Rozdzielnia 110 kV w systemie GIS w wykonaniu

advertisement
Łódź, 27.03.2014 r.
Inwestor:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Dystrybucja Energii Elektrycznej
Łódzki Rejon Dystrybucji
e-mail: [email protected]
Zamawiający:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
Zakład Łódzki
e-mail: [email protected]
Dotyczy:
Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej – budynek nowego dworca
kolejowego Łódź Fabryczna do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.
Założenia techniczne dla rozdzielnicy 15 kV do stacji
RPZ PKP 110/15kV FABRYCZNA
1.
Rozdzielnica wnętrzowa 4-przedziałowa, w izolacji powietrznej, typu celkowego,
z pojedynczym, sekcjonowanym układem szyn zbiorczych, dwusekcyjna, 32-polowa (26
pól liniowych), w wykonaniu łukoochronnym.
2.
Wykonanie wolnostojące umożliwiające swobodny dostęp do tylnej osłony i jej
demontaż, dostęp do aparatów i urządzeń zabudowanych wewnątrz rozdzielnicy.
3.
Rozdzielnica z próżniowym wyłącznikiem mocy w wersji wysuwnej np. typ VD4 ABB lub
równoważny, z uziemnikiem od strony linii. Wyłącznik ma być wyposażony we wtyk
(złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia (wtyk 64-pinowy).
4.
Rozdzielnica wyposażona w uziemniki od strony linii z napędem elektrycznym.
5.
Rozdzielnica w pełni przystosowana do instalowania w bezobsługowych stacjach
elektroenergetycznych
(napędy
silnikowe
umożliwiające
zdalne
sterowanie
przesuwaniem członu wysuwnego z położenia próby-testu do położenia pracy
i odwrotnie, zdalnie sterowane napędy do zamykania i otwierania odłączników
i uziemnika).
6.
W każdym polu liniowym przekładniki prądowe – kontrolny pomiar energii (liczniki)
i zabezpieczenia. Liczniki wchodzą w zakres dostawy ?
7.
Przekładniki napięciowe zainstalowane w polach pomiarowych, wykonanie wysuwne
z elektrycznym napędem wózka oraz wyposażone we wkładki bezpiecznikowe.
8.
Wszystkie pola rozdzielnicy, na drzwiczkach przedziału automatyki i sterowania, mają
mieć odwzorowany schemat synoptyczny danego pola w kolorze czarnym, namalowany
(nienaklejany) wraz ze świetlnymi wskaźnikami położenia łączników oraz wskaźnikami
uziemienia. Szczegóły dotyczące wyglądu i kolorystyki rozdzielnicy do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.
9.
W każdym przedziale obwodów wtórnych/obwodów sterowania powinno znajdować się
objaśnienie skrótów i oznaczeń aparatów użytych przez Dostawcę.
10. Każda sekcja rozdzielnicy powinna posiadać opis sekcji mocowany do górnej części
rozdzielnicy.
11. Tabliczka znamionowa celki powinna być zamontowana w sposób trwały oraz
znajdować się z mniejscu widocznym dla obsługi.
12. Każde pole rozdzielnicy posiada tabliczkę opisową wykonaną z tworzywa o grubości 37mm o wymiarach WxS 50 x 650-600 mm mocowaną do górnej części drzwiczek
przedziału obwodów wtórnych za pomocą nitów. Na tabliczce wygrawerowany w kolorze
białym numer pola oraz jego typ (np.: WL 01 Pole odpływowe).
13. Każde pole rozdzielnicy posiada wyprowadzony niemalowany zacisk przeznaczony do
przyłączenia uziemienia przenośnego.
14. Przedziały kablowe poszczególnych celek powinny być wyposażone w nieotwieralne
okienko rewizyjne (umożliwiające badanie kamerą termowizyjną).
15. Wytyczne odnośnie kolorystyki:
a) kolor sekcji 1 – RAL 5012
b) kolor sekcji 2 – RAL 6021
c) kolor pól sprzęgłowych – RAL 2002
16. Rozdzielnica powinna być pomalowana z każdej strony. Zamawiający nie dopuszcza
pomalowania tylko i wyłącznie frontu rozdzielnicy.
