załącznik nr 1 - OPZ - PZO Nowa Stacja Pruszków

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - Dostawa rozdzielnicy SN dla stacji PZO „Nowa Stacja Pruszków”
dla Zakładu Mazowieckiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdzielnicy SN dla stacji PZO „Nowa Stacja Pruszków”.
Na zakres objęty zamówieniem została opracowana dokumentacja projektowa. Wszelkie urządzenia
opisane w SIWZ oraz dokumentacjach projektowych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia (np. nazwa wyrobu, producent, itp.) mają charakter poglądowy, a Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów równoważnych. W przypadku występowania w SIWZ oraz
dokumentacjach projektowych pochodzenia (producenta) wyrobów, dla których nie określono warunków
równoważności, należy to źródło traktować jako przykładowe źródło pochodzenia, a nie wymaganie.
Zawarty w dokumentacjach przetargowych opis wyrobu za pomocą znaków towarowych oznacza, że jest
to opis funkcjonalności danego wyrobu uzasadniony specyfiką zamówienia, którego nie można było opisać
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W tych przypadkach Wykonawca nie ma obowiązku
zaoferowania konkretnego wyrobu, tzn. określonej nazwy wyrobu / producenta nie musi brać pod uwagę
w składanej ofercie. Dla zaoferowanych przez Wykonawcę wyrobów należących do tej grupy,
Zamawiający nie wymaga wykazania „równoważności”.
1. Rozdzielnica SN dla stacji PZO „Nowa Stacja Pruszków”:
1.1. 4-polowa, jednosekcyjna, wolnostojąca, przyścienna, wyposażona w: pole transformatora
potrzeb własnych (1), trzy pola wyłącznikowe (2,3,4);
1.2. maksymalna szerokość rozdzielnicy: 3,90m
1.3. maksymalna wysokość rozdzielnicy: 2,15m
1.4. maksymalna głębokość rozdzielnicy: 1,40m
2. Wymagania stawiane rozdzielnicy SN:
2.1. Rozdzielnica wnętrzowa, w izolacji powietrznej z aparatami (odłączniki, wyłączniki, rozłączniki) w
izolacji SF6, typu celkowego, z pojedynczym układem szyn zbiorczych (szyny torów głównych
prądowych wykonane z miedzi), dwuprzedziałowa (przedział kablowy i przedział szyn głównych),
rozłączniki, odłączniki, wyłączniki zamontowane w poszczególnych polach powinny stanowić
naturalną przegrodę pomiędzy przedziałem kablowym a przedziałem szyn zbiorczych;
2.2. Możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy;
2.3. Minimalna szerokość pola – 0,6m;
2.4. Rozdzielnica w pełni przystosowana do instalowania w bezobsługowych stacjach
elektroenergetycznych (napędy silnikowe umożliwiające zdalne sterowanie); pole transformatora
potrzeb własnych wyposażone w napęd ręczny;
2.5. Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać duży stopień bezpieczeństwa. Rozdzielnice
powinny być wykonane z materiałów niepalnych – konstrukcja metalowa wykonana z blach
zapewniających odpowiedni stopień zabezpieczenia antykorozyjnego lub stalowe malowane
obustronnie metodą proszkową. Osłony powinny zapewniać odpowiedni stopień ochrony IP41
oraz powinny być umieszczone w bezpiecznych odległościach od części pod napięciem.
Rozdzielnia powinna być wykonana, jako kompletna tzn. powinna być dostarczona gotowa do
podłączenia z pozostałymi urządzeniami w stacji i przystosowana do zdalnego sterowania.
