v_przet@zamaw_nazwa - Ogłoszenia ProPublico

advertisement
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Znak sprawy: ZP/0601/2012
Kraków, 2012-08-28
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka
dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Budowa laboratorium edukacyjno-badawczego
odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na
przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ośrodka
dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
ZAMAWIAJĄCY
1.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 0-12 617-35-95, 617-33-63, fax. 617-35-95, 617-33-63
2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
3.
3.1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów laboratoryjnych do ośrodka
dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa laboratorium
edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na
przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH
w Miękini".
Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2; 51100000-3
Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia spełniał przedstawioną poniżej
specyfikacje sprzętu:
I laboratorium fotowoltaiczno - wiatrowe
Lp.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne oraz opisy
komponentu
Elektrownia
 Typ generatora: generator stałowzbudny,
synchroniczny, bezszczotkowy,
wiatrowa
 Nakierowanie na wiatr: ster kierunku,
 Moc nominalna elektryczna : minimum 800W,
 Turbina trójłopatowa, wykonana z kompozytu o
średnicy rotora (śmigła) 2m lub większa.
 Prędkość startowa elektrowni nie wyższa niż 3 m/s,
 Moc nominalna osiągana przy prędkości wiatru nie
wyższej niż 11.5 m/s,
 Maksymalna prędkość wiatru, nie powodująca
uszkodzeń turbiny minimum150km/h
 Napięcie znamionowe: 24 V
 Przynajmniej jednostopniowy system hamowania
turbiny zabezpieczający turbinę przed ekstremalnymi
warunkami, np. hamowanie elektrodynamiczne na
rezystancji przewodów.
 Turbina wiatrowa musi posiadać dodatkowy
profesjonalny system pomiaru wyprodukowanej
System ProPublico © Datacomp
Strona: 2/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
energii zintegrowany z systemem obsługującym
system fotowoltaiczny.
 Elektrownia powinna być dostarczona z masztem
odpowiednio dobranym do wielkości i mocy turbiny
(np. z rury stalowej lub aluminiowym
kratownicowym) przystosowanym do montażu na
ścianie żelbetowej lub dachu, tak aby turbina znalazła
się na wysokości minimum 5m ponad dachem
budynku Laboratorium.
Montaż
elektrowni
wiatrowej
Wiatrowy maszt
pomiarowy z
urządzeniami
pomiarowymi
Zamocowanie elektrowni wiatrowej do ściany lub dachu
budynku oraz przyłącz do sterowni odległej o około 25
metrów (licząc trasę przewodów). Przewody przyłączeniowe
powinny zostać odpowiednio przymocowane, zabezpieczone
i zamaskowane.
Należy zastosować profesjonalny system pomiaru wiatru z
systemem zapisu danych oraz dwoma miernikami prędkości i
jednym miernikiem kierunku wiatru oraz czujnikami
temperatury i wilgotności powietrza, umieszczonych na
aluminiowym lub stalowym maszcie (np. kratownicowym),
przymocowanym do ściany lub dachu budynku. Wysokość
masztu ponad budynkiem powinna wynosić minimum 8
metrów. Należy zapewnić stabilność masztu, np. poprzez
zastosowanie odciągów mocowanych do budynku.
Przy budowie masztu należy uwzględnić wymagania prawa
budowlanego.
Czujniki prędkości powinny być umieszczone na wysokości 3
i 8 metrów ponad budynkiem. Czujnik kierunkowy powinien
być umieszony na wysokości pomiędzy czujnikami
prędkości. Czujniki temperatury i wilgotności w osłonie
radiacyjnej powinny być umieszczone minimum 1,5 metra
poniżej dolnego nadajnika prędkości.
Dwie sztuki anemometrów
Stosowany anemometr powinien być urządzeniem o bardzo
solidnej konstrukcji odpornej na warunki zewnętrzne (np.
anodowane aluminium). Urządzenie powinno posiadać
możliwość pomiaru bardzo małych prędkości wiatru –
ułożyskowanie urządzenia powinno być tak wykonane aby
stawiać małe opory. Urządzenie powinno posiadać
ograniczone do minimum wymogi smarowania oraz powinno
być odporne na warunki atmosferyczne (wykonane np. ze
stali nierdzewnej i anodowanego aluminium).
Dane techniczne:
 Zakres pomiarowy: 0,5 - 40m/s
System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
 Moment startu: 0,5 m/s
 Dokładność pomiarów w zakresie 0,5 – 45m/s:
minimum ±2%
 Temperatura pracy: od -40°C do +55°C lub szerszy
zakres
 Metoda pomiaru: optoelektroniczne
Jedna sztuka czujnika kierunku wiatru
Czujnik kierunku wiatru powinien być urządzeniem o
solidnej konstrukcji (np. anodowane aluminium).
Sposób pomiaru: elektromagnetyczny.
Dane techniczne:
 Zakres pomiarowy: 0° - 360°
 Rozdzielczość wskazań kierunku wiatru: 1°
 Próg czułości: maksimum 0,5 m/s
 Liniowość pomiarów: 2%
 Temperatura pracy: od -40°C do +55°C lub szerszy
zakres
 Stopień ochrony IP: IP64
 Zabezpieczenia antyprzepięciowe: bezpiecznik
polimerowy
Czujnik temperatury i wilgotności w osłonie radiacyjnej.
Należy dostarczyć i zamontować czujnik temperatury i
wilgotności w osłonie radiacyjnej.
Podstawowe dane:
Zakres pomiarowy wilgotności: 0 – 100%,dokładnosc
minimum 2%.
Zakres pomiaru temperatury od –40oC do +60oC, dokładność
minimum +/-0,2°C.
Urządzenia powinny być zabezpieczone przed
wyładowaniami atmosferycznymi zwodem odgromowym
wpiętym w instalację odgromową budynku. Zwód
odgromowy powinien być wyższy minimum o 2 metry od
masztu pomiarowego.
System
akwizycji
danych z masztu
pomiarowego
Należy zastosować wielokanałowy system do pomiaru i
akwizycji danych dla nadajników prędkości oraz kierunku
wiatru z wbudowanym pomiarem ciśnienia atmosferycznego
i pamięcią minimum 1GB na pomiary. System powinien
umożliwiać dołączenie dodatkowych czujników takich jak
czujniki temperatury i wilgotności powietrza bez których
pomiar wiatru jest niepełny. Urządzenie powinno posiadać
interfejs komunikacyjny, np. interfejs RS232. System
pomiarowy oraz nadajniki powinny być urządzeniami
System ProPublico © Datacomp
Strona: 4/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
System
mocowań
modułów
fotowoltaicznyc
h śledzący
słońce
System
mocowań
modułów
fotowoltaicznyc
h stacjonarny
oryginalnie montowanymi na profesjonalnych masztach do
pomiaru wiatru. System powinien posiadać polskojęzyczne
menu oraz mieć możliwość eksportu danych pomiarowych do
arkusza kalkulacyjnego lub notatnika.
System powinien zostać zainstalowany w miejscu
wskazanym przez użytkownika –długość przewodów od
czujników do systemu archiwizacji około 25 m.
Należy zastosować jednoosiowy, bezobsługowy system
śledzący słońce o kącie obrotu wschód – zachód minimum
90° oraz posiadającym możliwość ręcznego nastawienia kąta
nachylenia w zakresie minimum 0-45°. Traker powinien
posiadać dodatkowy moduł fotowoltaiczny w celu zasilania
go oraz sensor ustawiający go pod optymalnym kątem. W
nocy urządzenie powinno ustawiać się w pozycji poziomej.
Urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie antykorozyjne
(stal ocynkowana, itp.) oraz posiadać odporność na wiatry o
prędkości do 120 km/h.
Wielkość urządzenia powinna pozwolić na zastosowanie na
nim trzech różnych technologii modułów fotowoltaicznych (a
co za tym idzie trzech różnych wymiarowo pól
fotowoltaicznych – tj. 2 szt. modułów polikrystalicznych
krzemowych, 4 moduły fotowoltaiczne typu CIGS, 6
modułów typu CIS – opis poszczególnych technologii
poniżej).
Urządzenie należy zmontować na miejscu wskazanym przez
użytkownika.
System mocowań modułów fotowoltaicznych na powierzchni
płaskiej pod katem 45°, umożliwiający zamocowanie
wszystkich ogniw fotowoltaicznych (taka sama ilość i te
same technologie co na systemie śledzącym słońce),
wykonany ze stali ocynkowanej ogniwo i odporny na
warunki atmosferyczne. Profile wzdłużne i poprzeczne pod
panele fotowoltaiczne powinny być wykonane z aluminium, a
wszystkie elementy łączące ze stali nierdzewnej. System
mocowany będzie do płyt betonowych (ze względu na
miejsce instalacji – dolne źródło pompy ciepła, nie ma
możliwości posadowienia konstrukcji na słupach
betonowanych wkopanych w grunt). System powinien
pomieścić wszystkie przewidziane do montażu na nim
moduły fotowoltaiczne (tj. 2 szt modułów polikrystalicznych
krzemowych, 4 moduły fotowoltaiczne typu CIGS, 6
modułów typu CIS – opis poszczególnych technologii
System ProPublico © Datacomp
Strona: 5/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Moduły
fotowoltaiczne
cienkowarstwo
we CIS
poniżej).
Dwanaście modułów fotowoltaicznych cienkowarstwowych
typu CIS, o mocy minimum 55W każdy. Moduły będą
zainstalowane po sześć sztuk na dwóch typach mocowań
(nadążnym i stacjonarny).
Proponowane moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe
posiadają następujące cechy i parametry:
- są wykonane w oparciu o ogniwa CuInS2,
- frontowa szyba modułu PV musi być najwyższej klasy ze
szkła z certyfikatem ESG, szkło to może być stosowane na
fasadach budynków,
- muszą posiadać przewody o długości 1m lub dłuższe
(umożliwia to naprzemienne łączenie modułów),
- kontakty do skrzynki połączeniowej modułu muszą być
wykonane bez wierceń w szkle – zapewnia to
długoterminową stabilność parametrów modułu i
zdecydowanie lepszą izolację oraz szczelność w okresie
użytkowania modułu,
- muszą mieć współczynnik spadku mocy z temperaturą
wynoszący: −0,30 %/K lub lepszy,
- muszą mieć budowę typu laminat o grubości 8mm lub mniej
– szkło z obu stron (szkło od góry 5mm i od spodu 3mm, w
najwyższej klasy wykonaniu pozwalającym na montaż
modułów na fasadach budynków jako element szklany fasady
BIPV),
- muszą być fizycznie znakowane laserem na szkle (numer
seryjny musi być fizycznie wypalony laserem na szkle oprócz
numeru na tabliczce znamionowej),
- muszą posiadać wysoką pozytywną tolerancję mocy 2/+8Wp (tzn., że ,moduły te nie mogą mieć mniejszej mocy
niż deklarowana w dokumentacji)
- moduły te muszą posiadać następującą gwarancję na moc:
90% mocy szczytowej nominalnej na 10 lat, 80% mocy
szczytowej nominalnej na 25 lat,
- moduły powinny mieć sprawność na poziomie minimum
6.8%, co przekłada się na uzyskiwaną moc 68 Wp/m2,
- moduły powinny posiadać dużą odporność na wiatr i
obciążenie śniegiem – moduły powinny posiadać test zgodnie
z normą IEC 61215 na obciążenia mechaniczne 2400 Pa (245
kg/m2),
- poziom ochrony modułów IP65,
- zakres temperatur pracy modułu powinien mieścić się w
zakresie od -40 °C do +85 °C,
- moduły powinny być atestowane zgodnie z normą IEC
61730 na stałe napięcie systemowe DC nie mniejsze niż
1000V,
- moduły powinny być wykonane w technologii bez
zastosowania ołowiu (lead free),
System ProPublico © Datacomp
Strona: 6/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Moduły
fotowoltaiczne
polikrystaliczne
- moduły muszą być wyposażone w oryginalne łączeniówki,
np. Y-Sol 4 lub MC4
- ogniwa fotowoltaiczne zastosowane w tych modułach
powinny być przebadane przez Wydział Energii Solarnych
niemieckiego Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for
Solar Energy Systems)
- producent powinien posiadać wdrożony system zarządzania
jakością (QMS – Quality Management System) ISO
9000:2008 oraz zarządzania środowiskiem (EMS –
Environment Management System) ISO 14001:2004.
Cztery moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne najnowszej
generacji, o mocy minimum 230 Wp każdy. Moduły będą
zainstalowane po dwie sztuki na dwóch typach mocowań
(nadążnym i stacjonarny).
Proponowane moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne
powinny posiadać następujące cechy i parametry:
- muszą być wykonane w oparciu o ogniwa polikrystaliczne
nowej generacji,
- muszą mieć moc 230Wp lub wyższą,
- muszą mieć najwyższej jakości szkło frontowe
niskożelazowe o grubości 3.2mm lub mniejszej przy
zachowaniu wszystkich parametrów modułu,
- moduły muszą posiadać pozytywną tolerancję mocy +5Wp/0,
- każdy pojedynczy moduł musi posiadać indywidualne,
pełne, badanie parametrów mocy, tzw. flash test, dostarczone
drogą mailową w formie cyfrowej przed dostawą modułów,
- moduły muszą posiadać 10 letnią lub dłuższą standardową
gwarancję,
- moduły muszą posiadać następującą lub dłuższą, liniową
gwarancję na moc: 90% mocy szczytowej nominalnej 10 lat,
80% mocy szczytowej nominalnej 25 lat,
- moduły muszą mieć sprawność minimum 14% (140
Wp/m2) lub wyższą,
- moduły muszą posiadać odporność na wiatr i obciążenie
śniegiem – obciążenia statyczne 5400Pa (550kg/m2)
- moduły powinny przejść test odporności na grad zgodnie z
normą IEC,
- poziom ochrony modułów IP65,
- zakres temperatur pracy modułu musi się mieścić w zakresie
od -40 °C do +85 °C lub szerszym po stronie ujemnej i
dodatniej,
- moduły muszą być atestowane zgodnie z normą IEC 61730
na stałe napięcie systemowe DC nie mniejsze niż 1000V DC,
- moduły muszą być całkowicie wykonane w technologii bez
zastosowania ołowiu (lead free),
- aby zapewnić odpowiednią jakość produktu, moduły muszą
System ProPublico © Datacomp
Strona: 7/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Moduły
fotowoltaiczne
cienkowarstwo
we CIGS
posiadać certyfikację TUV.
- producent musi posiadać wdrożony system zarządzania
jakością (QMS – Quality Management System) ISO
9000:2008 oraz zarządzania środowiskiem (EMS –
Environment Management System) ISO 14001:2004,
- moduły muszą być wyposażane w oryginalne łączeniówki,
np. Y-Sol 4 lub MC4.
Osiem modułów fotowoltaicznych cienkowarstwowych CIGS
o mocy minimum o mocy 75W każdy. Moduły będą
zainstalowane po cztery sztuki na dwóch typach mocowań
(nadążnym i stacjonarny).
Proponowane moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe
posiadają następujące cechy i parametry:
- są one wykonane w technologii CIGS w oparciu o ogniwa
CIGSe(nie zawierają kadmu w przeciwieństwie do modułów
CdTe),
- muszą mieć moc 75Wp lub większą,
- muszą posiadać przewody o długości 1m lub dłuższe
(umożliwia to naprzemienne łączenie modułów),
- kontakty do skrzynki połączeniowej modułu muszą być
wykonane bez wierceń w szkle – zapewnia to
długoterminową stabilność parametrów modułu i
zdecydowanie lepszą izolację oraz szczelność w okresie
użytkowania modułu,
- muszą mieć współczynnik spadku mocy z temperaturą
wynoszący: −0,50 %/K lub lepszy,
- muszą mieć budowę typu laminat o grubości 7mm lub mniej
– szkło z obu stron (szkło od góry 3mm i od spodu 3mm, w
najwyższej klasy wykonaniu pozwalającym na montaż
modułów na fasadach budynków jako element szklany fasady
BIPV) lub w przypadku modułów zaramowanych rama musi
mieć grubość 30mm lub mniej a budowa laminatu musi być
taka sama jak w modułach typu laminat,
- sprawność energetyczna tych modułów cienkowarstwowych
powinna wynosić minimum 9,1%,co przekłada się na moc
uzyskiwaną z 1m2 wynoszącą 91 Wp/m2,
- frontowa szyba modułu PV musi być najwyższej klasy ze
szkła z certyfikatem ESG
- muszą posiadać pozytywną tolerancję mocy -0/+5Wp,
- moduły muszą posiadać 10 letnią lub dłuższą standardową
gwarancję,
- posiadają następującą gwarancję na moc: 90% mocy
szczytowej nominalnej na 10 lat 80% mocy szczytowej
nominalnej na 25 lat,
- moduły mają sprawność na poziomie 9,1%, co przekład się
na moc 91 Wp/m2,
- posiadają dużą odporność na wiatr i obciążenie śniegiem –
moduły przeszły test zgodnie z normą IEC 61646 na
System ProPublico © Datacomp
Strona: 8/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
obciążenia mechaniczne 2400 Pa (245 kg/m2),
- poziom ochrony modułów IP65,
- zakres temperatur pracy modułu musi się mieścić w zakresie
od -40 °C do +85 °C lub szerszym po stronie ujemnej i
dodatniej,
- moduły są atestowane zgodnie z normą IEC 61730 na stałe
napięcie systemowe DC nie mniejsze niż 1000V,
- moduły są całkowicie wykonane w technologii bez
zastosowania ołowiu (lead free),
- specyfikacja produktu musi zawierać wpis, że zastosowane
w modułach ogniwa fotowoltaiczne zostały przebadane przez
Wydział Energii Solarnych niemieckiego Instytutu
Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems),
co potwierdza jakość produktu,
- producent musi posiadać wdrożony system zarządzania
jakością (QMS – Quality Management System) ISO
9000:2008 oraz zarządzania środowiskiem (EMS –
Environment Management System) ISO 14001:2004.
