Wzór umowy - Krakowski Ośrodek Terapii

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……………………/20…
zawarta dnia …………………………………. roku w Krakowie pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków – Krakowskim Ośrodkiem Terapii,
ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków, NIP: 944-149-12-10, REGON: 350-646-780, reprezentowanym
przez ...................... – ..........................,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
zwaną(-ym) dalej „Wykonawcą” ,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający oświadcza, że:
1) realizuje Projekt pn. pn. ”Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, zwany dalej Projektem;
2) niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby Projektu;
3) niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP-4/13 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i n. w zw. z art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 ze zm.);
4) zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a wymienionymi w ofercie złożonej
przez Wykonawcę w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) i wszystkie te osoby spełniają
wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym postępowaniu;
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2) zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz
z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz oświadcza, że rozumie i akceptuje
ich treść;
3) formy doskonalenia będące przedmiotem zamówienia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem
materiałów szkoleniowych przez niego opracowanych bądź takich, co do których wykorzystania
przysługują mu prawa autorskie oraz oświadcza, że realizując przedmiot zamówienia nie naruszy
w żaden sposób praw osób trzecich;
4) zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy do
dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, a także
wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji umowy i związanych z tym dokumentów przez
Zamawiającego lub upoważnione do tego instytucje;
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych form
doskonalenia
dla
wskazanych
grup
uczestników,
w
ramach realizacji
zamówienia
pn.:
„Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie
rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 2” obejmująca następujące rodzaje
form doskonalenia:
a) warsztaty dla grup do 20 uczestników,
b) konsultacje grupowe dla grup do 20 uczestników,
c) wykłady/panele dyskusyjne dla nieograniczonej grupy uczestników,
d) konsultacje indywidualne/coaching.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonych form doskonalenia do opracowania
kompletu
materiałów
szkoleniowych
dla
uczestników
dla
każdej
formy
doskonalenia
z uwzględnieniem następujących zasad:
a) Wykonawca powinien przekazać materiały szkoleniowe dla uczestników każdorazowo przed
rozpoczęciem realizacji danej formy doskonalenia w wersji elektronicznej w terminie
umożliwiającym uczestnikom wydruk materiałów, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na
przekazanie materiałów szkoleniowych po zakończeniu realizacji danej formy doskonalenia,
b) Wykonawca powinien opracować materiały szkoleniowe w oparciu o przygotowane programy
szkoleniowe oraz opis przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca powinien opatrzyć materiały szkoleniowe logotypem Unii Europejskiej
z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego,
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu
szkolenia ze środków Unii Europejskiej, w formie zapisu: „Szkolenie współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”; użyte logotypy
i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przygotowanymi przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; ponadto, materiały powinny być opatrzone logotypami
Krakowskiego Ośrodka Terapii.
d) Wykonawca powinien każdorazowo przed rozpoczęciem danej formy doskonalenia przekazać
Zamawiającemu na potrzeby dokumentacji projektowej jeden egzemplarz materiałów
w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej.
e) Strona tytułowa materiałów szkoleniowych powinna być zgodna ze wzorem przekazanym
przez Zamawiającego, w szczególności nie może zawierać logotypów Wykonawcy lub
informacji o Wykonawcy (Zamawiający przekaże wzór strony tytułowej dla wszystkich form
doskonalenia do 3 dni od daty zawarcia umowy).
f) Wykonawca może zamieszczać swoje logotypy/informacje o Wykonawcy wyłącznie na
ostatniej stronie materiałów szkoleniowych.
g) W przypadku uwag Zamawiającego dotyczących materiałów szkoleniowych Wykonawca
zobowiązany jest do ich uwzględnienia
3. Każda z form doskonalenia prowadzona będzie na terenie przypisanej do niej placówki oświatowej
zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem wyjątków tam przewidzianych.
4. Maksymalnie w ramach umowy przeprowadzone zostaną:
a) warsztaty dla grup do 20 uczestników w ilości ……… godzin (45 min.),
b) konsultacje grupowe dla grup do 20 uczestników w ilości ….. godzin (45 min.),
c) wykłady/panele dyskusyjne dla nieograniczonej grupy uczestników w ilości …… godzin (45 min.),
d) konsultacje indywidualne/coaching w ilości ….. godzin (45 min.).