Konstrukcja rozdzielnic powinna zapewniać łatwy transport i montaż w stacji, łatwą wymianę
aparatów w przypadku ich uszkodzenia oraz łatwy i bezpieczny dostęp do aparatów i urządzeń
w czasie obsługi i konserwacji
2.6. Wszystkie pola wyposażone w pojemnościowy dzielnik napięcia, wskaźniki obecności napięcia z
możliwością uzgadniania faz w polach liniowych, powinny spełniać wymagania normy IEC/PN-
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
EN 61243-5 oraz powinny być wykonane w systemie LRM, wskaźniki odwzorowania położenia
wszystkich łączników lub widoczne ich położenie. Sygnalizacja stanu położenia łączników na
czole rozdzielnicy powinna być jednoznaczna i niezawodna (nie przez elementy pośredniczące)
Wszystkie pola muszą posiadać system blokad uziemnik – rozłącznik (wyłącznik) – drzwi,
uniemożliwiający wykonanie czynności łączeniowych w złej kolejności.
Wszystkie łączniki zabudowane w polach muszą posiadać blokady uniemożliwiające wykonanie
czynności łączeniowych w złej kolejności oraz uniemożliwiające dotknięcie części czynnych
rozdzielni znajdujących się pod napięciem 15 kV.
Oprzewodowanie rozdzielnic powinno realizować standardowe, logiczne blokady łączników
wykluczające błędy łączeniowe. Blokady mają zapewniać pełne bezpieczeństwo personelowi
obsługującemu rozdzielnię
Oznakowania pól i w polach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.
Rozdzielnica musi umożliwiać dobudowę w przyszłości kolejnych pól w dowolnie wybranym
miejscu rozdzielnicy.
Obwody automatyki i sterowania powinny być oznaczone w sposób czytelny, trwały
i jednoznaczny na każdym zakończeniu kablowym z podaniem adresu wej.-wyj.
Rozdzielnie powinny być przystosowane do wyprowadzenia kabli za pomocą głowic
konektorowych lub głowic kablowych wykonanych w technologii zimnokurczliwej.
Wyprowadzenia kablowe zostaną wykonane kablami typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 12/20kV.
3. Budowa pól SN:
3.1. Pole transformatora potrzeb własnych:
3.1.1. wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem, zabudowane w szczelnym zbiorniku
wykonanym ze stali nierdzewnej, wypełnionym gazem SF6; wraz z kompletem bezpieczników
i stykiem sygnalizacji zadziałania (sygnalizacja o przepalonym bezpieczniku), transformator
potrzeb własnych 15/0,23kV o mocy 4kVA oraz rozdzielnicę nN potrzeb wlanych,
3.1.2. o parametrach minimalnych:
 napięcie znamionowe sieci – 15 kV,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz
 znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe – 50 kV / 60 kV,
 prąd znamionowy ciągły – 100 A
 prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany – 16 kA (1s)
 prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – 40 kA
 stopień ochrony – IP4x.
3.2. Pola wyłącznikowe:
3.2.1. o parametrach minimalnych:
 napięcie znamionowe sieci – 15 kV,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz
 znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe – 50 kV / 60 kV,
 prąd znamionowy ciągły – 630 A
 prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany – 16 kA (1s)
 prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – 40 kA
 stopień ochrony – IP4x.
3.2.2. Wyposażone w próżniowy wyłącznik mocy z napędem elektrycznym, z uziemnikiem od strony
linii oraz dwa odłączniki z uziemnikiem dolnym i przekładniki prądowe. Wyłącznik ma być
wyposażony we wtyk (złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia,
3.2.3. Konstrukcja czoła rozdzielni musi zapewniać możliwość mechanicznego zasterowania
wyłącznikiem za pomocą zainstalowanego w nim przycisku WYŁĄCZ – WYŁĄCZENIE
AWARYJNE,
3.2.4. Obwody sterowania, sygnalizacji i napędów wyłączników rozdzielone. Wszystkie styki
pomocnicze łączników i obwody wtórne wyprowadzone na listwę z czytelnym opisem listwy i
oprzewodowania. Listwy zaciskowe z zaciskami śrubowymi. Obwody sterowania, sygnalizacji,
napędów wyłączników, zasilania zabezpieczeń 24V DC;
3.2.5. Wyposażone w przekładniki prądowe, napięciowe oraz przekładnik Ferrantiego
3.2.6. Minimalne wymagania stawiane wyłącznikom.
 Napięcie znamionowe – 17,5 kV
 Poziom izolacji Ud/Up – 38 kV / 95 kV
 Częstotliwość znamionowa – 50 Hz
 Prąd znamionowy wyłącznika – 630A
 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s) – 16 kA
 Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – 40 kA
 Komora gaszeniowa – próżniowa
 Ilość cewek załączających – 1 szt.
