instrukcja obsługi i konserwacji

advertisement
M DFCV v11 PL
INSTRUKCJA
OBSŁUGI I KONSERWACJI
DFCV
DFCV-AD
Chłodnice wentylatorowe typu „Dry Cooler”
Chłodnice wentylatorowe TrilliumSeries
Sprzęt firmy Baltimore Aircoil Company wymaga
prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Dokumentacja eksploatowanego sprzętu, w tym schemat,
karta danych technicznych oraz niniejszy podręcznik, musi
być zawsze dostępna. Dla zapewnienia długotrwałej,
bezproblemowej i bezpiecznej pracy urządzenia konieczne
jest sporządzenie planu obsługi obejmującego program
regularnych przeglądów, obserwacji i konserwacji.
Wszystkie przeglądy, czynności konserwacyjne i
obserwacje należy notować w dzienniku eksploatacyjnym
układu chłodzenia. Zamieszczone w tym dokumencie
instrukcje eksploatacji i konserwacji pokazują, jak można
te zadania zrealizować.
Oprócz sporządzenia planu eksploatacji i dziennika
eksploatacyjnego układu chłodzenia zalecane jest
prowadzenie analizy zagrożeń układu chłodzenia, najlepiej
przez podmiot niezależny.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń w
zakresie utrzymania sprawnej i bezpiecznej pracy układu
chłodzenia należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem lub przedstawicielem firmy BAC Balticare.
Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu można
znaleźć na stronie internetowej www.BACservice.eu.
Spis treœci
Strona
Szczegóły budowy
2
Informacje ogólne
3
Jakość wody
4
Eksploatacja w niskich temperaturach
6
Instrukcje obsługi
7
Procedury konserwacji
8
Konserwacja kompleksowa
14
Dalsze informacje i pomoc
15
Zalecany program konserwacji i
obserwacji
16
1
Szczegóły budowy
Chłodnica wentylatorowa „Dry Cooler”
typu V – DFCV
1.
2.
3.
4.
Chłodnica wentylatorowa TrilliumSeries –
DFCV-AD
Wężownica wymiennika ciepła
Rury rozgałęźne wężownicy
Obudowa
Wentylatory
5. Element chłodnicy wstępnej
6. Zawór elektromagnetyczny i filtr wody chłodnicy wstępnej
7. Odpływy chłodnicy wstępnej
8. Zawór regulacji/miernik przepływu chłodnicy wstępnej
9. Rura rozgałęźna dystrybucji wody chłodnicy wstępnej
10. Elementy rozprowadzania wody chłodnicy wstępnej
11. Czujnik temperatury otoczenia
1. Rysunek : Szczegóły
2
Informacje ogólne
Warunki eksploatacji
Sprzęt chłodniczy firmy BAC został zaprojektowany z założeniem
podanych niżej warunków, których podczas eksploatacji nie wolno
przekraczać.
Obciążenie wiatrem: W sprawie zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji nieosłoniętego urządzenia narażonego na działanie
wiatru o prędkości powyżej 120 km/h i zainstalowanego na
wysokości powyżej 30 m od ziemi należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy BAC-Batlicare.
Zagrożenia sejsmiczne: W sprawie zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji urządzenia zainstalowanego w strefach średniego i
wysokiego zagrożenia należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy BAC Balticare.
Temperatura otoczenia przy stałej pełnej prędkości; jej zakres
roboczy przy pełnym obciążeniu wynosi od –10°C do +45°C. W
przypadku chłodnego klimatu, jeśli są wykorzystywane grzałki
sterowane termostatycznie, zakres temperatury wynosi od –40°C
do +45°C.
Wężownica wymiennika ciepła
Ciśnienie obliczeniowe: 10 bar
Maksymalna temperatura wlotowa cieczy: 60C
Płyny krążące we wnętrzu wężownic powinny być kompatybilne
chemicznie z materiałem, z którego wykonano wężownice.
Adiabatyczna chłodnica wstępna chłodnicy
TrilliumSeries
Ciśnienie obliczeniowe: 3–7 barów
Maksymalna temperatura wlotowa cieczy: +/– 20°C
Woda rozprowadzana w adiabatycznych chłodnicach wstępnych
powinna pochodzić ze źródła wody pitnej. Temperatura wody nie
powinna przekraczać 20°C, co pozwoli ograniczyć namnażanie się
mikroorganizmów.
Podłączanie rurociągów
Upoważnieni pracownicy
Obsługę, konserwację i naprawę niniejszego urządzenia należy
powierzyć wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do tego typu czynności. Wszyscy tacy
pracownicy powinni być dokładnie zaznajomieni z urządzeniem,
związanymi z nim instalacjami i elementami sterującymi oraz
procedurami określonymi w niniejszym oraz w innych istotnych
podręcznikach. Podczas przenoszenia, unoszenia, instalacji,
eksploatacji i naprawy urządzenia, należy zachować odpowiednie
środki ostrożności, stosować odpowiednie procedury i narzędzia,
aby zapobiec obrażeniom cielesnym i/lun stratom na mieniu.
Bezpieczeństwo mechaniczne
Bezpieczeństwo mechaniczne urządzeń jest zgodne z wymaganiami
dyrektywy maszynowej UE. W zależności od warunków panujących
w miejscu instalacji konieczne może okazać się zamontowanie
takich elementów, jak drabinki, klatki bezpieczeństwa, schody,
pomosty dostępowe, poręcze i krawężniki, które zapewniają
bezpieczeństwo i wygodę uprawnionym pracownikom wykonującym
czynności serwisowe i konserwacyjne. Niniejsze urządzenie nie
powinno być nigdy użytkowane bez założonych osłon wentylatorów.
W przypadku eksploatacji urządzenia z falownikiem regulującym
prędkość
wentylatora
konieczne
jest
podjęcie
działań
zapobiegających pracy urządzenia z „prędkością krytyczną
wentylatora” lub zbliżoną. Więcej informacji na ten temat udzieli
Państwu lokalny przedstawiciel firmy BAC Balticare.
Bezpieczeństwo elektryczne
Każdy wentylator związany z niniejszym urządzeniem powinien
zostać wyposażony w wyłącznik z blokadą umieszczony w
widocznym miejscu przy urządzeniu. Zabrania się wykonywania
jakichkolwiek czynności na wentylatorach lub w pobliżu nich, przed
fizycznym odcięciem od zasilania silników.
Lokalne przepisy
Instalacja i eksploatacja urządzeń chłodniczych może podlegać
miejscowym uregulowaniom, nakładającym między innymi wymogi
przeprowadzania analizy ryzyka. Należy w związku z tym zapewnić
ciągłą zgodność z wymaganiami prawnymi.
