Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa i modernizacja instalacji
elektroenergetycznej dla potrzeb CSK MSW w Warszawie.
Wspólny Słownik Zamówień:
71220000-6
71321000-4
71323100-9
45211350-7
45232221-7
45000000-7
45420000-7
45410000-4
45442100-8
45453000-7
45310000-3
45311000-0
45315300-1
45315600-4
45315500-3
45317200-4
51120000-9
51112200-2
45231400-9
45317000-2
72311100-9
72322000-8
72322000-8
45331210-1
45343000-3
45500000-2
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
Budynki wielofunkcyjne
Podstacje transformatorowe
Roboty budowlane
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Tynkowanie
Roboty malarskie
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalacje zasilania elektrycznego
Instalacje niskiego napięcia
Instalacje średniego napięcia
Instalowanie transformatorów elektrycznych
Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Inne instalacje elektryczne
Usługi konwersji danych
Usługi zarządzania danymi
Usługi analizy danych
Instalowanie wentylacji
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia oraz kompleksowe zaprojektowanie w
postaci projektu budowlanego i projektów wykonawczych: budynku stacyjnego PZO1
bliźniaczego do istniejącego budynku „T”, remontu pomieszczeń rozdzielnic w stacji
„SO3” , i budynku „D”, komór transformatorowych w stacji „SO3” i agregatowni w
budynku „T”, wyposażenie nowego budynku stacyjnego PZO1 w główną rozdzielnicę SN
z układem pomiarowym, wyposażenie nowego budynku stacyjnego PZO1, stacji SO1,
stacji SO2 i stacji SO3 w nowe transformatory, wyposażenie nowego budynku stacyjnego
PZO1, stacji SO3, i pomieszczenia w budynku D w nowe rozdzielnice niskiego napięcia i
nową instalację wewnętrzną, wyposażenie nowego budynku stacyjnego PZO1 i stacji
SO3 w nowe agregaty prądotwórcze, rozbudowanie istniejących linii kablowych SN i nn
w relacjach stacyjnych, dostarczenie nowego systemu monitoringu SCADA,
archiwizowania i przetwarzania danych dostarczonych z nowych rozdzielni (bez
możliwości manewrowania urządzeniami) oraz układów pomiarowych zgodnie z
załączonym Programem Funkcjonalno Użytkowym.
2. Wykonanie prac budowlanych w zakresie Etapu I w celu zasilenia budynku Radioterapii
to jest:
a. Wybudowanie całego budynku stacyjnego PZO1 wraz z instalacjami sanitarnymi
zewnętrznymi, w którym znajdować się będą:
i. Rozdzielnia SN z układem SZR
ii. PZO dla RWE wraz z podjazdem dla samochodów ciężarowych
iii. Cztery komory z transformatorami olejowymi
iv. Dwusekcyjna rozdzielnia nn (PZO1 i PZO2)
v. Cztery agregaty prądotwórcze o mocy 550kVA
vi. Pomieszczenie dyspozytorni
b. Wyposażenie budynku stacyjnego w:
i. Rozdzielnie SN składającą się z pól 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 oraz
systemu SZR (zgodnie z rysunkiem nr. 1 do PFU). Łączniki w polach
4,5,6,8,10,11,12,13,14 i 15 muszą być w wersji wysuwnej. Całość
rozdzielnicy musi być tak skonstruowana, aby można ją było łatwo
rozbudować w Etapie II
ii. Rozdzielnię prądu stałego dla potrzeb całej rozdzielni SN
iii. Rozdzielnię nn PZO2 (zgodnie z rysunkiem nr. 2 str.2 do PFU)
iv. 2 transformatory olejowe nisko stratne o mocy 1600kVA
v. 2 agregaty prądotwórcze o mocy 550kVA oraz 315kVA pracujące
równolegle i uruchamiane kaskadowo.
c. Przyłączenie nowo wybudowanej stacji PZO1 do sieci dystrybucyjnej RWE
d. Podłączenie kabli zasilających nowo budowanego obiektu radioterapii do
rozdzielnicy RGnn PZO2
e. Przełączenie zasilania budynków K oraz I do rozdzielnicy RGnn PZO2
f. Uruchomienie systemu monitoringu SCADA, archiwizowania i przetwarzania
danych dostarczonych z nowych rozdzielni (bez możliwości manewrowania
urządzeniami) oraz układów pomiarowych ( zgodnie z opisem w pkt. 4.11 PFU ).
