geneza-prawa-wyznaniowego

advertisement
4
Prawo Wyznaniowe- gałęź prawa, na którą składają się normy prawne wydane przez organy
państwowe . Prawo to dotyczy, normuje, reguluje stosunek państwa państwa z kościołami i innymi
zwiazkami wyznaniowymi. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i
zbiorowym. Reguluje wolność wyznania i sumienia. TWÓRCY PRAWA WYZNANIOWEGO:
sejm i senat (parlament)
minister spraw wewnętrznych i administaracji Prawo kościelne- zaiwra normy prawne wydawanie
przez kościoły lub inne instytucje wyznaniowe, jego zakres ogranicza się jedynie to tego związku
który je stworzył.
W wypadku wątpliwości bądź sporów między prawem kościelnym a prawem państwowym to spór
ten musi być rozwiązany na korzyść prawa państwowego. Prawo kościelne może być uchwalone
przez organy kolegialne np.: zebranie kapłanów i może być wydawane przez jedną osobę np.:
prymasa, głowę kościoła, biskupa itd. Prawo kanoniczne- Nazwa pochodzi od podstawowej
jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych - kanonu. Uczy o kanonach o ich zbiorach, które
występują w dwuch kościołach: katolickim i prawosławnym. Można powiedzieć, że jest częścią
prawa kościelnego. 1983r.- Kodeks prawa kanonicznego, podstawowy dokument ustawodawczy
Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego ogłoszony przez Jana Pawła II konstytucją apostolską
Sacrae disciplinae leges.
OGRANICZENIA:
Wolność sumienia mogą być ograniczone przez:
ustawy (stan wyjątkowy)
stan zagrożenia ochrony życia naruszenie praw człowieka niszczenie środowiska Nie można
zakazać wolności sumienia i religii, można ograniczyć tę wolność poprzez zakazanie zrzeszania się,
zamykanie budynków religijnych.
Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym
dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in. w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach Człowieka. W dokumentach tych
uznaje się, iż każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność
posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii bądź przekonań, jak również manifestowania
(indywidualnie lub wspólnie z innymi) swej religii lub przekonań poprzez nauczanie, praktyki
religijnej, uczestniczenie w obrzędach i uprawianie kultu. POLITEIZM- wielobóstwo
313r.n.e. - Edykt mediolański został ogłoszony w Mediolanie wspólnie przez cesarza zachodniej
części Imperium Rzymskiego Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części Licyniusza.
Ogłaszał on wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie bez przeszkód
mogli wyznawać swoją religię. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych
gminom chrześcijańskim.
(…)
… 1552-1555, stwierdzając zasadę cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia). 1648r. pokuj
westfalski- wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24
października 1648.
Kwestie pokoju religijnego w Rzeszy uznanie kalwinizmu trzecim, obok katolicyzmu i luteranizmu,
legalnym wyznaniem w Rzeszy Niemieckiej ustanowienie, że w przypadku konwersji księcia
Rzeszy…
… rycerstwa celem wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania Saracenów , albo też określenie
jakiejkolwiek wyprawy lub wojny prowadzonej przez chrześcijan przeciwko wyznawcom innej
religii (np. islamu) lub heretykom (np. albigensi).
Marsyliusz z Padwy- opublikował dzieło Obrońca Pokoju (Defensor Pacis), w którym mówił o
tolerancji religijnej, rozgraniczał wyraźnie władzę religijną kleru od władzy świeckiej…
… była państwem wielowyznaniowym 1573r.- Uchwalenie artykułów Konfederacji Warszawskiejgłównie mówiła o wolności i tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej.Każdy nowy król miał
obowiązek podpisania i poszanowania tego dokumentu.
1596r.- Unia Brzeska, nieudana próba połączenia kościołów katolickiego i przwosławnego.
1778r.- Konstytucja Stanów Zjednoczonych zakładała, że w USA nie można wprowadzać
jednolitej…
Prawo wyznaniowe - wykład
Czym jest religia- opracowanie
Systemy relacji państwa i kościoła
Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału
Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego - Prawo wyznaniowe
Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download