- moduły muszą być wyposażane w oryginalne łączeniówki,
np. Y-Sol 4 lub MC4
Regulator
ładowania z
funkcją
śledzenia punktu
maksymalnej
mocy (MPPT)
W instalację należy wpiąć 6 sztuk regulatorów typu MPPT po
jednej sztuce na jedno pole fotowoltaiczne.
Regulator powinien posiadać zaimplementowany
trzypoziomowy algorytm ładowania akumulatorów z
kompensacją temperaturową, dzięki czemu zostanie znacznie
wydłużona żywotność ładowanych akumulatorów.
Regulator powinien posiadać pełne elektroniczne
zabezpieczenia:
 Przed odwrotną polaryzacją napięcia,
 Nadprądowe,
 Przeciwzwarciowe,
 Temperaturowe.
Regulator powinien posiadać maksymalną sprawność
konwersji energii wynoszącą do 98%.
Technologia śledzenia punktu maksymalnej mocy MPPT
powinna przez cały czas i w każdych warunkach
pogodowych (nawet w pochmurne i deszczowe dni)
zapewniać maksymalną wydajność z zestawu modułów
fotowoltaicznych.
Regulator MPPT powinien mieć wpływ na wzrost wydajności
systemu fotowoltaicznego - w stosunku do systemu z
regulatorem tradycyjnym maksymalny wzrost wydajności
powinien wynosić 30%, przy czym w zależności od
warunków powinien wahać się on od 10% do 30%.
Regulator powinien mocowo być dobrany do pola
fotowoltaicznego o najwyższej mocy. Należy zastosować
System ProPublico © Datacomp
Strona: 9/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Jednostka
sterująca
Czujnik
temperatury do
banku
akumulatorów
Dwukierunkowy
moduł do
pomiaru prądu
Interfejs do
komunikacji z
komputerem
System pomiaru
natężenia
promieniowania
słonecznego i
temperatury
modułów
fotowoltaicznyc
wszystkie regulatory MPPT tego samego typu, posiadające
możliwość pracy na napięciu nominalnym 24 V.
System fotowoltaiczny powinien posiadać jednostkę
sterującą, posiadającą poniższe cechy:
 Synchronizuje pracę do ośmiu zestawów MPPT
 Zarządza nadmiarową energią
 Posiada pamięć do 5 lat zapisu danych o systemie
 Wyjście do sterowania przekaźnikiem
 Inteligentne zarządzanie obciążeniem
 Interfejs do komputera PC
 Umożliwia zaawansowane sterowanie mocą poprzez
jednostki MPPT
 Mocowanie na szynie DIN
Należy zamontować urządzenie pozwalające na sterowanie
procesem ładowania akumulatorów w celu uniknięcia ich
przegrzania.
Urządzenie służące do monitoringu produkcji energii przez
turbinę wiatrową, a także do pomiaru przepływu energii z i
do zestawu akumulatorów. Należy zamontować w ilości
niezbędnej do monitorowania powyższych urządzeń.
Interfejs powinien pozwalać na zarządzanie systemem
fotowoltaicznym.
Oprócz funkcji zarządzania interfejs powinien wyświetlać
dane zarchiwizowane.
Powinna być możliwość wyświetlania następujących danych:
•
Charakterystyka prądowo – napięciowa dla każdego z
systemów ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej,
•
Wyświetlanie danych o dobowych, tygodniowych i
miesięcznych uzyskach mocy i energii z poszczególnych
systemów fotowoltaicznych.
Interfejs powinien mieć możliwość przyłączenia do
komputera PC za pomocą USB.
System powinien być tak zaprojektowany, aby zbierał dane z
dwóch pyranometrów umieszczonych w płaszczyźnie
modułów fotowoltaicznych (jeden pyranometr przy
stacjonarnym systemie mocowania, drugi przy systemie
nadążnym) i archiwizował je w rejestratorze, a także
wyświetlał na komputerze z możliwością eksportu do arkusza
kalkulacyjnego. System ten powinien również mieć
możliwość odczytu, rejestrowani i wyświetlania na
komputerze temperatur ze spodnich warstw modułów
System ProPublico © Datacomp
Strona: 10/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
h
fotowoltaicznych, np. za pomocą płaskich czujników
temperatury typu Pt 1000 połączonych z modułem pastą
przewodzącą i przymocowany i zaizolowany silikonem.
Przykładowy zestaw urządzeń przewidzianych do
zastosowania:
 Miernik promieniowania słonecznego LB 900 z
pyranometrem Kipp & Zonen CMP3 - 2 sztuki,
 Termometr ośmiokanałowy LB- 711 do pomiaru
temperatur w zakresie -100 do +200 °C,
 Płaskie czujniki temperatury typu PTN-2 Pt – 1000 w
ilości 6 sztuk zamocowane po jednym pod każdym
obwodem fotowoltaicznym,
 Rejestrator LB-755A – wyświetlający i zapisujący
pomiary z dwóch mierników, tj. z LB 900 i LB 711,
podłączony do komputera,
 Program „LOGGER” do odczytu, wyświetlania i
archiwizowania danych z rejestratora na komputerze,
 Przewody, przejściówki, itp. niezbędne do
podłączenia i uruchomienia instalacji.
Przetwornica
napięcia z
funkcją
ładowania
Urządzenie to pozwala zawrzeć wszystkie cechy falownika
napięcia sinusoidalnego z ładowarką baterii akumulatorów.
Urządzenie posiada dodatkowo funkcjonalność
nieprzerywalnego systemu zasilania (UPS): w przypadku
awarii sieci lub odłączenia agregatu albo nabrzeżnego źródła
zasilania zostanie samoczynnie włączony inwerter
urządzenia, który przejmie funkcję zasilania podłączonych
odbiorów. Dzieje się to tak szybko (krócej niż 20
milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą
działać dalej bez zakłóceń.
Cechy urządzenia powinny być nie gorsze niż:
 Napięcie wejścia 19-33V
 Napięcie wyjścia 230 V
 Częstotliwość wyjścia 50 Hz
 Moc na wyjściu przy 25°C: 2000 VA, 1600 W
 Moc szczytowa 4000 W
 Maksymalna wydajność 94%
 Moc przy zerowym ładowaniu 10 W
 Napięcie ładowania 28,8 V
 Prąd ładowania 50 A
System ProPublico © Datacomp
Strona: 11/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
System
monitorujący
pracę
akumulatorów
Proponowany jest do zainstalowania systemem
zaawansowanej mikroprocesorowej kontroli stanu
naładowania baterii akumulatorów połączony z systemem
pomiarów napięcia, prądu ładowania oraz rozładowywania.
System
archiwizacji
danych z
inwerteroładowarki oraz
systemu
monitorującego
pracę
akumulatorów
Wymagana archiwizacja i wyświetlanie następujących
parametrów:
 Status urządzeń
 Ostrzeżenia i alarmy
 Napięcie i natężenie prądu przemiennego
 Napięcie i natężenie prądu stałego
 Moc
 Status baterii akumulatorów
System powinien mieć możliwość eksportu danych z serwera
do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszego przetwarzania.
Akumulatory
Jako magazyn do gromadzenia energii zastosowane zostaną
baterie stacjonarne OpzS z korkami
ceramicznymi/rekombinacyjnymi, ogniwa 2V, o pojemności
420Ah skonfigurowane w system na napięcie stałe 24V.
Specjalnie skonstruowane baterie OPzS z
wysokoantymonowymi płytami pancernymi, wykonane do
użycia w systemach wykorzystujących energie ze źródeł
odnawialnych, w tym w instalacjach fotowoltaicznych lub
hybrydowych. Zastosowane baterie OPzS musza być w
wykonaniu specjalnym dla pracy cyklicznej. Przy właściwym
użytkowaniu, nie przekroczeniu maksymalnej ilości cykli
ładowanie- rozładowanie, baterie OPzS powinny służyć
nawet przez 1500-3500 cykli (co w pewnych warunkach i
odpowiednich cyklach rozładowania może oznaczać
poprawną pracę, przez 15-20) lat.
