Kategoria Nazwa odczynnika Specyfikacja SUMA Bufor TBE 10x

advertisement
Kategoria
Podstawowe odczynniki
chemiczne
Nazwa odczynnika
Specyfikacja
SUMA
Bufor TBE 10x
Bufor TBE 10x przeznaczony do prowadzenia elektroforezy w żelu agarozowym i poliakrylamidowym kwasów nukleinowych (DNA i RNA). 1 opakowanie - 1 Llitr/op.
5
Agaroza
Agaroza odpowiednia do przeprowadzanie rodziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych (DNA i RNA) o szerokim zakresie wielkości 100-25.000 pz. Wysoka czułość odczynnika, duża
ruchliwość elektroforetyczna, wysoka odporność mechaniczna oraz niskie tło. 500g/op.
1
Barwnik fluorescencyjny do żeli
Odczynnik do wybarwiania DNA w żelu agarozowym. Środek niekancerogenny o zbliżonej czułości detekcji jak w bromek etydyny. Detekcja jedno-, dwuniciowego DNA oraz RNA. 1op.=1ml
10
Marker DNA 100 bp
Marker wielkości DNA o zakresie wielkości od 100-1000 pz z barwnikiem obciążającym 1 ml/op.
6
Marker DNA 500 bp
Marker wielkości DNA o zakresie wielkości od 100-500 pz z barwnikiem obciążającym 1ml/op.
2
Marker DNA 3000 bp
Marker wielkości DNA o zakresie wielkości od 100-3000 pz z barwnikiem obciążającym 1ml/op.
1
Obciążacz do prób 6x
barwnik obciążający 6x stężony do prób DNA 1ml/op.
12
zestaw do oczyszczania po reakcji
sekwencyjnej
zestaw do oczyszczania produktu PCR po reakcji sekwencyjnej z pozostałości chemicznych. Zestaw zawiera kolumienki ze złożem suchym, które przed użyciem należy uwodnić. 250 szt./op.
2
jednoetapowy zestaw do oczyszczania DNA po izolacji z inhibitorów reakcji PCR. Czas oczyszczania: 5 minut, 50 szt./op.
5
zestaw do elucji DNA z żelu agarozowego po elektoroforezie oraz do oczyszczania produktu PCR, 250/op.
2
dNTP
Wolne trifosforany deoksynukleotydów substrat reakcji PCR i źródło energii w stężeniu 5 mM, 1ml/op.
5
Taq Polimeraza
Rekombinowana polimeraza DNA izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej masie 94 kDa, do ogólnych zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze o
następujących właściwościach:
- enzym rekombinowany o wysokiej czystości
- katalizuje reakcję polimeryzacji DNA w temperaturze 72°C w obecności jonów Mg
- czas półtrwania (ang. half-life) wynosi 45 minut w temp. 95°C
- posiada aktywność 5’-3’ egzonukleazy
- nie posiada aktywości 3’-5’ egzonukleazy
- dodaje A na końcach 3'
- wydajna amplifikacja krótkich i średnich matryc
- diagnostyczny PCR
- warunki przechowywania w temperaturze -20°C.
-preparat wolny od niespecyficznych nukleaz (DNaz i RNaz).
-testowany w różnorodnych reakcjach PCR.
-500 U
4
Taq Polimeraza
Udoskonalona wersja polimerazy Taq (typu Dream Taq). Wyższa czułość w porównaniu do tradycyjnej polimerazy Taq. Amplifikacja długich do 6 kpz fragmentów. Wysoce wydajna
amplifikacja przy minimalnej optymalizacji.genomowego DNA oraz do 20 kpz wirusowego DNA.
Generuje końce 3'-dA.
Nie przyłącza dUTP. 10 x 500 U/op.