5. Szczegółowy opis rodzajów i zakresu tematycznego oraz pożądanych efektów form doskonalenia
realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych, ilości i wielkości grup form
doskonalenia, ilości godzin form doskonalenia, orientacyjne terminy realizacji poszczególnych
form doskonalenia określone zostały w załączniku nr 2 do umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowywania szczegółowych programów szkoleniowych dla
każdej z form doskonalenia oraz
przekazywania ich na bieżąco do akceptacji Zamawiającego
każdorazowo przed przystąpieniem do ich realizacji, jednakże nie później niż na 5 dni roboczych
przed planowanym terminem realizacji każdej z form doskonalenia. Programy muszą uwzględniać
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ewentualne uwagi zawarte w załączniku nr 2 do umowy, chyba że uwagi te stały się nieaktualne lub
Zamawiający dokona akceptacji programów nieuwzględniających tych uwag. Strony dopuszczają
zmianę programu formy doskonalenia, w przypadku zaistnienia trudności organizacyjnych bądź
w przypadku konieczności dostosowania programu
do potrzeb
uczestników danej formy
doskonalenia na podstawie sugestii uczestników danej formy bądź sugestii przedstawiciela
Zamawiającego.
7. Formy doskonalenia zostaną zorganizowane przy zachowaniu następujących zasad:
1) Wykonawca zapewni trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, na warunkach
określonych w § 7 niniejszej umowy,
2) Wykonawca zapewni koordynatora odpowiedzialnego za bieżącą obsługę organizacyjnotechniczną form doskonalenia w ramach umowy uprawnionego do kontaktu z Zamawiającymi
i placówkami oświatowymi (rolę koordynatora, za zgodą Zamawiającego, może pełnić trener),
3) Wykonawca wyraża zgodę oraz zagwarantuje pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie form
doskonalenia za pomocą dyktafonu,
4) Formy doskonalenia realizowane będą się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w soboty,
w przedziale godzin od 9.00 do 19.30, chyba ze Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin
5) Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników każdej formy doskonalenia ankiety dotyczące tej
formy i jej organizacji według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, a także zbierze podpisy
uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp.
oraz przekaże Zamawiającemu oryginały tych dokumentów wraz z wynikami ewaluacji każdorazowo
w terminie maksymalnie 2 tygodni od przeprowadzenia danej formy doskonalenia
8. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Zamawiającego wstęp na zajęcia
prowadzone w ramach poszczególnych form doskonalenia, kontrolowanie list obecności, list odbioru
materiałów szkoleniowych, kontrolowania przekazanych materiałów szkoleniowych itp.
9. Wykonawca zagwarantuje na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia odpowiednie akcesoria
dla prowadzącego np. flipcharty z kartkami papieru, komplet markerów, wskaźnik itp.
10. Wykonawca wystawi dla uczestników każdej formy doskonalenia imienne zaświadczenia
o uczestnictwie w tej formie doskonalenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy cv trenera prowadzącego daną
formę doskonalenia, które zostanie przez tego trenera podpisane oraz zawierać będzie co najmniej
informacje zgodne z przedstawionymi w Wykazie osób dla tego trenera.
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§3
1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu
harmonogram
realizacji
zamówienia
zawierający
terminy
realizacji
poszczególnych
form
doskonalenia z uwzględnieniem następujących zasad:
a) nie później niż na 5 dni roboczych od zawarcia umowy, przed planowanym terminem
rozpoczęcia realizacji zamówienia, przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji
zamówienia w okresie styczeń-marzec 2014 r. chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na
inny termin przekazania dokumentu,
b) nie później niż do 20 marca 2013 przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w okresie
kwiecień-czerwiec 2014 r. chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin
przekazania dokumentu.
3. Harmonogram o którym mowa w ust. 2 musi uwzględniać ewentualne uwagi dotyczące terminów
zawarte w załączniku nr 2 do umowy, chyba że uwagi te stały się nieaktualne lub Zamawiający
dokona akceptacji harmonogramu nieuwzględniającego tych uwag.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag lub modyfikacji do przedstawionego przez
Wykonawcę harmonogramu. Uwagi lub modyfikacje do poszczególnych dokumentów powinny zostać
zgłoszone w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania korekt, stosownie do zgłoszonych uwag lub modyfikacji, oraz przedłożenia skorygowanego
załącznika w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag lub modyfikacji, pod rygorem odstąpienia
przez Zamawiającego z realizacji danej formy doskonalenia co do której Zamawiający zgłosił uwagi.
