83 IZS 2014 cz III - opis przedmiotu zamówienia rozdzielnica RG-2

advertisement
Strona 1 z 5
Część III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 31213100-3 – urządzenia średniego napięcia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy oraz zabudowy w nowym miejscu posiadanej przez
Zamawiającego rozdzielnicy 6 kV RG-2 złożonej z pól typu ZS1 produkcji ABB Sp. z o.o.
1. WSTĘP
Zamawiający od 8 lat eksploatuje rozdzielnicę 6 kV złożoną z 30 pól typu ZS1 produkcji ABB Sp z o.o.
Zasilana jest dwoma liniami kablowymi (po trzy kable) prowadzonymi szybami S 1/4 i S 1/5 bezpośrednio ze stacji
transformatorowo-rozdzielczej 6 kV STR zlokalizowanej na powierzchni w Nadrybiu.
Rozdzielnia 6 kV RG-2 na poz. 910 przeznaczona jest do zasilania pól końcowych 6 kV, ognioszczelnych
rozdzielnic kopalnianych oraz transformatorów na dole kopalni w polu Nadrybie.
Zlokalizowana została na poz. 910 m. w przekopie łączącym w rejonie szybów S 1/4 i S 1/5.
W momencie budowy rozdzielni planowano z niej zasilanie dwóch ścian wydobywczych i przodków
chodnikowych do ich rozcinki. W międzyczasie zmieniono koncepcję prowadzenia ciągów odstawy, co
spowodowało bardzo duże zapylenie w jej obecnej lokalizacji. Upływ czasu spowodował także „zaciskanie
wyrobiska” oraz pogorszył stan obudowy. W związku ze zmianami w prowadzeniu robót górniczych, a co się
z tym wiąże zasileniu z przedmiotowej rozdzielni trzech ścian wydobywczych jednocześnie wraz z przodkami
chodnikowymi do ich rozcinki oraz mając na uwadze planowana rozbudowę systemu transportu związanego
z wydobyciem szybem 1.5 zachodzi konieczność rozbudowy przedmiotowej rozdzielni. Zmiana lokalizacji
spowoduje to, że urządzenia będą pracowały we właściwych warunkach (brak zapylenia). Przedmiotem
zamówienia będzie wykonanie tej rozbudowy oraz zabudowy w nowym miejscu wg poniżej opisanych wymagań.
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZDZIELNI 6 KV RG-2.
Rozdzielnica 6 kV RG-2 zbudowana w oparciu o typowe pola rozdzielcze typu ZS1 na napięcie 12 kV
produkcji ABB Sp. z o.o. Zaprojektowana została do zasilania urządzeń w podziemiach kopalni L.W.
„ Bogdanka” S.A. Wykonana jest, jako jednosystemowa, dwusekcyjna w zabudowie ciągłej, ze sprzęgłem
podłużnym. W polach rozdzielczych zastosowano wyłączniki próżniowe VD4 z silnikowym zbrojeniem
napędu oraz styczniki próżniowe (pola baterii kondensatorów) V12-CONTACT.
W rozdzielnicy zastosowano następujące typy pól:
– zasilające – Z – pole nr 14, 17,
– pomiaru napięcia – P – pole nr 13, 18,
– łącznik szyn – ŁS – pole nr 15-16,
– bkr z regulatorem mocy – BK1 – pole nr 1 i 29,
– bkr bez regulatora mocy – BK2 – pole nr 2 i 30,
– odpływowe – O – pole nr 11, 12, 19, 20,
– transformatorowe – T– pole nr 3-10,21-28,
Obwody okrężne do sterowania polami 6 kV zasilane są z rozdzielnicy potrzeb własnych (RPW) 110 V
DC, 220 V AC i 24 V AC poprzez przełączniki, umożliwiające bezprzerwowy wybór zasilania z dowolnej
sekcji RPW, zlokalizowane w polach łączników szyn.