 Znamionowa kolejność operacji – O-0.3s-CO-15s-CO
 Trwałość łączeniowa elektryczna przy parametrach znamionowych – 10000 operacji
 Ilość cewek wyłączających – 2
 8 wolnych styków NO i 8 NC.
 Przewód sterowniczy zakończony wtyczką + gniazdo.
 Zbrojenie automatyczne z przyciskami mechanicznymi załącz / wyłącz na obudowie w
przypadku zaniku napięcia sterowniczego.
 Mechaniczny układ antypompujący.
 Cewki wyłącznika oraz zbrojenie 24 VDC
4. Przekładniki:
4.1. Parametry minimalne przekładników prądowych:
 napięcie znamionowe sieci – 15 kV,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
 znamionowe napięcie probiercze izolacji – 38 kV
 Znamionowe napięcie probiercze udarowe – 95 kV
 Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1s) – 20kA
 Znamionowy prąd pierwotny: 300A (w polu wyłącznikowym nr 2 i 4)
 Znamionowy prąd pierwotny: 75A (w polu wyłącznikowym nr 3)
 Znamionowy prąd wtórny – 5 A
 Kl. 0,2, 10VA; Kl. 5P10, 10VA (dla pola wyłącznikowego nr 2 i 4)
 Kl. 0,2, 10VA; Kl. 5P20, 10VA (dla pola wyłącznikowego nr 3)
4.2. Parametry minimalne przekładników napięciowych:
 napięcie znamionowe sieci – 15 kV,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
 znamionowe napięcie izolacji – 24/50/125 kV
 Znamionowe napięcie pierwotne – 15000/√3 V
 Znamionowe napięcie wtórne – 100/√3 V : 100/3 V
 Kl. 0,2, 15VA; Kl. 0,5, 15VA; Kl. 3P, 10VA
 Układ do tłumienia przepięć ferrorezonansowych
4.3. Parametry minimalne przekładników Ferrantiego:
 napięcie znamionowe sieci – 15 kV,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
 przekładnia zwojowa – 1/100





uzwojenie dodatkowe – 5 lub 10 zwojów
Wytrzymałość zwarciowa cieplna (1s) – 100kA
Wytrzymałość zwarciowa cieplna (5s) – 10kA
Napięcie probiercze izolacji głównej – 33 kV
Napięcie probiercze izolacji uzwojeń wtórnych – 2 kV
5. Zabezpieczenia i automatyki rozdzielni dla pól z wyłącznikiem:
5.1. Automatyka powinna mieć możliwość pracy w następujących trybach:
 zdalnej z Nastawni Centralnej w Warszawie – wszystkie pola sterowane przez dyspozytora
zasilania,
 lokalnej ze stacji – wszystkie pola sterowane przez obsługę na obiekcie, np. z terminala (główny
przełącznik lokalne/zdalne),
 częściowo w lokalnej – wybrane pola rozdzielnicy sterowane ze stacji, a reszta z Nastawni
Centralnej w Warszawie (przełącznik lokalne/zdalne w każdym polu).
5.2. Urządzenia automatyki i sterowania powinny mieć możliwość pracy:
 automatycznie – poleceniem za pośrednictwem łącza transmisyjnego,
 ręcznie – przycisk, manetka (z zachowaniem zabezpieczeń),
 remontowo – urządzenia wyłączone z normalnej pracy (rozłączone obwody główne), sterowanie
służy do kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia, możliwe jedynie za pomocą
przycisków lub manetek.