17. Rozdzielnica wyposażona w następujący system blokad:
a)
blokada uniemożliwiająca przestawienie członu wysuwnego z położenia „PRÓBA”
do położenia „PRACA”, gdy wyłącznik jest zamknięty,
b)
blokada uniemożliwiająca przestawienie członu wysuwnego z położenia „PRACA”
do położenia „PRÓBA”, gdy wyłącznik jest zamknięty,
c)
blokada uniemożliwiająca zamknięcie wyłącznika, gdy człon wysuwny znajduje się
pomiędzy położeniem „PRÓBA” a położeniem „PRACA”,
d)
blokada uniemożliwiająca przestawienie członu wysuwnego z położenia „PRÓBA”
do położenia „PRACA”, gdy uziemnik pola jest zamknięty,
e)
blokada uniemożliwiająca zamknięcie uziemnika, gdy człon wysuwny znajduje się
w położeniu „PRACA” lub pośrednim,
f)
w polu łącznika sekcyjnego blokada uniemożliwiająca przestawienie członu
wysuwnego odcinacza (zwiernika) z położenia „PRACA” do położenia „PRÓBA”,
gdy człon wysuwny w polu wyłącznikowym znajduje się w położeniu „PRACA” lub
w położeniu pośrednim między położeniem „PRACA” a położeniem „PRÓBA”,
g)
blokada uniemożliwiająca wprowadzenie członu wysuwnego o mniejszym prądzie
znamionowym do pola o wyższym prądzie znamionowym i odwrotnie,
h)
blokada uniemożliwiająca zamknięcie uziemnika, gdy strona uziemiana znajduje
się pod napięciem,
i)
blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi przedziału członu wysuwnego, gdy człon
wysuwny znajduje się w położeniu „PRACA” lub w położeniu pośrednim między
położeniami „PRÓBA”-”PRACA”,
j)
blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi przedziału przyłącza kablowego, gdy
uziemnik jest otwarty,
k)
blokada uniemożliwiająca jednoczesne pozostawienie korby uziemnika i członu
wysuwnego w gniazdach manewrowych,
l)
blokada uniemożliwiająca zamknięcie
przyłączowego (kablowego) są otwarte,
uziemnika
gdy
drzwi
przedziału
m) blokada uniemożliwiająca wprowadzenie członu wysuwnego w pozycję „PRACA”
gdy drzwi przedziału wyłącznikowego ( członu wysuwnego) są otwarte,
n)
elektromagnetyczna blokada drzwi przedziału kablowego ( przyłączowego) w polu
sprzęgłowym, gdzie nie występuje uziemnik.
18. Wszystkie pola rozdzielnicy wyposażone
z elektromagnetyczną blokadą uziemników.
we
wskaźniki
obecności
napięcia
19. W polach pomiarowych wskaźniki obecności napięcia z blokadą realizujące pomiar od
strony szyn zbiorczych
20. Pola pomiaru napięcia wyposażone w urządzenie służące do przeciwdziałania skutkom
ferrorezonansu w sieci SN. Urządzenie to ma posiadać zdolność rozpoznawania
i tłumienia przepięć ferrorezonansowych.
21. Rozdzielnica ma umożliwiać dostęp do uziemień obwodów wtórnych przekładników
prądowych w celu pomiaru izolacji.
22. Rozdzielnica wyposażona w trójprzedziałowe zabezpieczenie łukoochronne realizowane
za pomocą czujników optycznych. Dopuszcza się wykorzystanie połączeń stykowych.
23. Układ rozdzielnicy ma umożliwiać: wyłączenie, odłączenie i uziemienie poszczególnych
pól (uziemienie pola nie może pozbawić pola napięcia sterowniczego
i sygnalizacyjnego).
24. Rozdzielnica posiada blokadę przed podaniem napięcia od strony pól przyłączonych do
szyn przy uziemionej danej sekcji szyn.
25. Konstrukcja rozdzielnicy umożliwia wykonanie pomiarów kabli bez ich odpinania.
26. W każdym polu liniowym zainstalowane przekładniki prądowe, kontrolny pomiar energii i
zabezpieczenia. Przekładniki napięciowe zainstalowane w polach pomiarowych.
27. Napięcia fazowe i 3U0 doprowadzone powinny być do wszystkich sterowników z
obwodów okrężnych zasilanych z przekładników napięciowych w polach pomiaru
napięcia.
28. W polu sprzęgła przewidzieć łącznik obwodów okrężnych napięciowych.
29. Należy przewidzieć blokadę uniemożliwiającą transformację odwrotną napięcia wtórnego
przez przekładniki napięciowe w przypadku odstawienia z ruchu jednej pola pomiaru
napięcia.
