PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER Dialektyka płci

advertisement
BEZDROŻA
IDEOLOGII GENDER
Opracowanie i prowadzenie
Alina Strzałkowska
specjalista wychowania do życia w rodzinie
WPROWADZENIE
Co to jest ideologia
z greckiego idéa – wyobrażenie, lógos – słowo, nauka), zbiór idei,
poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość …
W skład ideologii wchodzą koncepcje filozoficzne,
ekonomiczne, prawne, etyczne, religijne. Ideologia określa
wartości i cele, które mają uzasadniać działania polityczne.
Współcześnie uznaje się, że ideologia jako forma świadomości
społecznej ściśle związana jest z powstaniem masowych partii
i ruchów politycznych XIX w. Stąd też ich nazwy oparte są na
kryterium ideologicznym, np. partie komunistyczne,
socjaldemokratyczne, konserwatywne, liberalne,
chrześcijańsko-demokratyczne.
Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek
Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.
Gender to nie ideologia?
• Nikt nie zabrania badaczom zjawisk społecznych prowadzenia
badań z zakresu tzw. gender studies. Jeżeli służy to zaspokajaniu
ciekawości badawczej i poznawczej, nikt tego nie może
kwestionować. Jednak należy reagować zawsze wtedy, gdy
niekoniecznie słuszne i niekoniecznie prawdziwe odkrycia
naukowe stają się okazją do przeprowadzania ideologicznych
eksperymentów, zwłaszcza gdy chodzi o naturalną strukturę
społeczną, rodzinę, a także o zdrowy rozwój osobowości,
psychiczny i fizyczny, dzieci.
• Ponieważ kiedy nauka wkracza na obszar inżynierii społecznej,
czyli społecznej nauki stosowanej, wówczas przestaje być nauką,
stając się ideologią. I właśnie w takim aspekcie możemy mówić o
istnieniu ideologii gender*
*Nasz Dziennik „Kłębowisko żmij”; Wtorek, 14 stycznia 2014
PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER
Dialektyka płci
 W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm
należy uznać antagonizm między mężczyzną
i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk,
ucisk kobiety przez mężczyznę".
 Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic
of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 roku , modyfikując ideę
walki klas, wzywa do
"REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH" (SEX-CLASS REVOLUTION):
"Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się
zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem
nowej rewolucji jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co
było celem ruchu feministycznego, lecz
WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI
-nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".
Czołowa feministka
Nancy Chodorow:
• zauważa, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje
wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć,
postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne
i - według niej – oczywiście nierówne klasy.
• dlatego domaga się tego, aby dzieci żyły bez rodziny.
Absolutnie zakazana staje się w tej perspektywie rodzina
biologiczna. Jej odrzucenie, czy wręcz unicestwienie
sprawi, że ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do
swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej
seksualności.
Słowo "gender„
jest terminem gramatycznym,
odnoszącym się nie do płci,
a do rodzaju.
Jego użycie w tzw. GENDER
MAINSTREAMING - jest przykładem
ideologicznej indoktrynacji
GENDER MAINSTREAMING
– pojęcie wprowadzone na Konferencji
w Pekinie (1995 r.)
obejmuje „wszystkie działania podejmowane
w ramach walki z dyskryminacją kobiet,
które mają być podejmowane
z uwzględnieniem perspektywy
KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI PŁCI* (gender)”.
(odnoszącej się do cech kształtowanych przez społeczeństwo,
„nadawanych” kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi
niezależnie od płci biologicznej (sex),
która odnosi się do biologicznych różnic między
mężczyznami a kobietami)”
* Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)
Ideologiczna indoktrynacja
• Unijne dyrektywy, powstały na skutek aktywności organizacji
feministycznych po Konferencji Ludnościowej w Pekinie.
Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z
rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie
Amsterdamskim w 1997 r. i jest wiążąca dla wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej.
• Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała
dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa
wspólnotowego.
• W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw. “mapy
drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania. Określają one
najważniejsze obszary polityczne,
w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.
Raport Lunacek - szerokie przywileje
dla „mniejszości seksualnych”
• Dokument określany jest formalnie „planem działań Unii
Europejskiej przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną i tożsamość płciową”.
• Raport powstał pod kierunkiem Ulrike Lunacek, austriackiej
polityk z Partii Zielonych, która deklaruje się jako "rzeczniczka
równouprawnienia lesbijek, gejów i osób transseksualnych".
Rezolucja przygotowana w oparciu o Raport Lunacek postuluje
przyznanie przywilejów osobom homoseksualnym,
biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTI)
w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów
pedagogicznych, zawierania związków małżeńskich i wielu
innych.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
•
•
•
•
wejdzie w życie, jako akt prawny obligujący do zmiany ustawodawstwa (łącznie z
konstytucją). Została ratyfikowana przez 4 państwa europejskie.
W grudniu 2012 roku Polska konwencję podpisała. Teraz pani minister KozłowskaRajewicz rozpoczęła procedurę ratyfikacji, która ma być przeprowadzona w
błyskawicznym tempie, ale może potrwać od kilku miesięcy do maksymalnie dwóch lat.
Konwencja ta tylko pozornie dotyczy wyłącznie przemocy wobec kobiet. Przemoc
wobec kobiet sformułowana jest w oparciu o mętną definicję płci społeczno-kulturowej
– gender (Art.3, Art. 4 pkt.3, Art.6; Art.18 pkt.3). W Art. 4 pkt. 3 ofiara przemocy nie
może być dyskryminowana ze względu na płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną,
tożsamość płciową, orientację seksualną – co może definiować praktycznie kogokolwiek,
kto czuje się „kobietą”.
Konwencja zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet (Art.1) poprzez
ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych i kulturowych(!),
wykorzenienie(!) uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, „honoru” opartych na
stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (Art. 12 pkt. 1 i 5).
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
•
•
•
•
Temu celowi ma służyć obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów nauczania
dot. stereotypowego pojmowania ról społecznych (w tym płci) na wszystkich
poziomach edukacji (Art.14) i w innych placówkach edukacyjnych oraz mediach,
klubach itp. (programy instruktażowe dotyczące różnorodnych zachowań i preferencji
seksualnych, zwalczające seksualne stereotypy, uczące uprawiać seks bez poczucia
wstydu i winy).
Trwożące są zapisy dotyczące prowadzenia monitoringu, inwigilacji i zbierania danych o
podejrzanych (Art.1 pkt.2, Art.11) oraz zobowiązanie sygnatariuszy do zapewnienia
programów leczenia przestępców (Art.16), dokonujących przestępstwa „w szczególności
na tle seksualnym” – użyty tutaj zapis „w szczególności” zwraca uwagę na możliwość
leczenia w innym przypadku niż przestępstwa na tle seksualnym, np. źle odebrana
krytyka seksualnych zachowań.
Prawna ochrona ofiar przemocy „nie jest zależna od chęci ofiary do wniesienia
oskarżenia lub zeznawania przeciwko sprawcy” – czyli wnoszącym o popełnienie
przestępstwa może być każda osoba – przypadkowy, czy nasłany świadek (Art. 18
pkt.4, Art.27).
Na stronie Centrum Prawnego Ordo Iuris znajduje się analiza prawna Konwencji
Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
o programie "Równościowe przedszkole"
lk / br, Warszawa, 2014-01-23
Konkluzja: przedstawione do opinii
opracowanie jest w wielu miejscach
sprzeczne z założeniami edukacji
dziecka, a więc nie spełnia wymagań
merytorycznych i dydaktycznych
stawianych programom wychowania
przedszkolnego.
Istotnym uchybieniem proponowanych
nauczycielom treści wychowania jest
utożsamianie wprowadzania idei wychowania
równościowego w przedszkolu z wychowaniem
apłciowym. Czym innym jest bowiem
ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć,
obecnej w naszej kulturze i rozważny trening
zachowań prorównościowych, a czym innym
„wysadzanie dziecka” z jego biologicznej
płci i kształtowanie niechętnego stosunku
do niej.
Nie jest to tendencja zgodna z celami
ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi
wychowania dzieci i dbałością o ich zdrowie
psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania
wsparcia wychowawczego w kształtowaniu
swojej tożsamości płciowej.
CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
• płeć to sprawa osobistego wyboru,
• proponuje się równość i równorzędność wszystkich orientacji
seksualnych, w tym homoi transseksualnych, jako nowych komponentów i
form „rodziny”,
• pojawia się nowa definicja małżeństwa, która obejmuje
również pary tej samej płci- znika pojęcie mama i tata, zamiast
tego jest Rodzic 1 i Rodzic 2,
• wprowadza się seksualizację dzieci i młodzieży od
najwcześniejszych lat życia (Standardy edukacji seksualnej w
Europie. Rekomendacje WHO),
CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Wielka Brytania w ramach szeroko pojętej „tolerancji” usuneła z
paszportów informację o płci.