Wszystkie rurociągi zewnętrzne w stosunku do sprzętu chłodniczego
BAC muszą być mocowane do elementów wsporczych oddzielnie. W
przypadku montażu urządzenia na szynach lub sprężynach
antywibracyjnych rurociągi muszą mieć kompensatory eliminujące
wibracje przenoszone przez rurociągi zewnętrzne.
Środki ostrożności
Wszystkie urządzenia elektryczne, mechaniczne i zawierające
elementy obrotowe stanowią potencjalne zagrożenie, zwłaszcza dla
osób niezaznajomionych z ich konstrukcją, budową i
funkcjonowaniem. W związku z tym konieczne jest przedsięwzięcie
odpowiednich środków ostrożności (w tym, jeśli to konieczne
zastosowanie obudów ochronnych dla niniejszego urządzenia)
zapewniających
bezpieczeństwo
osób
postronnych
(z
uwzględnieniem dzieci) i chroniące ich przed obrażeniami oraz
zabezpieczające urządzenia, związane z nimi instalacje i
pomieszczenia przed uszkodzeniem.
W przypadku wątpliwości dotyczących procedur bezpiecznego i
prawidłowego montażu, instalacji, eksploatacji lub konserwacji,
należy zwrócić się o poradę do producenta urządzeń lub do jego
przedstawiciela.
Podczas prac na działającym urządzeniu należy pamiętać, że
niektóre części mogą mieć podwyższoną temperaturę. Wszelkie
prace wykonywane na wysokości należy prowadzić z większą
ostrożnością, aby zapobiec wypadkom.
3
Jakość wody
- minimalna jakość wody zasilającej (zob. tabela 1);
- praktyczny wskaźnik zakamienienia w przedziale od 5,5 do
8,0.
Dbałość o jakość wody
Wytyczne jakości wody do adiabatycznej chłodnicy wstępnej
DOTYCZY WYŁĄCZNIE CHŁODNIC TRILLIUMSERIES
Adiabatyczna
chłodnica
wstępna
urządzenia
została
zaprojektowana jako układ z bezpośrednim zasilaniem wodą, czyli
bez recyrkulacji wody i bez pompy. Dlatego ważne jest, aby zimna
woda sieciowa zasilająca adiabatyczną chłodnicę wstępną miała
ciśnienie i intensywność przepływu odpowiednie do instalowanej
chłodnicy wstępnej.
Podstawowa metoda uzdatniania wody doprowadzanej do
adiabatycznej chłodnicy wstępnej polega na dostarczaniu takiej
ilości wody do wkładu chłodnicy wstępnej, aby stale był on zalany.
Jeśli nie zostanie dostarczona ilość wody zapewniająca całkowite
zamoczenie i zalanie całej powierzchni wkładu chłodnicy wstępnej,
może się na niej wytrącić osad.
Wielu problemów związanych z wodą można uniknąć, stosując
dobry projekt układu oraz przestrzegając podstawowych zasad
utrzymania czystości. NIE WOLNO przy tym stosować żadnych
chemicznych środków uzdatniania wody ZAMIAST przestrzegać
następujących zasad:
- zapewnić dobre i równomierne rozprowadzanie wody (patrz
tabela: Minimalne przepływy wody),
- regularnie czyścić rury rozgałęźne rozprowadzające wodę,
- regularnie czyścić sito ujścia wody komunalnej,
- wymieniać uszkodzone lub zużyte wkłady chłodnicy wstępnej;
Szczegółowe dane konstrukcyjne urządzenia można znaleźć w
strona 2: Zimna woda sieciowa doprowadzana jest do złącza (6),
skąd przepływa do rury rozgałęźnej rozprowadzającej wodę (9),
poprzez zawór regulacyjny/miernik przepływu (8). Zalecane
ciśnienie dostarczanej wody sieciowej wynosi minimum 3 bary.
Zawór regulacyjny/miernik przepływu (8) należy podczas instalacji
ustawić tak, aby zapewniał minimalny przepływ wody do
adiabatycznej chłodnicy wstępnej (patrz tabela: Minimalne
przepływy wody),
Minimalny przepływ wody rozprowadzanej w adiabatycznej
chłodnicy wstępnej zależy od:
- warunków klimatycznych, np. szybkości parowania i
warunków obliczeniowych;
- ogólnej jakości wody;
- tendencji do wytrącania się kamienia kotłowego z wody
(praktyczny wskaźnik zakamienienia);
Minimalne wielkości przepływu wody podane w tabeli 2 dotyczą
następujących warunków eksploatacyjnych:
- maksymalna temperatura otoczenia wynosząca 35°C przy
minimalnej wilgotności względnej wynoszącej 30%;
Temperatura
< 20°C
Odczyn (pH)
6,5–9
Twardość (w odniesieniu do CaCO3)
30–500 mg/l
Zasadowość (w odniesieniu do CaCO3)
< 500 mg/l
Całkowita ilość rozpuszczonych substancji
stałych
< 1500 mg/l
Chlorki
< 200 mg/l
Siarczany
< 300 mg/l
Przewodność
1800 mS/cm
Zawartość bakterii (CFU/ml, KBE/ml)
< 1000
1.Tabela: Minimalne parametry jakościowe wody zasilającej
Model:
Liczba
wentylatorów
Minimalny przepływ wody
chłodnicy wstępnej
na urządzenie
DFCV-S9122-
4 wentylatorów
14 l/min
DFCV-S9123-
6 wentylatorów
22 l/min
DFCV-S9124-
8 wentylatorów
28 l/min
DFCV-S9125-
10 wentylatorów
36 l/min
DFCV-S9126-
12 wentylatorów
44 l/min
2.Tabela: Minimalne zalecane przepływy wody dla adiabatycznych
chłodnic wstępnych
W warunkach
maksymalne
otoczenia
przekraczających
podane
wartości
lub
w wypadku parametru jakości wody zasilającej przekraczającego
którykolwiek limit stężenia podany w powyższej tabeli „Minimalne
parametry jakościowe wody zasilającej”,
lub
jeśli praktyczny wskaźnik zakamienienia wody zasilającej jest niższy
niż 5,5,
przepływ wody należy zwiększyć, aby zapobiec szybkiemu
zamuleniu i zakamienieniu wkładu chłodnicy wstępnej. W celu
uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy BAC-Balticare.