30. Do połączeń elektrycznych w obwodach wtórnych przekładników napięciowych
stosować przewód miedziany o przekroju 1,5mm2.
31. Wymaga się aby wszystkie przekładniki napięciowe były wzorcowane i posiadały
świadectwo legalizacji.
32. W polach liniowych odpływowych zastosować przekładniki prądowe dwurdzeniowe:
pierwszy rdzeń przeznaczony do kontrolnego układu pomiarowo-rozliczeniowego; drugi
rdzeń przeznaczony do zabezpieczeń nadprądowych.
33. W polach zasilających zastosować przekładniki prądowe trójrdzeniowe. Rdzeń I oraz II
tak jak w pkt. 32, natomiast rdzeń III przewidzieć do zabezpieczenia różnicowego
transformatorów.
34. W polu sprzęgła zastosować przekładniki prądowe trójrdzeniowe. Rdzeń I oraz II tak jak
w pkt. 33 natomiast rdzeń III przewidzieć do realizacji układu Holmgreena (jako filtr
składowej zerowej prądu).
35. W polach liniowych odpływowych (WN) zastosować przekładniki Ferrantiego z rdzeniem
dzielonym o przekładni 100/1. Wymagana wytrzymałość zwarciowa 50kA. Wymagana
maksymalna admitancja uchybu 0,75mS.
36. W polach WD 1, WL 1, WL 2, WD 2 zastosować przekładniki Ferrantiego o przekładni
100/1. Wymagana wytrzymałość zwarciowa 50kA. Wymagana maksymalna admitancja
uchybu 0,75mS.
37. Połączenia obwodów wtórnych przekładników prądowych wykonać przewodem
miedzianym o przekroju co najmniej 2,5mm2.
38. Wymaga się aby wszystkie przekładniki były wzorcowane i posiadały świadectwo
legalizacji.
39. Podstawowe parametry rozdzielnicy:
a) Napięcie znamionowe izolacji
≥ 17,5kV
b) Prąd znamionowy ciągły szyn
≥ 2000A
c) Prąd znamionowy pól odpływowych
≥ 630A
d) Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)
≥ 31,5kA
e) Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)
≥ 31,5kA
f)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
≥ 80kA
g) Napięcie probiercze krótkotrwałe
≥ 38kV
h) Napięcie probiercze udarowe
≥ 95kV
i)
Częstotliwość znamionowa
50Hz
j)
Stopień ochrony rozdzielnicy
IP 4X
k) Szerokość pola
750mm
Preferowana wysokość pola
2100mm
m) Preferowana głębokość pola
1250mm
n) Napięcie obwodów sterowniczych
220V DC
o) Napięcie obwodów pomocniczych
230V AC
p) Telemechanika kanał podstawowy
CANBUS
q) Telemechanika kanał inżynierski
ETHERNET
r) Łącze serwisowe
USB
s) Prąd wyładowczy odgromników
10kA
l)
40. Wymagania – zestawienia tabelaryczne
1
2
3
4
5
6
Rozdzielnica 15kV
Podziałka dla pól liniowych
mm
750
Napięcie znamionowe izolacji
kV
17,5
Prąd znamionowy jednosekundowy (min.)
kA
31,5
Prąd znamionowy szczytowy - wytrzymywany
kA
80
(min.)
Prąd znamionowy szyn zbiorczych (min.)
A
2000
System blokad, w szczególności:
 wykluczający możliwość błędnych czynności łączeniowych
 umożliwiający wykonanie pomiarów kabli,
 uniemożliwiający otwarcie przedziału kablowego pozostającego
napięciem.