Charakterystyka proponowanych baterii OPzS:
 Płyty pancerne ogniw odlane ze stopu
wysokoantymonowego,
 Pojedyncze ogniwa na napięcie 2V,
 Pojemność pojedynczego ogniwa 420Ah,
 Wysoka sprawność (znacznie wyższa w porównaniu z
ogniwami VRLA tzw. bezobsługowymi: żelowymi i
AGM),
 Zdolność do oddawania dużej energii w krótkim
czasie i do szybkiego przyjmowania ładunku po
rozładowaniu - cecha najważniejsza przy pracy w
układach fotowoltaicznych i autonomicznych
hybrydowych systemach zasilania,
System ProPublico © Datacomp
Strona: 12/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
 Bardzo małe zużycie wody,
 Ograniczona obsługowość,
 Bardzo małe samorozładowanie (małe straty własne
energii),
 Doskonała praca cykliczna (wielokrotnie większa
ilość cykli ładowanie-rozładowanie w stosunku do
tradycyjnych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej
sprawności, nawet do 3500 cykli przy przestrzeganiu
zasad eksploatacji i płytkich cyklach rozładowania –
dla przykładu akumulatory żelowe lub AGM
przeżywają od 300 do 700 cykli, czyli nawet 10 razy
mniej),
 Żywotność przy pracy cyklicznej baterii OPzS przy
80% DOD: 1500 cykli lub więcej,
 Płyty ogniw oprócz tradycyjnej separacji
renomowanymi separatorami Amersila, dodatkowo
separowane siatkami SIREG,
 Bardzo długa żywotność przy poprawnym
użytkowaniu (nawet 15-20 lat, zależnie od ilości cykli
ładowanie - rozładowanie)
 Przezroczysta obudowa każdego ogniwa - szybka i
łatwa kontrola poziomu elektrolitu oraz stanu każdego
ogniwa – ma to dodatkowy aspekt dydaktyczny, gdyż
można na żywo obserwować pracę ogniw,
 Mały pobór prądu konserwującego,
 Zgodne z normą DIN 40736,
 Zastosowanie korków rekombinacyjnych
zmniejszających częstotliwość uzupełniania
elektrolitu oraz , zwiększających bezpieczeństwo
pracy ogniw, zapobiegających eksplozji oparów
kwasu siarkowego oraz zmniejszające wymagania
wentylacyjne pomieszczenia w którym zamontowane
są akumulatory. Zastosowane korki rekombinacyjne
powinny ograniczać do minimum wydzielanie się
oparów kwasu siarkowego, powinny go w dużym
stopniu wychwytywać.
Komputer typu
All In one
Komputer będzie połączony z wszystkimi systemami
akwizycji danych, tj. z systemami archiwizacji danych z
modułów fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej, z
dataloggerem z masztu pomiarowego oraz z dataloggerem z
pyranometrów i czujników temperatury. Dzięki temu w
System ProPublico © Datacomp
Strona: 13/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
jednym miejscu student będzie miał dostęp do danych
pomiarowych z całego systemu. Na komputerze będzie
można wyświetlać zarchiwizowane dane, eksportować je do
arkusza kalkulacyjnego, a także zarządzać całym systemem.
Proponowany do zainstalowania komputer typu All In one
powinien posiadać:
 matrycę o przekątnej minimum 20 cali,
 dysk twardy o pojemności minimum 500 GB,
 minimum 6 sztuk wejść USB (w tym przynajmniej
jedno USB 3.0) plus dodatkowy hub na 4 porty USB,
 procesor minimum dwurdzeniowy, obsługujacy
instrukcje 32 i 64 bit, wydzielana moc 65W,
rozszerzenia instrukcji: MMX, SSE, SSE2, SSE3,
SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, zintegrowana
grafika, osiągający wydajność nie mniej niż 2610
punktów w teście Performance Test. napęd optyczny,
 zainstalowany system Windows 7,
 dodatkowo powinien posiadać mysz optyczną oraz
klawiaturę dołączaną przez USB,
 kartę sieciową
 Wi-Fi
 minimum 2 lata gwarancji door to door
Montaż i
uruchomienie
wszystkich
systemów
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu na
teren Laboratorium w Miękini, wykonania robót budowlano –
montażowych wraz z doprowadzeniem do stanu pierwotnego
budynku i jego otoczenia oraz wykonania instalacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa
użytkowania. Wszelkie sprawy związane z funkcjonalnością
systemu powinny być konsultowane z użytkownikiem.
Wykonawca powinien uruchomić system oraz przeszkolić
obsługę w zakresie jego funkcjonowania (minimum 3 osoby).
Do wszystkich urządzeń powinny być dostarczone instrukcje
obsługi i instrukcje wykonywania na nich ćwiczeń
laboratoryjnych.
Stanowiska edukacyjne
Lp.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne oraz opisy
komponentu
Stanowisko
Część A
Pompa ciepła wraz z dolnym i górnym źródłem ciepła,
edukacyjne
zbudowana w postaci modułowej, posiadająca możliwość
pompy ciepła
zamiany miejscami modułów dolnego i górnego źródła oraz
System ProPublico © Datacomp
Strona: 14/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
możliwość dodatkowej rozbudowy.
Urządzenie powinno składać się z:
1. Modułu pompy ciepła pracującej na ekologicznym
czynniku roboczym R134a,
2. Modułu wymiennika 1 (górne źródło ciepła) - zasobnik z
wężownicą wraz z układem stabilizacji temperatury w postaci
chłodnicy wentylatorowej.
3. Modułu wymiennika 2 (dolne źródło) – klimakonwektor
wentylatorowy wraz z układem stabilizacji temperatury, tj.
izolowaną obudową z blachy zabezpieczonej przed korozją,
posiadającą jedną ścianę przeszkloną (np. szyba z plexi) wraz
z zamontowaną wewnętrzną nagrzewnicą powietrza – grzałką
o regulowanej mocy, sterowanej termostatem.
Moduły wymienników (dolne i górne źródło ciepła) mogą być
posadowione na jednej ramie nośnej lub wykonane na
oddzielnych ramach. Przy projektowaniu rozmieszczenia
należy przewidzieć łatwy dostęp do wszystkich elementów
urządzenia i skonsultować projekt z użytkownikiem.
Urządzenie powinno posiadać sterowanie typowe dla pomp
ciepła, które pozwoli na zarządzanie poszczególnymi
elementami urządzenia oraz pozwoli na wyświetlanie
parametrów pracy urządzenia. Dodatkowo systemy
zabezpieczeń elektrycznych, włączniki, i inne również
powinny być zaprojektowane jak dla pomp ciepła.
Ad.1. Moduł pompy ciepła
Rama nośna urządzenia powinna zostać wykonana ze
stalowego malowanego profilu zamkniętego, np. w formie
litery „L”. Orientacyjne gabaryty modułu: głębokość 600mm;
szerokość: 1000mm; wysokość 1800mm. Konstrukcja
posadowiona na czterech gumowanych kołach z hamulcem.
W dolnej części powinien znajdować się układ ziębniczy
zbudowany z:
• Sprężarki scrolowej lub rotacyjnej w wersji standard lub
inwerter przystosowanej do pracy z czynnikiem R134a o
wydajności grzewczej nominalnej ok. 2,0kW (przy
parametrach -5/45°C) sprężarka powinna mieć zasilanie
elektryczne jednofazowe,
• skraplacza i parownika płytowego o odpowiednio
dobranych wielkościach i mocach oraz odpowiednio
zaizolowanych,
• zasobnika ciepłego czynnika,
• filtra odwadniacza,
• wzierników cieczy wraz z wskaźnikiem wilgotności (przed i
za zaworem rozprężnym),
• zaworu elektromagnetycznego odcinającego dopływ
czynnika,
• elektronicznego zaworu rozprężnego ze sterowaniem,
System ProPublico © Datacomp
Strona: 15/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
• presostatów zabezpieczających niskiego i wysokiego
ciśnienia z regulacją zakresu ciśnień po stronie niskiego i
wysokiego ciśnienia
 Zaworów do napełniania instalacja chłodniczej w ilości
niezbędnej – minimum dwa zawory.