Dane do szybkiego obliczania praktycznego wskaźnika zakamienienia dla adiabatycznej chłodnicy wstępnej
Przewodność
(mS/cm)
A
50-300
301-1000
1001-3000
3001-5000
0,1
0,2
0,25
0,27
Temperatura
(°C)
B
10-13
14-17
18-21
22-27
2,3
2,2
2,1
2,0
Twardość wapniowa
(ppm CaCO3)
C
10-15
16-25
26-40
41-70
71-100
101-140
141-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
0,70
0,90
1,10
1,35
1,55
1,70
1,85
1,95
2,05
2,12
2,18
2,24
2,28
Zasadowość całkowita
(ppm CaCO3)
D
10-15
16-25
26-40
41-70
71-100
101-140
141-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
3.Tabela: Dane do obliczania praktycznego wskaźnika zakamienienia
4
1,10
1,30
1,50
1,75
1,90
2,10
2,25
2,35
2,45
2,52
2,58
2,63
2,68
Zasadowość
(ppm CaCO3)
pHeq
50
100
200
300
400
500
7,0
7,5
7,9
8,2
8,4
8,5
Jakość wody
Instrukcja:
1. Odczytać wartości A, B, C i D z powyższej tabeli.
2. pHs = ( 9,3 + A + B ) – ( C + D )
3. praktyczny wskaźnik zakamienienia = 2 pHs – pHeq
Jeśli wskaźnik jest równy 6,0, woda jest stabilna.
Jeśli wskaźnik jest wyższy niż 6,0, woda rozpuszcza kamień.
Jeśli wskaźnik jest niższy niż 6,0, z wody kamień się wytrąca.
Jeżeli praktyczny wskaźnik zakamienienia jest niższy niż 5,5, to
minimalny zalecany przepływ wody odczytany z tabeli 2 należy
zwiększyć. W celu uzyskania pomocy należy się zwrócić do
lokalnego przedstawiciela firmy BAC Balticare.
Ograniczanie rozwoju drobnoustrojów
Adiabatyczna
chłodnica
wstępna
oraz
jej
sterowanie
zaprojektowano z założeniem ograniczenia do minimum
niekontrolowanego powstawania szlamu, rozwoju glonów i innych
drobnoustrojów, np. z rodzaju Legionella. Zastosowano następujące
rozwiązania:
1. układ bezpośredniego zasilania wodą, bez recyrkulacji wody;
2. całkowite suszenie układu chłodnicy wstępnej po każdym cyklu
adiabatycznym;
3. całkowite opróżnianie wszystkich rur rozprowadzających wodę
zamontowanych w urządzeniu po każdym cyklu adiabatycznym;
!
Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za opróżnianie całej
instalacji rurowej zasilającej adiabatyczną chłodnicę wstępną,
aby nie doszło do zastojów wody.
4. zasilanie wodą pitną o temperaturze nie przekraczającej 20°C,
czyli taką, w której bakterie z rodzaju Legionella są nieaktywne;
5. praca bez wytwarzania aerozolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości oraz
wytycznych eksploatacji i konserwacji podanych w niniejszej
publikacji
pozwoli
uniknąć
problemów
związanych
z
niekontrolowanym rozwojem drobnoustrojów.
Dezynfekcja chemiczna
Aby zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacyjne, w połączeniu z
programem konserwacji można wdrożyć program dezynfekcji
środkami biobójczymi. Niemniej jednak, środków biobójczych nie
wolno stosować zamiast przestrzegania zasad utrzymania czystości.
Dwoma najpowszechniej dostępnymi środkami biobójczymi są chlor
i brom. Środki te dobrze sprawdzają się w zastosowaniach ogólnych;
należy przy tym pamiętać, że w razie stosowania ich w układzie
adiabatycznej chłodnicy wstępnej należy zachować ostrożność.
Stałe dawki chloru i bromu mogą doprowadzić do delignifikacji
włókien celulozowych wkładów chłodnicy wstępnej oraz do rozkładu
środków usztywniających.
Zalecane dawki chloru/bromu
Stosowanie ciągłe: Nie jest wymagane, gdy przestrzegane są
podstawowe zasady utrzymania czystości oraz wytyczne
eksploatacji i konserwacji podane w niniejszym dokumencie.
Stosowanie wstrząsowe: 3,0–5,0 ppm wolnych chlorowców. Nie jest
zalecane stosowanie częstsze niż raz na kwartał.
5
Eksploatacja w niskich temperaturach
Eksploatacja w niskich temperaturach
Chłodnice wentylatorowe typu „dry cooler” firmy BAC mogą
pracować w temperaturach ujemnych pod warunkiem
przedsięwzięcia działań zabezpieczających ich wężownice przed
zamarznięciem. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne, których
należy przestrzegać dla zminimalizowania ryzyka zamarznięcia
wężownicy. Niniejsze wytyczne mogą nie obejmować wszystkich
aspektów możliwego toku eksploatacji urządzenia, dlatego
projektant układu oraz osoba go obsługująca powinni dokładnie
przeanalizować cały układ, umiejscowienie urządzenia, elementy
sterujące i oprzyrządowanie, aby zapewnić zawsze niezawodne
działanie sprzętu.
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
wężownicy
Najlepszym środkiem zabezpieczającym jest glikol lub inne roztwory
zapobiegające zamarzaniu w odpowiednich stężeniach. Stosowanie
takich roztworów wpływa na sprawność cieplną chłodnicy, więc
powinno być brane pod uwagę przy wyborze modelu (modeli).
Poniższa tabela przedstawia zakres zabezpieczenia przed
zamarzaniem dla różnych stężeń (w procentach objętości) glikolu
etylenowego.
Zawartość glikolu (%)
Zabezpieczenie przed
zamarzaniem
20%
-10°C
30%
-16°C
40%
-25°C
50%
-39°C
4.Tabela: Zabezpieczenie przed zamarzaniem zapewniane przez różne
roztwory glikolu etylenowego
Jeśli układ ma działać z użyciem wody, oba następujące warunki
muszą być spełnione jednocześnie:
1. Cały czas musi być utrzymywany minimalny przepływ przez
urządzenie.
2. Musi być utrzymywane minimalne obciążenie cieplne, tak aby
temperatura wody opuszczającej wężownicę (wężownice) nie
spadała poniżej 10°C dane dla temperatury otoczenia -14°C i
prędkości wiatru 20 m/s.
Jeżeli obciążenie robocze jest bardzo małe lub zostało całkowicie
odłączone, to przy ujemnych temperaturach konieczne może być
zastosowanie pomocniczego obciążenia cieplnego. W celu
uzyskania pomocy należy skonsultować się z lokalnym
przedstawicielem firmy BAC Balticare.
Pełne opróżnienie wężownicy wymiennika ciepła jest niemożliwe,
dlatego też chłodnice płynu obiegowego pracujące w temperaturze
otoczenia poniżej punktu zamarzania muszą zawierać płyn ze
środkiem zapobiegającym zamarzaniu.
