Cennik

advertisement
Cennik
Analizy laboratoryjne
Cena (netto)/próbka
Pełna analiza profilu genetycznego drewna następujących
gatunków drzew leśnych: sosna zwyczajna, świerk pospolity,
modrzew japoński i europejski, jodła pospolita, dąb szypułkowy
i bezszypułkowy, buk zwyczajny, olsza czarna, brzoza
200,00 zł
brodawkowata, jesion wyniosły oraz grab pospolity, na cele
procesowe Straży Leśnej, Policji i sądów (w tym: min.
dwukrotne powtórzenie każdej próby oraz wydanie opinii
biegłego)
Analiza profilu genetycznego tkanek roślinnych (drewno, igły,
liście), w tym: izolacja DNA, amplifikacja produktu PCR oraz
150,00 zł
genotypowanie
Analiza diagnostyczna qPCR patogenów w próbach
500,00 zł
środowiskowych (gleba, woda)
Identyfikacja lęgniowców z rodzaju Phytophthora sp. i Pythium
250,00 zł
sp. w próbach środowiskowych
Analiza polimorfizmu (genotypowanie) z dostarczonego
30,00 zł
produktu PCR
Sekwencjonowanie (z dostarczonego oczyszczonego produktu
50,00 zł
PCR łącznie ze starterami)
Oczyszczanie reakcji PCR
10,00 zł
Izolacja DNA
50,00 zł
Ocena jakości DNA (pomiar spektrofotometryczny w aparacie
5,00 zł
NanoDrop ND-1000)
Przy analizach drewna na cele procesowe straży leśnej, sądów i policji - dla analiz
powyżej 10 prób cena do negocjacji.
Download