Panel pomiarowy powinien zostać umieszczony w środkowej
części modułu na skośnej półce i wyposażony w:
• manometry wskazujące ciśnienie parowania i skraplania,
• termometry wskazujące temperaturę tłoczenia, skraplania,
parowania i ssania,
• ciepłomierze, po stronie górnego źródła ciepła ciepłomierz
przystosowany do pomiaru ciepłą dla wody kotłowej, po
stronie górnego źródła ciepła ciepłomierz przystosowany do
pomiaru ciepła dla wodnego roztworu glikolu z interfejsem
komunikacyjnym M-Bus,
• elektroniczne liczniki energii elektrycznej dla sprężarki oraz
pompy obiegowej dolnego i górnego źródła – w sumie trzy
liczniki z interfejsem komunikacyjnym M-Bus.
Sterowanie układem za pomocą elektronicznego sterownika
zabudowanego w rozdzielnicy sterująco-zabezpieczającej
zlokalizowanej w górnej części modułu. Komunikacja
poprzez panel sterujący w drzwiach rozdzielni. Schemat
urządzenia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe opisane
grawerowanymi tabliczkami.
W module pompy ciepła zostaną zabudowane również pompy
obiegowe dolnego i górnego źródła. Należy dobrać
energooszczędne (posiadające klasę energetyczną A) pompy
obiegowe, po stronie dolnego źródła pompę przystosowaną
do pracy z instalacją glikolową, po stronie górnego źródła
pompę przystosowaną do pracy z instalacją wodną. Pompy
powinny posiadać regulację obrotów.
Ponadto strona nisko i wysokotemperaturowa powinna być
wyposażona w:
• ciepłomierz za wymiennikiem płytowym (ciepłomierz po
stronie dolnego źródła ciepła będzie pracował z medium w
postaci wodnego roztworu glikolu polietylenowego,
ciepłomierz po stronie górnego źródła będzie pracował na
medium w postaci wody),
• filtr + zawory odcinające,
• naczynia przeponowe z zaworem bezpieczeństwa i
manometrem,
• odpowietrzniki,
• króćce przyłączeniowe gwintowane ze śrubunkami.
Ad.2. Moduł wymiennika 1 – zasobnik z wężownicą
System ProPublico © Datacomp
Strona: 16/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Rama nośna modułu powinna zostać wykonana ze stalowego
malowanego profilu zamkniętego, np. w formie litery „L”.
Orientacyjne gabaryty modułu: głębokość 500mm; szerokość:
700mm; wysokość 1800mm. Konstrukcja posadowiona
powinna być na czterech gumowanych kołach z hamulcem.
Należy zaprojektować zasobnik otwarty w formie
prostopadłościanu o podstawie prostokąta (ok. 400x500mm i
wys. 650mm) wykonany z nierdzewnej blachy,
zlokalizowany w dolnej części modułu, zaizolowany
termicznie, posiadający:
• izolację kauczukową grubości 13mm
• wymiennik rurowy dwuprzepływowy w postaci spiralnie
zwiniętej rury PE,
• zasobnik wyposażony w zawór napełniający i spustowy,
• dwie pary dodatkowych króćców przyłączeniowych do
podłączenia odbiorników (do jednej pary zostanie podłączona
chłodnica stabilizująca temperaturę źródła) ,
• Układ stabilizacji temperatury składający się z: filtra,
pompy obiegowej, chłodnicy wentylatorowej i regulatora
termostatycznego z czujnikiem temperatury zanurzonym w
zasobniku z cieczą (np. w połowie wysokości zasobnika),
posiadający także kulowe zawory odcinające do każdej pary
dodatkowych króćców, umieszczone obok zasobnika.
Układ powietrznego chłodzenia zbiornika z wodą- sterowany
termostatycznie, z możliwością nastawy temperatury w
zbiorniku z wodą – w momencie przekroczenia zadanej
temperatury (np. – odczytanej w połowie wysokości
zbiornika z wodą) – załącza się pompa obiegowa i wentylator
zrzucający nadmiar ciepła. Należy rozplanować króćce
poszczególnych obiegów w takich miejscach żeby nie było
bezpośredniego przepływu z jednego do drugiego obiegu.
Regulatory termostatyczne do nastawy temperatury dolnego i
górnego źródła znajdować się mogą na panelu centralnym
pompy ciepła lub każdy na swoim dolnym źródle w miejscu
dostępnym, np. na płycie, panelu lub szafce, itd.
Moduł ten powinien posiadać instalację rurową wykonaną z
miedzi, zaopatrzoną w rozdzielacz, odpowietrzniki oraz
przyłącza (króćce przyłączeniowe, giętkie, np. wykonane z
giętkiej rury chromoniklowej) zlokalizowane w górnej części
modułu. Powinny zostać zastosowane króćce przyłączeniowe
giętkie, co pozwoli na różną konfigurację poszczególnych
części pompy ciepła.
Ad.3. Moduł wymiennika 2 – klimakonwektor
wentylatorowy (dolne źródło)
Rama nośna modułu powinna zostać wykonana ze stalowego
malowanego profilu zamkniętego w firmie litery „L”.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 17/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Orientacyjne gabaryty modułu: głębokość 600mm; szerokość:
800mm; wysokość 1800mm. Konstrukcja powinna być
posadowiona na czterech gumowanych kołach z hamulcem.
Klimakonwektor wentylatorowy 2 rurowy zabudowany w
pionie w dolnej części modułu.
Urządzenie wyposażone w:
 izolowaną obudowę z blachy nierdzewnej,
posiadającą jedną ścianę przeszkloną (szyba z plexi)
wraz z zamontowaną wewnętrzną nagrzewnicą
powietrza – grzałką o regulowanej mocy, sterowanej
termostatem (do stabilizacji temperatury powietrza –
moc grzałki nie większa niż 2,5 kW).
 wentylator z 5 stopniową regulacją prędkości,
 turbulator z blachy ocynkowanej umożliwiający
mieszanie się powietrza wewnątrz obudowy.
Moduł wyposażony w instalacje rurową wykonaną z miedzi,
zaopatrzoną w odpowietrzniki oraz przyłącza (króćce
przyłączeniowe, giętkie, np. wykonane z giętkiej rury
chromoniklowej) zlokalizowane w górnej części modułu.
Moduły dolnego i górnego źródła powinny mieć możliwość
zamiany (tj. powinna być techniczna możliwość podłączenia
modułu klimakonwektora jako górnego źródła i modułu
zasobnika z wodą jako dolnego źródła). W przypadku
podłączenia modułów zamiennie termostatyzacja tych źródeł
nie będzie pracować lub będzie pracować nieefektywnie.
Część B
Pompa ciepła typu woda – woda z funkcją pracy
rewersyjnej.
Rama nośna urządzenia powinna być wykonana ze stalowego
malowanego profilu zamkniętego. Panel przedni do
ekspozycji przyrządów kontrolno-pomiarowych wykonany z
matowej blachy nierdzewnej. Całość posadowiona na
czterech gumowych wibroizolatorach. Układ chłodniczy
zbudowany z następujących podzespołów:
• sprężarka tłokowa przystosowana do pracy w
pompach ciepła o wydajności grzewczej około 250 W
(przy parametrach -5/55°C) dostosowana do pracy z
czynnikiem R134a,
• zawór rewersyjny do odwracania obiegu,
• filtr dwukierunkowy,
• dwa wzierniki cieczy (po obu stronach elementu
rozprężnego),
• element rozprężny kapilara + równoległy zawór
grzybkowy (możliwość ręcznej regulacji),
• skraplacz i parowacz wykonany w postaci walca –
spiralnie zwiniętej rury Cu, wymienniki umieszczone
System ProPublico © Datacomp
Strona: 18/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"


w zasobnikach cieczy z tworzywa sztucznego.
Zasobniki cieczy powinny posiadać objętość 7 litrów
każdy oraz powinny mieć króciec zasilający i
spustowy.
zabezpieczenie układu w postaci presostatu
kombinowanego wysokiego i niskiego ciśnienia z
możliwością regulacji nastawy po stronie niskiego i
wysokiego ciśnienia,
Króćców do napełniania instalacji czynnikiem
roboczym.
Sterowanie układem za pomocą elektronicznego sterownika z
wyświetlaczem temperatury umieszczonego na panelu
przednim realizującym funkcję chłodzenia oraz ogrzewania
(praca w rewersie). Przełącznik pracy rewersyjnej powinien
być umieszczony na panelu przednim i powinien być
obsługiwany przez sterownik. Sterownik powinien pozwolić
na odczytanie podstawowych parametrów pracy: ciśnienia,
temperatury, itp.