Rozdzielnica potrzeb własnych zbudowana jest jako rozdzielnica dwusekcyjna (A i B). Wyposażona jest
w sekcje obwodów o napięciach 220V AC, 24V AC i 110V DC (z bateriami akumulatorów). Z rozdzielnicy
RPW zasilane są obwody okrężne rozdzielnicy ZS1 i urządzenia systemu nadzoru.
W szafach rozdzielnicy zlokalizowana jest centralna sygnalizacja dla całej rozdzielni z sygnalizacją optyczną
i akustyczną. Konfiguracja rozdzielnicy (wyposażenie w baterie akumulatorów oraz układ SZR dla napięcia
220V AC) zapewnia bezawaryjną pracę zasilanych urządzeń.
W polach rozdzielczych zastosowano zabezpieczenia typu REF-541, REF 543 i REF-545
Rozdzielnia pracuje jako bezobsługowa (główne stanowisko obsługi i nadzoru zlokalizowane
w rozdz. 6 kV RG-1 na poz. 960 m w odl. 5600 m). Sterowanie rozdzielnią oraz transmisja danych
realizowane są za pomocą multiplekserów światłowodowych FOX 515 produkcji ABB Sp. z o.o.
3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
Strona 2 z 5
1. Wykonanie projektu technicznego rozdzielni po rozbudowie (o 1 pole wyłącznikowe łącznika szyn
dobudowane do obecnej sekcji nr. II i 13 pól tworzących nową sekcję nr. III) oraz montażu rozdzielni 6 kV
RG-2 w innym wyrobisku, zaliczonym do I kategorii zagrożenia metanowego w pomieszczeniu o stopniu „
a ” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej systemu nadzoru i monitoringu po rozbudowie rozdzielni
o dodatkowe pola (należy przewidzieć możliwość sterowania zdalnego w okresie przebudowy „nową” i
„starą” częścią rozdzielni 6 kV RG-2).
3. Wykonanie projektu podestu i ramy posadowczej, na której będzie posadowiona rozdzielnica wraz
z wykonaniem siatki pali w wyrobisku. Wymiary wyrobiska Zamawiający poda po zakończeniu prac
górniczych. Rysunek pala fundamentowego stanowi załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.
4. Opracowanie technologii zabudowy urządzeń, umożliwiającej zabudowę poszczególnych sekcji
rozdzielnicy bez istotnej ingerencji w obwody sekcji pracujących w związku z koniecznością zapewnienia
ruchu urządzeń zasilanych z istniejącej rozdzielni. W technologii należy ująć etap przejściowy zasilania
urządzeń pracujących w ruchu zakładu górniczego. Po zabudowie nowego pola wyłącznikowego łącznika
szyn sekcji II oraz 13 pól sekcji III w miejscu nowej lokalizacji rozdzielni, na czas przebudowy sekcji II,
konieczne będzie wykonanie połączenia linią kablową (2 kable 150 mm 2) sekcji I(obecnie pracującej) z
sekcją III. Montaż linii kablowej oraz wszystkie prace związane z podaniem (wpięciem) jej pod napięcie
wykona zamawiający. Po stronie wykonawcy leży zmiana konfiguracji pól w sekcji nr I i sekcji nr III tak,
aby możliwe było obciążenie tymczasowej linii kablowej łączącej sekcję I z sekcją III, do wartości prądu
znamionowego wyłączników w polach odpływowych wynoszącego 630 A. Numery pól podlegających
dostosowaniu zamawiający poda na etapie realizacji.(układ pól rozdzielni 6kV RG-2 w poszczególnych
etapach przedstawiono na rysunkach nr 1, 2 i 3 będących załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia)
5. Wykonanie podestu i nowej ramy posadowczej wraz z ich montażem na palach fundamentowych pod całą
rozdzielnicę 6kV ( zabudowa pali fundamentowych leży po stronie Zamawiającego).