6
Instrukcje obsługi
Chłodnice TrilliumSeries fabrycznie
wyposażone w tablicę elektryczną z
płynną regulacją prędkości
W urządzeniach wyposażonych w tablicę elektryczną z falownikiem
prędkość wentylatora i adiabatyczne chłodzenie wstępne są
regulowane poprzez sterownik cyfrowy zintegrowany z tablicą.
2. Rysunek : Tablica elektryczna z płynną regulacją prędkości
Regulacyjny układ logiczny
Prędkość wentylatora jest ustalana na podstawie rzeczywistej temperatury
cieczy roboczej w punkcie wyjścia z urządzenia oraz temperatury
obliczeniowej wypływającej cieczy, co pozwala na zminimalizowanie poboru
energii elektrycznej oraz poziomu emitowanego hałasu.
Adiabatyczne chłodzenie wstępne będzie włączane i wyłączane zgodnie ze
zdefiniowanymi parami wartości prędkości wentylatora i temperatury
otoczenia. Standardowe ustawienia nie pozwalają na włączenie
adiabatycznego chłodzenia wstępnego, jeśli wszystkie wentylatory nie
pracują z pełną prędkością i jeśli nie zostanie osiągnięty punkt przejścia z
trybu pracy suchej na pracę adiabatyczną.
Układ logiczny regulacji adiabatycznej jest wstępnie zaprogramowany w
regulatorze cyfrowym oraz w falowniku i gotowy do pracy.
Parametry mogą wymagać regulacji w zależności od rzeczywistego
rozmiaru instalacji.
Tablicy elektrycznej
Po zewnętrznej stronie tablicy elektrycznej znajdują się następujące
elementy:
- Wyłącznik awaryjny:
nacisnąć, aby włączyć; obrócić, aby wyłączyć
- Przycisk konserwacji dopływu wody
- AUTO: Wkłady są włączone (lub wyłączone) odpowiednio do
programu urządzenia
- HAND: Wkłady są przełączone na tryb „mokry”, rozpoczynając
pracę adiabatyczną
- Resetowanie awarii zasilania
Po utracie zasilania może dojść do problemów z automatycznym
startem urządzenia. Ten przycisk można nacisnąć dopiero po
potwierdzeniu przez pracownika technicznego, że ponowne
włączenie urządzenia nie stwarza zagrożenia.
Instrukcje obsługi cyfrowego kontrolera
Aby potwierdzić alarm, należy nacisnąć przycisk alarmu. Jeśli przyczyna
pojawienia się alarmu zniknęła, to samo stanie się również z komunikatem
alarmowym. W innym przypadku alarm pozostanie aktywny.
Menu operatora
Aby uzyskać dostęp do tego menu, nacisnąć przycisk „Prg”.
Po zaznaczeniu wybranego alarmu nacisnąć pozycję „Enter”.
Aby powrócić do domyślnego menu, nacisnąć pozycję „Esc”.
Przed przejściem do bieżącego menu konieczne jest podanie hasła.
Standardowe hasło to „1234”
Dostępne są następujące pozycje:
- Local on/off (Lokalne włączenie/wyłączenie),
- Set point (Wartość zadana; zarówno dla pory letniej, jak i zimowej),
- PI parameters (Parametry PI),
-Cleaning cycle activation/deactivation + duration (Włączanie/
wyłączanie cyklu czyszczenia + czas trwania),
- Day/night operation activation/deactivation + start/stop
(Włączanie/wyłączanie trybu pracy w dzień/w nocy + uruchomienie/
zatrzymanie),
- Day/night operation maximum frequency (Maksymalna
częstotliwość w trybie pracy w dzień/w nocy),
- Restriction on water usage period (Ograniczenie okresu zużycia
wody),
- Status of pre-cooler authorization (Stan uwierzytelnienia chłodnicy
wstępnej),
- Time delay on alarm messages (Opóźnienie czasu wyświetlenia
komunikatów alarmowych),
- Reset function on internal timers (Funkcja zerowania wewnętrznych
regulatorów czasowych (falownik, chłodnice wstępne)),
- Communication address + baud rate (Adres komunikacji +
wskaźnik baud),
- Time/date (Godzina/data),
- Change access code (Zmiana kodu dostępu).
!
Zmiana parametrów regulatora może prowadzić do
niezamierzonych działania urządzenia, np. wystąpienia zjawiska
„wahliwości”, przedwczesnego załączania chłodzenia wstępnego,
a tym samym wzrostu zużycia wody, lub spóźnionego załączania
chłodzenia wstępnego, czego skutkiem będzie temperatura
wylotowa cieczy przekraczająca temperaturę obliczeniową.
Instrukcje obsługi przemiennika czêstotliwoœci
Panel sterowania jednostki VFD:
1. Falownik zainstalowany w urządzeniu jest wyposażony w panel
sterowania jednostki (LCP). Przy użyciu panelu LCP można lokalnie
sterować falownikiem i lokalnie zmieniać parametry programu.
2. Instrukcje sterowania falownikiem i zmieniania jego
parametrów są dostępne w instrukcji obsługi urządzenia VLT
dostarczanej przez producenta oddzielnie z wyposażeniem.
!
Zmiana parametrów falownika może spowodować utratę
komunikacji i/lub wystąpienie zjawiska „wahliwości”. Nie należy
ustawiać minimalnej częstotliwości mniejszej niż 10 Hz.
Uwaga: W przypadku jednostek z falownikami pracujących z
częstotliwościami powyżej znamionowych należy pamiętać, że grozi to
przeciążeniem silnika lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Istnieją cztery różne menu:
- menu domyślne (konsultacja),
- alarmy (status różnych alarmów),
- menu operatora (ustawienia robocze),
- menu fabryczne (niedostępne).
Obserwowanie danych procesu
Menu domyślne
Beznapięciowe
Przegląd różnych parametrów roboczych wraz z ustawieniami (np.:
temperatura, wartość zadana, częstotliwość obliczeniowa,
rzeczywista częstotliwość i niektóre ogólne statusy)
Wejście:
- Włączone/wyłączone wyzwolenie (NO)
- Swobodne chłodzenie (NO)
Wyjście:
- Ogólny alarm (NO+NC)
Alarmy
Jest to menu, które można wyświetlić po naciśnięciu przycisku alarmu
oznaczonego symbolem dzwonka alarmowego.
Złącze magistrali ze sterownika cyfrowego i monitoringu jest podłączone do
paska terminala. W przypadku użycia określonego protokołu komunikacji
można w razie potrzeby zainstalować opcjonalną kartę komunikacyjną w
sterowniku.