5.3. We wszystkich trybach pracy informacje o pracy urządzeń powinny być prawidłowo podawane
lokalnie i w Nastawni Centralnej w Warszawie
5.4. Pole wyłącznikowe należy wyposażyć w cyfrowy, zintegrowany terminal sterowniczozabezpieczeniowy integrujący funkcje sterowników pól i zabezpieczeń, wyposażony w wyświetlacz
graficzny z synoptyką pola (układ odwzorowania pola SN na wyświetlaczu). Sterownik musi
realizować funkcje automatyk i zabezpieczeń wymaganych do ochrony danego typu pola, tj:
 ZABEZPIECZENIE ZWARCIOWE pobudza lub nie automatykę ZS, blokowane lub nie od
pobudzenia wejścia ZS
 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 1 pobudza lub nie automatykę ZS, blokowane lub nie od
pobudzenia wejścia ZS
 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 2 pobudza lub nie automatykę ZS, blokowane lub nie od
pobudzenia wejścia ZS
 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 3 pobudza lub nie automatykę ZS, blokowane lub nie od
pobudzenia wejścia ZS
 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE ZALEŻNE
 ZABEZPIECZENIE OD ASYMETRII
 ZABEZPIECZENIE PODPRĄDOWE
 ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE 1 (I0)
 ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE 2 (I0)
 ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE KIERUNKOWE (I0k)
 ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE (Y0)
 ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 1 (Y0k)
 ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 2 (Y0k)
 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE U0 (U0)
 ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE 1
 ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE 2
 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE 1
 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE 2
 ZABEZPIECZENIE ZWROTNOMOCOWE P>
 ZABEZPIECZENIE ZWROTNOMOCOWE Q>
 ZABEZPIECZENIE f<1
 ZABEZPIECZENIE f<2
 ZABEZPIECZENIE f<3
 ZABEZPIECZENIE f>
 AUTOMATYKA SCO
 AUTOMATYKA SPZ/SCO
 ZABEZPIECZENIE CIEPLNE
 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 1
 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 2
 ZABEZPIECZENIE GAZOWO-PRZEPŁYWOWE PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW
 ZABEZPIECZENIE GAZOWO-PRZEPŁYWOWE I STOPNIA TRANSFORMATORA
 ZABEZPIECZENIE GAZOWO-PRZEPŁYWOWE I STOPNIA DŁAWIKA
 ZABEZPIECZENIE GAZOWO-PRZEPŁYWOWE II STOPNIA TRANSFORMATORA
 ZABEZPIECZENIE GAZOWO-PRZEPŁYWOWE II STOPNIA DŁAWIKA
 ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE
 AUTOMATYKA LRW
 AUTOMATYKA ZS
 AUTOMATYKA SPZ
5.5. Sterownik musi współpracować na drodze cyfrowej z zastosowanym systemem sterowania i
nadzoru. Zabezpieczenia powinny być zrealizowane w wersji zatablicowej
5.6. Terminal powinien mieć możliwość zdalnej komunikacji z innymi cyfrowymi urządzeniami
sterowania i rejestracji poprzez cyfrowe łącza szeregowe
5.7. Transmisja na terenie obiektu sterowanego musi być zrealizowana za pomocą podwójnej
magistrali CAN-Bus/RS485 z wykorzystaniem protokołu PPM2. Wszystkie terminale sterowniczozabezpieczeniowe i urządzenia automatyki mają pracować we wspomnianym protokole
5.8. Terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy ma posiadać interfejs połączeniowy do magistrali CANBus/RS485 i pracować z wykorzystaniem protokołu PPM2
5.9. Terminal i urządzenia automatyki mają dawać możliwość synchronizacji czasu wejściem binarnym
lub przez protokół
