Kruszywa: Rodzaj materiału Ilość ton (szacunkowo) Kruszywo

advertisement
Załącznik Nr 4 do SWIZ
GZGK.272. .2017
Umowa
w dniu ….................. roku w Jodłowej
pomiędzy:
Gminą Jodłowa – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
39-225 Jodłowa 1
14 630 20 28
reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Wojciech Szot - Kierownik GZGK
Zwanym dalej zamawiającym,
a
…................................................
…................................................
z siedzibą w …............................................
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:
….............................................................
NIP.............................................
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Dostawa
materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy” zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn: ,,Dostawa materiałów sypkich
na bazę Zleceniodawcy” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWIZ
i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ...............................r.
Kruszywa:
Rodzaj materiału
Ilość ton
(szacunkowo)
Kruszywo kruszone
0 - 31,5 mm
100
Kruszywo naturalne
16 – 63 mm
50
pospółka
0 - 31,5 mm
100
piasek płukany
100
0 - 2 mm
kamień
2 - 8 mm
50
Żwir
2 – 16 mm
50
Kruszywa z kamieniołomu:
Rodzaj materiału
Ilość ton
(szacunkowo)
Mieszanka kruszywa
0 -31,5 mm
(kruszywo łamane o
granulacji umożliwiającej
zagęszczenie i zaklinowanie)
1000
Mieszanka kruszywa
0 - 63 mm
50
Mieszanka kruszywa
4 - 63 mm
50
Tłuczeń sortowany
31,5 - 63 mm
50
Kliniec sortowany
4 - 31,5 mm
800
Niesort mieszanka
0,31 – 5 mm
50
Niesort mieszanka
0 – 63 mm
50
2. Szczegółowy opis materiałów i zakres dostawy opisany został w SWIZ, ilość materiałów
przewidziana do dostawy opisana została w załączniku nr 1 do SWIZ – Formularz cenowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb,
finansowych lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku
z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega prawo zmiany szacunkowych dostaw w ilości 50 % stosownie do
potrzeb wynikających z pozyskanego frontu robót na przestrzeni terminu realizacji
zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót osobiście lub z udziałem
podwykonawców i dalszych podwykonawców.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców
7. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo której przedmiotem jest dostawa
materiałów sypkich na bazę Zamawiającego, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem
jest przedmiotowa dostawa, które należy przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tych umów i ich zmian.
8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy.
10. Przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem
kopie umów
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
§2
Całość zamówienia należy
do dnia...........................
wykonać
w
terminie:
od
dnia
podpisania
umowy
§3
1. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest nowy, jest wolny od
wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem
żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.
2. Materiały mają być dostarczone na
bazę Zleceniodawcy. Dostawa materiałów
w poszczególnych partiach odbywać się będzie w ilościach i terminach wskazanych przez
Zamawiającego .Zgłoszenie następować będzie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail:
Numer telefonu, na które będzie zgłaszane zamówienie: …............................
Adres e - mail na który będzie zgłaszane zamówienie: ….................................
3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą minimum na 2 dni robocze wstecz ustali
terminy, zakres i wskaże miejsce dostawy poszczególnej partii materiału.
4. Czas realizacji dostawy materiału - 2 dni robocze od zgłoszenia
5. Każdorazowa ilość pobranego materiału winna być udokumentowana dokumentem WZ
i wydrukiem wagowym.
6. Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za załadunek, transport i wyładunek
wszystkich materiałów objętych zamówieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie
spełnia wymogów zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wykonawca zamówienia na własny koszt usunie materiał niespełniający
wymagań, i nie zostanie on wliczony do rozliczenia – nie otrzyma za niego zapłaty.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiał prawidłowy w terminie w 2 dni.
§4
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie dokonywał wystawienia faktury Vat cyklicznie,
za wykonaną dostawę produktów określonych w umowie, a Zamawiający dokona zapłaty
przelewami z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT,
w terminie minimalnym 21 dni, a maksymalny 30 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP....................................
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP.................................
6. Faktury winny być wystawiane w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina Jodłowa
39-225 Jodłowa 1A
NIP 872-222-05-02
Odbiorca/ Płatnik:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
39-225 Jodłowa 1
§5
1. Wykonawca zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały będące
przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.
2. Wykonawca zapewnia, że sprzedawane materiały sypkie spełniają wymagania Polskiej
Normy.
3. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi dostarczyć materiał nowy,
zgodny z oferta i SWIZ, spełniający wymogi Zamawiającego. Za datę zgłoszenia reklamacji
uznaje się datę zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem
lub listownie do Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
5. Dwukrotna dostawa materiałów sypkich nie odpowiadającym normom, niezgodnych
z wymaganiami określonymi w SWIZ i umowie spowoduje odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego i nałożenia na Wykonawcę kary określonej w §7 ust. 1 pkt.3.
§6
1. Faktury VAT muszą zawierać w swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący
niniejszego zamówienia. Do każdej dostawy i faktury dostawca winien załączyć dokumenty
WZ oraz kwit wagowy.
2. Wykonanie całości zamówienia zostanie potwierdzone na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia. Protokół zostanie
podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich materiałów przewidzianych
w zamówieniu bez zastrzeżeń i uwag na podstawie protokołów cząstkowych, po otrzymaniu
wszystkich faktur VAT za materiały przekazane Zamawiającemu.
§7
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy
stronom przysługiwać będą kary umowne z następujących tytułów i wysokości:
1) za opóźnienie w dostawie materiału w terminach określonych w §3 pkt.4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia z faktury
wystawionej za daną partię dostarczanego materiału.
2) za opóźnienie w dostawie materiału Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 2 formularza
ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2.
3) za opóźnienie w dostawie materiału nowego w ramach gwarancji, po zgłoszeniu
reklamacji oraz w przypadku dostarczenia materiału wadliwego Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w pkt. 2 formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 5 ust.4 i § 3ust.7.
4) za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w pkt. 2 formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w pkt. 2 formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy z zastrzeżeniem § 8.
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień
zwłoki, za każdą nieprzedłożoną umowę o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł
za każdy dzień zwłoki za każdą nieprzedłożoną umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za
każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia
naprawy szkody na zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z należności przysługującej
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień, i na tę
czynność Wykonawca wyraża zgodę.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, bez konsekwencji naliczania kar umownych przez Wykonawcę.
2. Odstąpienie od umowy każdej ze stron umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności określonych poniżej, na zasadach określonych w ust. 1:
1) jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który nie spełni wymogów
wskazanych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, albo którego stan jest odmienny niż
w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy,
2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego
w Umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż
wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych,
3) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał rygorów wskazanych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,
4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego,
5) jeśli zaistnieją okoliczności której mowa w §5 ust. 4 niniejszej umowy.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§11
1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez
Strony w trybie postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania
pisemnego wystąpienia jednej ze Stron.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust 1., Strony
bezzwłocznie ustalą na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego
rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający
…....................................
Wykonawca
…......................................
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards