SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

advertisement
GTiI 341/04/10
DNIA…………………………
ZATWIERDZAM:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia :
„Remont drogi gminnej ulicy Krośnickiej w
miejscowości Raszowa”
CPV: 45233140-2
45233290-8
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
Lokalizacja : Raszowa woj. opolskie
1
1. Zamawiający- Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski
zwany w dalszej części „zamawiającym".
Telefon/fax 0774644282
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ),
zwaną dalej „ustawą".
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ulicy Krośnickiej w miejscowości
Raszowa obejmujący swoim zakresem budowę nawierzchni bitumicznej jezdni o
szerokości 4,0 m.
Obecnie teren na którym planuje się roboty stanowi ciąg drogi gminnej. Droga posiada
nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kamieniem. Nawierzchnia nie posiada
regularnych spadków poprzecznych i podłużnych. Droga włącza się do drogi powiatowej
nr 1712 O ulicy Opolskiej. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z
drogi odprowadzona powierzchniowo na pobocze drogi lub istniejących rowów
melioracyjnych gdzie wchłaniana jest w podłoże gruntowe. Początek remontu drogi
gminnej rozpoczyna się od włączenia do drogi powiatowej nr 1712 O. Kąt przecięcia osi
włączenia z osią drogi powiatowej należy wykonać pod kątem ok. 90 stopni. Dodatkowo
po lewej stronie włączenia ze względu na warunki przejezdności należy wykonać
konstrukcje wyokrąglenia wlotu z kamienia łamanego 15 x 17 cm. Wyokrąglenie
narożnika dostosowane jest do wymagań przejezdności pojazdów ciężarowych i
autobusów przy zachowaniu zawartości i czytelności skrzyżowania oraz zniechęcania
kierowców samochodów osobowych do korzystania z tej części jezdni lub zmusza
kierowców do zmniejszenia prędkości. Włączenie ulicy Kraśnickiej do drogi powiatowej
należy wykonać stosując łuki kołowe o różnych promieniach zgodnie z dokumentacją.
Zaprojektowano wykorytowanie, wyrównanie istn. podbudowy drogi i wykonanie
uzupełnienia nowej podbudowy kamieniem łamanym 0-31,5 mmm gr.15 cm. Istniejący
jednolity materiał z korytowania istniejącej nawierzchni może posłużyć na pobocze drogi
lub pobocze należy uzupełnić kamieniem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm. Po wykonaniu
podbudowy należy wykonać nawierzchnię ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm.
Dodatkowo należy dokonać oczyszczenia, odmulenia istniejących rowów melioracyjnych
oraz przepustów pod jezdniami wzdłuż remontowanego odcinka drogi.
Konstrukcja nawierzchni:
- Warstwa ścieralna betonu asfaltowego gr. 5 cm
- W-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm – stabilizowanego mechanicznie –
grubości 15 cm
- Istniejąca podbudowa kamienna
Nawierzchnię wyokrąglenia wlotu:
- Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15x17 cm
- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
- W –wa podbudowy z betonu cementowego B-15 grubości 15 cm,
- Istniejąca podbudowa kamienna
2
Woda opadowa z jezdni będzie odprowadzana poprzecznie na pobocze drogi gdzie
nastąpi jej infiltracja w podłoże gruntowe lub spływ do istniejącego lewostronnego rowu.
Projektowaną niweletę drogi należy w optymalnym stopniu dostosować do istniejących
warunków terenowych. Może ona być nieznacznie skorygowana w celu uzyskania
normatywnych spadków poprzecznych nawierzchni .
Ponadto na drodze powiatowej należy ustawić znaki zgodnie z metryką projektu
stanowiącą załącznik do SIWZ .
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
/kod CPV 45233140-2 /45233290-8/
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2010 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
5.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz spełniają warunki szczegółowe:
5.5. Wykonali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające robotom budowlanym
stanowiącym główny przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców zgodnie z Art. 24 obowiązującej Ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ze zm.
