Właściciel / Owner

advertisement
Właściciel / Kus, Joanna
Owner
Numer identyfikacyjny /
Order ID
70340628
Zwierzę /
Animal
Pies Horus - PHOENIX
PARADISE Tromelin
Numer laboratoryjny /
Laboratory No.
HI292435/04.06.2014
Materiał
Materiał tkankowy, materiał
tkankowy
Test
Wynik/ Result Sign
Wartość
referencyjna /
Reference value
Wyniki badania histopatologicznego:
Jednostka/ Unit
Uwagi/ Remark
w obrazie makroskopowym:
Dziewięć fiolek.
1). „zastawka mitralna”: okrągły wycinek oraz przylegająca część mięśnia sercowego. Na płatkach
zastawki znajdują się liczne 1-2 milimetrowe, guzkowate, beżowe zgrubienia. Brak makroskopowych
zmian wsierdzia; wsierdzie gładkie.
2). „lewy przedsionek”: fragment tkanki 50 x 35 x ok. 3mm grubości ściany, z całkowicie
segmentowanym, okrągłym przygotowaniem próbki. Gładka, niczym nie wyróżniająca się
powierzchnia wsierdzia.
3). „lewa komora”: fragment tkanki 40 x 14 x ok. 10mm grubości ściany.
4). „aorta”: 40 x 37 x 28 mm, okrągły wycinek, zawierający cały obwód zastawki aorty. Występują
liczne, podzastawkowe, najczęściej skierowane obwodowo, beżowe, nieregularne do podłużnych
zgrubienia tkanki wsierdzia oraz tkanki pod wsierdziem.
5). „przegroda”: fragment tkanki 28 x 20 x 12mm grubości ściany z nieregularnym, blado beżowym
obszarem mięśnia sercowego na sekcji cięcia.
6). „lewa komora”: fragment tkanki 30 x 13x 13-17 mm grubości ściany, zawierający część mięśnia
brodawkowatego.
7). „wątroba”: fragment 60x30x40 mm; centralne części tkanki niezbyt dobrze utrwalone.
8). „płuco”: częściowa próbka 60x42x40 z zamglonym płynem wydzielającym się na wycinek.
9). „nerka”: częściowa próbka nerki 20x45x45 mm, niedostrzegalna sekcja cięcia. Torebka łatwo
złuszczająca się.
w badaniu histologicznym:
1) Zastawka mitralna:
- płatek zastawki: guzkowaty rozrost przez mezenchymalne komórki wrzecionowate do gwiaździstych
wśród w różnym stopniu obfitej, śluzakowatej macierzy. Rozproszonych kilka limfocytów i neutrofili.
- okolica pod wsierdziem, na poziomie przyczepu zastawki: łagodny do umiarkowanego naciek
lipidowy, obszary z odkładaniem lipidów. Wieloogniskowa łagodna, wodniczkowa degeneracja
włókien mięśniowych.
2) Lewy przedsionek: wieloogniskowe, małe skupiska nacieku lipidowego oraz odkładanie lipidów.
Wieloogniskowa, łagodna degeneracja włókien mięśniowych.
3) Lewa komora: wieloogniskowe obszary z umiarkowanym naciekiem lipidowym oraz odkładaniem.
Wieloogniskowa degeneracja włókien mięśniowych, wakuolizacja oraz obszary z łagodnym
zwłóknieniem. Łagodne przerzedzenie włókien.
4) Aorta: podaortowe, zastawkowe, wsierdziowe oraz pod wsierdziem zwłóknienie ze śluzakowatą
macierzą, występującą razem z widocznymi makroskopowo prążkami podaortowymi. U podnóża
zwłóknienia, na granicy z mięśniem sercowym, z łagodnym, neutrofilowym i limfohistiocytarnym,
okołonaczyniowym naciekiem. W przylegającej oraz leżącej niżej tkance mięśnia sercowego
ogniskowy obszar martwicy i degeneracji z mieszanym, głównie neutrofilowym odgraniczeniem
zapalnym oraz deponowaniem drobnoziarnistego, zasadochłonnego, wapniowego materiału.
Dodatkowo podobny typ oraz nasilenie zmian mięśnia sercowego jak w 3).
5) przegroda: zmiany podobne jak w 3)., ale z umiarkowanym zwłóknieniem (potwierdzonym przez
barwienie Elastica van Giesson), przerzedzenie włókien oraz łagodny naciek limfohistiocytarny.
