44. Początki społeczeństwa feudalnego

advertisement
Początki społeczeństwa
feudalnego
Rolnictwo
- Ruina rolnictwa spowodowana najazdami germańskimi,
upadkiem Cesarstwa na Zachodzie oraz kształtowaniem się
nowych państw;
- Mała wydajność rolnicza w Europie wczesnośredniowiecznej;
- Plony niepewne z powodu nieurodzajów i klęsk żywiołowych;
- Dwupolówka
- Dodatkowe dochody z warzywników i sadów;
- Niewielka hodowla zwierząt spowodowana małą ilością ziarna
do ich wyżywienia;
Początki systemu lennego
Po osiedleniu się Frankowie i inne plemiona germańskie
utworzyli grupę osiadłych rolników, którzy na wezwanie
władcy musieli stawić się konno lub pieszo. Podstawą ich
utrzymania były dochody osiągane z uprawy roli. Z
dochodów rolniczych musieli również uzbroić się.
Większość z nich posiadała niewielkie gospodarstwa,
które nie zarabiały na częste i długotrwałe wyprawy
wojenne. Dlatego też za czasów Karola Wielkiego
upowszechnił
się zwyczaj oddawania się wolnych
rolników w opiekę możnym lub Kościołowi. Była to tzw.
komendacja.
Komendacja
(łac. commendatio – polecenie)
Komendacja to umowa zawierana pomiędzy
wolnym człowiekiem oddającym się w opiekę, a
możnym, który oferował pomoc. W zamian za
owa opiekę rolnicy byli zobowiązani do lojalności
i wezwana na każde polecenie opiekuna.
Immunitety
Za czasów Karolingów rola pieniądza była bardzo ograniczona,
a władcy by wynagrodzić duchownych, hrabiów lub innych
dostojników za służbę nadawali im ziemię i immunitet (łac.
immunitas – zwolnienie od obciążeń). Immunitety mogły być
albo sądowe albo gospodarcze.
Immunitet sądowy – panujący zrzekał się na korzyść
nagradzanego swoich praw do sadzenia ludności poddanej
mieszkającej w majątku;
Immunitet gospodarczy lub ekonomiczny zwalniał
obdarowywaną osobę z powinności feudalnych jak np.
podatków.
Rycerstwo
Wynagrodzeniem za służbę mogły
być również nadania ziemskie, które
upowszechniły się w IX-X wieku.
Najczęściej otrzymywali je
wojownicy w zamian za konna
służbę wojskową. Z czasem
wojowników tych zaczęto nazywać
rycerzami (niem. ritter – jeździec) .
Beneficja
Dobra przekazywane w nagrodę za usługi nazywano
beneficjami, feudami lub lennami, a system który
się na tej podstawie tworzył – systemem feudalnym.
Osoba, która nadawała feudum stawała się dla
osoby wynagradzanej zwierzchnikiem – seniorem.
Osoba wynagradzana stawała się wasalem czyli
lennikiem. Lennik musiał być wiernym seniorowi a
senior miał obowiązek wspierać swego wasala.
Hołd lenny
Wasal składał swemu seniorowi hołd, podczas którego
przysięgał na Ewangelię albo relikwie oraz recytował
formułę wierności. Następnie senior i wasal całowali się w
usta, co symbolizowało związek pomiędzy nimi.
Drugim etapem była ceremonia inwestytury, a wiec
symbolicznego przekazania lenna. Senior wręczał
wasalowi symbol lenna – włócznię lub chorągiew (wasal
świecki) lub pastorał albo pierścień (wasal duchowny).
Beneficja najczęściej wygasały po ustaniu
sprawowanego urzędu lub z chwilą śmierci
dostojnika. Jednak z czasem możnowładcy
zaczęli zabiegać by nadania te stały się
dziedziczne. W ten sposób kształtowała się nowa
warstwa społeczna – feudałowie świeccy lub
duchowni, którzy dysponowali dużymi
majątkami ziemskimi.
Włości i miasta
Za czasów Karolingów podstawową formą
organizacji rolnictwa była włość, czyli majątek
ziemski, którego centrum stanowił dwór – siedziba
możnowładcy lub rycerza. Przy dworze mieszkała
czeladź czyli ludzie niewolni, którzy obsługiwali
rodzinę pana feudalnego. Do czeladzi zaliczano
również kowalki, skórników, sokolników, krawców
itd., którzy utrzymywali się z zasobów dworu.
Część ziemi dworskiej wydzielona była dla rodzin chłopskich,
które utrzymywały się z pracy w gospodarstwie. W zamian
chłopi uiszczali obowiązkowe dary w naturze lub pracowali na
ziemi należącej do dworu. Powinności te płacone panu
feudalnemu w naturze nazywamy rentą feudalną.
Każda włość posiadała kościół, pana feudalnego i wytworzony
przez niego ład. Każda włość stanowiła silne wyodrębnioną
jednostkę gospodarczo – społeczną, stąd twierdzenie iż
struktura gospodarczo – społeczna wczesnego średniowiecza
charakteryzowała się silnym partykularyzmem.
Miasta
Przy tak silnej organizacji włości, miasta miały
niewielkie szanse na rozwój. Ośrodki miejskie ,
które przetrwały od starożytności były nieliczne i
małe. Miasta pełniły wtedy funkcje rezydencji
władców, dostojników dworskich, biskupów.
Tylko najbogatsze ośrodki stawały się centrami
handlowymi, gdzie dostępne były towary
sprowadzane z Bizancjum i krajów islamu.
Na wesoło 
Download