5
Zestaw do usuwania inhibitorów
reakcji PCR
zestaw do elucji DNA z żelu
agarozowego i oczyszczania produktu
Odczynniki do reakcji PCR
zestaw do oczyszczania
produktów PCR
Master Mix do reakci PCR, z
Gotowy do użycia mix przeznaczony do prowadzenia reakcji PCR (typu GoTaq Green), składający się z optymalnej mieszanina polimerazy Taq, dNTPs, MgCl2 oraz buforów reakcyjnych. Mix
obciążaczem i zielonym barwnikiem zmieszany z matrycą DNA powinien mieć odpowiednią gęstąść umożliwiającą nałożenie prób do kieszonek w żelu agarozowym. Mieszanina składająca sie z dwóch barwników: żółty i niebiski,
do elektroforezy
umożliwiąjących monitorowanie przebiegu elektroforezy. 1000 reakcji/op.
5
MasterMix do reakcji Real-Time PCR
z sondami molekularnymi i
barwnikiem referencyjnym typu ROX
Mix (typu iTAQ), 2x skoncentrowany, gotowy do użycia, zoptymalizowany do reakcji qPCR. Zawiera polimerazę TAQ typu hot-start, dNTP, MgCl2, enhacery, stabilizatory oraz barwnik
referencyjny ROX. 500rxn/op.
4
Enzym egzonukleaza I
Egzonukleaza I enzym (20U/ul) niezbędny do przeprowadzenia reakcji oczyszczania produktów PCR--> degradacja starterów, 4000 U/op
6
Enzym alkaliczna fosfataza
Alkaliczna fosfataza enzym niezbędny to przeprowadzenia reakcji oczyszczania produktów PCR-> degradacja dNTP, 1000U/op
7
Lysing Matrix A do FastPrep
lysing matrix do homogenizacji kleszczy składający się z nieregularnych drobinek granatu oraz ¼ calowej kuleczki ceramicznej w 2 ml probówkach kompatybilny z systemem do
homogenizacji FastPrep 500 szt./op.
Kit do izolacji DNA z insektów
zestaw do szybkiej izolacji DNA z insektów, zawierający probówkę lizującą, kompatibilną z systemem do homogenizacji FastPrep, 50szt/op.
Kit do izolacji wysokiej jakości DNA z
krwi obwodowej
Kit do izolacji wysokiej jakości DNA z krwi obwodowej. Podczas izolacji wykorzystuje się kolumny ze złożem krzemionkowym. Objętość próbki: 200 ul krwi lub innych płynów ustrojowych.
Wydajność izolacji: 4-6 ug. Zestaw musi posiadać oznakowanie CE IVD, 250/op.
10
Kit do izolacji wirusowego DNA/RNA z surowicy lub innych płynów ustrojowych. Podczas izolacji wykorzystuje się kolumny ze złożem krzemionkowym. Objętość próbki: 150 ul. Zestaw musi
posiadać oznakowanie CE IVD, 50/op.
12
Kit do izolacji DNA z tkanek zatopionych w parafinie. Zestaw pozwala na wydajną izolację DNA bez konieczności użycia ksylenu. Podczas izolacji wykorzystuje się kolumny ze złożem
krzemionkowym. Objętość elucji: maksymalnie 30 ul. 250/op.
2
Kit do izolacji DNA z tkanek z tkanek
ludzkich
Kit do izolacji DNA z tkanek ludzkich. Podczas izolacji wykorzystuje się kolumny ze złożem krzemionkowym. Objętość elucji: 5-30 ul, 250/op.
5
Kit do izolacji DNA z tkanek z tkanek
ludzkich
Kit do izolacji DNA z tkanek ludzkich. Podczas izolacji wykorzystuje się kolumny ze złożem krzemionkowym. Objętość elucji: 60-100 ul. Wydajność izolacji: 20-35 ug, 250/op.
6
Zestaw Tissue Genomic Extraction
GPB Mini z proteinazą K
Zestaw do izolacji DNA genomowego z tkanek, z proteinazą K, na 300 izolacji
2
Kit Babesia microti IgG IFA
Pośredni immunofluorescencyjny test detekcji przeciwciał klasy IgG przeciw Babesia microti w ludzkiej surowicy lub osoczu,10x 12 oznaczeń/op.