7
Procedury konserwacji
Kontrole i regulacje
Przepływ wody w adiabatycznej chłodnicy
wstępnej chłodnicy TrilliumSeries
Konieczne jest zapewnienie minimalnego przepływu wody przez
Adiabatyczną Chłodnicę Wstępną, zgodnie z wymaganiami
minimalnego przepływu. (Patrz Tabela „Minimalne zalecane
przepływy wody dla chłodnic adiabatycznych” na strona 5).
Przepływ wody zależeć będzie od ciśnienia wody zasilającej i może
być ustawiona poprzez zmianę położenia śruby mocującej pływak
do ramienia (patrz rysunek poniżej). Wartość przepływu wody
odczytywać po dolnej stronie pływaka.
!
Nie uruchamiać/włączać silnika (silników) wentylatora w
przypadku braku obciążenia cieplnego.
Nietypowe odgłosy i drgania
Nietypowe hałasy i/lub drgania są objawem niesprawności
komponentów mechanicznych lub problemów eksploatacyjnych.
Jeżeli się one pojawią, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej
kontroli urządzenia oraz niezwłoczne podjęcie czynności
naprawczych. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z
przedstawicielem firmy BAC Balticare.
Przeglądy i działania zaradcze
Ogólny stan urządzenia
Raz w roku należy dokonać przeglądu ogólnego stanu urządzenia.
Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na:
- ślady korozji na obudowie,
- gromadzenie się pyłu i okruchów na obudowie.
W razie jakichkolwiek skaz lub śladów korozji należy dokładnie
oczyścić szczotką ten sam obszar i na nowo go pomalować.
Zalecane jest użycie farby podkładowej wzbogaconej związkiem
cynku (ZRC). Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można w razie
konieczności poprawić farbą cynkowo-aluminiową (Baltiplus).
Zarówno w podkład cynkowy, jak i farbę Baltiplus można się
zaopatrzyć u lokalnego przedstawiciela firmy BAC-Balticare.
Wkłady adiabatycznej chłodnicy wstępnej
chłodnicy TrilliumSeries
3. Rysunek : Śruba do regulacji przepływu wody
Punkt pracy kontrolera adiabatycznego
Praca sekcji adiabatycznych chłodnic wstępnych może być
kontrolowana sygnałem zależnym od temperatury otoczenia lub od
sterownika cyfrowego.
Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego sygnału sterującego
przyjęta metoda sterowania powinna ograniczać uruchomienia i
zatrzymania do maksymalnie jednego dziennie po stronie
adiabatycznej chłodnicy wstępnej, co pozwoli zapewnić
maksymalną żywotność elementów chłodnicy wstępnej.
Jeśli liczba uruchomień i zatrzymań w ciągu doby przekracza 1,
zaleca się skorygowanie ustawień punktu pracy kontrolera.
Chłodnica wstępna może pracować uruchamiając się i zatrzymując
się częściej, co ograniczy całkowite roczne zużycie wody, jednak
spowoduje to też drastyczne skrócenie czasu eksploatacji
elementów adiabatycznej chłodnicy wstępnej.
Połączenia elektryczne
Jeśli w trakcie transportu doszło do poluzowania niektórych styków
elektrycznych, należy je połączyć, aby zapobiec przegrzaniu lub
spadkom napięcia. W trakcie użytkowania zaleca się również
przeprowadzanie przeglądów co pół roku.
Obroty wentylatorów
Wentylatory powinny obracać się swobodnie i we właściwym
kierunku oznaczonym strzałkami umieszczonymi na urządzeniu.
Napięcie i natężenie prądu silnika
Sprawdzić napięcie i natężenie na wszystkich trzech zaciskach
silników wentylatorów. Prąd nie powinien przekraczać wartości
podanej na tabliczce znamionowej. Po dłuższym okresie przestoju
urządzenia, przed jego ponownym uruchomieniem konieczne jest
sprawdzenie izolacji silnika za pomocą miernika oporności
izolacyjnej.
Wahania wartości napięcia nie powinny przekraczać +/- 10 %, a
różnice między poszczególnymi fazami nie powinny przekraczać +/2%.
8
Adiabatyczne chłodzenie wstępne
Cząstki unoszące się w powietrzu są wychwytywane przez wkład
adiabatycznego chłodzenia wstępnego działający jako filtr powietrza
i w ten sposób chroniący wężownicę wymiennika ciepła przed
szybkim i nadmiernym zamuleniem. Podczas pracy adiabatycznej
wkład jest „płukany” przez nadmiar dostarczanej wody. Cząstki,
które są spłukiwane z wkładu, są odprowadzane razem z
nadmiarem wody.
Wkłady chłodzenia wstępnego można wyjąć na czas zimnych pór
roku, gdy tylko jest pewne, że temperatura otoczenia nie przekroczy
już punktu przełączania z pracy suchej na adiabatyczną. Wydłuży to
trwałość eksploatacyjną wkładów, niemniej jednak przyspieszy
zanieczyszczanie wężownicy wymiennika ciepła do pracy suchej.
Zalecane jest dokonywanie przeglądu wkładów adiabatycznej
chłodnicy wstępnej przynajmniej co kwartał, także w porze
przejściowej i porze zimowej, gdy praca adiabatyczna zwykle nie jest
potrzebna.
Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na:
- oznaki nadmiernego zamulenia i zakamienienia wkładów,
- pełne i równomierne zwilżanie powierzchni.
Zamulanie
Jeśli na wkładach chłodzenia wstępnego nagromadziły się pył i
okruchy, zalecane jest spłukanie wkładów. Zalecaną procedurę
czyszczenia i płukania wkładów podano w sekcji „Procedury
czyszczenia”.
Zakamienianie
Kamień osadza się na wkładach chłodzenia wstępnego za każdym
razem, gdy wkłady te schną na końcu każdego cyklu pracy
adiabatycznej. Szybkość zakamieniania zależy od:
- liczby uruchomień i zatrzymań pracy adiabatycznej na dzień,
- jakości wody,
- przepływu wody przez adiabatyczną chłodnicę wstępną.
Przewidywana trwałość eksploatacyjna wkładów chłodzenia
wstępnego wynosi od 2 do 3 lat, jeśli przestrzegane są podstawowe
zasady utrzymania czystości oraz niniejsze wytyczne eksploatacji i
konserwacji.
