Zakład Ubezpieczeń Społecznych

advertisement
ZakładUbezpieczeńSpołecznych
OddziałwRybniku
OGŁASZAPISEMNYPRZETARGOFERTOWY
nasprzedażużywanych,wycofanychzeksploatacjimetalowychszafkartotekowych.
Przeznaczone do sprzedaży składniki nie są nowe i były wykorzystywane na
potrzebywłasneZakładu.
Organizatorprzetargu(sprzedawca)składnikówbędącychprzedmiotemprzetargu,
informuje o wyłączeniu rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Natomiast przed wydaniem Nabywcy (Oferentowi, którego oferta zostanie
przyjętadorealizacji)–składnikzostaniepoddanykontroli–zudziałemNabywcylubjego
Przedstawiciela–wceludokonaniaostatecznejweryfikacjijegosprawności.
Przetargofertowyobejmuje:
 Metalowaszafakartotekowapięcioszufladowaowymiarach:
gł.63xszer.54xwys.128
rokprzyjęcia–2002,2008
Cenawywoławcza:160,00PLNbruttoza1szt.
Dostępnailość: 10szt.*
 Metalowaszafakartotekowaczteroszufladowaowymiarach:
gł.60xszer.40xwys.128
rokprzyjęcia–1998
Cenawywoławcza:128,01PLNbrutto
Dostępnailość: 1szt.*
 Metalowaszafakartotekowaczteroszufladowaowymiarach:
gł.60xszer.63xwys.128
rokprzyjęcia–1998
Cenawywoławcza:147,21PLNbrutto
Dostępnailość: 1szt.*
 Metalowaszafakartotekowapięcioszufladowaowymiarach:
gł.63xszer.54xwys.128
Uwaga:szafyposiadająuszkodzonyzamekbądźjestjegobrak
rokprzyjęcia–2002,2008
Cenawywoławcza:121,60PLNbruttoza1szt.
Dostępnailość: 3szt.*
 Metalowaszafakartotekowaczteroszufladowaowymiarach:
gł.77xszer.60xwys.135
Uwaga:szafanieposiadazamka
rokprzyjęcia–2008
Cenawywoławcza:249,60PLNbrutto
Dostępnailość: 1szt.*
 Metalowaszafakartotekowaczteroszufladowaowymiarach:
gł.78xszer.60xwys.135
Uwaga:szafyposiadająuszkodzonyzamekbądźjestjegobrak
rokprzyjęcia–1993,1997
Cenawywoławcza:288,00PLNbruttoza1szt.
Dostępnailość: 5szt.*
* Uwaga: Dostępna ilość składników będących przedmiotem transakcji sprzedaży może ulec zmianie w przypadku,
gdy ostateczna weryfikacja sprawności składników zrealizowana przed wydaniem Nabywcy (Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta do
realizacji)–ujawniniesprawneegzemplarze.
Wszelkie dodatkowe informacje dot. metalowych szaf kartotekowych można
uzyskaćtelefoniczniebądźnastronachinternetowych.
Składniki będące przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ogłoszenia
do03.04.2017r.wgodzinachod8.00do14.00wsiedzibieOddziałuZUS44‐200Rybnik,
ul. Reymonta 2, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panią Sylwią Newe;
tel.(32)43‐91‐242.
1.
Warunkiogólneprzetargu
1.1. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną
odrzucone.
1.2. Oferty zawierające deklarowaną jednostkową cenę zakupu – dla danego rodzaju
składnika–poniżejcenywywoławczejlubwprzypadkujejbrakuzostanąodrzucone.
1.3. Organizatorprzetargu(sprzedawca)dopuszczamożliwośćzakupuwięcejniżjednego
egzemplarzaskładnikabędącegoprzedmiotemprzetargu.
1.4.Wprzypadku,gdyofertazakupudotyczyćbędziewięcejniżjednegorodzajuskładnika
– oferta będzie rozpatrywana niezależnie dla każdego asortymentu (rodzaju
składnika);akażdorazowodecydującabędziedeklarowanajednostkowacenazakupu
zaposzczególnyrodzajskładnika.
1.5. O przyjęciu oferty do realizacji oraz kolejności jej realizacji w postaci transakcji
sprzedaży; decydować będzie, brak uchybień formalnych oraz zadeklarowana
woferciejednostkowacenazakupuzadanyrodzajskładnikabędącegoprzedmiotem
przetargu.
1.6. W pierwszej kolejności realizowana będzie transakcja sprzedaży na rzecz Oferenta,
który zaproponował najwyższą jednostkowącenę zakupu za dany rodzaj składnika;
a złożona oferta nie jest obarczona uchybieniami formalnymi.
Wprzypadku,gdyzrealizowanatransakcjasprzedażyniewyczerpiedostępnejilości
danegorodzajuskładnikówbędącychprzedmiotemprzetargu–dorealizacjiprzyjęta
zostanienastępnaofertabezuchybieńformalnychznajwyższą–wśródpozostałych
ofertzadeklarowanąjednostkowącenązakupudladanegorodzajuskładnika.
