studia II stopnia

advertisement
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
2012/2013
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
1. Podaj charakterystykę zdrowia psychicznego oraz wskazać na dwa dominujące
paradygmaty w problematyce zdrowia, stanowiące podstawę dwóch modeli
(biomedyczny, holistyczno-funkcjonalny).
2. Scharakteryzuj zespoły kliniczne uwarunkowane genetycznie, które są związane z
występowaniem niepełnosprawności umysłowej.
3. Opisz objawy kliniczne ze spektrum autyzmu oraz wskazać na trudności tych dzieci w
funkcjonowaniu społecznym w okresie nauki szkolnej.
4. Omów narzędzia za pomocą których dokonywana jest diagnoza psychologiczna
niepełnosprawności umysłowej.
5. Określ w jaki sposób można zdiagnozować niepełnosprawność intelektualną dziecka
przed podjęciem nauki szkolnej
6. Omów sposoby diagnozy deficytów poznawczych dziecka można wykorzystać podczas
procesu edukacyjnego w szkole?
7. Omów typowe błędy diagnostyczne związane z określeniem poziomu rozwoju
psychomotorycznego dziecka z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i
behavioralnymi.
8. Określ skąd pochodzi wiedza dotycząca poziomu rozwoju dziecka, przed
przystąpieniem do procesu diagnostycznego?
9. Przedstaw współczesną definicję i klasyfikację niepełnosprawności umysłowej
10. Omów cechy rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i
wynikające z nich potrzeby edukacyjne
11. Omów cechy rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym i wynikające z nich potrzeby edukacyjne
12. Omów cechy rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim i wynikające z nich potrzeby rozwojowe
13. Przedstaw istotę integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemie
oświaty
14. Omów wpływ zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny.
15. Dokonaj opisu stadiów i faz w rozwiązywaniu problemów niepełnosprawności dziecka
przez rodziców.
16. Oceń na jakich płaszczyznach może być potrzebna pomoc i wsparcie rodzicom
niepełnosprawnego dziecka?
17. Zaprezentuj Video Home Treining jako metodę pracy z rodzinami dzieci
niepełnosprawnych.
18. Przedstaw założenia diagnozy umiejętności funkcjonalnych jako podstawy planowania
edukacji ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym.
19. Omów rolę komunikacji niewerbalnej w relacji nauczyciel – dziecko z głębokim
upośledzeniem umysłowym.
20. Przedstaw założenia metodyczne kształcenia czynności samoobsługowych u dziecka
z głęboką niepełnosprawnością umysłową
21. Przestaw podstawowe założenie stymulacji polisensorycznej według pór roku.
22. Scharakteryzuj formy pracy specjalistycznej w zakresie zajęć z rewalidacji
indywidualnej.
23. Przedstaw kierunki oraz rodzaje działania terapeutycznego realizowane w czasie
ćwiczeń z zakresu rewalidacji indywidualnej.
24. Omów zasady i sposoby programowania jednostki metodyczne zajęć z rewalidacji
indywidualnej
25. Omów wybraną metodę stymulacyjno – korekcyjną stosowaną w czasie zajęć z
rewalidacji indywidualnej ( Metoda dobrego startu, System percepcyjno-motoryczny
N.C Kepharta, System Marianny Frostig, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
itd.)
26. Przedstaw założenia metody ośrodków pracy i jej wartości rewalidacyjne.
27. Oceń szanse i ograniczenia realizacji idei edukacji włączającej w realiach polskiej
szkoły
28. Omów wieloprzedmiotowy model nauczania w szkole specjalnej dla uczniów z lekką
niepełnosprawnością intelektualną.
29. Przedstaw funkcje oceny szkolnej i ich znaczenie dla uczenia się uczniów z lekką
niepełnosprawnością intelektualną.
30. Scharakteryzuj etap praktyczny egzaminu potwierdzający kwalifikacje zawodowe –
omów jakie obejmuje praktyczne umiejętności.
31. Prawa dziecka w systemie integracyjnym.
32. Wymień podstawowe cele edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
33. Omów na czym polega konstruowanie Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonalnej i
Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).
34. Określ w jaki sposób można pozyskać rodziców dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie do współpracy ze szkołą i nauczycielami
35. Określ czego dotyczą lub mogą dotyczyć zaburzenia mowy w oligofazji
36. Porównaj przebieg rozwoju mowy u dzieci w normie intelektualnej, u dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
37. Określ jak komunikują się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim
38. Omów różne strategie postępowania logopedycznego w oligofazji.
39. Przedstaw podstawy prawne istotne przy organizowaniu pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole ogólnodostępnej
40. Przedstaw podstawy prawne istotne przy organizowaniu pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole specjalnej
41. Wskaż różnicę między orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
a orzeczeniem o niepełnosprawności, określ istotę tych dokumentów
42. Wymień kilka możliwości „protezowania” niepełnosprawności nowoczesną
technologią.
43. Wymień kilka serwisów internetowych, programów lub narzędzi, które można
wykorzystać w pracy oligofrenopedagoga.
44. Oceń aktualne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
45. Uzasadnij konieczność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami w
rozwoju
46. Wymień czynniki warunkujące kształtowanie postaw społecznych wobec osób z
niepełnosprawnością
47. Scharakteryzuj przedmiot i podmiot pedagogiki specjalnej, jej cele oraz związek z
praktyką edukacyjną i pomocą społeczną
48. Wymień i krótko charakteryzuj różnorodne źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży
49. Scharakteryzuj rolę wybranej instytucji edukacyjnej (przedszkola i szkoły) w
diagnozowaniu oraz zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i
młodzieży
50. Wyjaśnij znaczenie głównych zasad orto-dydaktyki w procesie kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Download