Takie działanie zostało podyktowane „troską” o dobre
samopoczucie transseksualistów, którzy podając informacje o
swojej płci, mogliby czuć się „zakłopotani”. Ideologia gender
zakłada bowiem, że człowiek nie rodzi się ani dziewczynką, ani
chłopcem,
a stwierdzenie płci na podstawie budowy anatomicznej jest
według piewców genderideologii dyskryminacją.
Ideologia gender zakłada, że człowiek jest płci nijakiej i sam może
zdecydować, jak chce siebie określać
CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Ponumerowani rodzice
• Francuska partia socjalistyczna chce określenia
"rodzic nr 1" i rodzic nr 2".
• Kilka lat temu w Hiszpanii wprowadzono dwa
nowe terminy na określenie mamy i taty, a
mianowicie „rodzic A” i „rodzic B”.
• Kanada, a także w niektóre stany USA
umieszczają w oficjalnych dokumentach
nomenklatury „rodzic nr1” i „rodzic nr2”
Ważne są protesty nauczycieli oraz rodziców
•
•
•
•
•
Litewskie Forum Rodziców zaprotestowało przeciw kolejnej genderowej akcji,
którą zorganizowały centrolewicowe władze.
Chodzi o elektroniczne dzienniki, którymi posługują się wychowawcy w około 500
szkołach w kraju. Okazuje się, że zamiast dotychczasowych rubryk „ojciec” i
„matka” pojawiły się nowe: „rodzic I” i „rodzic II”.
Gdy rozległy się protesty nauczycieli oraz rodziców przeciw takiej genderyzacji, głos
zabrali przedstawiciele firmy komputerowej, odpowiadającej za oprogramowanie
elektronicznych dzienników. Wyjaśnili oni, że zmiany podyktowane zostały
technologicznymi wymogami programu. Nikt jednak nie uwierzył w takie
tłumaczenie.
Szef Litewskiego Forum Rodziców Gintautas Bukauskas oświadczył, że
zdecydowana większość rodziców nie zrezygnuje nigdy z tradycyjnych określeń
„ojciec” i „matka”.
Zresztą na całym świecie pierwsze słowo, jakie wypowiadają zazwyczaj dzieci w
swym życiu, brzmi „mama”, a nie „rodzic I”. Tak więc pod wpływem społecznych
protestów firma komputerowa oświadczyła, że wycofuje się z genderowych
pomysłów i wraca do normalnych pojęć.
Genderyści twierdzą, że:
PŁEĆ SIĘ WYBIERA!
Już w szkole dzieci wiedzą,
że płeć dziecka JEST
zdeterminowana przez
poczęcie!
Fragment filmu
„W łonie matki” (4’29”-6’39”)
NALEŻY REAGOWAĆ NA
TEGO TYPU
NIEDORZECZNOŚCI ,
KTÓRE STAJĄ SIĘ
OKAZJĄ DO
PRZEPROWADZANIA
IDEOLOGICZNYCH
EKSPERYMENTÓW NA
RODZINIE,
A SZCZEGÓLNIE NA
DZIECIACH!
GENDER IDENTITY
dr. John Money z Hopkins University
w Baltimore (USA) wprowadza termin
GENDER IDENTITY, by określić, czy dana osoba
czuje się mężczyzną, czy kobietą w zależności
od tego, jak dziecko było wychowywane,
(czasami różni się od płci biologicznej).
Teorie dr. Moneya zostały zdyskredytowane przez
badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu
Badania prenatalne wykazały, że już przed
urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki znacznie się
różnią, co ma wpływ m.in. na różne postrzeganie
ruchów, kolorów i kształtów.
Sprawia to np., że u chłopca istnieje "biologiczne
przygotowanie" do używania „męskich zabawek”, a u
dziewczynki – „kobiecych”.
http://www.youtube.com/watch?v=5oGL7njQwrg (od
15’05”-19’)
Mózgi kobiet i mężczyzn się różnią!
Data publikacji: 2014-01-14
•
•
•
Sieć połączeń nerwowych w mózgu kobiety zasadniczo różni się od sieci połączeń w
mózgu mężczyzny. Z drugiej strony mózgi kobiet i mężczyzn
w zadziwiający sposób się uzupełniają. Naukowcy z Pensylwanii, którzy przeprowadzili
badania na dotychczas największej próbie losowej, wykazali,
iż między mężczyznami a kobietami istnieją istotne różnice neurobiologiczne, które
skutkują różnicami w zachowaniu.