Układ powinien posiadać następujące przyrządy pomiarowe:
• manometry wskazujące ciśnienie tłoczenia i ssania
• termometry wskazujące temperaturę cieczy w każdym
zbiorniku (np. termometry zegarowe),
• termometry wskazujące temperaturę tłoczenia i ssania,
parowania i skraplania,
• licznik energii elektrycznej jednofazowy z
watomierzem.
W skład zestawu pompy ciepłą powinny wejść dodatkowo
następujące elementy:
 stacja do napełniania obiegu chłodniczego pompy
ciepła wyposażona w pompę próżniową
dwustopniową o wydajności około 100 l/min z
wakuometrem i zaworem elektromagnetycznym,
posiadającą najwyższy stopień próżnowania, zawór
zwrotny, duży wziernik wskazujący poziom oleju.
 Stacja manometryczna dwuzawodowa z dwoma
manometrami przystosowanymi do czynnika R134a z
wziernikiem i wężami przyłączeniowymi,
 Stacja odzysku czynnika roboczego, posiadająca
manometry niskiego i wysokiego ciśnienia, zawór
serwisowy, złącze ssawne i tłoczne oraz wyłącznik, o
wydajności odzysku cieczy około 80 kg/h i
wydajności odzysku gazu ok. 30 kg/h,
 Butla 12 kg na czynnik chłodniczy r134a,
 Drobne narzędzia ręczne, takie jak kielicharka,
System ProPublico © Datacomp
Strona: 19/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Stanowisko
edukacyjne
kolektora
słonecznego
obcinacz do rur, itp.
Części A i B stanowiska edukacyjnego pompy ciepła,
powinny zostać zaprojektowane i zbudowane po
konsultacji z użytkownikiem. Urządzenia przed
przekazaniem powinny być przetestowane w obecności
użytkownika. Użytkownik może wnieść poprawki do
funkcjonowania urządzeń, które wykonawca powinien
uwzględnić.
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
 Kolektor słoneczny o powierzchni nie mniejszej niż
0,12 m2
 Zbiornik wyrównawczy
 Zbiornik termosyfonowy z rurkami przyłączeniowymi
 Pompka do obiegu pompowego
 Miedziany spiralny wymiennik ciepła
 Zasilacz sieciowy
 Zbiornik do obiegu pompowego ze spiralnym
miedzianym wymiennikiem
 Termometry
 Rotametr
 Promiennik podczerwieni lub lampa halogenowa z
mocowaniem
 Drążki statywowe, zaciski, złączki
Podstawową częścią zestawu jest kolektor słoneczny, służący
do przekształcania energii promieniowania słonecznego w
ciepło, przy zastosowaniu wody jako nośnika energii.
Powinien się on składać się z:
 specjalnie profilowanej ramy, z otworami, do
prostopadłego lub nachylonego ustawienia,
 wyjmowanych szyb, zabezpieczających przed
konwekcją ciepła,
 przyciemnionej spirali kolektora z pleksiglasu lub
miedzi, sześciokrotnie zagiętej (meandryczny lub
harfowy przepływ wody przez kolektor), wraz z
dwoma przyłączami,
 wymiennego absorbera znajdującego się za
meandrem,
 płyty izolacyjnej i wyjmowanej płyty tylnej z
pleksiglasu z wbudowanym termometrem.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 20/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Kolektor może być zasilany zamiennie - przez światło
słoneczne, bądź przez promiennik podczerwieni/halogen.
Stanowisko
fotowoltaiki
System ProPublico © Datacomp
Zestaw edukacyjno doświadczalny z zakresu wykorzystania
energii słonecznej na cele produkcji energii elektrycznej
powinien pokazywać właściwości poszczególnych urządzeń
wykorzystywanych przy generowaniu energii.
Część A
Zestaw fotowoltaiczny powinien składać się z:
 Modułu fotowoltaicznego 12V
 4 modułów fotowoltaicznych wraz z 4 zdejmowanymi
i przesuwnymi lampami halogenowymi
zamontowanymi na stelażu
 Rozłącznika prądu stałego
 Licznika energii elektrycznej 230V
 Inwertera zasilającego z jednostką monitorującą
 Wyświetlacza
 Reflektora halogenowego ze ściemniaczem, 230V,
500W
 Zabezpieczenia przeciwprzepięciowego 12V
 Regulatora ładowania 12V, 4A
 Systemu ochrona przed głębokim rozładowaniem
 Akumulatora żelowego 12V
 Układu światła bezpieczeństwa 12V
 Układu światła podstawowego 230V, 15W
 Przekaźnika 12V, 30A
 Opornicy 10 Ohm (zmienny opór)
 Opornika ładowania 2 kOhm (zmienny opór)
 Przyłącza zasilania
 Odbiornika energii 12V, gniazda niskiego napięcia
 Wyłącznika
 Przekaźnika 2 x 230V
 Przekaźnika monitoringu sieci 230/400V
 Zabezpieczenia przed prądem szczątkowym
 Mierników elektronicznych
 Luksomierza 0 do 100000 luksów
 Przyłącza ładowarki do akumulatora żelowego
 Kabli łączących, bezpiecznych w różnych kolorach i
długościach
 Żarówki energooszczędnej 12V, 11W, gwint E27
 Żarówki klasycznej 230V, 15W,gwint E27
 Drobnych urządzeń elektrycznych, np. bezpieczniki,
Strona: 21/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
opakowanie, żarówki iluminacyjne, i inne niezbędne
do funkcjonowania i przechowywania urządzeń.
Powyżej wylistowane urządzenia powinny posiadać
możliwość podglądu ich budowy. Urządzenia te powinny
mieć możliwość mocowania do tablicy metalowej (np. za
pomocą magnesów). Powyższy zestaw powinien zawierać
tablicę metalową wraz ze stołem laboratoryjnym oraz
opakowaniem służącym do przechowywania i transportu
urządzeń.
Część B
Zestaw powinien składać się z elementów:
 Stabilnego opakowania walizkowego z ochronnymi
wyściółkami
 Płyty głównej
 Modułu fotowoltaicznego o parametrach minimum
4,5V, 3,5Wp
 Podstawy do modułu solarnego
 Modułów podłączeniowych:
o Regulatora bocznikowego
o Regulatora szeregowego
o Modułu kondensatora
o Modułu akumulatora (NiMH)
o Modułu zabezpieczającego przed całkowitym
rozładowaniem akumulatora
o 3 modularnych ogniw słonecznych (każdy z
nich o parametrach: 0.5V, 0.2Wp)
o Modułu potencjometrycznego
o Modułu diodowego (diody LED wysokiej
jasności)
o Modułu diody bocznikującej
o Modułu żarówkowego
o Modułu silnika
 2 cyfrowych mierników wielofunkcyjnych
 Przewodów połączeniowych
 Lampy halogenowej
Stanowisko
ogniw
paliwowych
System ProPublico © Datacomp
Zestaw powinien pozwolić na wykorzystywanie ogniwa
paliwowego wodorowego do produkcji energii elektrycznej
napędzającej przykładowe urządzenia takie jak mikro turbiny
wiatrowe itp. Jednocześnie zestaw powinien umożliwić
sposób produkcji wodoru z wody przy wykorzystaniu
urządzeń bazujących na odnawialnych źródłach energii
(panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe). Ponadto zestaw
Strona: 22/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
powinien być wyposażony w urządzenia odczytujące
wartości charakteryzujące poszczególne urządzenia.
Część A
W skład zestawu powinny wejść następujące elementy:
 Moduł fotowoltaiczny (2 szt.) – do generacji energii
elektrycznej z energii słonecznej; możliwość
bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i
obciążenia; 3 stopniowa regulacja położenia w
stosunku do źródła światła
 Turbina wiatrowa – do generacji energii elektrycznej z
energii wiatru; możliwość bezpośredniego
przyłączenia elektrolizera i obciążenia; regulowana
ilość łopatek wirnika i kąt ustawienia
 Moduł 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego –
produkuje energię elektryczną z wodoru i tlenu;
regulowana ilość ogniw (1-5) w zależności od potrzeb
 Elektrolizer (2 szt.) – produkuje wodór z energii
elektrycznej i destylowanej wody
 Zbiornik na wodór 30 ml (2 szt.)
