„Wywiadówka inaczej”- praca konkursowa -

advertisement
„Wywiadówka inaczej”- praca konkursowa cykl scenariuszy spotkań z rodzicami.
Autor: mgr Katarzyna Hudek
nauczycielka nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej im. J. Krasickiego w Godowie
laureatka wojewódzkiego etapu konkursu
„Wywiadówka inaczej” w kategorii klas I – III.
Szkoła powinna być miejscem współpracy rodziców,
wychowawców i pedagogów. Aby ta współpraca zaistniała zadaniem
nauczycieli jest zachęcić do niej rodziców. Mając na uwadze ten cel,
a także to jak wiele zagrożeń niesie dla dzieci życie w dzisiejszym
świecie, wzięłam udział w konkursie „Wywiadówka inaczej”
organizowanym przez MEN jesienią 2006r.Opracowałam cykl
trzech spotkań z rodzicami z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej i metody warsztatowej. Tematyka tych spotkań
dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią.
Są to scenariusze przeznaczone do wykorzystania na spotkaniach
z rodzicami klas I – III szkoły podstawowej. Teksty scenariuszy są
ściśle skorelowane z prezentacjami multimedialnymi ,które znajdują
się do pobrania. na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
I.
Temat spotkania:„Obcy na ulicy i w sieci”.
Cel spotkania: uświadomienie zagrożenia płynącego z kontaktów
z obcymi dorosłymi oraz sposobów przygotowania dzieci na takie
sytuacje.
Cele szczegółowe:
- uświadomienie zagrożeń jakich rodzice
obawiają się dla dziecka ze strony
otaczającego je świata
- zapoznanie z sytuacjami z jakimi może
zetknąć się dziecko w czasie zabawy
,powrotu ze szkoły, samotnego pobytu
w domu związanymi z obcymi dorosłymi
- poznanie zasad zachowania się dziecka
w sytuacjach spotkania z obcym dorosłym
- zapoznanie z definicją nadużycia
seksualnego i jego formami
uświadomienie konieczności wsparcia
i pomocy pokrzywdzonemu dziecku
- poznanie sposobów pomocy
pokrzywdzonemu dziecku
- wskazanie zagrożeń płynących
z niekontrolowanego „serfowania” w sieci
przez dzieci
- poznanie sposobów ochrony dzieci przed
obcymi w sieci
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, karteczki
samoprzylepne, plansza zawierająca „złote
rady” dla rodziców oraz przydatne adresy
internetowe
Metody: „burza mózgów”, dyskusja, pokaz, rozmowa.
-
Przebieg spotkania.
I. Część wstępna:
1.Powitanie zebranych rodziców.
2.Uświadomienie tematyki i celu spotkania – slajd nr 1 – temat
Nauczyciel – wprowadzenie: Celem dzisiejszego spotkania jest
uświadomienie sobie zagrożeń płynących z kontaktów naszych
dzieci z obcymi dorosłymi. Łatwowierność i naiwność dziecka są
często przyczynami kłopotów. Dlatego niezbędne jest wyrobienie
w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych. Należy
zrobić wszystko ,aby nasze dzieci były bezpieczne na co dzień.
Chcemy dzisiaj zapoznać się z sytuacjami w jakich może znaleźć się
dziecko w związku ze spotkaniem z obcym dorosłym, a także
dowiedzieć się czego w związku z tym powinniśmy uczyć nasze
dzieci. Zapoznamy się również z pojęciem nadużycia seksualnego,
jego objawami i sposobami pomocy pokrzywdzonemu dziecku.
Dowiemy się również jakie niebezpieczeństwa niesie samodzielne
i niekontrolowane „serfowanie” w sieci przez dzieci i jak je przed
tym chronić.
II. Część główna:
1.Nauczyciel wyświetla slajd nr2 i prosi rodziców, aby wypisali
na karteczkach samoprzylepnych wszystkie zagrożenia jakich
obawiają się dla dzieci ze strony otaczającego je świata. Nauczyciel
przykleja karteczki na tablicy i odczytuje wypisane zagrożenia.
Następnie inicjuje krótką dyskusję na ich temat. Efektem dyskusji
powinno być stwierdzenie, że zagrożeń jest wiele i wiążą się one
z różnymi sytuacjami życiowymi ,oraz że w związku z szerokim
dostępem do internetu pojawiły się nowe zagrożenia.