pod

7
8
umożliwiający zamknięcie uziemników sekcyjnych szyn z kontrolą
wyłącznikową (stykowa), odłącznikową (stykowa) i napięciową (pomiar
napięcia w każdej sekcji szyn)
Wyposażenie w optyczne wskaźniki obecności napięcia zabudowane na stałe we
wszystkich polach na każdej fazie. Bezpośrednia sygnalizacja napięcia (na odejściu
kablowym) z blokadą polową (np. pojemnościowa)
Odłączniki i odłączniko-uziemniki wyposażone w napęd elektryczny
Rozdzielnia 15kV - Wyłączniki
12
13
14
15
16
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej
Napięcie probiercze udarowe piorunowe
Prąd znamionowy w polach zasilających i
sprzęgłowych
Prąd znamionowy w polach odpływowych
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
(3s)
Prąd znamionowy wyłączalny
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Prąd znamionowy załączalny
Cykl łączeniowy
Klasa łączeniowa (zgodnie z normą IEC 62271100)
Ilość cykli łączeniowych przy prądzie zwarciowym
Podziałka międzybiegunowa
Napięcie sterownicze
Temperatura pracy
Ilość cykli łączeniowych wyłącznika przy In
1
2
3
4
5
6
7
Rozdzielnia 15 kV - Przekładniki prądowe
Napięcie znamionowe sieci
15 kV,
Najwyższe napięcie robocze
17,5 kV,
Poziom izolacji
17,5/38/95kV
Klasa rdzeni pomiarowych
0,2FS5 w polach transformatorów
Klasa rdzeni pomiarowych
0,2FS5 w pozostałych polach
Klasa rdzeni zabezpieczeniowych
zgodnie ze schematem
Przekładnie znamionowe i parametry rdzeni
Zgodnie ze schematem
1
2
3
4
5
6
7
Przekładniki napięciowe 15 kV
napięcie znamionowe sieci
15 kV,
najwyższe napięcie robocze
17,5 kV,
Poziom izolacji
17,5/38/95kV
Przekładnia znamionowa
15000:√3/100:√3/100:3
Klasa uzwojenia 100:√3
0,5
Klasa uzwojenia 100:3
zgodnie ze schematem
Przekładnie i parametry uzwojeń.
Zgodnie ze schematem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
kV
kV
kV
17,5
38
95
A
≥ 2000
A
≥ 630
kA
≥ 31,5
kA
kA
kA
-
≥ 31,5
≥ 80
≥ 80
0-0,3s-CO-3min-CO
operacji
mm
V DC
ºC
Cykli
E2, M2, C2
≥ 50
210
220
od -5 ºC do + 40 ºC
> 30000
41. We wszystkich polach rozdzielnicy SN15kV zastosować sterowniki pól. W polu
odcinacza zastosować sterownik realizujący SZR. Dopuszcza się niestosowanie
sterownika w polu odcinacza jeśli sterownik w polu sprzęgła będzie realizował
dodatkowo SZR.
42. Automatyka sterująca i zabezpieczeniowa powinna być zrealizowana w oparciu
o sterowniki mikroprocesorowe dostosowane do komunikacji z magistralą
2xCANBUS/RS-485.
43. Wszystkie sterowniki muszą być wyposażone w interfejs komunikacyjny ETHERNET
i/lub USB dla potrzeb komunikacji z komputerem przenośnym.
44. Sterowniki muszą być wykonane w wersji zatablicowej.
45. Wymaga się aby wszystkie sterowniki były tego samego producenta, tej samej rodziny
technologicznej oraz wyprodukowane w roku 2014.
46. Wymaga się aby wszystkie sterowniki pól odpływowych mogłyby być stosowane
zamiennie (w razie awarii jednego z nich).
47. Sterowniki pól mają być wyposażone w zintegrowany panel operacyjny z zestawem
programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający obsługę oraz przeglądanie
zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim. Schemat synoptyczny pola
powinien być przedstawiony na wyświetlaczu graficznym. Menu urządzenia w języku
polskim.
48. Rejestracja zdarzeń powinna być zgodna ze standardem COMTRADE.
49. Szczegółowe wymagania dotyczące konfigurancji sterowników oraz automatyki
zabezpieczeniowej zostaną przedstawione na etapie realizacji zadania.
50. Wszystkie sterowniki pól (nie dotyczy sterownika SZR) powinny umożliwiać realizację co
najmniej następujących funkcji zabezpieczeniowych: nadprądowe (3 stopnie),
zerowoprądowe (2 stopnie), zerowoprądowe kierunkowe, admitancyjne, konduktancyjne,
susceptancyjne,
przyrostowoadmitancyjne,
nadnapięciowe,
podnapięciowe,
nadnapięciowe reagujące na składową zerową napięcia, automatykę SPZ, SCO, LRW,
zabezpieczenie szyn zbiorczych.
51. W polach rozdzielnicy zachowanie wybranych automatyk (nastawienie/odstawienie) oraz
załączanie oświetlenia wewnętrznego przedziału przyłączeniowego przewiduje się do
sterowania poprzez łączniki krzywkowe. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie
zostaną przedstawione na etapie realizacji zadania.