Badania przeprowadzone przez uczonych Akademii Medycznej w Pensylwanii wskazują na
istnienie wyraźnych różnic w budowie sieci połączeń nerwowych
w mózgu. U kobiet więcej neuronów obserwuje się w dolnej części mózgu od lewej do
prawej półkuli. U mężczyzn więcej połączeń nerwowych występuje
w obrębie każdej z półkul i od góry do dołu.
Szefowa badań prof. Ragini Verma z Zakładu Radiologii w Perelman School of Medicine na
Uniwersytecie w Pensylwanii wraz z kolegami odkryła, iż istniejące lepsze połączenia
neuronowe w obrębie poszczególnych półkul i ich specyficzny układ pozwala mężczyznom
na lepszą percepcję i koordynację działań.
W przeciwieństwie do tego, lepsze „okablowanie” u kobiet między lewą i prawą półkulą
ułatwia im myślenie analityczne i intuicyjne.
Mózgi kobiet i mężczyzn się różnią!
Data publikacji: 2014-01-14
•
Mapy te pokazują nam dużą rozbieżność - i zarazem komplementarność –
w architekturze ludzkiego mózgu, które pomagają wytłumaczyć, dlaczego lepsi w
określonych zadaniach są mężczyźni a w innych kobiety – przekonuje prof. Verma .
Według badaczy mężczyźni osiągają wyższe efekty w nauce i wykonywaniu jednego
zadania na raz. Są też szybsi w podejmowaniu decyzji. Kobiety z kolei mają lepszą pamięć
i umiejętności społeczne. Są przystosowane do wielozadaniowości i pracy w grupach.
Wcześniejsze prace wykazywały istnienie różnic płciowych w budowie mózgu, ale
kwestie uwarunkowań poznawczych do tej pory nie były przedmiotem tak szerokich
badań.
• Grupa uczonych pod kierunkiem prof. Verma - obejmująca m. in. prof. psychologii
Rubena C. Gura i profesor psychiatrii Rachel Gur, a także grupę neurologów i radiologów
- przebadała blisko 1000 osób (521 kobiet i 428 mężczyzn) w wieku od 8 do 22 lat przy
użyciu techniki obrazowania tensora dyfuzji. W ten sposób opracowano obraz połączeń
nerwowych całego mózgu.
• Badania te pomogą między innymi w lepszym poznaniu przyczyn zaburzeń
neuropsychiatrycznych.
Źródło: uphs.upen.edu
KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa
dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości
płciowej, która ma prowadzić do
 rozchwiania tożsamości człowieka* - jeżeli płciowość
zostanie odrzucona lub niezaakceptowana powstaje
wewnętrzny chaos
 idei zamienności płci,
 zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko
wyuczone role.
*Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender
Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth,
in Peditrics 20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804
KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa
dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości
płciowej, która prowadzi* do
zaburzeń osobowości- badania na Uniwersytecie
Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u
dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia nieprawidłowości
w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym
i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki
traumatycznymi zaburzeniami
*Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood
Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics
20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804
Prawidłowa tożsamość płciowa
BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER
Ideologia gender drogą prowadzącą
do … zaskakujących wyborów rodziców:
•
•
•
Kathy Witterich i David Stoker postanowili w ten sposób zapewnić dziecku w
przyszłości wolność wyboru: czy woli być chłopcem, czy dziewczynką. Nawet
dziadkowie nie wiedzą, czy Storm jest wnuczkiem czy wnuczką.
“Zdecydowaliśmy, że nie zdradzimy nikomu płci Storm, żeby nie narzucać mu/
jej ograniczeń” –
Wobec negatywnych opinii odnośnie do sposobu wychowywania Storm, matka
odcina się na forum: płeć Storm, to jego/ jej i nasza prywatna sprawa.
Naprawdę nie stać was na to, by pozwolić Storm zostać kim chce?”. “Rodzice
zwykle dokonują wyborów za dziecko.
To odrażające” – komentuje ojciec dzieci, z zawodu nauczyciel.
Stokerowie nie wyjaśniają, z jakich pobudek wynika ich decyzja o sposobie
wychowania trojga ich dzieci.
Niestety zindoktrynowane mózgi Kathy Witterich
i David Stoker nie są zdolne do podstawowej analizy
rzeczywistości, że to oni dokonali wyboru, który zaburzy
tożsamość płciową ich dziecka
Ideologia GENDER definiuje małżeństwo jako
związek obejmujący również pary tej samej płci
W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele
publikacji, w których sugeruje się, że nie
istnieje żadna istotna różnica między dziećmi
wychowywanymi przez pary tej samej płci czy
przez rodziców naturalnych.