5. Zamawiający może, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na
trudności
w zrealizowaniu usługi
w wyznaczonym terminie
spowodowane
przyczynami
obiektywnymi lub z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników), zmienić termin
wykonania poszczególnej formy doskonalenia, informując o tym Wykonawcę nie później niż na 5 dni
przed terminem rozpoczęcia realizacji tej formy doskonalenia.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z pięciu form doskonalenia na skutek przyczyn
niezależnych od Zamawiającego. Rezygnacja powinna być dokonana na piśmie wraz z uzasadnieniem
i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
7. W przypadku rezygnacji z danej formy doskonalenia, dokonanej zgodnie z ust. 6, Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego, a wynagrodzenie Wykonawcy za
realizację zamówienia zostanie ustalone zgodnie z § 6 niniejszej umowy w oparciu o rzeczywisty
zakres realizacji umowy.
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§4
1. Z chwilą przekazania materiałów szkoleniowych, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
Wykonawca bez odrębnego oświadczenia udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, niewyłącznej licencji do korzystania z materiałów
szkoleniowych.
2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, następuje na okres 10 lat, bez ograniczenia co do
terytorium, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi,
elektronicznymi i wszelkimi technikami poligraficznymi,
2) rozpowszechnianie wśród uczestników szkolenia,
3) wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputera,
4) wykorzystywanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, w tym w celach
promocyjnych i reklamowych.
3. Wraz z przekazaniem materiałów, Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze ich udostępnienie
publiczności.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich majątkowych
i osobistych osób trzecich do materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia
ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem
przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do materiałów szkoleniowych (w szczególności do
zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących
między innymi wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku
z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego).
§5
Wykonawca wykona umowę w oparciu o zakres określony w Opisie przedmiotu zamówienia,
niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, a w razie wątpliwości korzystać będzie ze wskazówek
Zamawiającego, którego reprezentować będzie osoba/osoby wskazana/-e w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy.
§6
1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywisty
zakres realizacji umowy, nie więcej jednak niż kwotę ……………………………….. złotych
(słownie: …………………………………) brutto (usługa zwolniona z podatku od towarów i usług na
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), ustaloną na podstawie następujących cen
jednostkowych:
a) cena za 1 godzinę (45 min.) warsztatów dla grupy do 20 uczestników - ……zł brutto,
b) cena za 1 godzinę (45 min.) konsultacji grupowych dla grupy do 20 uczestników - ……zł brutto,
c) cena za 1 godzinę (45 min.) wykładu lub panelu dyskusyjnego dla nieograniczonej grupy
uczestników - ……zł brutto,,
d) cena za 1 godzinę (45 min.) konsultacji indywidualnych/coachingu - ……zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, będzie wypłacane w transzach obejmujących
wynagrodzenie za przeprowadzone formy doskonalenia zakończone w danym kwartale.
3. Podstawą dokonania zapłaty będzie zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół odbioru usług
szkoleniowych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz
prawidłowo wystawiony rachunek/faktura.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania Protokołu odbioru usług szkoleniowych bądź
wniesienia do niego uwag w terminie 2 dni roboczych od daty jego przedłożenia.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega możliwość iż
w przypadku braku środków na finansowanie projektu na rachunku
bankowym Wykonawcy w dniu upływu terminu płatności rachunku/faktury jego/-jej zapłata nastąpi
w terminie maksymalnie następnych 15 dni.
6. Rachunek/fakturę należy wystawić na:
Krakowski Ośrodek Terapii,
ul. Helclów 23A, 31-148 Kraków,
NIP: 944-149-12-10, REGON: 350-646-780
7. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego.
8. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich
warunków związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet,
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
§7
1. Szkolenia prowadzić mogą wyłącznie te osoby wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej
w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, które spełniają warunki
7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym postępowaniu. Wykonawca nie
może bez zgody Zamawiającego, powierzyć prowadzenia części lub całości formy doskonalenia
osobie trzeciej.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierzy wykonanie swoich
obowiązków tak, jak za swoje własne działania i zaniechania.
3. Strony mogą dokonać zmiany trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca
oraz dany trener nie mieli wpływu ( np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien
złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której
zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej
umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie i kwalifikacje niż osoba zastępowana mierzalne ilością
punktów uzyskanych na podstawie kryterium doświadczenia i kwalifikacji o którym mowa w SIWZ.
4. Zmiana trenera musi zostać potwierdzona pisemnym oświadczeniem obu stron umowy.
5. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę trenera także w przypadku innych okoliczności niż
wskazane w ust. 3. W takim przypadku ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§8
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nienależytego wykonywania umowy,
Zamawiający natychmiast poinformuje o tym Wykonawcę, ten zaś zaprzestanie naruszać
postanowienia umowy i niezwłocznie usunie wskazaną nieprawidłowość.