52. Celki pól wyposażone w cyfrowe zespoły sterowniczo-zabezpieczeniowe np. typu UTX
produkcji Computers & Control lub równoważne. Terminale mają posiadać interface
połączeniowy do magistrali CAN-Bus/RS485 i pracować z wykorzystaniem protokołu
PPM2 i spełniać wymagania:
a) zabezpieczenia wyposażone w rejestrator zdarzeń z cechą czasu o rozdzielczości
1ms (1000 zdarzeń),
b) zabezpieczenia wyposażone w rejestrator zakłóceń (100s) – częstotliwość
próbkowania 2kHZ,
c) zabezpieczenia wyposażone w rejestrator kryterialny 500s,
d) zabezpieczenia wyposażone w minimum 3 banki nastaw,
e) zabezpieczenia wyposażone w 24 wejścia i 24 wyjścia dwustanowe (napięcia
przekaźnikowe na napięcia 220 VDC,
f)
zabezpieczenia wyposażone w uniwersalne zasilanie 100 – 250V AC/DC,
g) zabezpieczenia umożliwiają wyposażenie w 6 wejść lub 6 wyjść analogowych
4…20mA,
h) zabezpieczenia umożliwiają wyposażenie w 2 wyjścia 0…10V,
i)
zabezpieczenia wyposażone w co najmniej 16 diod sygnalizacyjnych.
53. Terminale muszą mieć możliwość zdalnej komunikacji z innymi cyfrowymi urządzeniami
sterowania i rejestracji poprzez cyfrowe łącza szeregowe.
54. Terminale, sterowniki i urządzenia automatyki mają realizować synchronizację czasu
wejściem binarnym lub przez protokół.
55. Wszystkie funkcje operacyjne, funkcje samokontroli i obwodów pomocniczych napięć
zasilających cyfrowych terminali zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych,
sterowników pól, układów zabezpieczających i napędów wyłączników, mają być
monitorowane, a warunki nienormalne wyświetlane na LCD oraz wysyłane do systemu
nadzoru. Dodatkowo do sygnalizacji centralnej mają być przekazywane sygnały:
„wyłączenia” oraz „uszkodzenie zabezpieczenia” lub „zanik napięcia zasilającego”.
56. Terminale zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych mają być wyposażone w
zintegrowany panel operacyjny z zestawem programowalnych diod sygnalizacyjnych,
umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z opisami w
języku polskim. Schemat synoptyczny pola na wyświetlaczu graficznym. Polskojęzyczne
menu.
57. Terminale zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych muszą posiadać możliwość
zaprogramowania zestawów parametrów dla zdalnej zmiany jego nastaw.
58. W przypadku zakłóceń w pracy terminali zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych
nie może nastąpić zmiana zestawu parametrów na inny.
59. Terminale zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych mają być wyposażone w łącze
inżynierskie.
60. Terminale zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych, oprócz kryteriów
zabezpieczeniowych danego pola, powinny realizować niżej wymienione funkcje:
a) pomiar prądów, napięć i mocy
b) pomiar energii czynnej i biernej dwukierunkowo,
c) realizacja funkcji telemechaniki,
d) analizator jakości energii - pomiar zawartości harmonicznych do 30-tej
harmonicznej,
e) określenie i przekazywanie do systemu nadrzędnego stanów łączników pola,
f)
możliwość sterowania wyłącznikiem pola z telemechaniki (systemu sterowania i
nadzoru) oraz pulpitu sterownika (z uwzględnieniem blokad),
g) określenie i przekazywanie do systemu nadrzędnego stanów łączników pola,
h) autotest (samokontrola),
i)
kontrola ciągłości trzech obwodów cewek wyłącznika
j)
logiki programowalne, umożliwiające realizację układów blokad i automatyk
stacyjnych,
k) łącze inżynierskie do nadzoru zabezpieczeń,
61. Terminale zespołów sterowniczo – zabezpieczeniowych mają posiadać:
a) minimum trzy programowalne banki nastaw zabezpieczeń,
b) możliwość ustawienia działania danej funkcji zabezpieczeniowej na wyłączenie lub
na sygnalizację,
c) rejestrator zdarzeń z cechą czasu i rejestrator zakłóceń,
d) logiki programowalne, umożliwiające realizację układów blokad i automatyk
stacyjnych,
e) sygnalizację w postaci diod konfigurowalnych,
f)
możliwość obsługi w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i
przekaźników, określenia stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń z
komputera przenośnego i z kanału inżynierskiego.