6. Montaż i uruchomienie „nowego” pola wyłącznikowego łącznika szyn sekcji II oraz sekcji III rozdzielnicy
6 kV wraz z systemem nadzoru i monitoringu w nowym wyrobisku (system nadzoru ma być jeden dla
wszystkich trzech sekcji rozdzielni 6 kV RG-2).
7. Wykonanie zmiany konfiguracji pól (o których mowa w pkt. 3 ust. 4) w celu umożliwienia wpięcia
tymczasowej linii kablowej łączącej sekcję I z sekcją III
8. Demontaż, montaż i uruchomienie w nowym miejscu sekcji II rozdzielni 6 kV RG-2 (transport szaf po
stronie zamawiającego).
9. Demontaż, montaż i uruchomienie w nowym miejscu sekcji I rozdzielni 6 kV RG-2 (transport szaf po
stronie zamawiającego).
10. Wprowadzenie i podłączenie kabli 6 kV do rozdzielnicy po jej zabudowie leży po stronie zamawiającego.
11. Demontaż, montaż i uruchomienie w nowym miejscu rozdzielnicy potrzeb własnych, stanowiska nadzoru,
kamer monitoringu oraz multipleksera światłowodowego FOX 515 (wyłożenie oraz wykonanie
niezbędnych połączeń kabli światłowodowych po stronie zamawiającego).
12. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotowego zadań.
13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
14. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznych urządzeń i instalacji, zawierające
między innymi DTR, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, dopuszczenia WUG, atesty, certyfikaty,
protokoły z badań, protokoły odbiorów oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające eksploatację
urządzeń.
4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KONFIGURACJI III SEKCJI ROZDZIELNICY 6 KV RG-2.
1. Jednosystemowa, okapturzona, w wykonaniu łukochronnym, o stopniu ochrony co najmniej IP54
2. Ilość sekcji: 1
3. Zabudowa sekcji: w jednym ciągu, wolnostojąca (ma stanowić jedną całość z sekcjami obecnie
eksploatowanymi)
4. Zestawienie i ilość pól:
a. Pole zasilające
(nr 33),
b. pole pomiarowe dla rozdzielnicy 6kV
(nr 34),
c. pola łącznika szyn
(nr 31 i 32), pole
wyłącznikowe + pole odłącznikowe, pole nr 31 (wyłącznikowe ) będzie dobudowane do istniejącej
sekcji nr II,
d. pola odpływowe liniowe
(nr 35, 36, 37,38)
e. pola odpływowe transformatorowe
(nr 39, 40,41,42)
Strona 3 z 5
f. pola kondensatorowe
Łączna ilość pól - 14
Parametry zwarciowe na szynach rozdz. 6 kV RG-2:
a) Sk”
- 145 MVA
b) Ik”
- 15 kA
(nr 43 z regulatorem mocy biernej, 44)
5. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE DLA NOWEJ III SEKCJI ROZDZIELNICY 6KV RG-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Typ pola
- ZS1 produkcji ABB Sp. z o.o. lub równoważne
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
- min. 1000 A
Napięcie znamionowe
- 12 kV
Napięcie robocze
- 6 kV
Odporność na działanie łuku wewnętrznego
- min. 25 kA dla 1 sek
Prad udarowy
- min. 75 kA
Prąd znamionowy wyłączników w polach zasilających
- 1250A
Prąd znamionowy wyłącznika w polu sprzęgłowym
- 1250A
Prąd znamionowy wyłączników w polach odpływowych
- 630 A
Prąd znamionowy ciągły styczników w polach kondensatorowych
- 400 A
Moc baterii w polach kompensacyjnych
- 450 kVar
Dostarczona rozdzielnica po zabudowie i przebudowie obecnie eksploatowanych dwóch sekcji zbudowanych
z pól typu ZS1 produkcji ABB, ma stanowić jedną całość.
Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowe pola powinna być przeprowadzona bez stosowania dodatkowych pól
pośrednich.