 Moduł zarządzający z interfejsem USB – zbiera i
przetwarza dane od wszystkich komponentów;
połączenie z komputerem przez interfejs USB;
komputerowo sterowane elektroniczne obciążenie i
zasilanie
 Miernik natężenia oświetlenia
 Anemometr – urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
 Lampa do symulacji światła słonecznego; spektrum
generowanego światła optymalne do pracy ogniwa
słonecznego
 Wentylator stołowy; moc wentylatora optymalna do
pracy turbiny wiatrowej
 Oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
eksperymentów, dające możliwość badania i wpływu
każdego komponentu zestawu oraz symulacji
pogodowej i obciążeniowej
 Laptop spełniający następujące kryteria: przekątna
matrycy minimum 15,6 cala, pojemność dysku
minimum 320 GB, pamięc RAM minimum 4 GB,
procesor minimum dwurdzeniowy obsługujący
instrukcje 32 i 64bit, posiadający zintegrowany układ
graficzny i osiągający wynik w Performance Test
minimum 2000 punktów, bateria 6 komorowa,
zainstalowany system Windows 7, minimum 3 złącza
USB, kartę sieciową, kartę sieci bezprzewodowej
WiFi, komputer powinien być dostarczony z myszą
System ProPublico © Datacomp
Strona: 23/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
optyczną bezprzewodową i torbą. Komputer powinien
posiadać gwarancję minimum 2 lata w systemie door
to door..
Zestaw powinien być również zaopatrzony w odpowiednie
oprogramowanie do nauki i eksperymentów umożliwiających
badanie pracy i wpływu każdego z komponentów zestawu.
Oprogramowanie powinno dawać możliwość szczegółowej
analizy wyników wraz z pomiarami i wizualizacją
parametrów pracy w formie wykresów i tabel. Ponadto
oprogramowanie powinno dawać możliwość symulacji
różnych warunków pogodowych i profili obciążenia
symulujących odbiorniki domowe.
Część B
Zestaw składa się z następujących elementów:









Pracownia
montażu
kolektora
słonecznego
System ProPublico © Datacomp
Model samochodu ze skrętnymi kołami,
Ogniwo fotowoltaiczne,
Ogniwo paliwowe,
Stoper,
Woda destylowana,
Kable,
Instrukcja przeprowadzania eksperymentów,
Ręczny generator prądu,
Miernik wielofunkcyjny,
W skład instalacji wejść powinny:
 Dwa kolektory płaskie o wymiarach nie większych niż
- 2,1x1,1 m i powierzchni nie mniejszej niż – 1,5 m2,
sprawności n0 nie mniejszej niż - 0,78 oraz
współczynniku utraty ciepła nie większym niż - a1
3,7
 Zestaw rur, złączy elastycznych, zaworów, złączek
niezbędnych do połączenia instalacji dwóch
kolektorów płaskich, pracujących z zasobnikiem
jednowężownicowym.
 Naczynie przeponowe odpowiednio dobrane do
instalacji 2 kolektorów płaskich
 Sterownik – regulator posiadający m.in. funkcję:
o Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła
pozyskanego z kolektora słonecznego.
o Sterowanie pompą w sposób płynny - regulator
steruje płynnie pompą ładującą zasobnik, co
pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii
Strona: 24/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"




System ProPublico © Datacomp
solarnej,
o Zrzut ciepła poprzez kolektor – regulator
posiada tryb zabezpieczający instalację przed
przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie
wykorzystywana.
o Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika
CWU – raz na tydzień temperatura zadana
zasobnika CWU zostaje podniesiona do
ustawionego poziomu aby usunąć mogące
pojawić się w zasobniku bakterie z
rodzaju Legionella.
o Funkcja ochrony kolektora przed
zamarzaniem – regulator przeciwdziała
zamarzaniu płynu solarnego uruchamiając pompę
kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej
ustalonego poziomu.
o Zapis danych – możliwość rejestracji
parametrów na zewnętrznej karcie danych
o Odczyt danych na komputerze – poprzez port
komunikacyjny można wyświetlać aktualne
parametry pracy instalacji na komputerze – musi
być dołączony odpowiedni przewód
podłączeniowy
o Wyświetlacz graficzny – przedstawiający
schemat instalacji wraz z wyświetlonymi
parametrami pracy.
Podwójna solarna grupa pompowa z separatorem,
zaworami napełniającymi, itd.
Demontowany stelaż umożliwiający montaż dwóch
kolektorów płaskich – konstrukcja wolno stojąca z
regulowanym kątem nachylenia od 30o – 60o.
Konstrukcja wykonana z wzmocnionych profili
aluminiowych pozwalających na wielorazowy
montaż.
Stelaż do mocowania grupy solarnej i sterownikasamo stojący stelaż z mocowaniem dla grupy
pompowej i sterownika, posiadający gniazdo
elektryczne do podłączenia sterownika. Stelaż
powinien dać możliwość montażu urządzeń na
wysokości nie niższej niż 1,4 m. Stelaż powinien być
wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej, jedno
Strona: 25/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"









System ProPublico © Datacomp
wężownicowy o pojemności od 70 do 100 litrów, z
wbudowanymi termometrami umożliwiającymi
podgląd temperatury w zasobniku. Zasobnik powinien
dodatkowo posiadać przyłącz i wypływ wody
wyposażone w zawory zamykające – na przyłączu
zimnej wody powinno być również zamontowane
odpowiedniej wielkości przeponowe naczynie
wyrównawcze. Zasobnik powinien być umieszczony
na wózku transportowym umożliwiającym jego
transport i przechowywanie w pozycji pionowej.
Wózek powinien posiadać pompowane koła oraz
konstrukcję wytrzymującą obciążenie nie mniejsze niż
150 kg.
Rury przyłączeniowe powinny być zaizolowane i
giętkie – stosowane w technice solarnej.
Złączki do kolektorów, grupy pompowej i zasobnika
w ilości trzykrotnie większej niż niezbędne
Odpowietrzniki, zawór spustowy,
Termometry do zamontowania obok kolektorów
słonecznych, grupie pompowej pozwalające na
obserwację zmian temperatury glikolu.
Trzykrotna ilość glikolu propylenowego niezbędnego
do napełniania instalacji dwóch kolektorów płaskich
oraz pojemniki do przechowywania glikolu po
rozmontowaniu instalacji. Pompa do napełniania
instalacji solarnej ze zbiornikiem na stelażu.
Komplet kluczy: klucze hydrauliczny stillson (350
mm), szcypce nastawne do rur (250 mm), pakuły i
pastę uszczelniającą gwinty oraz taśma teflonowa,
komplet płaskich kluczy (od najmniejszego do 30stki), śrubokręty płaskie i krzyżakowe w różnych
rozmiarach, min 5 sztuk krzyżakowych i min 5 sztuk
płaskich, poziomica, miarka, brzeszczot, nóż, młotek,
klucze ampulowe, komplet kluczy nasadowych
Refraktometr ręczny
Grupa halogenowa na regulowanym stelażu o łącznej
mocy nie mniejszej niż 5000 W. Halogeny powinny
być zaopatrzone w potencjometr umożliwiający
regulację natężenia oświetlenia.
Kamera termowizyjna posiadająca poniższe cechy:
 Rozdzielczość detektora – min 160x120
 Ilość czujników temperatury – 19200
Strona: 26/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"


















Czułość termiczna - <100mK
Zakres temperatury - -20 do +350oC
Częstotliwość odświeżania – 60 HZ
Obiektyw – 25x19
Wielkość wyświetlacza 3,5”
Czas pracy – min 4h
Ilość punktów pomiarowych – min 1
Ilość obszarów pomiarowych – min 1
Izoterma
Znacznik min i max temperatury
Aparat cyfrowy – minimum 2MPx
Lampa LED
Wskaźnik laserowy
Ir Window Auto Correction
Kopiowanie na Pendrive
Podświetlane przyciski
Dotykowy wyświetlacz
Gniazdo do statywu
Zestaw wchodzący w skład pracowni montażu kolektora
słonecznego pozwala na wykonywanie montażu instalacji
składającej się z kolektorów słonecznych do przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Elementy zestawu powinny
umożliwić zmontowanie realnej instalacji możliwej do
podłączenia do budynku i podgrzewającej ciepłą wodę
użytkową. Zestaw powinien dawać możliwość montażu w
pomieszczeniu zamkniętym w przypadku złej pogody, lub
przetransportowania wszystkich elementów i montażu
instalacji na zewnątrz. Zestaw powinien dawać możliwość
wskazywania na typowe błędy instalacyjne związane z
montażem kolektorów słonecznych. Dodatkowo pracowania
powinna być wyposażona w kamerę termowizyjną
pozwalającą na obrazowanie strat ciepła z instalacji (w
szczególności z kolektora słonecznego). Kamera
termowizyjna pozwoli dodatkowo na edukowanie studentów
odnośnie prawidłowej izolacji cieplnej poszczególnych
fragmentów instalacji grzewczej oraz innych elementów
budynku.
Stanowisko
mikroelektrowni
wiatrowej
System ProPublico © Datacomp
Doświadczalny zestaw edukacyjny z zakresu energetyki
wiatrowej powinien umożliwiać poznanie podstawowych
zasad pracy turbin wiatrowych wraz z ich właściwościami.