2.Nauczyciel wprowadzenie: dzieci mogą spotkać obcych
dorosłych w różnych miejscach, nawet w takich , które uważamy na
ogół za bezpieczne. Niestety często my sami nie uświadamiamy
sobie tego rodzaju zagrożenia. Uważamy że takie rzeczy zdarzają się
tylko w filmach lub co najwyżej w wielkich miastach. Nie
poruszamy z dziećmi tematu obcych, bo nie widzimy takiej potrzeby
i dlatego dzieci nie są na takie spotkania przygotowane, nie wiedzą
jak reagować. Oto kilka przykładowych sytuacji w jakich mogą
znaleźć się nasze dzieci. Nauczyciel kolejno prezentuje slajdy nr
3,4,5,6.Każdy z nich przedstawia hipotetyczne spotkanie dziecka
z obcym oraz sposób w jaki dziecko powinno zareagować. Podczas
prezentacji każdego slajdu nauczyciel inicjuje rozmowę z rodzicami
na jego temat.
3.Nauczyciel wprowadzenie: efektem spotkania z obcym dorosły
może być nadużycie seksualne wobec dziecka. Aby o tym
rozmawiać należy zapoznać się z pojęciem nadużycia seksualnego
.Czym ono jest? Nauczyciel wyświetla slajd nr 7. Krótkie
omówienie definicji.
4.Prezentacja slajdu nr 8 –na tym slajdzie przedstawione są formy
nadużycia seksualnego. Nauczyciel rozmawia z rodzicami na temat
poszczególnych form.
5. Następnie z pomocą slajdu nr 9 nauczyciel przedstawia
rodzicom jakie są symptomy wystąpienia nadużycia seksualnego.
Podkreśla, że również nauczyciele znają te symptomy i mogą
zaobserwować je w szkole. Należy natychmiast reagować na sygnały
wychowawcy i najlepiej wspólnie z nim podjąć odpowiednie kroki
w celu ustalenia faktów, a następnie pomocy pokrzywdzonemu
dziecku – prezentacja slajdu nr 10.
6.Prezentacja slajdu nr 11 jako tła do komentarza –Wiele zależy
od Was – rodziców. Doceńmy szczerość dziecka , które nam zaufało
i zwierzyło się ze swojego problemu. Nie wolno nam okazywać
złości na dziecko, że nie zareagowało odpowiednio i np.: nie
uciekało od razu. Dziecko trzeba wesprzeć. Powinno poczuć się
bezpiecznie. Nie wolno okazywać paniki. Dziecko musi wiedzieć,
że jesteśmy silni i możemy je chronić.
Prezentacja slajdu 12 – jak pomóc pokrzywdzonemu dziecku –
krótka dyskusja na temat sposobów pomocy i tego jak może czuć się
rodzic w takiej sytuacji.
7.Czego uczyć swoje dziecko w związku z obcymi dorosłymi? –
prezentacja slajdu nr13.Krótka rozmowa z rodzicami na temat
treści slajdu i ich ewentualnych doświadczeń .
8.Prezentacja slajdu nr 14 –nauczyciel prosi rodziców o krótką
refleksję na temat treści slajdu.
9.Nauczyciel - wprowadzenie: wiele dzieci nawet z młodszych klas
potrafi samodzielnie posługiwać się komputerem i „serfować”
w sieci. Jak wiemy
internet nie jest bezpieczny zwłaszcza dla
dzieci, które są ufne i nie potrafią przewidzieć skutków
np. nadmiernej szczerości. My rodzice nie zawsze zdajemy sobie
sprawę na jak wielkie niebezpieczeństwo naraża się dziecko
samodzielnie poruszające się w internecie. Nie kontrolujemy jego
poczynań z różnych przyczyn. Bywa tak, że dziecko pozostawione
samo w domu ma dostęp do komputera, czasami nawet cieszymy się,
że dziecko „grzecznie” bawi się komputerem, a my mamy czas dla
siebie. Nie zadajemy sobie trudu , by sprawdzić jaka to zabawa.