Procedury konserwacji
Jeśli zakamienienie wkładów chłodzenia wstępnego postępuje zbyt
szybko, należy przeprowadzić następujące kontrole i regulacje:
- Sprawdzić i odpowiednio poprawić liczbę uruchomień i
zatrzymań pracy adiabatycznej: należy zapoznać się z
tematem „Kontrole i regulacje” w sekcji „Wartość zadana
regulatora pracy adiabatycznej” strona 8
- Sprawdzić i odpowiednio poprawić jakość wody: należy
zapoznać się z sekcją „Dbałość o jakość wody” strona 4
- Sprawdzić i wyregulować przepływ wody rozprowadzanej w
adiabatycznej chłodnicy wstępnej: należy zapoznać się z
sekcją „Dbałość o jakość wody” strona 4
Wężownica wymiennika ciepła
Użebrowana
wężownica
wymiennika
ciepła
chłodnicy
wentylatorowej typu „dry cooler” jest podatna na korozję i
wychwytywanie cząstek unoszących się w powietrzu (co prowadzi do
zamulenia wężownicy). Proces zamulania się ożebrowanej
wężownicy można spowolnić i wydłużyć jej trwałość eksploatacyjną,
jeśli wkłady chłodzenia wstępnego będą pozostawać na swoim
miejscu także w chłodnych porach roku, działając jako filtr
powietrza.
Wężownica wymiennika ciepła wymaga okresowego czyszczenia dla
utrzymania najwyższej możliwej sprawności roboczej w warunkach
środowiska, w których działa chłodnica typu „dry cooler”. Regularnie
prowadzone czyszczenie wężownicy w istotnym stopniu przyczynia
się do wydłużenia trwałości urządzenia i znakomicie wpływa na
oszczędność energii.
Okresowe czyszczenie wężownicy wymiennika ciepła można
przeprowadzać za pomocą odkurzacza i/lub strumienia sprężonego
powietrza. W zanieczyszczonym środowisku konieczne jest użycie
dostępnych w handlu środków do czyszczenia wężownic.
Czyszczenie wężownic strumieniem wody umożliwia usunięcie
dużych osadów, lecz w niewielkim stopniu usuwa polutanty. Do
usunięcia brudu i soli niezbędne jest użycie detergentu, który zerwie
wiązania między zabrudzeniem a powierzchnią wymiennika ciepła.
Jeśli jednak stosowany jest natrysk wodny, ciśnienie wody nigdy nie
może przekroczyć 2 bar, a strumień wody nigdy nie może być
skierowany pod kątem do powierzchni żebra, a tylko równolegle do
niego.
Wybór odpowiedniego środka do czyszczenia wężownic jest ważny,
ponieważ musi on neutralizować i usuwać osady z powierzchni
wężownicy. Firma BAC odradza korzystanie z zasadowych i
kwasowych środków czyszczących. Pod wpływem takich środków
czyszczących może powstawać piana (z tlenków lub wodorotlenków
glinu), powodując złuszczanie się cienkich warstw stopu podłoża
wraz z przywartym do niego zabrudzeniem. Większość tych
pieniących środków czyszczących jest żrąca i określana mianem
chemicznie czynnych. Środek czyszczący tego rodzaju zwykle można
rozpoznać po tym, że jest oznaczony jako korozyjny. Podstawowy
składnik środka do czyszczenia wężownicy nie może być na tyle
agresywny, aby szkodził metalowi, powłoce wężownic lub ludziom
stosującym ten środek.
Ważną cechą środków do czyszczenia wężownic jest ich podatność
na spłukiwanie. Większość wodorotlenków ma tendencję do
przywierania do powierzchni, jeśli w składzie roztworu nie ma
dostatecznej ilości środków zwilżających, które by obniżyły jego
napięcie powierzchniowe. Jeśli w roztworze jest zbyt mało środków
zwilżających i nie zostanie dokładnie spłukany z powierzchni, resztki
materiału mogą osiąść na styku żebro/rurka i dalej niszczyć żebro.
Firma BAC zaleca stosowanie bardziej wyrafinowanych środków
czyszczących, określanych mianem powierzchniowo czynnych.
Obniżają one napięcie powierzchniowe, wnikają w szczeliny oraz
emulgują i rozpuszczają zabrudzenia bez wchodzenia w reakcje ze
stopem podłoża. Środki powierzchniowo czynne są bezpieczne dla
stopu wężownic, łatwo się spłukują, oddzielają i usuwają osady
lepiej niż zasadowe środki czyszczące, są nieszkodliwe dla
środowiska, a także bezpieczne i łatwe w stosowaniu. Środki
powierzchniowo czynne prawie zawsze są niekorozyjne.
Procedury czyszczenia
Rura rozprowadzająca wodę i filtry siatkowe
Instalacja rurowa rozprowadzająca wodę w sekcji adiabatycznego
chłodzenia wstępnego jest dostarczana wraz z zamontowanymi w
ciągu tej instalacji filtrami wody, odfiltrowującymi cząsteczki stałe z
napływającej wody.
Mimo to pewne cząstki stałe mogą się gromadzić w rurze
rozgałęźnej rozprowadzającej wodę i muszą być spłukiwane
przynajmniej dwa razy w roku. Ponadto filtry wody komunalnej lub
filtry siatkowe należy czyścić co najmniej raz w miesiącu w
następujący sposób: odkręcić korek filtra wody, wyjąć sitko i
wypłukać je czystą wodą.
4. Rysunek : Filtr wody
Zalecana jest następująca procedura czyszczenia rury rozgałęźnej
rozprowadzającej wodę:
1. Wyjąć wszystkie wkłady z sekcji chłodnicy wstępnej, aby mieć
dostęp do końców rury rozgałęźnej rozprowadzającej wodę.
Patrz sekcja „Procedury czyszczenia”, sekcja „Wkłady
adiabatycznej chłodnicy wstępnej”, podsekcja „Wyjmowanie i
wymiana” w strona 12.
5. Rysunek : Urządzenie bez wkładu chłodzenia wstępnego
9
Procedury konserwacji
2. Zdjąć elastyczną tuleję połączeniową, poluzowując jej obejmy.
Użyć klucza 7 mm lub innego, odpowiedniego narzędzia.
5. Ostrożnie wyjąć kolektor z chłodnicy wstępnej.
9. Rysunek : Wyjmowanie miedzianej rury sztywnej doprowadzania wody
6. Rysunek : Elastyczna tuleja połączeniowa
3. Delikatnie wyciągnąć zespół doprowadzania wody.
6. Wyczyścić
ręcznie
otwory
zraszacza
ze
wszelkich
nagromadzonych zabrudzeń za pomocą wiertła 3,5 mm.
10. Rysunek : Czyszczenie otworów zraszacza
7. Rysunek : Połączenie doprowadzania wody
4. Pociągnąć miedzianą rurę sztywną w dół, uwalniając ją z
plastikowych uchwytów.
