HARMONOGRAM SZKOLENIA „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

advertisement
HARMONOGRAM SZKOLENIA
„ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
WYKŁADOWCA – BOGUSŁAWA JODŁOWSKA
OSOBA WYZNACZONA DO ZAOPINIOWANIA BIZNESPLANÓW - BOGUSŁAWA JODŁOWSKA
lp.
Treści szkolenia
1.
BIZNESPLAN
Opis w biznes planie oferowanych produktów/usług do
sprzedaży
Opis w biznes planie sposobów zachowań klientów
Ustalenie strategii promocji i strategii planowej w biznes planie
Wybór w biznes planie lokalizacji dla przedsiębiorstwa
Pozyskiwanie kadry dla przedsiębiorstwa w biznes planie
Sporządzanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa w
biznes planie
Ryzyko i jego kontrola w biznes planie
Sporządzanie zestawienia finansowego w biznes planie
Opis systemu księgowego w biznes planie
Źródła finansowania przedsięwzięcia w biznes planie
2.
Zasady tworzenia bilansu początkowego w biznes planie
Kalkulacja kosztów na uruchomienie działalności gospodarczej,
zakładany zysk.
Opis firmy i osobowość prawna
Analiza konkurencyjności
Zarządzanie
Analiza SWOT przedsiębiorstwa.
Prowadzenie księgowości w mikro przedsiębiorstwie i
obsługa programów użytkowych dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej
Zasady rozliczania wybranej formy działalności.
1. Podatkowa księga przychodów
i rozchodów.
2. Ogólne warunki prowadzenia podatkowej księgi
przychodów
i rozchodów (PKPiR).
3.
4.
Liczba
godzin
7
Data
szkolenia
19-01-2012
9.00-16.00
5
20-01-2012
8.00-15.00
2
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
5.
3. Księgowanie dokumentów w podatkowej księdze
przychodów
i rozchodów:
 zasady ewidencjonowania przychodów, zakupów i kosztów,
 rozliczanie struktury sprzedaży według proporcji zakupów,
 wyliczanie podatku dochodowego.
Dokumenty jako podstawa zapisów w księgach podatkowych.
6
23-01-2012
9.00-15.00
4
26-01-2012
9.00-16.00
1. Zasady wystawiania:
 rachunków,
 faktur VAT,
 faktur VAT RR,
 faktur korygujących,
 not korygujących.
6. 2. Wystawianie faktur i rachunków z uwzględnieniem:
 wyliczania wartości netto towaru z podanej wartości brutto,
 wyliczania ceny jednostkowej
z ceny brutto,
 wyliczania wartości podatku VAT.
Zasady ewidencjonowania faktur w rejestrach VAT.
1. Ewidencjonowanie faktur w rejestrach zakupów.
2. Ewidencjonowanie faktur w rejestrach kosztów.
3. Ewidencjonowanie faktur w rejestrach sprzedaży.
4. Wypełnianie deklaracji VAT i obliczanie podatku VAT.
obsługa programu zus płatnik
7.
8.
Zgłaszanie do ubezpieczeń i rozliczanie składek ZUS:
- rodzaje tytułów do ubezpieczeń;
- rodzaje ubezpieczeń;
- ubezpieczenia dobrowolne a obowiązkowe;
- wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne;
- zasady ustalania podstawy wymiaru składek;
- terminy płatności dla poszczególnych płatników;
- finansowanie składek z ubezpieczeń społecznych i
wypłacanie świadczenia;
- zasady naliczania i wypłacania zasiłków;
deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe;
Czynności związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej
2
1
- lokalizacja podmiotu gospodarczego;
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
-
9.
10.
11.
rejestracja działalności gospodarczej;
założenie rachunku bankowego;
Urząd Statystyczny;
numer identyfikacyjny REGON;
Urząd Skarbowy – rejestracja podatkowa NIP
i rejestracja na potrzeby VAT;
- ZUS dokonanie rejestracji przedsiębiorstwa
oraz dokonanie ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych;
- ubezpieczenia osobowe majątkowe;
- Państwowa Inspekcja Pracy;
- Inspekcja Sanitarno – Epidemiologiczna, Inspekcja
Handlowa, Komenda Straży Pożarnej – formalności
związane z prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej;
Uregulowania prawne związane z podejmowaniem
działalności w krajach Unii Europejskiej
1
Marketing –reklama i zarządzanie
Istota i funkcja marketingu
Analizy marketingowe
Popyt, podaż i mechanizm rynkowy
Segmentacja rynku
Koncepcja produktu i kształtowanie cen
Dystrybucja
Promocja - określanie celów promocji, wybór form i zakresu
promocji, ustalenie budżetu promocyjnego
Reklama - wybór form i środków reklamy, badanie skuteczności
środków reklamowych
Public Relations.
2
Prawo pracy
4
27-01-2012
8.00-15.00
Zarządzanie własną firmą
Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT
Przedsiębiorstwa indywidualnych właścicieli
Podatek dochodowy od osób fizycznych – naliczanie
Podatek dochodowy od osób prawnych – naliczanie.
Istota podatku VAT
Stawki podatku VAT
Zmiany w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej
Transakcje między podatnikami VAT w różnych krajach
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
członkowskich Unii Europejskiej
Znaczenie zniesienia granic celno – podatkowych
Podstawa opodatkowania oraz stosowane stawki podatku
Baza podatników VAT
Numer identyfikacyjny
System VIES
Obowiązki podatników w zakresie składania stosowanych
formularzy VAT
Rozliczanie roczne podatku dochodowego
Umowy cywilno – prawne
Prawa, ulgi i obowiązki prowadzącego działalność gospodarczą.
Elementy prawa pracy
Prawa i obowiązki pracodawców w zakresie :
- czasu pracy,
- udzielania urlopów wypoczynkowych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z
nimi związanych,
- profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników ( wstępne i
okresowe badania lekarskie, zasady stosowania się do zaleceń
lekarza dotyczących wykonywanych czynności ).
Rozwiązywanie problemów wynikających ze stosunku pracy.
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji
pracowniczej.
12. Sposoby zatrudniania pracowników.
Podstawowe dokumenty gromadzone w związku z zatrudnieniem
4
30-01-2012
9.00-15.00
pracownika.
Akta osobowe pracownika.
Przyczyny rozwiązywania umów o pracę.
Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
Wydanie świadectwa pracy.
Zasady wynagrodzenia.
Dokumentacja i ewidencja czasu pracy.
Zasady wypłaty wynagrodzeń:
zasadniczych i premii,
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
zasiłków chorobowych,
urlopów macierzyńskich,
urlopów wychowawczych.
Ewidencja wynagrodzeń.
Obowiązki fiskalne związane z zatrudnieniem (PIT- 11, PIT- 40,
PIT-4).
13. Konsultacje indywidualne
2
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Download