Zaświadczenie o zatrudnieniu

advertisement
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Niniejszym oświadczam, że Pan/Pani …………………………………..legitymujący/ca się dowodem
osobistym
SERIA…………NR……………...PESEL……………………………..jest
zatrudniony/na
na
podstawie umowy……………………………………………………………………………………………………………………
zawartej na okres od……………………………………………….do………………………………………………………...
na stanowisku …………………………………………………………………………………………………………………………
w………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres miejsca zatrudnienia)
Zakres obowiązków:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że powyższe
informacje są zgodne z prawdą.
………………………….
Miejsce i data
………………………………………………..
pieczęć miejsca zatrudnienia
…………………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download