Czy tezy tego typu są wiarygodne?
Tommy został Tammy?
Źródło: FoxNews.com
 W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili dać swojemu
synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura przewiduje, by mógł on
zdecydować, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Wszystko jest oczywiście
całkowicie normalne, bo jak mówi jeden z „autorytetów”, Joel Baum dyrektor ds.
edukacji i treningu
w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum, „chodzi tutaj o danie dzieciom i ich
rodzinom sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”.
Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku trzech lat
stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia „RODZICÓW”. Więc tym
bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat, nie ma powodu, dla którego należałoby wywierać
presję na chłopca.
Od tego lata przyjmuje on hormony blokujące jego rozwój.
 Według prof. Lynna Wardle'a: "Większość badań
dotyczących rodzicielstwa homoseksualistów opiera się na
dokumentacji niedostatecznej z punktu widzenia
ilościowego, wadliwej metodologicznie
i analitycznie (some of little more than anecdotal quality), a
co za tym idzie, stanowi bardzo słabą bazę empiryczną, aby
decydować o polityce społecznej". Natomiast wiele badań
potwierdza, że obecność ojca i matki zwiększa dobre
samopoczucie dziecka.
 Patrick Fagan z Heritage Foundation zebrał wielką liczbę
dowodów na to, jak wielkie znaczenie ma dla dzieci
posiadanie matki i ojca, którzy żyją razem.
Homoseksualizm rodziców,
a homoseksualizm dzieci
Amerykański socjolog, profesor Uniwersytetu w Austin, Mark Regnerus. przeprowadził
badania dorosłych dzieci deklarujących posiadanie homoseksualnych rodziców - różnią
się od grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli samobójczych, problemów z
prawem, częstotliwości sięgania po narkotyki, kłopotami w trwałości związków
emocjonalnych, ilością zdrad w związkach, częstotliwości korzystania z pomocy
psychologicznej.
• Kolejne wnioski, które mogą zszokować dotyczą kwestii związanych z doświadczeniami
seksualnymi: 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych
przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli.
• Jednak największe wrażenie robią dane o tożsamości seksualnej badanych - 61%
respondentów wychowywanych przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców - gejów
określa siebie jako „całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy w przypadku matek lesbijek blisko 40%, a przypadku ojców - gejów blisko 30% wychowywanych przez nich
dzieci to homo- lub biseksualiści.
Ideologia gender jest groźniejsza od
marksizmu*, gdyż jest drogą prowadzącą do:
• zniwelowania wszystkich zewnętrznych determinantów człowieka,
które odbywa się najpierw przez usunięcie Boga,
a następnie natury,
• ogołocenia człowieka z wymiaru transcendentnego oraz ogołocenia go
z pojęcia natury ludzkiej, która jest wspólnym mianownikiem całej
ludzkości, o płci ma decydować kultura,
w której żyje,
• traktowania ciała jako materiału, który można zmienić poprzez
technikę np. operacyjną – operacje plastyczne, interwencje
chirurgiczne, ingerencje hormonalne.
*ks. abp. Henryk Hoser „specyficzna natura człowieka odbiega od świata zoologicznego w sposób zupełnie
nieprawdopodobnie daleki; dostrzegają to również genetycy”.
Bezdroża ideologii gender
• Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość. Okazuje się mianowicie,
że na UW istnieje wydział "Gender Studies".
• Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym, że
po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem uleczalna, zwana
polityczną poprawnością.
Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę
zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia.
• W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach szaleństwa, zjawisko
politycznej poprawności, od dawna wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w
Polsce zaś, gdzie modne ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero
od niedawna się rozwija…
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Bezdroża ideologii gender c.d.
„IDEOLOGICZNA INDOKTRYNACJA* może być
BEZKARNIE UPRAWIANA, POD NAZWĄ NAUCZANIA
(GENDER STUDIES), NA UNIWERSYTETACH.
…uniwersytet, który symbolizuje rozum
i racjonalną dyskusję, pozwala na podważanie
swoich podstawowych wartości”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
GENDER STUDIES
„Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*.
Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym,
odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci.
Słowo "studies" także powinno wzbudzić naszą
czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie
pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych,
z nauką niewiele mających wspólnego (uczy się przede
wszystkim, że wszystko jest względne)”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Uczy się przede wszystkim,
że wszystko jest względne:
najwzględniejsze zaś wartości i osiągnięcia zachodniej
cywilizacji, zwanej niegdyś judeochrześcijańską.
Proponuje się nowe rozumienie:
• tolerancji , która oznacza, że wszystko jest
równouprawnione,
• porządku świata, który jest oparty na materialiźmie
W Polsce w 2013 r. gender ma już
sprawnie działające struktury.
• Powołanie Rady Programowej Studium Podyplomowego
GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów,
realizowanego na kilku uczelniach w Polsce). Radę tworzą
m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka,
Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Danuta Waniek
i Barbara Labuda.
• Strategia gender mainstreaming – „dokonanie trwałej zmiany
społecznej przez eliminowanie stereotypów dotyczących płci,
które stanowią podstawę
do dyskryminacji i uprzedzeń, oraz zmienianie świadomości
społecznej” – napisała w opracowaniu
dr inż. Zofia Łapniewska, trenerka, aktywistka, wykładowca
gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Warszawskiego
W Polsce gender ma już sprawnie
działające struktury.
• Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od
pięciu lat działa Międzywydziałowe Studenckie Koło
Naukowe Gender.
• W statucie obok propagowania gender zapisana jest
popularyzacja pozytywnego wizerunku feminizmu
i środowiska LGBT. Ten międzynarodowy skrótowiec
odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz
osób transgenderycznych jako całości. W ogólnej
definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które
tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej
orientacji seksualnej oraz osób o niezgodnej
z biologiczną tożsamości płciowej.
Bezdroża ideologii gender prowadzą do:
• „Zrównania“ mężczyzny z kobietą przez likwidację tożsamości
płciowej (UCZYNIENIE ICH TAKIMI SAMYMI) mężczyzny i kobiety
• Likwidacji „przymusowej heteroseksualności “, tzn. całkowite
prawne i społeczne „równouprawnienie”,
a wręcz uprzywilejowanie wszelkich związków pozahetorseksualnych
• Seksualizacji dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć pt.
Edukacja seksualna (Typu B), gdzie aborcja przedstawiana jest jako
„prawo człowieka“ i definiowana jako prawo reprodukcyjne
Likwidacja tożsamości płciowej
(problemy osób transseksualnych) :
• Transseksualiści przed zabiegiem muszą pozwać własnych rodziców
i “wyprocesować” od nich prawo do zmiany zapisu dotyczącego płci
w akcie urodzenia. W procesie powołują się na art. 189 kodeksu postępowania
cywilnego, który mówi o “prawie do ustalenia istnienia prawa”do bycia kobietą lub
mężczyzną, zależnie od tożsamości płciowej.
• W dyskusjach na temat prawa, które gwarantowałoby zmianę płci, warto
podkreślać, że ludzie podejmujący tego typu decyzję pozostaną
w pewnej niezgodności.
• Po zabiegu chirurgicznym i pod wpływem hormonów mogą zmieniać wygląd
zewnętrzny, ALE NIEZMIENIONE ZOSTAJĄ DO KOŃCA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
DLA DANEJ PŁCI. Warto też podkreślić, że osoba, która zdecydowała się na zmianę
płci, jest pozbawiona możliwości naturalnej prokreacji.
Jak Kościół traktuje transseksualistów?
• „Kościół traktuje tych ludzi jako wymagających szacunku,
życzliwości i pomocy, jako ludzi zagubionych. Oni często twierdzą
coś przeciwnego, że dopiero co odkryli swoją tożsamość (w istocie
są zagubieni).
• Wszystkie zaburzenia orientacji seksualnej są groźnym zjawiskiem
i tym groźniejszym, że się je promuje. Przecież wykluczenie
pewnych zaburzeń orientacji seksualnej z listy chorób było
działaniem czysto ideologicznym. To ustalenie niczego nie zmienia,
powinniśmy pomóc odnajdywać każdemu człowiekowi jego
wewnętrzną jedność z innymi ludźmi i z Bogiem. Od tego zależy
szczęście człowieka”.
*ks. abp. Henryk Hoser
Likwidacja „przymusowej”
heteroseksualności :
W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło rezolucję,
w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby usunęła
homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób . Decyzję
tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r. Istotnie, WHO w 1993 r.
wydała oświadczenie, iż orientacja seksualna (hetero- czy homoseksualna)
nie może być rozpatrywana jako zaburzenie . W ten sposób
przedstawiciele świata nauki
i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał się z
freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju.
*Decyzja WHO nie jest jednak owocem badań naukowych ani pogłębionej refleksji nad ludzką
seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym.
Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne i
pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.