Gabaryty rozdzielnicy nie mogą przekraczać 2650 mm wysokości (wraz z ramą posadowczą i ewentualnymi
dodatkowo nadbudowanymi elementami – patrz pkt. 5.22), 650 mm szerokości oraz 1350 mm głębokości, co
podyktowane jest koniecznością zmieszczenia jej w wyrobisku i zachowania wymaganych przepisami
gabarytów przejść.
Rozdzielnica winna być bezobsługowa, rozwiązania konstrukcyjne winny zapewniać zdalne sterowanie
z wyniesionego systemu nadzoru wszystkimi aparatami SN umożliwiając prowadzenie czynności ruchowych
i łączeniowych oraz sprawne przywracanie układów do sprawności ruchowej po zaistnieniu stanów
awaryjnych.
Człony wysuwne wyłącznikowe, stycznikowe, zwieracza sprzęgła i pomiarowe winny być wyposażone w
napęd silnikowy.
Człony wysuwne wyłącznikowe, stycznikowe, zwieracza, sprzęgła powinny być w pełni kompatybilne
z zabudowanymi w rozdzielni 6 kV RG-2 tak, aby istniała możliwość ich użycia w obecnie pracującej
rozdzielnicy ( przełożenie całego członu z pola do pola bez wykonywania dodatkowych operacji).
Pola zasilające, sprzęgłowe i odpływowe winny być wyposażone w uziemniki stałe z napędem silnikowym
i blokadami elektromagnetycznymi.
Rozdzielnica winna posiadać uziemnik stały szynociągu sekcji z napędem silnikowym i blokadami
elektromagnetycznymi.
Pola winny być wyposażone w przekładniki prądowe w 3 fazach.
• pola zasilające i sprzęgłowe:
- 1000/5/5,
• pola odpływowe liniowe:
- 150/300/5/5,
• pola odpływowe transformatorowe:
- 100/200/5/5.
Przekładniki te powinny mieć możliwość zmiany przekładni po stronie wtórnej.
Rozdzielnica winna być wyposażona w układ zapewniający minimalizowanie skutków efektu ferrorezonansu
przekładników napięciowych podczas zwarć doziemnych.
Rozdzielnica winna być wyposażona w system do wewnętrznego rozprężania gazów pozwarciowych
i odprowadzania ich poza obręb pomieszczenia rozdzielnicy. Kierunek odprowadzania gazów zostanie
podany na etapie projektowania. System musi być jeden dla wszystkich trzech sekcji rozdzielni i musi
stanowić integralna całość z zabudowanymi polami.
Rozdzielnica winna być wykonana w kolorach uzgodnionych z zamawiającym (łącznie z elementami
systemu do odprowadzania gazów pozwarciowych).
Na rozdzielnicy winny być wykonane dodatkowe opisy i oznaczenia (np. opisy odpływów, znaki ostrzegawcze itp.) – treść opisów i dodatkowych oznaczeń poda inwestor na etapie realizacji.
Rozdzielnica winna być wyposażona w narzędzia i osprzęt przewidziany do jej obsługi.
Rozdzielnica winna być wyposażona w system lub osprzęt do sprawdzania stanu beznapięciowego pola oraz
sprawdzania zgodności faz w sposób umożliwiający wykonywanie tych czynności bez otwierania osłon
Strona 4 z 5
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
torów prądowych. W przypadku konieczności zastosowania przy wykonaniu w/w operacji odpowiednich
wskaźników, rozdzielnica winna być wyposażone w 3 szt. tych wskaźników.
Rozdzielnica winna być wyposażona w 3 szt. uziemień przenośnych o prądzie Ir = 25 kA dostosowanych do
konstrukcji pól.
Konstrukcja rozdzielnicy winna umożliwiać w polach z podłączonymi 2 lub 3 kablami, odłączenie jednego z
kabli od toru prądowego (bez wycofywania kabla z przedziału kablowego), jego uziemienie wewnątrz pola
i załączenie napięcia na pozostałe kable. Rozdzielnica winna być wyposażona w 4 szt. takich uziemień (o
prądzie Ir = 25 kA).