4
Kit Babesia microti IgM IFA
Pośredni immunofluorescencyjny test detekcji przeciwciał klasy IgM przeciw Babesia microti w ludzkiej surowicy lub osoczu, 10x 12 oznaczeń/op.
4
Półilościowa detekcja przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko Bartonella henselae/quintana w ludzkiej surowicy, 10x 10 oznaczeń/op.
5
Półilościowa detekcja przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko Bartonella henselae/quintana w ludzkiej surowicy, 10x 10 oznaczeń/op.
5
Borrelia IgG (ELISA)
Test ELISA z rekombinowanymi Borrelia burgdorferi przeznaczony do jakościowego i ilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciw Borrelia w ludzkiej surowicy lub osoczu, 96/op.
7
Borrelia IgM (ELISA)
Test ELISA z rekombinowanymi Borrelia burgdorferi przeznaczony do jakościowego i ilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgM przeciw Borrelia w ludzkiej surowicy lub osoczu, 96/op.
7
Borrelia IgG (Western blot)
Test Western- blot z rekombinowanym antygenem OspC w postaci dimerycznej z czterech różnych gatunków Borrelia do wykrywania przeciwciał klasy IgG skierowanymi przewciwko
Borrelia w ludzkiej surowicy lub osoczu, 240szt./op.
1
Borrelia IgM (Western blot)
Test Western- blot z rekombinowanym antygenem OspC w postaci dimerycznej z czterech różnych gatunków Borrelia do wykrywania przeciwciał klasy IgM skierowanymi przewciwko
Borrelia w ludzkiej surowicy lub osoczu, 240szt./op.
1
Absorbent IgG
Rozdzielenie przeciwciał klasy igG i IgM na drodze immunoabsorpcji.4,5ml/op.
5
Kit do izolacji materiału
genetycznego wirusów (DNA i/lub
RNA) z surowicy lub innych płynów
ustrojowych
Kit do izolacji DNA z tkanek
zatopionych w parafinie
Zestawy do izolacji
Kit Bartonella henselae/quintana IgG
IFA
Kit Bartonella henselae/quintana IgM
IFA
Odczynniki zużywalne do
sekwenatora
1
Septa do płytek 96-dołkowych
Uszczelnienie płytek 96-dołkowych wykorzystywane do wszytstkich sekwenatorów kapilarnych ABI . Umożliwiają łatwy dostęp do próbki, 20szt./op.
6
Płytki typu twin.tec PCR 96, typ semiskirted
Płytki 96-dołkowe, typu semi-skirted. Kompatybilne z urządzeniem do odczytu kropli BioRad (Reader Droplet, digital droplet PCR); 25szt./op
4
Płytki typu Whatmann
polistyrenowe płytki w formacie 96 dołkowym o pojemności 800 ul do oczyszczania, izolacji, separacji biomolekuł - w szczególności DNA, 1 op. (25 płytek)
5
Płytki optyczne 96-dołkowe
Optyczne płytki polipropylenowe w formacie 96-studzienkowym do przeprowadzanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym, kompatybilne z aparatami Applied Biosystems® 96-well Real-Time
PCR; ze specjalnymi kodami kreskowymi naklejonymi na płytkach, wolne od DNA, RNA i RNaz, 20szt./op.
14
Polimer typu POP7
polimer przeznaczony do sekwencjonowania w aparatach ABIPRISM 3730 oraz 3130 a także anlizy fragmentów, 28ml/op.
4
Odczynniki zużywalne do
sekwenatora
Plastiki do reakcji PCR
(probówki reakcyjne)
Probówki do przechowywania
DNA
10x bufor do sekwenatorów
10 x stężony bufor dedykowany do elektroforezy kapilarnej prowadzonej w aparatach do sekwencjonowania ABIPRISM 3730 and 3730xl DNA Analyzers, 500ml/op.
