wyklad-immunitet

advertisement
Immunitet państwa w prawie międzynarodowym
Immunitet państwa - zasada prawa międzynarodowego, zgodnie z którą żadne państwo nie może
wykonywać jurysdykcji wobec innego państwa. Innymi słowy, żadne państwo nie może podlegać
sądom obcego państwa. Zasada ta jest emanacją starożytnej zasady prawa rzymskiego: "Par in
parem non habet imperium" (równy nie ma władzy w stosunku do równego sobie).
Można wyróżnić dwie najważniejsze koncepcje zakresu immunitetu państwa:
absolutny (pełny, nieograniczony) immunitet państwa - jest tradycyjną, konserwatywną recepcja
zasady "Par in parem ..." koncepcja równości i niezależności państw
względny (relatywny, ograniczony) immunitet państwa - powoli zdaje się przeważać we
współczesnych stosunkach międzynarodowych. Zgodnie z nim państwu przysługuje immunitet w
odniesieniu do aktów typu iure imperii (aktów władczych, autorytarnych, wynikających z
suwerennych uprawnień państwa), ale już nie w przypadku aktów iure gestionis - czyli takich, jakie
dokonują wszystkie osoby prywatne (ludzie, przedsiębiorstwa) w stosunkach prawnych
regulowanych przez prawo cywilne.
Immunitet suwerenny państwa - wykład
Podmioty prawa międzynarodowego, dopuszczalność użycia siły w p.m., jurysdykcja państwa
Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie
Akty władcze państwa kontra akty o innym charakterze-opracowanie
Wykład - Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego
Zasada nieingerencji - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download