Pola powinny umożliwić podłączenie:
pola zasilające
- 3 kabli 240 mm2 o średnicy 100 mm,
pola liniowe
- 1 kabla 150 mm2 o śr. 70 mm,
pola odpływowe transformatorowe
- 1 kabla 70 mm2 o średnicy 52÷60 mm
Wszystkie połączenia, wewnątrz pól oraz pomiędzy sekcjami, w obwodach średniego napięcia wykonać
szynoprzewodami z szyn Cu.
Blokady uziemików i łączników winny być wykonane w oparciu o blokady elektromagnetyczne, dodatkowo
należy przewidzieć blokadę elektryczną przed możliwością zamknięcia uziemika na kabel, będący pod
napięciem.
Pola rozdzielni winny być wyposażone w kontrolę obecności napięcia powiązaną z systemem blokad
i nadzorem.
Rozdzielnica winna umożliwiać przeprowadzenie pomiarów prądowych (zasilanie prądem pierwotnym
przekładników prądowych przy wykonywaniu pomiarów w obwodach zabezpieczeń) i prób napięciowych
(przy sprawdzaniu izolacji) bez konieczności ręcznego otwierania osłon torów prądowych. W przypadku
konieczności zastosowania przy wykonaniu w/w operacji odpowiednich urządzeń, rozdzielnica winna być
w nie wyposażona.
Pola rozdzielnicy należy przystosować do wpięcia zewnętrznych obwodów technologicznych.
Wszystkie ewentualne zmiany, w stosunku do istniejącej wersji rozdzielnicy, spowodowane jej rozbudową,
winny znaleźć odbicie w nowym dopuszczeniu WUG, pozwalającym na zastosowanie zmodernizowanej
rozdzielnicy w wyrobisku I kategorii zagrożenia metanowego – w pomieszczeniu o stopniu „a”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Aktualnego dopuszczenia WUG dla oferowanej rozdzielnicy zamawiający będzie wymagał w momencie
dostawy. W momencie składania ofert wystarczy oświadczenie wykonawcy, że takowe dopuszczenie dostarczy
wraz z dostawą.
6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OBWODÓW STEROWNICZYCH I OBWODÓW NAPIĘĆ
POMOCNICZYCH ROZDZIELNICY 6 KV.
Zamawiający posiada rozdzielnicę potrzeb własnych, której przebudowa i uruchomienie jest częścią
zadania objętego niniejszym postępowaniem.
Prace należy zaplanować tak, aby istniała możliwość zasilenia sekcji obecnie pracujących
i nowobudowanego wyłącznikowego pola łącznika szyn sekcji II oraz pól sekcji III napięciami
pomocniczymi (lokalizację nową i starą dzieli odległość ok. 400 m).
Obwody sterownicze i obwody napięć pomocniczych po przebudowie muszą realizować wszystkie
dotychczas posiadane funkcje. Dokumentacja obecnego rozwiązania jest w posiadaniu zamawiającego.
7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU ROZDZIELNI 6 KV
RG-2
Istniejący system sterowania i nadzoru MicroSCADA Pro należy rozbudować o nowe 14 pól. System musi
obejmować swoim działaniem wszystkie trzy sekcje rozdzielni. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania
niezbędnych do jego funkcjonowania po rozbudowie licencji, pozwoleń itp. Aplikacja do obsługi SSiN
powinna być zainstalowana na serwerze w rozdzielni RG-2, na stanowisku wyniesionym w rozdzielni RG-1
oraz 5 dodatkowych stanowiskach komputerowych. Dokumentacja obecnego SSiN jest w posiadaniu
zamawiającego.
