Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię

advertisement
Głogów, dn. …………...............................
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie
warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155 ze zm.) niniejszym :
oświadczam,
iż wyrażam chęć, aby moje dziecko ………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka
uczestniczyło w lekcjach religii ……………………………………………………………………………………………..
nazwa religii /rzymsko – katolicka , inna
w okresie nauki w gimnazjum, począwszy od roku szkolnego ………………………………………………..
…………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Głogów, dn. …………...............................
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na etykę
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie
warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155 ze zm.) niniejszym:
oświadczam,
iż wyrażam chęć, aby moje dziecko ………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka
uczestniczyło w lekcjach etyki w okresie nauki w gimnazjum, począwszy od roku szkolnego
………………………………………………..
…………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Download