7.procedura okreslajaca uprawnienia i obowiazki rodzicow i

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2016 z dnia 02.03.2016 r.
Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie
PROCEDURA NR 7 /2016 OKEŚLAJĄCA
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W STOSUNKU DO DZIECI Z OBJAWAMI
NIEŻYTU DRÓG ODDECHOWYCH
Podstawa prawna :


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156
z póź.zm.)
Statut Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Opis procedury:
1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
2. Dzieci z nieżytem górnych dróg oddechowych ( katar, kaszel, gorączka) nie mogą
przebywać w grupie przedszkolnej z dziećmi zdrowymi.
3. Każdy wychowawca zobowiązany jest codziennie przeprowadzać obserwacje pod
katem występowania objawów nieżytu dróg oddechowych
4. W przypadku dziecka chorego lub podejrzanego o nieżyt dróg oddechowych (katar,
gorączka, kaszel ) nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia w tym dniu dziecka do
przedszkola
5. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych nauczyciel
zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania o tym rodziców dziecka
6. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia działań celem odizolowania
dziecka chorego od dzieci zdrowych przebywających w przedszkolu
7. W przypadku gdy nieżyt dróg oddechowych spowodowany jest alergią, rodzic jest
zobowiązany dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie specjalisty alergologa
o istniejącej alergii u dziecka oraz iż alergia ta nie zagraża zdrowiu dzieciom
przebywającym w przedszkolu .
Download