8. ZABEZPIECZENIA
Strona 5 z 5
W rozdzielnicy należy zabudować zabezpieczenia typu REF 54x produkcji ABB Sp. z o.o., ze względu na to,
że:
• dla zapewnienia prawidłowego działania zabezpieczeń i właściwej selektywności wyłączeń
(zabezpieczenia tego typu zabudowane są w sieciach elektroenergetycznych zamawiającego),
• w eksploatowanej rozdzielnicy RG-2 (która podlega rozbudowie) takie zabezpieczenia już pracują, co
umożliwi standaryzację aparatury obwodów wtórnych w obrębie tego samego obiektu,
• możliwe będzie wykorzystanie 100% funkcjonalności zabezpieczeń przez system MicroSCADA Pro
( ten sam producent zabezpieczeń i systemu sterowania ),
• możliwa będzie realizacja łącza inżynierskiego ( zdalny dostęp do nastaw i rejestratora zakłóceń ),
które zamawiający już posiada w eksploatowanej rozdzielni 6 kV RG-2.
9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO :
1. Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji listy
(zestawienia) przewidzianych do wykonania projektów i dokumentacji (wraz określeniem ich zawartości)
oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowych (DTR) urządzeń.
2. Przed realizacją zlecenia Wykonawca winien przedstawić technologię i harmonogram zabudowy pola
wyłącznikowego łącznika szyn sekcji II i 13 pól sekcji III oraz przebudowy pracującej rozdzielnicy 2
sekcyjnej, 30 polowej typu ZS1 na nowe miejsce, gwarantujący zapewnienie ruchu urządzeń zasilanych
z istniejącej rozdzielni.
3. Wykonawca dostarczy projekty i dokumentację w formie tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej w 3
egzemplarzach w języku polskim. Projekty i dokumentacja w wersji elektronicznej winna być wykonana w
formacie *.doc, *.xls i *.dwg.
4. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację wraz z wymaganymi uzgodnieniami przed rozpoczęciem
montażu.
5. Wykonawca wykona projekt techniczny w części elektrycznej w taki sposób, aby oprócz standardowej
zawartości zawierał szczegółowo opracowane:
– dobór aparatury z obliczeniami dokumentującymi dobór,
– logikę sterowania zastosowanych sterowników polowych,
– album nastaw zabezpieczeń.
6. Wykonawca przedstawi logikę sterowania zastosowanych sterownikach w formie schematów blokowych lub
drabinkowych.
7. Wykonawca przygotuje w języku polskim wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem umowy, które
będzie wykorzystywane przez obsługę (dopuszcza się oprogramowanie w języku angielskim z interfejsem
użytkownika w języku polskim).
8. Wykonawca zapewni możliwość edycji i wprowadzania nastaw oraz konfiguracji programu zastosowanych
sterowników przy pomocy dostarczonych narzędzi inżynierskich i oprogramowania przeznaczonego do ich
konfiguracji.
9. Wykonawca dostarczy oprogramowanie (w dokumentacji należy zamieścić wykaz dostarczanego
oprogramowania):
−
programy narzędziowe do zastosowanych sterowników wraz z licencją i wymaganym
oprzyrządowaniem (odpowiednich kabli łączących sterowniki z PC),
−
program do nastawiania zastosowanych zabezpieczeń – stosowany przy badaniu
(legalizacji) zabezpieczeń wraz z licencją i wymaganym oprzyrządowaniem,
−
narzędzie inżynierskie do dostosowywania wizualizacji wraz z licencją i wymaganym
oprzyrządowaniem.
−
narzędzia do konfiguracji zastosowanych sterowników wraz z licencją i wymaganym
oprzyrządowaniem,
−
programy do odczytu, analizy i wydruku plików rejestratora wraz z licencją,
−
oprogramowania wraz z licencjami umożliwiającymi bieżący podgląd pracy i kontrolę
sterowników oraz zainstalowanych systemów (wraz z kompletną dokumentacją).
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Układ pól rozdzielni RG-2 – stan aktualny.
2. Załącznik nr 2 - Układ pól rozdzielni RG-2 – stan pośredni.
3. Załącznik nr 3 - Układ pól rozdzielni RG-2 – stan docelowy.
4. Załącznik nr 4 – Pal fundamentowy.
Download