Metadane scenariusza

advertisement
Religie Dalekiego Wschodu.
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
1. zna najwazniejsz zalożenia hinduizmu i buddyzmu,
2. rozumie potrzebe poznawania innych kultur i religii.
b) Umiejętności
Uczeń potrafi:
1. przyjmować postawę dialogu wobec wyznawców innych religii.
2. Metoda i forma pracy
Metoda podawcza, praca w grupach, dyskusja.
3. Środki dydaktyczne
Nowa encyklopedia powszechna, opracowania dotyczące wielkich religii , szary papier, mazaki.
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Wprowadzenie uczniów w temat: obok wielkich religii monoteistycznych również religie
politeistyczne mają na świecie wielu wyznawców. Dlatego ważne jest, aby poznawać inne religie i
uczyć się postawy dialogu i otwartości.
b) Faza realizacyjna
1. Podanie uczniom informacji, jaki jest procentowy udział wyznawców rożnych religii
chrześcijanie-32%, muzułmanie – 17,3%, hinduiści – 13,3%, buddyści – 6,3%, inne religie (w
tym wyznania judaistycznego, agnostycy – 16,6%)
2. Zadanie uczniom pytania: „Co wiecie na temat buddyzmu i hinduizmu?”
3. Podanie krótkich informacji na temat hinduizmu i buddyzmu Hinduizm – zrodził się na
Półwyspie Indyjskim 3 tyś lat p.n.e., czyli jest najstarszą religią świata. Hinduzim mieście w
sobie wiele kultów, ale cechą wspólną jest wiara w boga Brahmę, reinkarnację i podział na
kasty. Buddyzm- wywodzi się z hinduizmu, narodził się w Nepalu w VI w. p.n.e., twórca był
książę Gautama, który nazwał siebie Buddą czyli Oświeconym. Najbardziej charakterystyczne
rysy buddyzmu to dążenie do oświecenia i nirwany).
4. Dzielnymi klas na 4-6 grup, każda grupa otrzymuje szary papier i flamastry. Rozdajemy
uczniom jak najwięcej różnych materiałów, ich zadaniem jest sporządzenie plakatów
dotyczących hinduizmu i buddyzmu (najważniejsze pojęcia, czas powstania, założyciel, znak)
5. Prezentacja efektów pracy w grupie.
c) Faza podsumowująca
Podsumowanie lekcji: poznanie innych religii jest we współczesnym świecie kluczem do dialogu i
pokojowego istnienia narodów.
5. Bibliografia
Rusiecki M., Istota i geneza religii, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1997.
Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1999.
Religie świata, tłum. R. Burek, PWN, Warszawa 1992.
www.himalaje.pl
6. Załączniki
a) Zadanie domowe
Zastanów się, co atrakcyjnego dla współczesnego człowieka jest w hinduizmie i buddyzmie?
(Uczniowie odpowiadają, że wiara w życie po śmierci).
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
brak
Download