Aby ochronić dziecko przed wpływem obcych z sieci należy
stosować się do następujących „złotych” rad: prezentacja slajdu nr
15 – wspólne z rodzicami omówienie każdej rady. Następnie
nauczyciel rozdaje rodzicom plansze z powyższymi radami
z komentarzem i prosi aby w domu przemyśleli to zagadnienie.
10.Następnie jako ciekawostkę nauczyciel przedstawia wyniki
sondażu przeprowadzonego w klasie I na temat korzystania przez
dzieci z internetu – slajd nr 16. Krótkie omówienie diagramu.
III. Zakończenie spotkania: na zakończenie nauczyciel prezentuje
slajd nr 17. Prosi rodziców o przemyślenie treści ostatniego slajdu.
Dziękuje za aktywny udział w spotkaniu.
Bibliografia:
1.I.Fechner-Sędzicka, E. Lachowska- Żarska:” Nauczyciel –
rodzicom. Spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową
w szkole podstawowej ”-Wyd. BEA-BLEJA – Toruń 2002r.
2.A.Nowak: „Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną
wywiadówkę .”-G&P Oficyna Wydawnicza-Poznań.
3.K.Koledyńska,H.Sitko–„Spotkania z rodzicami inaczej, ciekawiej,
skuteczniej” – WSiP – Warszawa – 2004r
4.Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu: ”Bezpieczeństwo
twojego dziecka”[w:]http://www.wielkopolska.policja.gov.pl
5.Kidprotect.pl/artykuły/:”Złote rady dla rodziców”
[w:]http://kidprotect.pl
II.
Temat spotkania: „Agresja w szkole- w czym problem?”
Cel zajęć: pozyskanie rodziców do wspólnych działań w celu walki
z przejawami agresji wśród uczniów
Cele szczegółowe:
- poznanie pojęcia agresja
- rozpoznawanie różnych rodzajów agresji
- uświadomienie roli szkoły i domu
w zapobieganiu i walce z agresją
- ujednolicenie oczekiwań wychowawczych
rodziców i nauczyciela.
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, karteczki
samoprzylepne, pisaki, plansze pt.” Pozycja
ucznia w grupie rówieśniczej”- drzewka
pozycyjne, plansze pt.” Czym dziecko żyje
tego się nauczy”
Metody i techniki: „burza mózgów”, dyskusja, pokaz ,rozmowa,
Przebieg spotkania.
I. Część wstępna:
1.Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania i jego celów:
Nauczyciel – Na dzisiejszym spotkaniu dowiemy się co to jest
agresja, jakie są jej przejawy i przyczyny. Jaką rolę spełniamy my
rodzice i nauczyciele w kształtowaniu zachowań naszych dzieci.
Mam nadzieję, że puentą dzisiejszych rozważań stanie się wniosek,
że zarówno nauczyciele jak i rodzice dążą do tych samych celów.
Czyż nie jest tak, że jako rodzice i nauczyciele chcielibyśmy ,
aby nasze dzieci przebywając w szkole czuły się bezpiecznie i nie
stały się ofiarami przemocy. Jednocześnie z pewnością nie chcemy,
aby były one agresorami stosującymi przemoc wobec rówieśników.
Czy istnieje takie zagrożenie? Oczywiście tak. Jak słyszymy
z różnych źródeł, zjawisko agresji jest problemem współczesnej
szkoły. Ale czy na pewno jest to problem tylko szkoły?
II. Część główna:
1.Nauczyciel prosi, aby w celu uściślenia pojęcia agresji rodzice
wypisali na karteczkach samoprzylepnych własne skojarzenia
z terminem „agresja”. Następnie nauczyciel przylepia karteczki
na tablicy i odczytuje skojarzenia.
2.Następnie nauczyciel wyświetla slajd nr1,na którym znajdują się
zdania ilustrujące różne zachowania .Prosi rodziców o zastanowienie
i określenie, które z tych zachowań można nazwać agresją.
Zdania:
a)Piotrek wyśmiewa się z Asi.
b)Tomek napisał na tablicy: „Ela jest głupia”.
c)W czasie kłótni zdenerwowana Ewa rzuciła piórnikiem.
d) Jacek popluł Julka.
e)Marek uderzył Jurka butelką z herbatą.
f)Kasia kopnęła Olę.
Rodzice swobodnie wypowiadają się na temat podanych zachowań.
3.Nauczyciel wyświetla slajd nr3, na którym znajdują się powyższe
zdania wraz z określeniem, które z tych zachowań są agresją.