3. Odbiór prac przez RWE i uruchomienie zasilania budynku stacyjnego PZO1.
4. Wykonanie linii kablowej SN na podstawie z opisu w pkt. 4.6 PFU „Stan
projektowany stacji oddziałowych SO1 i SO2” poprzez:
Ułożenie 4 nowych linii kablowych SN typu XUHAKXS 1x120mm2/20kV z nowej
rozdzielnicy SN PZO 1 Szpitala. Kable należy prowadzić wzdłuż istniejącej trasy
kabli SN RWE, w taki sposób aby kable z sekcji I ułożone były w tym samym rowie i
prowadzone były odrębną trasą co kable z sekcji II będące również ułożone w tym
samym rowie. Uznaje się, że kable są ułożone w odrębnej trasie, gdy oddalenie kabli
skrajnych od siebie jest co najmniej 1m. Kable należy wprowadzić do komory
transformatorowej w rozdzielniach SO1 i SO2 następnie poprowadzić do PZO2 . W
rozdzielniach SO1 i SO2 pozostawić zapas kabla oraz przejścia uszczelnić gazowo i
pożarowo. W rozdzielni PZO2 zarobić na nich głowice proste np. POLT i wprowadzić
bezpośrednio na pola transformatorowe rozdzielni SN. Kable będą zabezpieczone w
polu SN zabezpieczeniami elektronicznymi. Ustawienie pól SN pokazano na rysunku
„Schemat rozdzielnicy SN 15kV- część Szpitala”.
Zakres prac został szczegółowo opisany w PFU.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych w standardzie,
zgodnym z wykończeniem pomieszczeń w budynkach CSK MSW w Warszawie w latach
2013-2014
Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja
lokalna celem umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga od Oferenta wzięcia udziału w wizji lokalnej. Jest ona
niezbędna dla właściwego i kompleksowego sporządzenia oferty. Oferent ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
UWAGA: W miejscu planowanego budynku stacyjnego PZO1 występują drzewa.
Pozwolenie na usunięcie drzew oraz wszelkie opłaty administracyjne z tym związane są
w zakresie Wykonawcy.
Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które spełniają
wymagania do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Wymagania szczegółowe w stosunku do głównych prac i urządzeń:
Charakterystyka techniczna rozdzielnicy SN
Wartość
Parametr
Napięcie znamionowe izolacji
kV
24
Napięcie znamionowe sieci
kV
15
- napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (50 Hz, 60 s)
kV
50
- napięcie probiercze udarowe piorunowe (1.2/50µs)
kV
125
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Prąd znamionowy ciągły
A
630
Prąd znamionowy 1-sekundowy
kA
16
Prąd znamionowy szczytowy
Stopień ochrony osłon
- zewnętrznych
- między celkami
kA
31,5
-
IP 3X
IP 2X
Poziom znamionowy izolacji:
Wytrzymałość mechaniczna osłon wg PN-EN 50102
Klasa łukoochronności
IK08
-
12,5 kA1s;IAC: A FL
Wymagana jest rozdzielnica SN do standardowej instalacji wnętrzowej w wykonaniu przyściennym lub
wolnostojącym. Rozdzielnica prefabrykowana, w izolacji powietrznej (AIS), trójfazowa, o pojedynczym
układzie szyn zbiorczych, przedziałowa o klasie przegród PI wg PN-EN 62271-200:2007. Pola w obudowach
metalowych mają stanowić niezależne moduły, które będą składały się z przedziałów:
 szyn zbiorczych – izolowanych, rurowych w układzie poziomym,
 rozłącznika/odłącznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnątrz obudowy żywicznej.
Rozłącznik/odłącznik trójpołożeniowego (zamknięty-otwarty-uziemiony) zespolonego z uziemnikiem
szybkim w gazie SF6 z biegunami w układzie lateralnym,
 kablowego poniżej rozłącznika/odłącznika, w którym zainstalowane będą zależnie od pola: wyłączniki,
przekładniki prądowe i/lub napięciowe, bezpieczniki,
 niskiego napięcia przeznaczonego na obwody wtórne rozdzielnicy i zabezpieczenia.
 Pola wyłącznikowe SN mają zawierać odłącznik i wyłącznik w wersji wysuwnej
Dostęp do przyłączy kablowych jest przewidywany od dołu z przodu celki. Urządzenia służące do sterowania
ma być umieszczone również z przodu, w centralnej części elewacji w celu ułatwienia obsługi i manewrowania.
