Mikrobiologia jamy ustnej – semestr letni 2014/2015 Materiał

advertisement
Mikrobiologia jamy ustnej – semestr letni 2014/2015
Materiał obowiązujący na ćwiczenia.
Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Pożywki bakteryjne. Uzyskiwanie czystej hodowli. Bakterie w
organizmie i w środowisku czł owieka. Wpł yw czynników fizycznych i chemicznych na bakterie.
Częś ć teoretyczna- student zna: fizjologię bakterii, warunki hodowli bakterii in vitro (temperatura,
ś rodowisko gazowe, pH, ciś nienie osmotyczne), fazy wzrostu hodowli bakteryjnej,
Występowanie bakterii w środowisku czł owieka (rezerwuar zarazka, drogi jego rozprzestrzeniania
się, ź ródł o zakaż enia). Występowanie bakterii w organizmie czł owieka (stał a i przejś ciowa flora
bakteryjna, nosicielstwo bakterii chorobotwórczych). Wpł yw czynników fizycznych i chemicznych na
bakterie sanityzacja, antyseptyka, aseptyka, odkaż anie, wyjał awianie). Kontrola procesu sterylizacji.
Częś ć praktyczna metoda uzyskiwania czystej hodowli.
Ćwiczenie 2. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia bakterii.
Część teoretyczna – student zna: kształ ty i budowa komórek bakteryjnych (elementy stał e i
dodatkowe), metody barwienia preparatów bakteryjnych (proste i zł oż one, pozytywne i negatywne,
pozytywno-negatywne), .
Ćwiczenie 3 Mikrobiologia ogólna - Identyfikowanie bakterii na podstawie ich cech
biochemicznych i antygenowych. Oznaczanie wrażliwoś ci bakterii na leki. Mechanizmy
opornoś ci.
Część teoretyczna –student zna: mechanizm, sposób i efekt dział ania poszczególnych grup
antybiotyków. Potrafi wymienić antybiotyki w poszczególnych grupach.
Częś ć praktyczna: Metody identyfikowania bakterii na podstawie ich cech biochemicznych, budowy
antygenowej. Charakterystyka, mechanizm i zakres dział ania na komórkę bakteryjną antybiotyków i
chemioterapeutyków. Mechanizm powstawania i przenoszenia opornoś ci na antybiotyki i
chemioterapeutyki u bakterii (oporność naturalna i nabyta, przenoszenia oporności pionowe i
poziome). Metody oznaczania wraż liwoś ci bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki (najmniejsze
stęż enie hamujące – MIC, najmniejsze stęż enia bójcze – MBC).
Ćwiczenie 4. Seminarium z mikrobiologii ogólnej. Odczyt posiewów z poprzedniego ćwiczenia antybiogram
Kolokwium I z mikrobiologii ogólnej. Na kolokwium obowiązuje znajomoś ć materiał u dotyczącego
mikrobiologii ogólnej z pierwszych trzech ćwiczeń oraz z wykł adów i podręczników.
Ćwiczenie 5. Mikrobiologia jamy ustnej - Bakterie wywoł ujące stany zapalne i ropne w obrębie jamy
ustnej rodzaj Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus).
Część teoretyczna - Rodzaj Staphylococcus, Streptococcus i Enterococcus – systematyka,
rezerwuar zarazka, ź rodł a i drogi zakaż enia, budowa i ukł ad komorek, mechanizmy
chorobotworczoś ci, chorobotwórczoś ć, metody identyfikacji.
Ćwiczenie 6. Mikrobiologia jamy ustnej - Bakterie wywoł ujące zmiany zapalne i ropne w obrębie
jamy ustnej (rodzaj Mycobacterium, Corynebacterium, Actinomyces, Neisseria, Treponema).
Część teoretyczna (obowiązujący zakres materiał – Rodzaj Corynebacterium, Mycobacterium,
Actinomyces, Neisseria, Treponema – rezerwuar zarazka, ź ródł a i drogi zakażenia, budowa i
ukł ad komórek, mechanizmy chorobotwórczoś ci, metody identyfikacji, profilaktyka.
Ćwiczenie 7. Mikrobiologia jamy ustnej - Fizjologiczna flora bakteryjna jamy ustnej.
Część teoretyczna (obowiązujący zakres materiał u) – Najważ niejsze rodzaje bakterii
występujących w jamie ustnej czł owieka i stanowiących jej florę fizjologiczną (Gram-dodatnie i
Gram-ujemne, tlenowe, względnie beztlenowe i beztlenowe). Ochronna rola fizjologicznej flory
bakteryjnej.
Ćwiczenie 8. Mikrobiologia jamy ustnej - Bakteriologia próchnicy zębów i chorób przyzębia.
Część teoretyczna– Osł onka nabyta i pł ytka nazębna; mechanizm powstawania, skł ad,
patologiczne oddział ywanie na twarde tkanki zęba i tkanki przyzębia. Rodzaje bakterii bytujących w
szczelinach dziąsł owych i będących czynnikiem etiologicznym roż nych postaci stanów zapalnych
dziąseł i przyzębia. Mechanizmy chorobotwórczoś ci bakterii wywoł ujących stany zapalne dziąseł i
przyzębia.
Ćwiczenie 9. Seminarium – Zagrożenia środowiskowe w stomatologii: Rodzaj
Mycobacterium, Pseudomonas, Rodzina Enterobacteriaceae i Legionellaceaea
Ćwiczenie 10. Seminarium z mikrobiologii jamy ustnej
Kolokwium II – praktyczne zaliczenie pracowni bakteriologicznej
Na kolokwium obowiązuje znajomoś ć preparatów i demonstracji ze wszystkich ćwiczeń, tj. z
mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii jamy ustnej.
Ćwiczenie 11. Seminarium z mikrobiologii jamy ustnej
Kolokwium III zaliczeniowe z mikrobiologii jamy ustnej
Na kolokwium obowiązuje znajomoś ć materiał u dotyczącego mikrobiologii jamy ustnej z ćwiczenia
od 5-9 oraz z wykł adów.
Download