Okazuje się, że każde z nich jest przejawem agresji.
4.Slajd nr4 pokazuje definicję agresji – nauczyciel krótko omawia
ją z rodzicami.
5.Następnie nauczyciel prezentuje slajd nr5,na którym określone
są rodzaje przemocy i krótko je omawia.
6.Slajd nr 6 pokazuje wyniki wywiadu jaki przeprowadził
nauczyciel z dziećmi na temat najczęściej występujących w klasie
przejawów przemocy. Nie komentuje wyników. Powinny one
stanowić materiał do przemyślenia dla rodziców.
7.Ponieważ rodzice uczniów szkół wiejskich często nie
dostrzegają przejawów agresji w szkole gdyż stereotypowo
przyjęło się, że jest to problem tylko miast, nauczyciel naświetla tą
sprawę na przykładzie badań wykonanych na zlecenie Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
w roku 2002.Celem badań było określenie miejsca gdzie uczeń
styka się z przemocą i porównanie natężenia występowania agresji
w szkołach wiejskich i miejskich. Prezentacja pokazuje fragment
wyników badań uświadamiający rodzicom, że w szkole wiejskiej
również występuje przemoc wśród uczniów. Okazuje się, że szkoła
wiejska wcale nie jest tak bezpieczna jak na ogół myślimy. A to
oznacza, że jest to też nasz problem. Slajd nr7 pokazuje stopień
występowania agresji w szkole miejskiej i wiejskiej z rozbiciem na
obserwacje chłopców i dziewcząt – krótkie omówienie.
Slajd nr 8 ilustruje najczęściej występujące przejawy agresji
w szkole wiejskiej i miejskiej. Rodzice mogą skonfrontować te dane
z wcześniej pokazanymi wynikami wywiadu w klasie.
Slajd nr 9 jest podsumowaniem i określa występowanie agresji
w szkole miejskiej i wiejskiej .Wynika z niego, że choć na wsi jest to
nieco niższy procent niż w mieście , to i tak jest bardzo wysoki.
8.Slajd 10 prezentuje psychologiczny portret agresora –
uświadamia rodzicom jakie zachowania dziecka wskazują na to,
że może ono być agresorem
9.Slajd 11 prezentuje portret ofiary przemocy - pokazuje jakie
zachowania dziecka mogą być symptomami, że jest ono ofiarą
przemocy w szkole.
10.Nauczyciel prezentuje planszę pt. ”Pozycja ucznia w grupie
rówieśniczej” –drzewko pozycyjne oraz wyjaśnia jak ją
odczytywać. Dodaje komentarz: samopoczucie dziecka w szkole
zależy nie tylko od jego osiągnięć czy niepowodzeń w nauce ,
ale także od jego aktualnej pozycji w grupie rówieśniczej – tej do
której dąży(o której marzy).Zbyt duża rozbieżność między tym co
jest, a marzeniem może być przyczyną zachowań agresywnych lub
ich skutków. Następnie rozdaje rodzicom „drzewka pozycyjne”
wypełnione przez ich dzieci na zajęciach z pedagogiem szkolnym.
Powinny one stać się materiałem do przemyśleń dla rodziców
i dostarczyć im informacji na temat ich dzieci. Jednocześnie prosi
rodziców, aby nie omawiali z dziećmi „drzewek”, gdyż jest to
informacja tylko dla nich.
11.Slajd 12 zawiera zadanie dla rodziców: ”Gdy masz kłopoty,
”pecha”, lub „zły dzień” – czego oczekuję od innych? Nauczyciel
prosi rodziców ,by podali krótkie odpowiedzi na to pytanie.
Nauczyciel notuje odpowiedzi na tablicy.
12.Slajd 13 prezentuje pytanie klucz: Jak walczyć z agresją?
Nauczyciel zwraca uwagę, że udzielone przez rodziców odpowiedzi
na poprzednie pytanie mogą stanowić szukaną odpowiedź
III. Zakończenie spotkania.
1.Na zakończenie nauczyciel wyświetla slajd nr14 prezentujący
hasło do przemyślenia przez rodziców :”Czym dziecko żyje , tego
się nauczy”. Dziękując rodzicom za udział w spotkaniu nauczyciel
rozdaje plansze dotyczące hasła końcowego, które ukierunkują ich
przemyślenia i będą stanowiły podsumowanie spotkania.