8. Rysunek : Zwalnianie miedzianego kolektora z plastikowych
uchwytów
10
7. W kolektorze znajduje się otwór wyrównawczy. Należy zaznaczyć
jego położenie po przeciwnej stronie kolektora. Ułatwi to
ustawianie kolektora z powrotem w sekcji chłodnicy wstępnej.
11. Rysunek : Otwór wyrównawczy
Procedury konserwacji
8. Jeden z plastikowych uchwytów ma dłuższą śrubę, która służy
jako pomoc w ustawianiu kolektora. Należy zwrócić uwagę, czy
kolektor jest zwrócony prawidłową stroną do plastikowego
uchwytu.
11.Zmienić położenie zespołu doprowadzania wody. Powinno dojść
do wsunięcia się zespołu na +/– 30 mm w głąb gumowej rury.
15. Rysunek : Zespół doprowadzania wody
12. Rysunek : Plastikowy uchwyt z dłuższą śrubą
12.Zacisnąć obejmy tulei, unieruchamiając zespół doprowadzania
wody.
9. Najpierw przełożyć kolektor przez otwór w bocznej ścianie.
Należy zwrócić uwagę, że jest to strona przeciwna do otworu
wyrównawczego.
16. Rysunek : Elastyczna tuleja połączeniowa z obejmami tulei
13. Rysunek : Montaż miedzianej rury sztywnej doprowadzania wody
10.Na podstawie znaku naniesionego na kolektor określić
prawidłowe położenie otworu wyrównawczego. Popchnąć
kolektor w górę, umożliwiając pewne zamocowanie w
plastikowych uchwytach.
14. Rysunek : Wyrównanie sztywnej rury doprowadzania wody
13.Podłączyć elastyczną rurę do sieci wody komunalnej. Użyć
przycisku konserwacji dopływu wody do otworzenia zaworu wody
komunalnej. Sprawdzić, czy żadne otwory w kolektorze nie są
zatkane. Jeśli niektóre z otworów są wciąż zatkane, powtórzyć
procedurę.
17. Rysunek : Zespół doprowadzania wody podłączony do ujścia wody
komunalnej za pomocą rury elastycznej
11
Procedury konserwacji
14.Umieścić wkład chłodzenia wstępnego z powrotem w sekcji
chłodnicy wstępnej. Patrz sekcja „Procedury czyszczenia”, sekcja
„Wkłady adiabatycznej chłodnicy wstępnej”, podsekcja
„Wyjmowanie i wymiana” w strona 12.
20. Rysunek : Wyjmowanie wkładów rozprowadzających wodę
18. Rysunek : Urządzenie z założonym wkładem adiabatycznego
chłodzenia wstępnego
Wkłady adiabatycznej chłodnicy wstępnej
Czyszczenie
Sterownik zapewna automatyczne okresowe czyszczenie, płukanie
chłodnicy wstępnej, jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia
ręcznego czyszczenia, płukania chłodnicy wstępnej
należy
przestawić przełącznik „pad maintenance Swich” znajdujący się na
wewnętrznych drzwiach tablicy elektrycznej do położenia „Hand” na
okres 1–2 godzin. Do czyszczenia wkładu adiabatycznego, chłodnicy
wstępnej nigdy nie wolno używać szczotki ani urządzeń
czyszczących o wysokim ciśnieniu.
Wyjmowanie i wymiana
Przewidywana trwałość eksploatacyjna wkładów chłodzenia
wstępnego wynosi od 2 do 3 lat, jeśli przestrzegane są podstawowe
zasady utrzymania czystości oraz niniejsze wytyczne eksploatacji i
konserwacji. Jeśli na skutek poważnego pogorszenia stanu wkładów
chłodzenia wstępnego sprawność nawilżania i przepływ powietrza
są ograniczone, wskazana jest ich wymiana. W nowe wkłady
adiabatycznego chłodzenia wstępnego można się zaopatrzyć u
lokalnego przedstawiciela firmy BAC-Balticare.
Procedura wyjmowania/wymiany wkładu:
1. Zdejmowanie ścianki górnej
2. Wyjąć wkład rozprowadzający wodę.
3. Wyjąć wkład chłodzenia wstępnego.
W celu ponownego zainstalowania wkładu ww. czynności należy
wykonać w odwrotnej kolejności, od punktu 3 do 1.
19. Rysunek : Zdejmowanie górnej blachy
12
21. Rysunek : Wyjmowanie wkładu chłodzenia wstępnego
Ważna uwaga:
Element chłodnicy wstępnej ma różną stronę przednią i tylną,
dlatego trzeba go zamontować w odpowiednim położeniu, aby
zapewnić pełne zwilżanie na całej jego głębokości oraz maksymalną
sprawność pracy urządzenia. Strona oznaczona niebieskim kolorem
musi być zwrócona na zewnątrz.
Układ odpływowy
Nadmiar wody rozprowadzanej przez element adiabatycznej
chłodnicy wstępnej podczas pracy w trybie adiabatycznym spływa
do rynny i odprowadzany jest do instalacji ściekowej poprzez dwa
(lub więcej) różnych odpływów na każdą stronę chłodnicy wstępnej.
Chłodnice 8-wentylatorowe, 10-wentylatorowe i 12-wentylatorowe
wyposażone są w 4 dostarczane oddzielnie sekcje adiabatycznych
chłodnic wstępnych, 2 na każdą stronę.
Każda sekcja adiabatycznej chłodnicy wstępnej wyposażona jest w
odrębny odpływ dolny gwarantujący pełne opróżnienie i osuszenie
instalacji odpływowej po każdym cyklu adiabatycznym.
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę sekcji adiabatycznych
chłodnic wstępnych i odpływów w każdej chłodnicy TrilliumSeries.
Model
Liczba
wentylatorów
Liczba sekcji
adiabatycznych
chłodnic
wstępnych na
chłodnicę
Liczba
odpływów
dolnych na
chłodnicę
DFCV/S9122-
4
2
2
DFCV/S9123-
6
2
2
DFCV/S9124-
8
4
4
DFCV/S9125-
10
4
4
DFCV/S9126-
12
4
4
5.Tabela: Liczba sekcji adiabatycznych chłodnic wstępnych i odpływów
Procedury konserwacji
Każda sekcja chłodnicy wstępnej jest wyposażona w wannę
pochylną, która zapewnia całkowity drenaż wody i odprowadzenie
wszystkich zawartych w wodzie zanieczyszczeń do ścieków.