2
formamid
odczynnik do denaturacji próbek PCR przed i w trakcie elektroforezy kapilarnej prowadzonej w aparatach do sekwencjonowania, wielkość opakowania - maksymalnie 30ml
7
kapilary 4, 36 cm
kapilary służące prowadzeniu elektroforezy kapilarnej na sekwenatorze
2
płytki do Real Time PCR
Optyczne płytki w formacie 96-studzienkowym do przeprowadzanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym, przeznaczone do aparatów LightCycler 480 (Roche) 1 op - 25 szt
3
Probówki do PCR, 8 x 0,2 ml + płaskie
wieczka 8 x 0,2 ml
probówki do PCR w paskach (stripy) 8-stanowiskowe, z wysokim profilem, o pojemności 0,2 ml, w zestawie z płaskimi wieczkami.
21
Probówki typu Eppendorf 0,2 ml
bezbarwne probówki do reakcji PCR typu Eppendorf z zamknięciem safe-lock z płaskim wieczkiem o pojemności 0,2 ml, autoklawowalne 1000szt./op.
43
Probówki typu Eppendorf 0,5 ml
probówki typu Eppendorf z płaskim korkiem i matowym polem do opisu o pojemności 0,5 ml, autoklawowalne 500szt./op.
8
Probówki typu Eppendorf 0,5 ml
probówki typu Eppendorf z polipropylenu, przezroczyste, cienkościenne, do kwantyfikacji fluorymetrem o pojemności 0,5 ml, 500szt./op.
4
Folia optyczna do płytek do Real
Time PCR
Folia optyczna samoprzylepna służąca do zaklejania płytek kompatybilnych z urządzeniem LightCyckler 480 (ROCHE), 100szt./op.
4
Probówki typu Eppendorf 1,5 ml
probówki typu Eppendorf z płaskim korkiem i matowym polem do opisu o pojemności 1,5 ml, autoklawowalne 500szt./op.
51
Probówki typu Eppendorf 2 ml
probówki typu Eppendorf z SAFE-LOCK, z płaskim korkiem i matowym polem do opisu o pojemności 2 ml, autoklawowalne 500szt./op.
2
Probówki typu Eppendorf 2 ml
probówki typu Eppendorf z płaskim korkiem i matowym polem do opisu o pojemności 2 ml, autoklawowalne 500szt./op.
3
Strzykawka do pipety HTL 5ml
Końcówki do pipet 5ml bez filtra w formie strzykawki kompatybilne z pipetami HTL 100 szt/op.
1
Tipsy bez filtra 100-1000 ul
Tipsy bez filtra o zakresie pojemności 100-1000ul; 250szt./op. pasujące na pipety HTL
7
Tipsy bez filtra 1-10 ul
Tipsy bez filtra o zakresie pojemności 1-10ul; 1000 szt./op. pasujące na pipety HTL
112
Tipsy bez filtra 20-200 ul
Tipsy bez filtra o zakresie pojemności 20-200ul; 1000 szt./op. pasujące na pipety HTL
55
Tipsy z filtrem 100-1000 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 100-1000ul; 480szt./op. pasujące na pipety HTL
28
Tipsy z filtrem 1-10 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 1-10ul; 960szt./op. pasujące na pipety HTL
45
Tipsy z filtrem 20-200 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 20-200ul; 960szt./op. pasujące na pipety HTL
42
Tipsy z filtrem 2-20 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 2-20ul; 960szt./op. pasujące na pipety HTL
35
Tipsy z filtrem 1-10 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 1-10ul; 960szt./op. pasujące na pipety Gilson Pipetman G
10
Tipsy z filtrem 20-200 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 20-200ul; 960szt./op. pasujące na pipety Gilson Pipetman G
3
Tipsy z filtrem 2-20 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 2-20ul; 960szt./op. pasujące na pipety Gilson Pipetman G
10
Tipsy z filtrem 1-10 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 1-10ul; 960szt./op. pasujące na pipety Eppendorf Refernce 2
10
Tipsy z filtrem 20-200 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 20-200ul; 960szt./op. pasujące na pipety Eppendorf Reference 2
3
Tipsy z filtrem 2-20 ul
Tipsy z filtrem o zakresie pojemności 2-20ul; 960szt./op. pasujące na pipety Eppendorf Reference 2
10
Jednorazowe końcówki do pipet
Download