Likwidacja „przymusowej” heteroseksualności:
Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia
zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom
homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności
seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano
wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze
skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej
o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom, także
wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej orientacji
homoseksualnej.
Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci
i młodzieży szkolnej (w ramach obowiązkowej edukacji seksualnej
typu B) lansuje się pogląd (emancypacyjna pedagogika seksualna),
że para homoseksualna to tacy sami rodzice jak para
heteroseksualna.
Likwidacja „przymusowej”
heteroseksualności
oraz odrzucenie badań:
prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne
utrwalenie się orientacji seksualnej może się przeciągać u
niektórych aż do 25 roku życia.
Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym
homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim
momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te,
kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie
homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas
mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć
rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony
wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej
pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub
biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w
homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim
poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu
Likwidacja „przymusowej” heteroseksualności
oraz odrzucenia badań dotyczących:
HOMOFILNEGO OKRESU ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO - faza rozwoju
psychoseksualnego, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja
przedstawicielami własnej płci,
a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami
i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której pogłębia się
świadomość własnej płci i jej specyficznej inności, kończy się przejściem w
heterofilność.
Środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób
transgenderycznych ) wykorzystują brak wiedzy społeczeństwa na
temat homofilnego okresu rozwoju psychoseksualnego.
HOMOFILNY OKRES ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO
PRZEDSTAWIAJĄ JAKO SKŁONNOŚĆ HOMOSEKSUALNĄ
Seksualizacja dzieci przez edukację seksualną typu
B dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć
polegających na:
• pluralizacji form współżycia, relacji i miłości proponując uprawianie
seksu „poza kontekstem małżeństwa (znaczy to: likwidację małżeństwa
i rodziny)
• usuwaniu granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej (znaczy
to: niszczenie fundamentalnych wartości
w społeczeństwie)
• NADAWANIU ELASTYCZNOŚCI TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ i seksualności
czyli propagowanie seksualnej „różnorodności”(znaczy to: zniszczenie
tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety),
W tym celu powołano Instytut Pedagogiki Seksualnej
w Dortmundzie ( Institut für Sexualpädagogik) oraz Towarzystwo
Pedagogiki Seksualnej
Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci
i młodzieży prowadzącą do:
• Nadużyć seksualnych pośród samej młodzieży i dzieci, których liczba
rośnie na masowa skalę. Od lat 90- tych co roku w Niemczech
wychodzi na światło dzienne od 12.000 do 15.000 przypadków
nadużyć seksualnych. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbach 10
krotnie do 15- krotnie większych.
• Cybermobbingu, czyli szkalowania i poniżania osób przez internet,
dokonywane najczęściej na tle seksualnym
szerzące się niezmiernie szybko. Ważną rolę w tych procesach
odgrywają telefony komórkowe łączące błyskawicznie z
internetem.
Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci
i młodzieży prowadzącą do:
• seksualnych nadużyć nie tylko między dorosłymi i dorosłych na
dzieciach, lecz również pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą?
Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim Instytucie
Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje, że coraz więcej
dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych wobec siebie.
„Znaczy to , że MŁODOCIANI W WIEKU OD 14 DO 16- ROKU ŻYCIA
STANOWIĄ NAJWYŻSZĄ GRUPĘ RYZYKA W POPEŁNIANIU NADUŻYĆ
SEKSUALNYCH NA DZIECIACH !
...W tej grupie wiekowej na przestrzeni 15 lat liczba osób
dopuszczających się przestępstw seksualnych podniosła się o więcej
niż o połowę.“
Niemcy: Nie chcemy takiej
edukacji!
• Katolicy i protestanci w niemieckiej Badenii-Wirtembergii
krytykują plan tamtejszego rządu polegający na objęciu
wszystkich szkół programem „Akceptacja seksualnej
różnorodności”. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym
zażądali unikania w szkołach „wszelkiej instrumentalizacji,
ideologizacji i indoktrynacji”, szczególnie w zakresie
tożsamości płciowej i planowania rodziny. Przeciwko
nauczycielowi, który koordynował akcję zbierania podpisów,
władze oświatowe wdrożyły postępowanie dyscyplinarne.
Niektóre media określają go jako „fundamentalistycznego
chrześcijanina”, a do sądu wpłynęło oskarżenie o
„zniesławienie i działalność wywrotową”. [Za: Radio
Watykańskie/ Opoka]
Propozycje działaczy i specjalistów
od zdrowia psychicznego.