2. Jeżeli nieprawidłowość nie zostanie usunięta niezwłocznie lub Wykonawca nadal będzie
nienależycie wykonywał umowę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości równowartości 50 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danej formy doskonalenia,
określonej wg § 6 ust. 1 niniejszej umowy, albo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości równowartości 20 % wynagrodzenia maksymalnego brutto za wykonanie
zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kary, o których mowa wyżej, mogą podlegać potrąceniu z rachunku/faktury przedstawionych przez
Wykonawcę za realizację umowy.
4. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym
w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również zaprzestania wykonywania
umowy, lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązku niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości,
wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1, Zamawiający może bez uprzedniego wzywania do
usunięcia nieprawidłowości rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
równowartości 20 % wynagrodzenia maksymalnego brutto za wykonanie zamówienia, określonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku niezrealizowania formy doskonalenia w terminie wskazanym w załączniku nr 4 do
niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym w szczególności w sytuacji,
gdy forma doskonalenia nie została zrealizowana w terminie z tego względu, że Wykonawca
przedstawił propozycję zmiany trenera, terminu realizacji formy doskonalenia w terminie późniejszym
niż terminy umowne, a Zamawiający nie wyraził zgody na tą propozycje), Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować tę formę doskonalenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a także do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości 50 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie danej formy doskonalenia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego zastrzeżone kary umowne.
§9
1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli:
1) polega na zmianie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych
przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym
terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby
zgłoszonych
uczestników
form
doskonalenia,
z
uwagi
na
trudności
organizacji
zajęć
w placówkach oświatowych);
2) polega na zmianie terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia określonych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia
ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi
w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej
liczby zgłoszonych uczestników form doskonalenia, z uwagi na trudności organizacji zajęć
w placówkach oświatowych), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3 niniejszej umowy;
3) polega na odpowiednim skorygowaniu kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług przy
zachowaniu niezmienności cen brutto umowy jezeli trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią
zmiany stawki podatku od towarów i usług;
9
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4) polega na zmianie jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto
przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną
zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego;
5) polega na zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących
w dniu zawarcia umowy.
6) polega na zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy wraz z danymi teleadresowymi,
w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,
7) polega na zmianie terminów przekazywania harmonogramów o których mowa w § 3 ust. 2
w przypadku zaistnienia trudności w organizacji pracy placówek oświatowych,
8) polega na zmianie ilości godzin poszczególnych form doskonalenia w placówkach oświatowych
pod warunkiem nie przekroczenia łącznej ilości godzin przewidzianych do realizacji w ramach
umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.
3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, za wyjątkiem:
a) zmian o których mowa w ust.1 pkt 2, które ulegają zmianie na podstawie odmiennych
postanowień harmonogramu o którym mowa w § 3 ust. 2 , pisemnie zatwierdzonego przez
obie strony
b) zmian o których mowa w ust.1 pkt 6,które wymagają wzajemnego pisemnego zawiadomienia
stron umowy.
§ 10
1. Osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołu
odbioru ze strony Zamawiającego jest/są ………………………………………………………………,
e-mail: ………………………….……, tel.:…………………………., faks: …………………………..
2. Osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołu
odbioru
ze
strony
………………………………………………………….………..,
Wykonawcy
jest/są
e-mail:
………………………….……, tel.:…………………………., faks: ……………………………….….
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w formie pisemnej dokonywana będzie na adresy
Stron wskazane w komparycji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego adresu zamieszkania, pod rygorem
uznania, że adres wskazany w komparycji umowy jest aktualnym adresem zamieszkania Wykonawcy*
(* skreślić, jeśli umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną).
4. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru usługi
11
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Umowy nr………………………
Protokół odbioru usługi
wykonanej przez:
……………………………………………………………………………………………………………
dla Gminy Miejskiej Kraków – Krakowskiego Ośrodka Terapii, ul. Helclów 23A, 31-148 Kraków
zgodnie z zawartą umową nr …………………….z dnia ……………………………….
sporządzony w składzie:
Przedstawiciel Zamawiającego
…………………………………………………
Przedstawiciel Wykonawcy
………………………………………….
poświadcza wykonanie zrealizowanej w okresie ……………… usługi szkoleniowej pn.:
………………………………………………………………………………………………………………
Wykonanie usługi przyjmuje się bez zastrzeżeń*) / stwierdza się następujące zastrzeżenia*)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
W załączeniu Wykonawca przekazuje zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia z wyszczególnieniem
ilości godzin realizowanych form doskonalenia, terminów realizacji, placówek oświatowych w których
realizowano formy doskonalenia.
Na tym Protokół zakończono.
Podpisy
Przedstawiciel Zamawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy
……………………………………
………………………………..
12
Download