6) Lewy przedsionek: podobnie do 3). ogólnie niskiego stopnia.
7) Wątroba: okołozrazikowo, do średnio wyrażonych rozstrzeń i przekrwienie zatok. Równoczesne
przerzedzenie beleczek wątrobowych i łagodne do średnich wakuolarne, degeneratywne zmiany
hepatocytów.
Barwienie żelazem: rzadkie wybarwienie rozproszonych komórek Kupffera.
Barwienie Elastica-van-Gieson: minimalne, w pobliżu żyły centralnej i w pobliżu zatok, deponowanie
kolagenu.
8) Płuco: Łagodne do średniego przekrwienie/zastój krwi, rozsiane w pęcherzykach płucnych,
pęcherzykowe makrofagi i erytrocyty. Makrofagi wykazują okazjonalnie erytrocytozę.
Barwienie żelazem: rozproszone hemosyderofagi, wewnątrzpęcherzykowe i śródmiąższowe.
9) Nerka: Łagodne do średniego przekrwienie. Nabłonek cylyndriczny z łagodną do średniej
wakuolizacją cytoplazmy (nie można wykluczyć artefaktów po utrwaleniu).
Diagnoza:
1) serce, zastawka mitralna: endokardioza (choroba zastawek przedsionków i komór), zwyrodnienie
włókien mięśniowych pod wsierdziem, nacieczenie tłuszczowe oraz odkładanie lipidów.
4) serce, okolica aorty: zwłóknienie wsierdzia pod aortą i podwsierdziowe (zgodne ze zwężeniem
podaortalnym). Odpowiadające ogniskowemu zwyrodnieniu miokardium i martwicy z zapaleniem
odgraniczającym oraz dystroficznej mineralizacji.
2), 3), 4), 5), 6) serce, liczne próbki (proszę zobaczyć powyżej): wieloogniskowe, łagodne do
umiarkowanego zwyrodnienie włókien mięśniowych, naciek lipidowy oraz odkładanie lipidów, a także
wieloogniskowo łagodne do umiarkowanego włóknienie oraz rozrzedzenie włókien.
7) wątroba: umiarkowane do ciężkiego, okołozrazikowe do pośredniego rozszerzenie zatok i sznurów
wątrobowych ze zwyrodnieniem komórek wątroby i minimalnym włóknieniem.
8) płuca: przekrwienie i zastój krwi z aktywacją makrofagów pęcherzykowych, okazjonalnie
erytrofagia i hemosyderoza.
9) Nerka: łagodna do umiarkowanej, kanalikowa, cytoplazmatyczna wakuolizacja (nie można
wykluczyć artefaktów wiązania).
Komentarz:
Wyniki histologiczne, jak już podejrzewano klinicznie, wskazują na zwężenie podaortalne, które jest
jedną z najczęściej występujących anomalii w sercach psów. Często powiązane jest z chorobą lewej
zastawki przedsionkowo-komorowej i jest opisywane u różnych ras psów. Dodatkowo wyniki
badanych próbek wykazują wczesne stadium kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Ogniskowa martwica miokardium, sąsiadującą ze zmianą w aorcie/pod aortą jest najprawdopodobniej
wtórna i może odzwierciedlać uszkodzenie miokardium w związku z miejscowym niedokrwieniem.
Ostatecznie nie zauważono zmian w ścianie tętnicy.
W procesie oceny stopnia niewydolności zastawki i rozstrzeni serca przyżyciowo należy skorelować
wyniki badania pośmiertnego i pomiary.
Bazując na młodym wieku psa i zgłoszonych wynikach krewnych tego psa oraz w połączeniu z rasą
jaką jest Doberman należy rozważyć leżące u podstaw powiązania genetyczne i rasowe.
Wyniki tkanki wątrobowej i płucnej wskazują na przekrwienie bierne w związku z
niewydolnością/uszkodzeniem serca. W oparciu o niski stopień zwłóknienia wątroby przekrwienie
może być bardziej aktualnym następstwem. Proszę zauważyć, że nie przedstawiono tkanki prawego
przedsionka, zastawek, wolnej ściany komory, w związku z czym ocena została ograniczona do serca
lewego. Proszę dać mi znać przez e-mail, jeżeli nadal planują Państwo publikację ze zdjęciami
histopatologicznymi.
Próbka zbadana przez:
Dr. Martin Busch Dipl. ACVP
Download