Łuszczyca (psoriasis) jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry o

advertisement
Beata Szramka-Pawlak
Katedra i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Żaba
Analiza ekspresji wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych w łuszczycy
oraz ocena aktywacyjnej roli wirusów herpes simplex.
Łuszczyca
(psoriasis)
jest
przewlekłą,
zapalną
chorobą
skóry
o
podłożu
autoimmunologicznym. Pomimo licznych badań przyczyna tego schorzenia wciąż nie jest znana.
Postuluje się kompleksowe współdziałanie czynników genetycznych, predysponujących do
wystąpienia choroby oraz środowiskowych. Celem wykonywanej pracy doktorskiej jest zbadanie
aktywności transkrypcyjnej wybranych sekwencji ludzkich endogennych retrowirusów (ang.
human endogenous retroviruses; HERV) w limfocytach krwi obwodowej oraz w skórze, u osób
chorujących
na
łuszczycę,
jednocześnie
zakażonych
wirusami
herpes
simplex
oraz
seronegatywnych względem HSV.
HERVy
były
przedmiotem
badań
w
projektach
dotyczących
takich
chorób
autoimmunizacyjnych jak stwardnienie rozsiane czy też toczeń rumieniowy układowy. Wyniki
uzyskiwane w tych eksperymentach pośrednio demonstrują udział omawianych sekwencji w
patogenezie wyżej wymienionych schorzeń. W literaturze przedmiotu dyskutuje się także teorie
uznające egzogenne infekcje za jeden z czynników mogących inicjować aktywację endogennych
sekwencji retrowirusowych. W badaniach in vitro, którym poddany został materiał od chorych ze
stwardnieniem rozsianym potwierdzono aktywacyjny wpływ wirusów z rodziny herpes na
ekspresję HERV.
Dotychczas w ramach badań do pracy doktorskiej dokonano analizy ekspresji HERV z
komórek jednojądrzastych krwi obwodowej u osób chorujących na łuszczycę oraz zdrowych
techniką Real-Time PCR. Planowana jest także porównawcza analiza ekspresji HERV w
biopsjach skóry pochodzących ze zmian chorobowych oraz z miejsc nie objętych zmianami, a
także w skórze osób z grupy kontrolnej. U wszystkich badanych zostanie również wykonana
immunoenzymatyczna ocena poziomu przeciwciał anty-HSV1/2 klasy IgG oraz IgM, celem
określenia statusu serologicznego względem wirusa herpes simplex.
Download