62. Wszystkie pola rozdzielnicy wyposażone w cyfrowe, zintegrowane terminale
sterowniczo-zabezpieczeniowe integrujące funkcje sterowników pól i zabezpieczeń,
wyposażone w duże, kolorowe wyświetlacze graficzne z synoptyką pola (układ
odwzorowania pola SN na wyświetlaczu, sterowanie do 8 łączników).
63. Każdy ze sterowników polowych realizuje funkcje automatyk i zabezpieczeń
wymaganych do ochrony danego typu pola.
64. Sterowniki polowe zapewniają pełną współpracę z systemem nadzoru i sterowania stacji
w zakresie układów i protokołów komunikacji, a w szczególności zapewniają
komunikację 2 x CANBUS RS-485 z protokołem PPM2.
65. Zabezpieczenia wyposażone w port Ethernet i/lub USB do konfiguracji np. z komputera
przenośnego (łącze serwisowe).
66. Sterowniki powinny być przystosowane do pracy z wewnętrzną siecią LAN.
67. Menu urządzeń w języku polskim. Wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć program do
obsługi nastaw, konfiguracji i rejestracji oraz instrukcję obsługi.
68. Oprogramowanie narzędziowe ma pracować poprawnie w środowisku Microsoft
Windows,
69. Wszystkie zabezpieczenia obsługiwane w jednolity sposób, zarówno poprzez klawiaturę
urządzenia jak i przez wspólne oprogramowanie narzędziowe.
70. Pola rozdzielnicy należy wyposażyć w przełączniki ZDALNE/LOKALNE.
a) Tryb pracy zdalnej – sterowanie pracą obiektu (urządzeń) odbywa się z Nastawni
Centralnej w Łodzi (wszystkie pola rozdzielnicy sterowane przez dyspozytora
zasilania).
b) Tryb pracy lokalnej
o tryb pracy lokalnej – wszystkie urządzenia stacji sterowane przez
obsługę bezpośrednio z obiektu,
o tryb pracy częściowo lokalnej – wybrane pole (bądź pola) rozdzielnicy
oraz urządzenia sterowane przez obsługę z obiektu, a reszta z
Nastawni Centralnej w Łodzi (przełącznik lokalne/zdalne w każdym
polu).
71. Operacje sterownicze mają być dopuszczone do realizacji tylko z miejsca określonego
wybranym trybem pracy: z NC Łódź dla pracy ZDALNEJ lub z obiektu sterowanego dla
pracy LOKALNEJ, z wyjątkiem operacji wyłączenia dla wybranych urządzeń, które
powinny być możliwe do realizacji z każdego miejsca (obiekt sterowany, NC Łódź)
niezależne od wybranego trybu pracy. NC Łódź oznacza Nastawnię Centralną Zdalnego
Sterowania mieszczącą się w Łodzi na ul. Tuwima 28. Obsługa rozdzielnicy z aparatów
sterowniczych zlokalizowanych w poszczególnych polach odbywa się przy wyborze
przełącznikiem stanu i trybu pracy w polu podlegającym sterowaniu.
72. Szczegóły dotyczące przystosowania rozdzielnicy do realizacji zdalnego sterowania
obiektem do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania; zgodnie z
instrukcją Zamawiającego.
73. Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji
obecności/braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków
łączników pola. Informacja o obecności/braku napięcia przekazywana do Nastawni
Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi.
Dokumentacja
74. Po stronie Wykonawcy pozostaje zaprojektowanie rozdzielnicy, wykonanie kompletnego
projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej.
75. Dokumentacja ma spełniać wymogi przepisów ustaw: Prawo budowlane i Prawo
energetyczne. Zastosowane rozwiązania i urządzenia mają spełniać wymagania
obowiązujących przepisów i norm.
76. Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Do uzgodnienia
należy przesyłać każdorazowo po dwa egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej.
Jeden egzemplarz z wniesionym uzgodnieniem lub z wniesionymi uwagami zostanie
każdorazowo zwrócony Wykonawcy.
77. Ponieważ montaż i posadowienie rozdzielnicy wymaga wykonania przez Zamawiającego
robót fundamentowych, konstrukcyjnych i prac przygotowawczych – projekt rozdzielnicy
musi zawierać opis wykonania tych czynności. Szczegółowy opis i rysunki konstrukcyjne
należy zamieścić w dokumentacji wykonawczej.
78. Dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące zasadnicze wymagania:
a) językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski,
b) rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
standardami i normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd.,
c) we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosować będzie
jednostki miar i wag wg. układu SI,
d) dokumentacja będzie charakteryzować się spójnością terminologii, opisów
tekstowych i użytych symboli,
e) dostarczona wykonawcza i dokumentacja powykonawcza będzie w przynajmniej
dwóch egzemplarzach posiadała oryginalne podpisy i pieczątki projektantów oraz
wymagane przepisami uzgodnienia w tym rzeczoznawców ppoż. i bhp,
f)
wykonawca przedstawi oświadczenie o kompletności dokumentacji,
g) dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym.
79. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i
dostarczona Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo
do każdego egzemplarza dokumentacji zostanie dołączona wersja elektroniczna –
nośnikiem będzie płyta CD/DVD zawierająca:
a) opisy, dokumenty tekstowe: doc/docx i pdf,
b) rysunki i schematy w formacie dwg i pdf,
c) tabele i wykresy: xls/xlsx.
d) dokumenty o charakterze formalno-prawnym, decyzje, uzgodnienia itd. należy
zeskanować w kolorze do formatu pdf.
80. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i
dostarczona Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo
zostanie dostarczona Zamawiającemu dokumentacja na 5 płytach CD/DVD w formie
elektronicznej. Dokumentacja ta musi obejmować swoim zakresem:
a) dokumentację powykonawczą rozdzielnicy,
b) instrukcję eksploatacji i obsługi rozdzielnicy,
c) instrukcje obsługi oraz dokumentacje
zastosowanych aparatów i urządzeń,
techniczno-ruchowe
dla
wszystkich
d) projekt i konfigurację automatyki zabezpieczeniowej;
e) projekt nastaw zabezpieczeń;
f)
tabele poleceń i meldunków zawierającą minimum następujące dane o
informacjach przesyłanych przez magistralę CAN-BUS:
g) - nazwa sygnału,
h) - numer serii CAN,
i)
- numer bitu w serii CAN,
j)
- interpretację sygnału dla stanów „0” i „1”,
k) - numery poleceń dla obiektów sterowanych,
l)
- dla pomiarów wymagany jest zakres bitowy, informacja o przesyłanej wartości
(jednostce) oraz czy jest to pomiar ze znakiem;
m) specyfikacje techniczne, instrukcje instalacji, katalogi, opisy i schematy dla
wszystkich zastosowanych aparatów i urządzeń,
n) opis oprogramowania (jeśli zastosowane),
o) dokumentacja stacji ma obejmować schematy obwodów pierwotnych i wtórnych
wszystkich pól rozdzielnicy SN.
81. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą wszystkie
niezbędne certyfikaty, atesty, poświadczenia zgodności, świadectwa legalizacji i inne
dokumenty zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm oraz obowiązujących
przepisów. Dokumentację tą należy dostarczyć w pięciu egzemplarzach w formie
papierowej oraz dodatkowo pięć egzemplarzy w formie zeskanowanej – nośnikiem
będzie płyta CD/DVD.
82. Wykonawca opracuje procedury przeprowadzenia prac rozruchowych
przeprowadzenie prób pomontażowych, rozruchowych i uruchomieniowych.
w
tym
83. Wymienione powyżej w punktach od 74 do 83 dokumentacje Wykonawca dostarczy w
5 egzemplarzach w wersji papierowej w tym w dwóch egzemplarzach z oryginalnymi
podpisami i pieczątkami lub potwierdzeniami za zgodność. Pozostałe 3 egzemplarze
mogą być kserokopiami „w kolorze”.
Postanowienia dodatkowe
84. Warunki realizacji zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
Polskimi Normami i przepisami branżowymi. Należy zapewnić zgodność z wersjami
norm, które są obowiązujące zarówno w chwili składania oferty jak i w procesie produkcji
i kontroli.
85. Wszystkie dostarczane materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia
powinny być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku oraz
spełniać wymagania techniczne określone w niniejszej SIWZ.
86. Wykonawca odpowiada za sprawdzenie wymagań technicznych, przedstawionych przez
Zamawiającego, pod kątem prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Zamówienia.
87. Dostarczane urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118) to jest posiadać
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087) oraz Ustawą z dnia 16
kwietnia 2004r o wyrokach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
88. Wszystkie urządzenia powinny być poddane końcowym badaniom w fabryce.
Zastosowane materiały mają posiadać stosowne atesty albo certyfikaty. Zastosowana
rozdzielnica jak i poszczególne podzespoły muszą posiadać świadectwo dopuszczenia
do użytkowania na terenie Polski.
89. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia technologii produkcji,
uczestniczenia w próbach wyrobu a także do przeprowadzenia odbioru technicznego
przed dostawą i montażem. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
o gotowości do przeprowadzenia wstępnego odbioru technicznego nie później niż 7 dni
przed terminem realizacji zamówienia.
90. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym wszelkie
nieścisłości wynikłe w toku realizacji zadania a nieuregulowane ostatecznie.
91. W przypadku zamówienia wariantowego Zamawiający zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru wariantu który uzna za najkorzystniejszy i przyjmie do porównania,
oceny i realizacji.
92. Oferowana cena powinna obejmować dostawę przedmiotu zamówienia pod wskazany
adres, jego rozładunek i montaż.
93. Oznakowania pól i w polach należy wykonać zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego
standardami – uzgodnić je z Zamawiającym na etapie realizacji.
94. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie części zapasowe konieczne w okresie
gwarancyjnym. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu części przez okres
dziesięciu lat po wycofaniu produktu z rynku.
95. Pożądany minimalny okres gwarancji (dla przedmiotu zamówienia) - 5 lat (chyba, że w
SIWZ wymieniono osobny okres gwarancyjny dla konkretnych urządzeń). Okres
gwarancji liczony od dnia dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.
96. Wykonawca zorganizuje szkolenie dla pracowników Zamawiającego:
a) minimum 8-godzinne szkolenie dla 10 osób w zakresie podstawowym dotyczącym
montażu rozdzielnicy u producenta rozdzielnicy,
b) minimum 8-godzinne szkolenie dla 10 osób w zakresie obsługi rozdzielnicy po
zamontowaniu rozdzielnicy w RPZ PKP Fabryczna,
c) minimum 3x8-godzin szkolenie dla 3 osób w zakresie konfigurowania, obsługi oraz
programowania zabezpieczeń i automatyk zastosowanych w rozdzielnicy,
zorganizowane u producenta zabezpieczeń i automatyk i prowadzone przez jego
pracowników.
97. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z usługą rozładunku, nadzoru nad montażem,
konfiguracji i uruchomienia rozdzielnicy.
98. Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta i udział własnej brygady rozruchowej w
rozruchu rozdzielnicy, rozruchu transmisji i systemu sterowania oraz wykonanie
autoryzowanej podpisem projektanta dokumentacji w opisanym wcześniej zakresie.
99. Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją montażu rozdzielnicy i przeprowadzi prace
rozruchowe w tym próby pomontażowe, rozruchowe i uruchomieniowe. Wykonawca
wprowadzi nastawy zabezpieczeń, sprawdzi działanie zabezpieczeń i wystawi protokoły
z przeprowadzonych prób.
100. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć licencjonowane oprogramowanie użytkowe
i konfiguracyjne przekaźników, sterowników i terminali zespołów sterowniczo –
zabezpieczeniowych, zapewniające również dostęp do zabezpieczeń przez kanał
inżynierski, oraz niezbędne przewody. Licencja oprogramowania ma obejmować czas
użytkowania przekaźników przez Inwestora.
101. Dostarczane urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118) to jest posiadać
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).
102. Moduły rozdzielnicy powinny przejść badania wyrobu zgodnie z wymaganiami
obowiązujących norm, aby zweryfikować ich dane charakterystyczne, poziomy izolacji,
odporność wytrzymałościową i napięciową.
103. Badania typu muszą być przeprowadzone w certyfikowanych laboratoriach w
zakresie wykonywania badań typu wyrobu. Badania muszą wykazać, że wszystkie
parametry znamionowe i charakterystyki wymagane w niniejszej specyfikacji dotyczące
urządzeń (rozdzielni, wyłączników oraz pozostałych aparatów) i zamieszczone w ofercie
zostały potwierdzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia technologii
produkcji, uczestniczenia w próbach wyrobu, a także do przeprowadzenia wstępnego
odbioru technicznego przed dostawą rozdzielnic.
104. Ilekroć w wymaganiach mówiących, że rozdzielnica i wszelkie urządzenia „powinna",
„powinien spełniać" oznacza, że „musi spełniać".
105. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli przebiegu pracy wykonawcy i jego
podwykonawców Wykonawca musi zagwarantować taką możliwość zamawiającemu.
Download