Części metalowe stanowiące obudowy pól mają być zabezpieczone przed korozją:
Rozdzielnica SN mają zapewnić:

pełne bezpieczeństwo obsługi podczas eksploatacji i niezawodność elementów wyposażenia
zarówno w czasie normalnej eksploatacji jak i w stanach awaryjnych przy kategorii utraty ciągłości
serwisowej LSC2A wg PN-EN 62271-200:2007

ochronę przed skutkami łuku elektrycznego powstałego wewnątrz obudowy przy klasie
łukoochronności IAC: AFL wg PN-EN 62271-200:2007.

manewrowanie bez wysiłku za pomocą niezawodnych, prostych napędów ręcznych z łatwym,
jednoznacznym określeniem położenia styków głównych łączników.
Pola rozdzielnicy mają być wyposażone w wewnętrzne blokady mechaniczne chroniące przed niewłaściwą
sekwencją działań w polu. Manewrowanie rozłącznikiem i uziemnikiem ma być wykonywane z oddzielnie
dedykowanych i wzajemnie blokowanych gniazd napędowych. Pola wyłącznikowe wyposażone fabrycznie w
blokady kluczykowe w celu zapewnienia prawidłowej kolejności przestawień wyłącznika i odłącznika
zespolonego z uziemnikiem.
Wymagana jest wysoka trwałość aparatury łączeniowej nie wymagająca częstych przeglądów okresowych.
Wszystkie pola zasilające i odpływowe mają być typu wysuwnego, wyposażone w wyłączniki z napędem
silnikowym.
Rozdzielnica musi być wyposażona w redundantny SZR.
Charakterystyka techniczna zabezpieczeń mikroprocesorowych SN
Wymaga się aby zabezpieczenia w polach spełniały funkcje zgodnie z tabelą 1.
Tabela 1.
Pole liniowe
Pole transformatorowe
Zabezpieczenie
Przeciążeniowe i przetężeniowe
4
4
Ziemnozwarciowe
4
4
LRW
1
1
Asymetryczne
2
2
Kierunkowe ziemnozwarciowe
2
N
Czynnomocowe i zwrotnomocowe
1
N
Podnapięciowe 3f międzyfazowe i fazowe
2
2
Nadnapięciowe 3f międzyfazowe
2
2
Nadnapięciowe składowej zerowej
2
2
Nadnapięciowe składowej przeciwnej
2
2
Nadczęstotliwościowe
2
2
Podczęstotliwościowe
2
2
SPZ 4-krotny
T
N
Cieplne z sond temperaturowych
N
T
Cieplne z przekaźników zewnętrznych
N
T
Pomiary
Prądów fazowych, prądu doziemniego - wartości
skuteczne
Prądów średn. i maksym. wart. skut. w czasie
Napięć międzyfazowych, fazowych, doziemienia
Składowej zerowej, zgodnej napięcia i kierunek
wirowania
Częstotliwości
Mocy czynnej P, biernej Q, pozornej S, mocy
szczytowej czynnej PM, biernej QM, współczynnika
mocy
Energii czynnej i biernej z wbudowanych liczników
Energii czynnej i biernej z zewnętrznych liczników
impulsowych
Temperatury
Diagnostyka odbioru
Prądy wyłączeń – tripI1, I2, I3 tripI0
Wielkości towarzyszące wyłączeniu
Współczynnik asymetrii (skł. przeciwnej)
Przesunięcia fazowe
Zapis zakłóceń
Stopień nagrzania silnika/transformatora
Czas dop. przeciążenia odliczany do wyłączenia
przez zabezpieczenie cieplne
Czas obowiązkowego postoju po wyłączeniu przez
zabezpieczenie cieplne
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
O
O
O
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Licznik czasu pracy (godz. przy I>0.1Ib)
Diagnostyka wyłącznika i przekładników
Skumulowany prąd wyłączeń
Kontrola ciągłości obwodu otwierającego
Liczba przestawień, czas wyłączania, czas zbrojenia
Kontrola obwodów przekładników prądowych i
napięciowych
Sterowanie i nadzór
Wybór rodzajów wyzwalaczy wyłącznika/stycznika
Podtrzymanie wyjść do potwierdzenia
Selektywność logiczna
Zdalne przełączanie grup zabezpieczeń
Edytor równań logicznych
Komunikacja w protokole MODBUS
Zdalny odczyt pomiarów
Zdalna sygnalizacja oraz odczyt czasu zdarzeń
Zdalne polecenia manewrowe
Zdalne nastawy zabezpieczeń
Przesył zapisów z analizatora zakłóceń
Auto-diagnostyka zabezpieczenia
Przekaźnik autokontroli WDG
Test przekaźników wyjściowych
T – funkcja wymagany
O – funkcja opcjonalna
Liczby – ilość nastawnych charakterystyk/cykli
T
T
O
O
T
O
O
T
T
T
T
O
T
T
T
T
O
T
T
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
T
O
T
O
Charakterystyka techniczna rozdzielnicy nn
Wymagana jest dwusekcyjna rozdzielnica nn do standardowej instalacji wnętrzowej przyściennej.