Zestaw taki w prosty sposób powinien obrazować zależności
mocy turbiny od prędkości i kierunku wiatru, a nawet kąta
nachylenia łopat śmigła.
Strona: 27/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
 Walizki z wyściółką
 Modułu do tworzenia podmuchu powietrza
 Szyny profilowanej z przestawnym suwakiem dla
modułu do tworzenia podmuchu powietrza
 Modułu – generatora wiatru
 Podstawy zestawu
 Modułu potencjometryczny
 Modułu „LED”
 Modułu kondensatora
 Modułu oporu elektrycznego
 Śmigła z przestawnymi łopatkami
 Śmigła z 4 łopatkami
 Śmigła z 3 łopatkami
 Śmigła z 2 łopatkami
 Turbiny rotorowej Savoniusa
 Urządzenia do pomiaru prędkości wiatru
 Modułu oświetleniowego
 Modułu silnika elektrycznego z kolorowymi płytkami
 2 Mierników uniwersalnych
 Zasilacza (4 … 12V DC)
 2 Przewodów w obwodzie pomiarowym - czarny, 25
cm
 2 Przewodów w obwodzie pomiarowym - czerwony,
25 cm
 Przewodu w obwodzie pomiarowym - czarny, 50 cm
 Przewodu w obwodzie pomiarowym - czerwony, 50
cm
Dostawa,
montaż i
uruchomienie
wszystkich
systemów
System ProPublico © Datacomp
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wszystkich wyżej
wymienionych urządzeń do Laboratorium w Miękini, o ile
jest taka potrzeba ich zmontowania (po uprzedniej konsultacji
z użytkownikiem wszystkich kwestii związanych z
funkcjonalnością systemów), uruchomienia oraz
przeszkolenia obsługi (3 osób).
Do wszystkich urządzeń powinny być dostarczone instrukcje
obsługi i instrukcje wykonywania na nich ćwiczeń
laboratoryjnych. Instrukcje powinny być w języku polskim.
Strona: 28/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Zamawiający wymaga podania specyfikacji oferowanego sprzętu w taki sposób, by był w stanie
stwierdzić czy oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w dokumentacji przetargowej.
Oferowane dostawy muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).
3.2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.3.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone zestawy laboratoryjne –minimum
24 miesiące.
3.4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
3.6.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.8.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 6 tygodni od daty podpisania
umowy.
5.
5.1.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące:
Lp.
1
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą
spełnia/nie spełnia.
3
Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia
poprzez wykazanie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
System ProPublico © Datacomp
Strona: 29/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie
instalacji pomiarowych z odnawialnymi źródłami energii na łączną kwotę
brutto 100 000,00 PLN, odpowiadające swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości,
dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających,
że prace te zostały wykonane należycie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw (zał. nr 8)
+ dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, metodą spełnia/nie spełnia
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą
spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
5
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co
najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia o specjalności elektrycznej w
zakresie dozoru i eksploatacji.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób - zał. nr 7
oraz oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do
których zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
4
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, należy przedłożyć:
Lp.
Wymagany dokument
1
2
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
System ProPublico © Datacomp
Strona: 30/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3
Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4.
6.2.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
Lp.
Wymagany dokument
1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2
Aktualny odpis lub oświadczenie
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
6.3.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum
lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań
określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.
6.4.
UWAGA. W przypadku podmiotów zagranicznych, zamiast dokumentów, o których
mowa w tab. 6.2.2 należy przedłożyć:
Lp.
Wymagany dokument
1
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości
System ProPublico © Datacomp
Strona: 31/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6.5.
7.
7.1.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je
oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM ORAZ INNE DOKUMENTY
Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Nazwa dokumentu / wzoru
Nr zał. do
SIWZ
1.
Wypełniony formularz Oferty
1
2.
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa
4
3.
Opisy techniczne oferowanego sprzętu
l.p.
Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego sprzętu wraz z jego
faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był
w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w
specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie wymagań
Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone
przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych
w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny
wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych
przypisanych wyłącznie temu produktowi cech.
4.
8.
8.1.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
występujących wspólni), o ile ofertę składa pełnomocnik.
(wykonawców
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
Dokumenty, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2009 r.) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 32/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
8.2.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na
podstawie pełnomocnictwa.
8.3.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.2 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
8.4.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8.5.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych
kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.6.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę
8.7.
Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw
albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
9.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE)
9.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.
9.2.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt 5.1 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy
wykonawcy łącznie.
9.3.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
System ProPublico © Datacomp
odpowiedzialność
Strona: 33/41
za
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
9.4.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9 SIWZ zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.
10.2. Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych oferty wraz z załącznikami składa się w
formie pisemnej.
10.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu.
10.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
a:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z
Wykonawcami są:
1
mgr Jarosław Grzech
w godz. 08:00 - 15:00
tel. (012)
fax. (012) 617-33-63
email: [email protected]
10.5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego,
pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 0-12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres
[email protected] z określeniem postępowania, którego dotyczą.
11. WADIUM
11.1.
W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 34/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
13.3. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
13.4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13.5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.
13.6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie
się którejkolwiek kartki.
13.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
13.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
13.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę.
13.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa zestawów
laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych
źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini" NIE OTWIERAĆ przed 201209-11 godz. 11:00, znak sprawy: ZP/0601/2012”
Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na
niej nazwę i adres Wykonawcy.
13.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.11
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich
poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
13.14. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia
1993 r. (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 35/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 117, pawilon C-2 do dnia
2012-09-11 do godz. 10:30.
14.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-09-11 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14, pawilon C-1
14.4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści
po upływie terminu składania ofert.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia.
15.2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca obliczył cenę brutto, zgodnie ze szczegółową
specyfikacją techniczno-cenową - załącznik nr 4.
Zaleca się aby:
a) Wykonawca podał ceny jednostkowe netto wraz z ilościami poszczególnych
pozycji/elementów;
b) Wyliczył i podał wartości netto uwzględniającej liczbę sztuk w danej pozycji;
c) Podał właściwą stawkę podatku VAT [%] ,
d) Wyliczył i podał wartości brutto w poszczególnych pozycjach (wierszach tabeli)
poprzez doliczenie wartości podatku VAT do każdej wartości netto.
e) Wyliczył i podał wartość netto OFERTY – poprzez zsumowanie wartości netto
poszczególnych pozycji (wierszy) tabeli/tabel i umieszczenie sumy w pozycji RAZEM –
kolumna 5.
f) Wyliczył i podał wartość BRUTTO oferty - poprzez doliczenie wartości podatku
VAT do łącznej wartości netto - wskazanej w kolumnie 5 i umieszczenie tak obliczonej
ceny brutto w pozycji Razem - kolumna nr 7.
Tak skalkulowaną cenę brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole formularza
oferty (załącznik 1).
15.3. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U.Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla
się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
15.4. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i
usług z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z późniejszymi zmianami)
15.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15.6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z
tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 36/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE
ROZLICZENIA
16.1.
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
17. ODRZUCENIE OFERTY
17.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
18.1.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryterium:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1 Cena (koszt)
100 %
18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następującego
wzoru:
Nr kryterium:
1
Wzór:
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
badanych
- Cof - cena podana w ofercie badanej
- Wc - waga kryterium ceny
18.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
18.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
19.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
19.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
System ProPublico © Datacomp
Strona: 37/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty – w
przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz o
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne; oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo
zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
19.5. Informacje, o których mowa w 19.4 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, ponadto wtedy, gdy w postępowaniu
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
20.2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem.
20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy
o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
20.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
21.1.
W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
obowiązuje.
22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
System ProPublico © Datacomp
Strona: 38/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
22.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszej Specyfikacji.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa
Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
23.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
23.6.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
23.7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
23.8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.6 i ust. 23.7 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
System ProPublico © Datacomp
Strona: 39/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
23.9.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
23.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
23.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
23.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
23.13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
24. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
Sporządził:
Sprawdził:
Zatwierdził:
mgr inż. Henryk Zioło
25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
System ProPublico © Datacomp
Strona: 40/41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na dostawę zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini"
Nr
Nazwa załącznika
1
Formularz oferty - dostawy
2
Oświadczenie o spełnianiu warunków
3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa
5
Wzór umowy - dostawy
6
Laboratorium fotowoltaiczno-wiatrowe – rozmieszenie urządzeń w terenie
7
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia.doc
8
Wykaz zrealizowanych dostaw
System ProPublico © Datacomp
Strona: 41/41
Download