Więcej informacji - Uniwersytet Gdański

advertisement
Wydział Nauk Społecznych
DZIEKANAT
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, tel. (0-58)523 44 03 w. 44 03
www: http://www.wns.univ.gda.pl/, mail: [email protected]
Gdańsk, 25 kwietnia 2016 r
DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
zgodnie z art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na
podstawie zgody wyrażonej przez JM Rektora UG w dniu 31 marca 2016 r.,
ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Antropologii Społecznej
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1, 114 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 365) oraz w §
74 Statutu UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie:
INSTYTUCJA: Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Społecznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 25 kwietnia 2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 maja 2016 r.
SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny, nauki społeczne, socjologia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG poszukuje
kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Społecznej. Kandydat
powinien udokumentować, iż spełnia następujące wymagania:
 posiada stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: socjologia
 posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni
 posiada dorobek naukowy w zakresie socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii kultury
oraz socjologii migracji
 posiada kompetencje do prowadzenia zajęć w zakresie socjologii i antropologii społecznej
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Podanie do JM Rektora UG;
 Życiorys wraz z dorobkiem naukowym;
 Oświadczenie, iż Uniwersytet Gdański będzie podstawowym miejscem pracy;
 Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie: do pobrania:
http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23
 Kserokopia dyplomu doktorskiego i dyplomu doktora habilitowanego
UWAGI: Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa pok. S437 od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 – 14:00,
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, tel. 058 523 44 05
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja 2016 r. Brak złożenia kompletu dokumentów
w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania
do uzupełnienia braków.
2. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 m-cy
- liczonym od ukazania się ogłoszenia.
3. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
5. Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
nie będą informowani o wynikach postępowania.
DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
Prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards