unipanel a3_2010 - ELEKTROBUDOWA SA

advertisement
Zestaw 3-polowy rozdzielnicy Unipanel
Przestawianie rozłącznika i uziemnika
Pola rozdzielnicy podczas przygotowań do prób wyrobu
3-cubicle set of Unipanel switchgear
The switch-disconnector and earthing-switch transposition
Unipanel switchgear during the tests
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian / Subject to changes
Dane techniczne
Technical data
UNIPANEL
Napięcie znamionowe / Rated voltage:
Napięcie probiercze przemienne 1 min (50/60 Hz) / Power frequency withstand voltage 1 min.
- izolacji doziemnej i międzybiegunowej / insulation to earth and between phases
- przerwy biegunowej bezpiecznej / across the isolating distance
Napięcie probiercze udarowe / Iightning impulse lwithstand voltage
- izolacji doziemnej i międzybiegunowej / insulation to earth and between phases
- przerwy biegunowej bezpiecznej / across the isolating distance
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych / Busbar rated continuous current
Prąd znamionowy ciągły pola wyłącznikowego / Rated current of circuit breaker cubicle
Prąd znamionowy ciągły pozostałych pól / Rated continuous current of others cubicles
Prąd wyłączalny obw. głównych (cos j0,7) / Breaking capacity of active circuits (cos j0,7)
Prąd wyłączalny nieobciążonych transformatorów/ Breaking capacity of no-load transformers
Prąd wyłączalny nieobciążonych linii i kabli / Breaking capacity of no-load lines and cables
Prąd zwarciowy wyłączalny w war. zwarcia doziemnego / Earth fault breaking capacity
Prąd wyłączalny ładowania kabla w war. zwarcia doziemnego /
Cable and line-charging breaking current under earth fault condition
Prąd znamionowy przechodni / Transfer current
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) / Short time withstand current 1 sec.
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany / Making capacity
Prąd wytrzymywany w war. łuku wewnętrznego / Internal arc withstand current
Stopień ochrony: / Protection degrees
- osłon zewnętrznych rozdzielnicy / cubicle enclosure
- obudowy rozłącznika / switch-disconnector housing
Wymiary gabarytowe pola: / Overall dimensions of a cubicle
- wysokość / height
- szerokość / width
- głębokość / depth
Masa / Mass
Łączniki główne / Main switching devices
- czynnik gaszeniowy i izolacyjny - SF6 / quenching and insulating medium - SF6:
kV
12
17,5
24
kV
kV
28
32
38
45
50
60
kV
kV
A
A
A
A
A
A
A
75
95
1251)
85
110
630-1250
400-1250
400-630
400-1250
25
25
200
1451)
A
A
kA
kA
kA/s
2)
3)
800
12,5/0,5; 16/0,5; 20/12)
IP 4X
IP 68
mm
mm
mm
kg
rozłącznik / switch-disconnector
wyłącznik / circuit breaker
- czynnik gaszeniowy i izolacyjny - próżnia / extinguishing and insulating medium - vacuum:
wyłącznik / circuit breaker
1)
50
1250
12,5-20
31,5-50
2100
1670, 17052)
375, 500, 750, 900
900+80, 900+1783)
180-430
Fluorc
Fluvac, HD4-R
VD4-R, BB/TEL
z dodatkowymi osłonami izolacyjnymi / with additional of isolation covers
dla pola o konstrukcji wzmocnionej / for special solution
dla pola z wyłącznikiem / for circuit breaker unit
Zgodność z normami i przepisami: / Compliance with standards and regulations:
0033/NWM/04, 0267/NBR/06, 0679/NBR/09 wydane przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie
CERTIFICATES No. 0033/NWM/04, 0267/NBR/06, 0679/NBR/09 issued by Electrotechnical Institute in Varsaw,
- CERTYFIKATY Nr
- PN–EN 62271-200:2007,
PN–EN 62271-100:2009(U),
PN–EN 60694:2004,
PN–EN 60529:2003,
PN–EN 60265-1:2001,
PN–EN 60137:2010.
PN–EN 62271-105:2005,
ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110
ELEKTROBUDOWA SA APPLIES THE CERTIFICATED INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, AQAP–2110
Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii
PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156
tel. 48 63 2466 200, fax 48 63 2427 292
e-mail: [email protected]
ELEKTROBUDOWA SA
PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
tel. 48 32 2590 100, fax 48 32 2590 216
e-mail: [email protected]
www.elbudowa.com.pl
BIURA MARKETINGU/ MARKETING OFFICES:
Region Północny
PL 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156
tel. 48 63 2466 214, fax 48 63 2427 162
e-mail: [email protected]
Region Południowy
PL 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
tel. 48 32 2590 167, 315, fax 48 32 2590 340
e-mail:[email protected]
Region Zachodni
PL 53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 32
tel. 48 71 3906 154, fax 48 71 3608 934
e-mail: [email protected]
ELEKTROBUDOWA SA
NR REJ. 01/019/IX/10
PKWiU 31.20.32-03.50
Rozdzielnica średniego napięcia
typu UNIPANEL
Medium voltage switchgear
type UNIPANEL
ELEKTROBUDOWA SA
ISO 9001
ISO 14001
AQAP 2110
ZASTOSOWANIE
APPLICATION
rozdzielnica przeznaczona jest do instalowania w stacjach
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 24 kV,
dzięki zredukowanym wymiarom, pola rozdzielnicy mogą być
montowane również w kompaktowych, prefabrykowanych stacjach
przenośnych lub podziemnych,
doskonale spełnia funkcje rozdzielnicy do rozdziału energii potrzeb
własnych, może pełnić rolę rozdzielnicy głównej w budynkach
użyteczności publicznej, marketach, szpitalach, portach lotniczych,
metrze, obiektach sportowych,
przewidziana również do roli rozdzielnicy głównej lub oddziałowej
w zakładach przemysłowych.
the switchgear is designed for installation in substations of rated
voltage up to 24 kV,
Rozdzielnica Unipanel z polem wyłącznikowym
The Unipanel switchgear with a circuit breaker unit
the UNIPANEL cubicles, owing to their reduced dimensions can also be
installed in prefabricated, compact mobile or underground
substations,
it is perfectly suitable for auxiliary distribution and as main substation in
public buildings, supermarkets, hospitals, airports, underground
stations or sports facilities,
UNIPANEL switchgear can be installed in industrial facilities as a
substation or distribution board.
Rozdzielnica Unipanel z polami rozłącznikowymi
The Unipanel switchgear with switch-disconnector units
ZALETY
FEATURES
modułowość systemu i unifikacja rozdzielnicy umożliwiająca
szybkie projektowanie i dobór pól, a także rozbudowę rozdzielnicy,
zwarta budowa, ograniczone do minimum wymiary gabarytowe,
pozwalające na oszczędności inwestycyjne,
zredukowany ciężar pola ułatwiający przemieszczanie i montaż
rozdzielnicy,
niezawodność działania dzięki zastosowaniu najlepszych na rynku
łączników, a także nowoczesnych zespołów zabezpieczeń,
bezpieczeństwo personelu obsługującego,
czynności ruchowe wykonywane przy zamkniętych drzwiach pola,
odporna na przyrosty ciśnienia podczas ewentualnego zwarcia,
chroniąca przed skutkami wewnętrznego łuku elektrycznego
konstrukcja rozdzielnicy,
automatyczna blokada uniemożliwiająca wykonanie błędnych
operacji, podczas otwierania i zamykania rozłącznika oraz
uziemnika,
ciągłość uziemienia wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz
komponentów pola,
komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki umieszczeniu na elewacji
pola schematu synoptycznego i wskaźników stanu łączników , oraz
kierunku wykonywania czynności operacyjnych na mechanizmach
napędów,
możliwość kontroli styków głównych i uziemiających oraz
bezpieczników i zacisków kablowych poprzez okienka inspekcyjne
umieszczone na elewacji,
wieloletnia trwałość, ograniczenie czynności konserwacyjnych,
fachowy i łatwo dostępny serwis producenta,
produkcja i eksploatacja nie zagrażające środowisku,
niska cena w stosunku do jakości produktu.
modular system and unification of the switchgear facilitate designing
and selection of cubicles and enable its extension,
BUDOWA
DESIGN
rozdzielnica wnętrzowa, wolnostojąca, o izolacji powietrznej,
prefabrykowane pola wyposażane w rozłącznik w izolacji gazowej
zintegrowany z uziemnikiem oraz wyłączniki próżniowe lub z SF6,
lub też łącznik zintegrowany pełniący jednocześnie funkcję
wyłącznika, rozłącznika i uziemnika,
pola rozdzielnicy podzielone przegrodami na przedziały wysokonapięciowe: szyn zbiorczych, łącznika (rozłącznika z uziemnikiem),
przyłączowy oraz niskonapięciowy przedział obwodów
pomocniczych i przedział manewrowy,
komponenty rozdzielnicy usytuowane w oddzielnych przedziałach
osłoniętych metalową osłoną przeznaczoną do uziemienia,
rozłącznik zintegrowany z uziemnikiem umieszczony w stalowej
obudowie (IP68) wypełnionej gazem SF6, w pełni oddziela
przedział szynowy od przedziału przyłączowego,
klapy bezpieczeństwa zabudowane w górnej części osłony tylnej
obudowy gwarantujące błyskawiczne otwarcie kanału wydmuchowego i skierowanie gazów połukowych do góry w przypadku
powstania łuku wewnętrznego,
przedział szyn zbiorczych biegnący wzdłuż górnej części rozdzielnicy wyposażony w szyny zbiorcze wykonane z kształtowników
o zaokrąglonych krawędziach,
izolowane szyny, elementy sterujące polem elektromagnetycznym
oraz osłony izolacyjne przewidziane dla zapewnienia odpowiedniej
wytrzymałości dielektrycznej stosowane w rozdzielnicach o napięciu znamionowym 24 kV,
przedział przyłączowy oprócz przyłączy kablowych może być
wyposażony w aparaturę, taką jak: bezpieczniki, przekładniki
napięciowe, prądowe i ziemnozwarciowe, uziemnik, jak również
wyłącznik w przypadku pola wyłącznikowego,
w przedziale manewrowym, znajdują się wzajemnie blokowane
mechanizmy napędu rozłącznika oraz napędu uziemnika,
na elewacji tego przedziału oprócz gniazd napędów i wskaźników
stanu rozłącznika i uziemnika znajdują się blokady kluczykowe tych
aparatów oraz neonowy wskaźnik napięcia, wskaźnik stanu
napięcia sprężyny, wskaźnik zadziałania bezpiecznika, wziernik
kontrolny oraz schemat synoptyczny,
zastosowanie blokad mechanicznych, kluczykowych oraz
elektrycznych zapewnieniających bezpieczeństwo pracy oraz
zapobiegających awariom wynikającym z błędnej obsługi,
niskonapięciowy przedział obwodów pomocniczych wyposażony
standardowo w listwy zaciskowe, bezpieczniki nn, urządzenia
przekaźnikowe oraz inną aparaturę zabezpieczającą i pomiarową
o niewielkich gabarytach,
szafka obwodów sterowniczych montowana dodatkowo w
przypadku konieczności zabudowania zabezpieczeń oraz
aparatury o znacznie większych gabarytach.
indoor, free-standing, air insulated,
prefabricaled cubicles provided with SF6 gas integrated switch
disconnector with an earthing switch and a vacuum or SF6 circuit
breaker, or with an integrated switching device combining the
functions of a circuit breaker, switch disconnector and an earthing
switch,
switchgear cubicles are segregated with partitions into high voltage
compartments: busbar compartment, switching device (switch
disconnector with earthing switch) compartment, connections
compartment and low voltage auxiliary circuits compartment and
monouvering compartment,
components of the switchgear are located in separate
compartments behind metal cover, which should be earthed,
a switch disconnector integrated with an earthing switch in a steel
enclosure (IP68) filled with SF6 gas, fully separates the busbar
compartment from the connections compartment,
safety flaps in the upper part of the rear cover of enclosure ensure
immediate opening of the exhaust duct and discharging arcing
gases upwards in case of internal arcing,
busbar compartment along the switchgear in its upper part, with
busbars made of rounded edge shaped bars,
insulated bars, magnetic field control elements and insulation covers
to ensure suitable dielectric strength are provided in switchgears for
rated voltages above 24 kV,
apart from cables, the connections compartment can house the
following equipment: fuses, voltage current and earth-fault
transformers, an earthing switch or a circuit breaker in the case of the
C.B. cubicle,
the manouvering compartment houses a switch disconnector
operating mechanism and an earthing switch operating mechanism
which block each other,
on the front panel of that compartment, apart from operating
mechanisms' hubs and switch disconnector and earthing switch
position indicators, there are key-locks for these devices and a neon
light indicator, spring charge indicator, fuse blowing indicator,
inspection window and a mimic diagram,
provision of mechanical interlocks, key-locks and electrical interlocks
to ensure safe operation and to prevent failures due to operator's fault,
low voltage auxiliary circuits compartment, additionally provided with
terminal blocks, l.v. fuses, relays and other protection and measuring
devices of small dimensions,
control circuits cabinet, installed optionally for devices of bigger sizes.
compact design and reduced to minimum overall dimensions result
in lower investment costs,
due to reduced weight of a cubicle, handling and installation of the
switchgear is easy,
reliability of operation owing to reliable switching devices and the
state-of-the-art protection units,
safety for the operating staff,
operations performed when the cubicle door is closed,
switchgear design provides resistance to pressure rise during fault and
protection against internal arc,
automatic interlock which prevents faulty operations during opening
and closing the switch disconnector or earthing switch,
continuity of earthing of all cubicle construction elements and
components,
convenience and safety of operation, as the front panel is provided
with the mimic diagram and indicators which show the position of
switching devices inside the cubicle as well as the direction of
maneuvering is shown on the operating mechanisms,
70
7
Przekroje przykładowego pola wyłącznikowego
Cross–sections of a circuit breaker cubicle
possibility to inspect the main and earthing contacts, fuses and cable
terminals through an inspection window on the front plate,
long life, minimum maintenance,
professional, easily available manufacturer's service,
environmental friendly manufacturing and operation,
value for money.
Wnętrze pola rozdzielnicy UNIPANEL z rozłącznikiem i bezpiecznikami
Switch disconnector cubicle internal view of UNIPANEL switchgear
- przedział manewrowy / operating compartment (1)
- przedział niskonapięciowy obwodów pomocniczych / L. V. auxiliary circuits compartment (2)
- przedział łącznika w izolacji SF6 / SF6 insulated switch disconnector and earting switch (3)
- przedział szyn zbiorczych / busbar compartment
- przedział przyłączowy (kablowy) / connections compartment (5)
- wyłącznik / circiut breaker
- zestaw szyn zbiorczych przechodzących do sąsiedniego pola
/ bus-bar set extensible to succesive unit (4)
- szyna uziemiająca / earthing bar (6)
- bezpieczniki / set of fuses (7)
Download