu
identyfikują swój interes osobisty z
interesem firmy, co zwiększa
prawdopodobieństwo
powodzenia;
 Rekrutacja wewnętrzna sprzyja
pobudzaniu lojalności i skłania
członków
do
zwiększonych
wysiłku;
 Niższe koszty;
Koszty rekrutacji wewnętrznej
 Ograniczona
liczna
utalentowanych kandydatów,
spośród których organizacja
może wybierać;
 Zmniejszenie szansy na to, że
wejdą do niej ludzie o nowych,
innych poglądach;
 Złudne
przekonanie
pracowników, że staż pracy
gwarantuje im awans;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dobór/selekcja kandydatów wiąże się z oceną
i wyborem najlepszego kandydata spośród osób
ubiegających się o pracę;
Stosowanymi narzędziami pomocniczymi na tym etapie
zarządzania są:
 Analiza dokumentów (życiorys, CV, list motywacyjny,
świadectwo pracy, referencje)
 Wywiady w tym pogłębione,
 Testy osobowe i zawodowe,
 Metoda Assessment Center/ Oceny zintegrowanej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
7 Etapów selekcji
1.
2.
3.
4.
Formularz podania
Wywiad wstępny
Testowanie
Sprawdzanie
wiarygodności
5. Wywiady szczegółowe
6. Badanie lekarskie
7. Decyzja o zatrudnieniu/
oferta pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wprowadzenie do pracy powinno być zaprojektowane
tak, aby ułatwić przyjętym kandydatom dostosowanie się
do organizacji;
Polega ono na przedstawianiu nowych pracownikówwspółpracownikom, zapoznaniu z zakresem obowiązków,
przekazaniu informacji o zasadach postępowania w
organizacji, przeszkoleniu;
Dziękuję za uwagę
1. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2008
2. James A. F. Stoner, Charles Wankel, Kierownie,
Warszawa 1992;
3. M. Szumska, Human resources a zarządzanie w
medycynie, [w:] Medical Maestro Magazine,
vol.3/2014;
4. Ewa Beck-Krala, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Studia podyplomowe, Kraków 2009;
5. M. D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs, Zarządzanie
zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2009;
Download