Procedury określające uprawnienia i obowiązki rodziców oraz

advertisement
Procedury określające uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli w stosunku
do dzieci z objawami nieżytu dróg oddechowych
§1
Uprawnienia i obowiązki rodziców:
1. Obowiązkiem rodzica jest ocenienie stanu zdrowia swojego dziecka przed jego wyjściem
do szkoły.
2. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów nieżytu dróg oddechowych rodzic
obowiązany jest nie posyłać dziecka na zajęcia, w celu nierozprzestrzeniania się infekcji.
3. Rodzic zobowiązany jest, w przypadku poinformowania go przez szkołę/oddział
przedszkolny o objawach nieżytu dróg oddechowych dziecka, do odebrania go z zajęć lub
wskazania osoby, która może je odebrać w jego zastępstwie.
4. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka osobiście lub przez wskazaną
osobę z zajęć, w celu niezakłócania przebiegu organizacji pracy w szkole, w związku ze
sprawowaną nad chorym dzieckiem opieką.
5. Rodzic ma prawo do zwolnienia dziecka z zajęć w przypadku podejrzenia u niego nieżytu
dróg oddechowych.
6. Rodzic ma prawo do otrzymania na swoją prośbę informacji od wychowawcy o stanie
zdrowia swojego dziecka w szkole podczas spotkań zbiorowych i indywidualnych z
rodzicami.
§2
Uprawnienia i obowiązki nauczycieli:
1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwracanie uwagi na stan zdrowia swoich
podopiecznych od początku do końca trwania zajęć.
2. Nauczyciel ma prawo nie przyjmować dziecka na zajęcia w przypadku przyprowadzenia
przez rodzica do szkoły/oddziału przedszkolnego dziecka z zauważalnymi objawami
nieżytu dróg oddechowych.
3. Nauczyciel zobowiązany jest we wrześniu każdego roku szkolnego przeprowadzić
pogadankę z rodzicami dotyczącą ich uprawnień i obowiązków związanych ze stanem
zdrowia własnego dziecka.
4. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę o dziecku, u
którego zaobserwował objawy nieżytu dróg oddechowych.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu dziecka, u
którego zaobserwowano objawy nieżytu dróg oddechowych i zapewnienie mu
tymczasowej opieki jednego pracownika szkoły, a następnie niezwłoczne poinformowanie
telefoniczne rodzica o stanie zdrowia dziecka.
6. Nauczyciel ma obowiązek zwolnić dziecko z zajęć
zaobserwował u niego nieżyt dróg oddechowych.
na prośbę rodzica, który
7. Wychowawca ma obowiązek udzielić
informacji o stanie zdrowia dziecka w
szkole/oddziale przedszkolnym na prośbę rodzica podczas spotkań zbiorowych lub
indywidualnych.
Download