Uploaded by User2484

XVI wiek przyniósł w Europie wielkie zmiany

advertisement
XVI wiek przyniósł w Europie wielkie zmiany. Główną i
bezpośrednią ich przyczyną była reformacja, czyli
wyodrębnienie się w Kościele katolickim odłamów
protestanckich. Sprowokowało to ruchy Kościoła w celu
zapobieżeniu temu, czyli kontrreformacja. W wyniku tych
ruchów nastąpiły walki (wojna trzydziestoletnia) i podział państw
na Starym Kontynencie. Do grupy protestanckiej zaliczały się
takie kraje jak: Anglia, Dania, Szwecja, państwa Niemiec
północnych, a do grupy katolickiej: Francja, państwa Włoch,
Polska, państwa Niemiec południowych. Obserwując politykę
poszczególnych państw możemy jednoznacznie stwierdzić, że
Polska, mimo że była (i jest nadal) państwem zdecydowanie
katolickim, to wyróżniała się tolerancją religijną. W dalszej
części referatu omówię zarówno przyczyny, jak i przejawy tej
tolerancji. Na początek jednak należy wyjaśnić same pojęcie
tolerancji religijnej.
Polska była celem migracji wielu ludzi, którzy w ich
dotychczasowych miejscach zamieszkania byli prześladowani z
powodu ich religii. W naszym kraju od końca XVI wieku
tolerowane były wszystkie religie. Polska była jednym z
nielicznych krajów, gdzie nie prześladowano Arian ( polski kler
sprzeciwiał się prześladowaniu ich, gdyż uważał, że faworyzuje
to inne wyznania protestanckie). Czasy Zygmunta II Augusta
były istnym rajem dla protestantów. W 1560 roku nuncjusz
papieski pisał o Zygmuncie II: ?z heretykami rad obcuje, w
rozmowach i przy stole. Przyjmuje od nich listy, ich książki
kupuje i czyta?. Nie podobało się to Kościołowi. Spójrzmy na to
z innej perspektywy. Janusz Tazbir (XX wieczny historyk)
mówił: ?Uważał, że rzeczy ostateczne są niepoznawalne i że
rzeczą nadrzędną [?] jest realizacja zasad etycznych zawartych
w Dekalogu, a różnice między Kościołami nie są aż tak istotne.
W każdym razie, tak należałoby interpretować jego zdanie, że
nie chce być królem sumień [?] Mnie osobiście Zygmunt August
wydaje się postacią sympatyczną, chociażby już przez to, że
nie uważał, iż gwałt i siła mogą rozstrzygać o sprawach
poglądów?.
Z przytoczonych przeze mnie tekstów jasno wynika, że w
Polsce obowiązywała wolność wyznania.
W XVI wieku były prowadzone liczne wojny na tle religijnym.
Wyznawców nowych religii karano, oskarżając o herezję.
Sądzeniem takich osób zajmowały się specjalne instytucje
zwane inkwizycjami. Najczęściej stosowaną karą było palenie
wyznawców tychże religii na stosie.
W Polsce od bardzo dawna mieszkali i żyli obok siebie ludzie
o różnych poglądach i wyznaniach religijnych. Nikomu to nie
przeszkadzało. Pojawienie się kilku nowych wyznań religijnych
nie zaburzyło życia innych ludzi. W Rzeczpospolitej nie karano
zatem protestantów na stosie.
Wielu wyznawców różnych religii przybywało do polski,
aby spokojnie żyć i bez obaw o prześladowanie wyznawać
swoją wiarę. Polska była zatem jedynym krajem w którym
za wyznawanie nowych religii nie karano na przykład paleniem
na stosie, dlatego też była nazywana "państwem bez stosów".
Download