Rozdzielnica powinna zostać wykonana zgodnie z PFU, obowiązującymi normami i przepisami oraz
posiadać pełne badania typu.
Wyłączniki zasilające oraz wyłącznik sprzęgłowy powinny spełniać następujące parametry oraz
posiadać następujące wyposażenie:
 Prąd graniczny Icu = 42 kA
 Prąd graniczny Ics = 100% Icu
 Zabezpieczenie elektroniczne przeciążeniowe oraz zwarciowe zwłoczne i bezzwłoczne z
pomiarem prądu i napięcia
 Wykonanie wysuwne
 Napęd silnikowy o napięciu sterowania 230 VAC
 Styki sygnalizujące stan wyłącznika oraz informujące o zadziałaniu zabezpieczenia
 Wzajemna blokada mechaniczna
Rozdzielnica powinna być wyposażona w redundantny SZR, zbudowany na sterowniku PLC z
możliwością komunikacji w wykorzystaniu protokołu Modbus.
Obudowa rozdzielnicy powinna być metalowa w kolorze RAL9001, z drzwiami, o stopniu szczelności
IP30 oraz wytrzymałości mechanicznej IK08. Obudowa powinna być zgodna z normami IEC50298,
IEC6143901,2 oraz spełniać następujące właściwości elektryczne:
 Napięcie izolacji: 1000V
 Szczytowy prąd zwarcia: Ipk =220kÂ
 Częstotliwość: 50/60 Hz
 1 sekundowy prąd zwarciowy: 100 kArms/1s
Analizatory parametrów sieci (na zasilaniu)
powinny spełniać następujące wymagania:
 Pomiar wartości RMS do 63-ciej harmonicznej
 Standardowe wejścia z przekładników prądowych CT i napięciowych PT
 Bezpośrednie podłączenie napięcia mierzonego o wartości do 600 V
 Dokładność pomiarów wg normy IEC 60687:
-klasa 0.5S
 Wysoka dokładność: 0,075 % dla prądu i napięcia (w typowych warunkach)
 Odczyt wartości min/maks. wielkości mierzonych
 Pomiar jakości energii – THD
 Amplitudy i kąty harmonicznych w czasie rzeczywistym, do 63-ciej harmonicznej
 Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 Łatwa konfiguracja za pośrednictwem zintegrowanego wyświetlacza,
- zabezpieczona hasłem
 Przekaźnikowe wyjście alarmowe
 Zapis alarmów i danych do pamięci wewnętrznej miernika
 Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy: –25°C do +70°C dla modułu głównego,
oraz od 10°C do 50°C dla wyświetlacza
 Komunikacja RS-485
Zastosowane w dokumentacji Zamawiającego preferencje i wymagania odnoszące się do cech
technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia służą uzyskaniu jak najwyższej jakości
technicznej przedmiotu zamówienia oraz zapewnieniu jego pełnej sprawności
technologicznej, technicznej i jakościowej. Ewentualnie użyte do opisu przedmiotu
zamówienia znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować wyłącznie jako
wskazówkę co do rodzaju i jakości oraz standardu zastosowania.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, rozwiązań
równoważnych, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż
określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe
i zabezpieczające niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
Wykonawca dokona rozruchu i regulacji zamontowanych urządzeń wraz z dostawą
materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu.
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, DTR urządzeń oraz deklaracje zgodności dla
zamontowanych urządzeń, użytych materiałów i wykonanych robót, instrukcje obsługi
urządzeń, protokoły z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach.
Download