6.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy załączyć do oferty:
6.1. Oświadczenia
postępowaniu:
i
dokumenty
potwierdzające
spełnienie
warunków
udziału
w
6.1.1.„Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.
22 i 24 Ustawy o zamówieniach publicznych
6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.3 Wykaz 3 robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym
stanowiącym główny przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
3
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 5 do SIWZ
6.2. Forma dokumentów
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
6..3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać
następujące wymagania:
6.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.3.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z
którego wynika pełnomocnictwo.
6.3.3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 7.1.
6.3.4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty
dotyczące części 6 SIWZ pkt 6.1. pakt 6.1.1-6.1.2
6.3.5. Dokumenty wymienione w części 6 SIWZ pkt 6.1 ppkt 6.1.3 SIWZ podmioty występujące
wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.
6.3.6 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze
skutkiem dla mocodawców.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta winna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty załączonego do
specyfikacji - zał. Nr 1
7.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być
czytelna.
7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
7.5. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
7.6. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność,
należy
umieścić
w
odrębnej
kopercie
z
opisem
„Zastrzeżona
część
oferty". Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom
4
niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.
7.7. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość
stron w „Formularzu Oferty".
7.8. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane
itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
7.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu .
7.10. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
Oferta na wykonanie jest
„Remont drogi gminnej ulicy Krośnickiej w miejscowości Raszowa”
Nie otwierać przed 10.08.2010 godz . 10-tą
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 10.08.2010 godz 10-tej
Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane, zostaną one zwrócone bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.1. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.08.2010 o godz10.15 w budynku Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.
9. Sposób obliczenia ceny
9.1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie przedmiaru i stanowi ona cenę ryczałtową, którą,
należy wpisać do Formularza oferty.
9.2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek
podanych w zestawieniu bez pisemnego porozumienia się z zamawiającym.
9.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego
określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową, i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
9.4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując
zasadę § 12 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), Dz. U. Nr 97, poz. 971).
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Oferty będą oceniane według kryterium: cena- 100%
Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %,
przy czym 1%=1 pkt
gdzie: Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert C bud - cena oferty
badanej
5
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska
największą ilość punktów.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W celu sprawdzenia prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
12.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu
art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.
13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
od porozumiewania się z wykonawcami:
13.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oprócz formy
pisemnej przekazywanie oświadczeń, zawiadomień oraz informacji w formie faksu,
którego numer wykonawca podaje w 1.''formularzu oferty.
Numer faxu zamawiającego podany jest w punkcie 1 specyfikacji.
13.2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
w sprawach przedmiotu zamówienia i sprawach formalnych
Aneta Labisz tel. 77 4640868
Iwona Król tel. 77 4640867
13.3. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji
Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.
Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i
w trybie art. 38 ustawy Pzp.
14. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
15. Środki ochrony prawnej
Odwołanie wnosi się w terminach i formach zgodnych z Art. 179 i następnymi obowiązującej
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759)
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
17. Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające
18. Ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny
6
18.1. Ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny
18.2 . Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu;
b: poręczeniach bankowych;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
18.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
18.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
18.5. 70 % zabezpieczenia należnego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w
ciągu 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, a pozostała część zabezpieczenia zostanie
zwrócona w ciągu 14 dni od daty upływu okresu rękojmi.
18.6 Kwota zabezpieczenia należytego wykonania wniesiona w pieniądzu zostanie przez
Zamawiającego ulokowana na oprocentowanym rachunku bankowym.
19. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
20. Wykaz załączników do specyfikacji:
1. Formularz Oferty — zał. Nr 1
2. Projekt umowy – zał. Nr.2
3. Przedmiar robót – zał. Nr.3
4. Dokumentacja techniczna- zał. Nr 4
5. Wykaz wykonanych robót – zał. Nr 5
6. Specyfikacja techniczna – zał. nr 6
7
Download