Bibliografia:
1.I.Fechner-Sędzicka,E. Lachowska - Żarska: ”Nauczyciele –
rodzicom. Spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową
w szkole podstawowej ”-Wyd. BEA-BLEJA – Toruń 2002r.
2.A.Nowak: „Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną
wywiadówkę -G&P Oficyna Wydawnicza-Poznań.
3.K.Koledyńska,H.Sitko–„Spotkania z rodzicami inaczej, ciekawiej,
skuteczniej” – WSiP – Warszawa – 2004r.
4.G.Poraj:”Agresja w wiejskich szkołach”[w:] „Niebieska
Linia”,nr5/2004
5.D.Lubiejewska-Skiba:”Agresja w szkole”- referat dla nauczycieli
Załączniki:
1.Plansza pt. ”Czym dziecko żyje tego się nauczy”
2.Plansza przedstawiająca „Drzewko pozycyjne”
III.
Temat spotkania:
„Rola komputera w życiu naszego dziecka. Czy należy się
obawiać gier komputerowych?”
Cel spotkania: Zapoznanie z zagrożeniami płynącymi
z niekontrolowanego używania komputera przez
dziecko.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi
skutkami używania komputera
- kształtowanie selektywnej postawy wobec
gier komputerowych
- uświadomienie wpływu gier
komputerowych propagujących przemoc na
kształtowanie osobowości dziecka
- konsekwencje traktowania komputera jako
jedynego środka wypełniania wolnego
czasu dziecka
- efekty uzależnienia od komputera
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, arkusze papieru,
pisaki
Metody: „burza mózgów” ,dyskusja, pokaz, rozmowa, pogadanka
Przebieg spotkania.
I. Część wstępna:
1.Powitanie zebranych rodziców.
2.Uświadomienie tematyki i celu spotkania – slajd nr 1 – temat
Nauczyciel – wprowadzenie: Celem dzisiejszego spotkania jest
wzbudzenie refleksji i przemyśleń na temat wpływu komputera na
życie naszych dzieci. W szczególności spróbujemy zastanowić się
nad tym, czy gry komputerowe stanowią czynnik zagrażający
prawidłowemu rozwojowi psychiki naszego dziecka. W dzisiejszej
rzeczywistości nie ma chyba człowieka , który nie dostrzegałby
wpływu technicznych środków przekazu na młodych ludzi , zarówno
w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Powszechność tych
środków sprawia, że stanowią one środki oddziaływań
wychowawczych. Jak nam wiadomo komputery stanowią dziś
niejednokrotnie źródło problemów wychowawczych. Na naszym
spotkaniu skoncentrujemy się na tych właśnie problemach, które są
ściśle związane z upowszechnianiem i propagowaniem wśród dzieci
postaw zaburzających ich osobowość.
II. Część główna.
1.Nauczyciel prosi rodziców, aby utworzyli małe grupy i wypisali
na arkuszach papieru wszystkie pozytywy i negatywy jakie
dostrzegają w użytkowaniu komputera. Następnie rodzice prezentują
swoje argumenty. Nauczyciel wyświetla slajd nr 2 – „plusy”
używania komputera. Inicjuje krótką dyskusję na temat slajdu,
w kontekście argumentów wypracowanych przez grupy. Potem
prezentuje slajd nr3 – „minusy” używania komputera i również
inicjuje krótką dyskusję opartą na porównaniu treści slajdu
z argumentami przytoczonymi przez poszczególne grupy.
2.Nauczyciel
wprowadzenie:
Nasza
dyskusja
dowiodła,
że komputer może być cenną pomocą wykorzystywaną przez dzieci,
ale jednocześnie niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym największym zagrożeniem są
nieodpowiednie gry komputerowe. Oto fragment takiej
gry.
Zwróćmy uwagę na treść. Prezentacja slajdu nr4. Następnie
nauczyciel prezentuje slajd nr5 .Komentarz do niego: na tym
slajdzie widzimy kolejny przykład gry komputerowej emanującej
przemocą. Pomyślmy, czy nasze dzieci grają w te gry...