Konferencja w Baltimore USA (sierpień 2011 r.) działaczy i specjalistów
od zdrowia psychicznego. W trakcie konferencji dyskutowano na
temat atrakcyjności seksualnej dzieci
i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić – podobnie
jak w przypadku homoseksualizmu –
do WYKREŚLENIA PEDOFILII Z LISTY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
(APA).
Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin
z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino
z Harvard Medical School, John Sadler
z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow
z London School of Economics and Political Science.
Propozycje działaczy i specjalistów
od zdrowia psychicznego c.d.
• W dyskusji na temat pedofilii głos zabrało około 50 osób.
PRAWIE WSZYSCY PANELIŚCI ZGODZILI SIĘ, ŻE PEDOFILE SĄ
„NIESPRAWIEDLIWIE PIĘTNOWANI I DEMONIZOWANI PRZEZ
SPOŁECZEŃSTWO” i że „z natury nie są w stanie wyrazić zgody”
na seks z osobą dorosłą, dlatego powinno się dopuścić do takiego aktu bez
ich zgody.
• Omówiono także argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności
kontaktów seksualnych z dziećmi.
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ignoruje fakt, iż pedofile „żywią
uczucia miłości do dzieci”. TĘ „MIŁOŚĆ” MOŻNA ICH ZDANIEM PORÓWNAĆ
DO ZAFASCYNOWANIA HETEROSEKSUALNEGO dorosłych osób, jak również do
zafascynowania homoseksualnego. Dlatego – argumentują – APA winna zmienić
klasyfikację zaburzeń psychicznych, wykreślając z niej pedofilię.
Bezdroża ideologii gender
• Radykalny feminizm wymiera w USA
dlatego, że został doprowadzony do absurdu
i niektóre feministki zdały sobie z tego sprawę.
• W Polsce jednak dopiero się zaczyna;
przygotujmy się zatem na dwadzieścia lat
nudnego absurdu – a także rozszerzającego się
stopniowo psychologicznego terroru i cenzury.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
CO ROBIĆ?
Warto podejmować refleksję i rozmawiać
z innymi pokazując
absurdy do jakich już doszło
http://www.youtube.com/watch?v=5oGL7njQ
wrg
mimo to Unia Europejska nadal finansuje
„równościowe” działania związane ideologią
gender
CZAS NA OBYWATELSKI PROTEST
W roku kanonizacji Jana Pawła II
na nowo odkryć jego ujęcie teologii ciała
„Musimy odkryć teologię ciała*, a nie do niej powracać, bo
jej nie znamy. Teologia ciała była słusznie nazywana
przewrotem kopernikańskim, ale niestety za jej
upowszechnianiem nie poszła działalność duszpasterska
Kościoła. I to był może największy cień pracy duszpasterskiej
kapłanów w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który był
kontynuatorem Papieża Pawła VI w tej dziedzinie. Niestety,
różne uwarunkowania ideologiczne, inercja spowodowały, że
nie sięgaliśmy do tej nauki, nie wprowadzaliśmy jej w życie, w
nasze praktyki katechetyczne, pastoralne”.
*ks. abp. Henryk Hoser
Czy jesteśmy skazani na ideologię gender?
• Polacy są uodpornieni na działanie ideologii, gdyż doświadczyli ich
skutków w swojej historii. Są narodem religijnym, a tam gdzie jest
wiara, nie ma miejsca na szerzenie ideologii – mówił 16 stycznia br. w
Sejmie ks. dr hab. Dariusz Oko.
• Dalej wyjaśnił, że zwolennicy gender realizują ideę włoskiego filozofa i
teoretyka marksizmu Antonio Gramsciego, który postulował „marsz
przez instytucje państwa” ku ostatecznemu zwycięstwu lewicowych
ideałów.
• Jak podkreślił, współcześnie to Kościół broni człowieka przed gender.
- Kościół jest jak skała. O tę skałę rozbił się komunizm, rozbił się
nazizm, rozbije się i genderyzm – powiedział ks. Dariusz Oko.
Źródła
• Irena Świerdzewska; Kobieta czy mężczyzna
Tekst z Tygodnika Idziemy
• Gabriele Kuby; Wykład wygłoszony w czasie konferencji:
„Edukacja seksualna, ale jaka?” 12 maja 2012 Kraków
• Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej
poprawnościRzeczpospolita - 2000.01.29
• Lucetta Scaraffia; Równość społeczna a ideologia «gender»
• Wywiad Małgorzaty Jędrzejczyk z ks. abp. Henrykiem Hoserem
(Radio Maryja 18 lutego)
• DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download