Większe zanieczyszczenia mogą jednak gromadzić się w instalacji
odpływowej i mogą być zbyt duże, aby wydostać się przez odpływ
dolny i ostatecznie mogą ten odpływ zablokować.
22. Rysunek : Instalacja odpływowa — wewnątrz
23. Rysunek : Instalacja odpływowa — na zewnątrz
Dlatego konieczne jest regularne czyszczenie instalacji odpływowej
sekcji adiabatycznej w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych.
Dostęp do niej jest możliwy po wyjęciu wkładu chłodzenia
wstępnego.
Wymiana wentylatora
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zachodzi konieczność
wymontowania lub wymiany zespołu wentylatora, należy
szczególnie zadbać o następujące zabezpieczenia:
1. Wentylatory muszą być zawsze transportowane razem z
osłonami nasadowymi i silnikiem.
2. Osłona nasadowa wentylatora musi być przytwierdzona do
podstawy wentylatora za pomocą specjalnej śruby, której należy
użyć ponownie w przypadku montażu nowego zespołu
wentylatora.
3. Po ustawieniu wentylatora w odpowiednim położeniu należy
użyć tych samych śrub, dokręcając je momentem 11 Nm za
pomocą klucza dynamometrycznego.
!
WAŻNE: Zbyt mocne dokręcenie śrub spowoduje uszkodzenie
gwintu w podstawie wentylatora, a w konsekwencji
nieprawidłowy montaż wentylatora.
13
Konserwacja kompleksowa
Konserwacja kompleksowa
Dla zapewnienia maksymalnej sprawności i minimalnych
przestojów układu adiabatycznego chłodzenia wstępnego zalecane
jest sporządzenie i realizowanie programu konserwacji
profilaktycznej. W sporządzeniu i wdrożeniu takiego programu
pomoże lokalny przedstawiciel firmy BAC Balticare. Program
konserwacji profilaktycznej musi nie tylko gwarantować brak
nadmiernych przestojów w nieprzewidzianych i niepożądanych
sytuacjach, lecz również musi zapewniać, że będą używane tylko
autoryzowane części zamienne, które pasują do urządzenia i mają
pełną gwarancję fabryczną na zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem.
W celu zamówienia fabrycznie autoryzowanych części należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy BAC Balticare. Przy
zamawianiu wszelkich części należy pamiętać o podaniu numeru
seryjnego urządzenia.
Długotrwałe przechowywanie odkryty
Jeżeli urządzenie (urządzenia) przed instalacją i/lub rozruchem było
(były) przechowywane poza budynkiem przez około miesiąc lub
dłużej bądź było (były) przechowywane w niekorzystnych warunkach
klimatycznych, instalator musi wykonać określone czynności w celu
utrzymania urządzeń w pierwotnym stanie. Należy wykonać między
innymi następujące czynności:
- Raz w miesiącu obrócić wentylator (wentylatory) o co najmniej
10 obrotów.
- Raz w miesiącu obrócić wał silnika o co najmniej 10 obrotów.
- Wprowadzić środki suszące do wnętrza panelu sterowania.
- Zawinąć silnik w materiał ochronny niewykonany z tworzywa
sztucznego.
- Otworzyć spusty mis wody zimnej.
- Upewnić się, że urządzenie znajduje się na równym podłożu.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w moduł VFD (falownik),
musi być on uruchamiany przynajmniej raz na 6 miesięcy, aby
nie dopuścić do uszkodzenia falownika. Oznacza to, że
wymagane jest zasilanie.
Pełne instrukcje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy
BAC-Balticare.
14
Dalsze informacje i pomoc
Balticare
Firma BAC założyła specjalistyczną niezależną firmę Balticare,
zajmującą się kompleksowym serwisem. Oferta firmy BAC Balticare
obejmuje wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej pracy urządzeń chłodniczych wyparnych: od
wszechstronnej oceny zagrożeń po selektywne uzdatnianie wody,
szkolenia, testy, prowadzenie zapisów i corocznych przeglądów
układu. W celu poznania szczegółów należy skontaktować się z
firmą BAC Balticare pod adresem www.balticare.com. Ponadto aby
uzyskać dalsze informacje i konkretną pomoc, można skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy BAC pod adresem
www.BaltimoreAircoil.eu.
Dalsze informacje
Literatura
- Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your
Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002,
30p.
- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours
Aéroréfrigérantes. Ministères de l’Emploi et de la Solidarité,
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie,
Ministère de l’Environnement, Juin 2001, 54p.
- Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse
Gemeenschap. December 2002, 77p.
- Legionnaires’ Disease. The Control of Legionella Bacteria in
Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62p.
- Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen.
VDI 6022.
Interesujące witryny
www.BaltimoreAircoil.eu
www.balticare.com
www.eurovent-certification.com
www.ewgli.org
www.ashrae.org
www.uniclima.org
www.aicvf.org
www.hse.gov.uk
15
Zalecany program konserwacji i obserwacji
Harmonogram
Rodzaj czynności
Kontrole i
regulacje
Kontrole i
obserwacja
Procedury
czyszczenia
Co
miesiąc
Co trzy Co sześć
miesiące miesięcy
Na początku
każdego sezonu
adiabatycznego
wiosną
Działanie
Rozruch
Przepływ wody przez adiabatyczną chłodnicę wstępną
x
x
x
Punkt pracy adiabatycznej chłodnicy wstępnej
x
x
x
Dociskanie połączeń elektrycznych
x
Obroty wentylatora(-ów)
x
Prąd i napięcie silnika
x
Nietypowe hałasy i/lub drgania
x
x
x
Ogólny stan urządzenia
x
x
x
Dopływy adiabatycznej chłodnicy wstępnej
x
x
x
Wężownica przenosząca ciepło
x
x
Rura rozprowadzająca wodę
x
x
Sito wody wodociągowej
x
Element adiabatycznej chłodnicy wstępnej
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Instalacja odpływowa sekcji adiabatycznej
x
x
x
6.Tabela: Zalecany harmonogram konserwacji i przeglądów
Uwaga: Urządzenia pomocnicze zintegrowane z systemem chłodzenia mogą nakładać dodatkowe wymagania, oprócz przedstawionych w powyższej tabeli. W
sprawie wymaganych działań oraz ich częstotliwości, należy skontaktować się z dostawcami tych urządzeń.
Model: ...........................................................................................
www.BaltimoreAircoil.eu
[email protected]
www.balticare.com
[email protected]
©Baltimore Aircoil International nv
Baltimore Aircoil Int. nv
Industriepark - Zone A,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgium
Numer Seryjny: .................................................................................
Adres lokalnego
przedstawiciela
znajdziesz
www.BaltimoreAircoil.com
na
Download