Wciąż zastanawiamy się skąd u młodych ludzi tak mała wrażliwość
na cierpienie i ból, dlaczego coraz więcej młodych jest zdolnych do
zabójstwa i znęcania się nad innymi...Spójrzmy na następny slajd –
slajd nr 6.Mamy tu znamienny cytat .Przemyślmy jego treść.
Pamiętajmy, że dzieci w młodszym wieku szkolnym dopiero uczą się
odróżniać prawdę od fikcji. Dlatego często myślą ,że tak jak
bohaterowie gier mają więcej niż jedno życie. Bawią się naśladując
sytuacje z gier i często dochodzi do tragedii, gdyż okazuje się ,
że człowiek żyje tylko raz. Liczne badania eksperymentalne
pokazały, że dzieci naśladują widziane na ekranie zachowania
agresywne: wykazały też wysoką korelację między oglądaniem scen
przemocy w wieku lat ośmiu, a późniejszym posługiwaniem się
przemocą w życiu dorosłym. Warto dodać, że korzystanie z gier nie
jest zazwyczaj przez nikogo kontrolowane, gdyż na ogół rodzice nie
umieją się nimi posługiwać.
3.Dlaczego gry „w zabijanie” mają tak duży wpływ na gracza?
Prezentacja slajdu nr7 – czy na pewno zdajemy sobie sprawę
z tego co dzieje się z dzieckiem grającym w „strzelanki”? Krótka
dyskusja na temat treści slajdu.
4.Prezentacja slajdu nr 8 – oto skutki jakie powoduje granie
w „strzelanki”...Czy zauważamy je u naszych dzieci ? W jakie gry
grają nasze dzieci? Czy znamy ich nazwy? Wiemy jaka jest ich
treść? Swobodne wypowiedzi rodziców na te tematy.
5.Nauczyciel nawiązuje do dalszej części tematu poprzez
prezentację slajdu 9 – krótkie wprowadzenie – gry komputerowe to
nie tylko gry prezentujące przemoc. Są też takie , które pomagają
w nauce, kształtują przydatne umiejętności. Jednym słowem są też
„dobre” gry komputerowe. Jakie to gry? – prezentacja slajdu
nr10.Krótkie omówienie poszczególnych rodzajów gier i ich
przeznaczenia.
6.Prezentacja slajdu nr 11 jako tła do komentarza –Wiele zależy
od Was – rodziców. To przed Wami stoi zadanie ukształtowania
świadomości dziecka tak, aby właściwie korzystało z wynalazków
techniki. Trzeba interesować się treścią gier ,które tak „wciągają”
nasze dzieci, kontrolować czas na to poświęcany, czasem pobawić
się z dzieckiem w jego ulubioną grę. Musimy obserwować dziecko
po odejściu od komputera, a także pokazywać inne sposoby
spędzania wolnego czasu. To bardzo ważne ponieważ szybciej
zauważymy niepokojące objawy .
7.Oto „złote rady dla rodziców” –prezentacja slajdu nr12.Krótka
rozmowa z rodzicami na temat treści slajdu.
III. Zakończenie spotkania: na zakończenie nauczyciel prezentuje
slajd nr13.Nauczyciel prosi rodziców o przemyślenie treści
ostatniego slajdu. Dziękuje za aktywny udział w spotkaniu
Bibliografia:
1.I.Fechner-Sędzicka,E. Lachowska - Żarska:” Nauczyciele –
rodzicom. Spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową
w szkole podstawowej” -Wyd. BEA-BLEJA – Toruń 2002r.
2.A.Nowak: „Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną
wywiadówkę.” -G&P Oficyna Wydawnicza-Poznań.
3.K.Koledyńska,H.Sitko–„Spotkania z rodzicami inaczej, ciekawiej,
skuteczniej” – WSiP – Warszawa – 2004r.
4.J.Dworczyńska : „O grach komputerowych”[w:]WIBN –Wielka
Internetowa Biblioteka /http:/biblioteka. ipe. pl/
5.M.Jakubiak:”Czy powinniśmy się obawiać gier komputerowych?”
-praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. J. Radziewicza –
WSPS, Warszawa 1999
6.M.Braun-Gałkowska:”Gry komputerowe a psychika
dziecka”[w:]http:/www.vulkan.edu.pl/eid/archiwum/1997/09
załącznik nr 1 do scenariusza nr2
Download