1.7. W przypadku, gdy Oferent zadeklaruje zakup danego rodzaju składnika w ilości
przekraczającej dostępną ilość danego asortymentu (także w przypadku, gdy oferta
jest realizowana, jako następną w kolejności; a uprzednio zrealizowane transakcje
sprzedaży pomniejszyły ilość dostępnych składników) – transakcja sprzedaży
zostanie zrealizowana tylko w możliwym wymiarze, uzależnionym
odpozostałejjeszczedosprzedażyilościskładników.
1.8Wprzypadku,gdyzłożonezostanąofertyoidentycznejcenieprzezdwóchlubwięcej
Oferentów to sprzedaż będzie realizowana w następującej kolejności: Oferenci
będący pracownikami Oddziału ZUS w Rybniku wg kolejności wpływu ofert
anastępniepozostaliOferenciwgkolejnośćwpływuofert.
1.9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia
terminulubniedokonaniawyboruofertybezpodaniaprzyczyn.
2.
Sposóbsporządzeniaizłożeniaoferty.
2.1. Oferty należy składać tylko i wyłącznie w czytelnej formie pisemnej, najpóźniej
do dnia 04.04.2017r. do godz. 12.30 na dzienniku podawczym w siedzibie
ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, 44‐200 Rybnik, bądź przesłać
na wskazany powyżej adres. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby ZUS
OddziałwRybniku.
2.2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w trwale
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup metalowych szaf
kartotekowych–nieotwieraćprzedgodziną13.00dnia04.04.2017r.”
2.3. Ofertaprzetargowa,sporządzonaczytelniewjęzykupolskimpowinnazawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załączony do niniejszego
ogłoszenia o przetargu, uzupełniony o podstawowe dane adresowe Oferenta,
szczegółyoferty;atakżezawierającywymaganeoświadczenia);
b. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
rejestrowego(dokumentnadanianrREGON,NIP,wpisdoEwidencjiDziałalności
Gospodarczej) w przypadku Podmiotów, których dokumenty rejestrowe nie
zostałyupublicznione;
c. pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)
dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionych do podejmowania
zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę, jeżeli upoważnienie takie
niewynikazdokumentówrejestrowych;‐niedotyczyosóbfizycznych.
2.4. Brakwypełnionegoformularzaofertowegolubjegoniepoprawnewypełnieniebędzie
powodem odrzucenia oferty (pola konieczne do wypełnienia oznaczono we wzorze
formularzaofertowegodołączonegodoniniejszegoogłoszenia,azredagowanegojako
udogodnieniedlaOferentów).
3.
Otwarcieofertiwybórofertydorealizacji
3.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 04.04.2017r. o godzinie 13.00. Organizator
przewidujejawnetj.publiczneotwarcieofert.
3.2. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji, zostanie poinformowany
telefonicznielubnaadrese‐mailwskazanywformularzuofertowym.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym nie zostanie wskazany nr telefonu lub
adres poczty elektronicznej (np. w przypadku, gdy Oferent nie dysponuje takim
adresem), Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji – zostanie
poinformowanydrogąlistowąnaadreswskazanywformularzuofertowym.
3.3. Zainteresowanym Oferentom dodatkowych informacji w sprawach dotyczących
organizacjiprzetarguudzieli:
GrzegorzWolniktel.(32)43‐91‐201.
4.Realizacjatransakcjikupna–sprzedaży
4.1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji ‐ w terminie do 7 dni
kalendarzowychoddniaprzekazaniapowiadomieniaoprzyjęciuofertydorealizacji;
zobowiązanyjestdopodpisaniaumowykupna–sprzedaży.
4.2. Przed wydaniem składników będących przedmiotem sprzedaży, Nabywca (Oferent,
któregoofertazostałaprzyjętadorealizacjiorazpodpisałstosownąumowękupna–
sprzedaży) zobowiązany jest do dokonania zapłaty za nabywany składnik
(stanowiącej iloczyn ilości składników będących przedmiotem sprzedaży oraz
zadeklarowanejjednostkowejcenyzakupudladanegorodzajuskładnika).
4.3. NapodstawiepodpisanejprzezNabywcę(lubprzezupoważnionegoPrzedstawiciela
Nabywcy) umowy kupna ‐ sprzedaży w terminie do 7 dni wystawiona zostanie
fakturaVAT.
4.4. Wpływ środków pieniężnych na wskazany poniżej rachunek bankowy ZUS Oddział
w Rybniku będzie uznany za dokonanie zapłaty za nabywany składnik, stanowiący
przedmiotsprzedaży.
Rachunek bankowy ZUS Oddział w Rybniku, na który należy dokonać zapłaty
zanabywanysprzęt:PKOBPS.A.90102055900000070292800018.
4.5. Nabywca (Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji oraz podpisał
stosownąumowękupna–sprzedaży,atakżedokonałzapłatyzanabywanyskładnik)
zobowiązany jestdo odbioru przedmiotu sprzedaży w terminienie późniejszym niż
14dniroboczychoddatywpływunależnościnarachunekbankowySprzedającego.
4.6. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu sprzedaży będzie Protokół
zdawczo‐odbiorczy podpisany przez Nabywcę (lub przez upoważnionego
PrzedstawicielaNabywcy)wskazanegowpodpisanejumowiekupna–sprzedaży.
Download