5.10. Dostawca powinien zapewnić pełną współpracę z systemem nadzoru i sterowania stacji w
zakresie układów i protokołów komunikacji, a w szczególności należy zapewnić dwa kanały
transmisji danych:
 kanał podstawowy – "miedziany" lub "światłowodowy",
 kanał inżynierski – "miedziany" lub "światłowodowy"
5.11. Łącze inżynierskie w standardzie Ethernet (gniazdo RJ45) wraz z dostarczeniem
oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia po w/w kanale
5.12. Wymaga się zapewnienia możliwości monitorowania zabezpieczeń, nastawiania, testowania oraz
sczytywania z ich pamięci danych z zakresu rejestracji zakłóceń i lokalizacji miejsca zwarcia
poprzez porty komunikacji szeregowej do terminali odległych lub lokalnych pracujących pod
systemem Windows. Proces obróbki danych powinien być zorganizowany w powszechnie
przyjętym systemie operacyjnym Windows
5.13. Zabezpieczenia przekaźnikowe powinny być niewrażliwe na zakłócenia zewnętrzne, szczególnie
elektromagnetyczne, pochodzące od zasilaczy prądu stałego, obwodów pomiarowych i innych
urządzeń
5.14. Wszystkie funkcje operacyjne, funkcje samokontroli i obwodów pomocniczych napięć
zasilających układów przekaźnikowych powinny być monitorowane, a warunki nienormalne
wyświetlane na LCD oraz wysyłane do systemu nadzoru. Dodatkowo do sygnalizacji centralnej
mają być przekazywane stykowo sygnały: „wyłączenie” oraz „uszkodzenie zabezpieczenia” lub
„zanik napięcia zasilania”
5.15. Zabezpieczenia powinny być wyposażone w zintegrowany panel operacyjny z zestawem
programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie
zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim. Schemat synoptyczny pola na
wyświetlaczu graficznym. Polskojęzyczne menu
5.16. Zabezpieczenia powinny posiadać możliwość zaprogramowania zestawów parametrów dla
zdalnej zmiany jego nastaw
5.17. W przypadku zakłóceń w pracy zabezpieczenia nie może nastąpić zmiana zestawu parametrów
na inny
5.18. Terminal ma współpracować w zakresie sterowania i sygnalizacji z systemem nadzoru stacji
5.19. Terminal ma być wyposażony w łącze inżynierskie, umożliwiające zdalną zmianę nastaw w
zakresie funkcji i parametrów nastawczych, zdalny dostęp do rejestratora zakłóceń, zdalny
dostęp do parametrów wewnętrznych zabezpieczonych hasłem dostępu
5.20. Terminal, oprócz kryteriów zabezpieczeniowych danego pola, powinien realizować niżej
wymienione funkcje:
 pomiar prądów, napięć i mocy,
 pomiar energii w polach liniowych,
 realizacja funkcji telemechaniki,
 możliwość sterowania wyłącznikiem pola z telemechaniki (systemu sterowania i nadzoru) oraz
z pulpitu sterownika (z uwzględnieniem blokad),
 określenie i przekazywanie do systemu nadrzędnego stanów łączników pola,
 autotest (samokontrola),
 kontrola ciągłości obwodów wyłączających
5.21. Terminal ma posiadać:
 minimum dwa banki nastaw zabezpieczeń (z możliwością zdalnej zmiany banku nastaw),
 możliwość ustawienia działania danej funkcji zabezpieczeniowej na wyłączenie lub na
sygnalizację.
 rejestrator zdarzeń z cechą czasu i rejestrator zakłóceń z wyzwoleniem od pobudzenia lub
zadziałania wybranych zabezpieczeń, rejestrator wszystkich wartości analogowych i cyfrowych
(stanu wejść/wyjść); próbkowanie co najmniej 1kHz; możliwość nastawienia czasu rejestracji
przed wyzwoleniem; wyzwolenie od pobudzenia/zadziałania każdego z zabezpieczeń
prądowych i technologicznych ustawiane indywidualnie;
 logiki programowalne, umożliwiające realizację układów blokad i automatyk stacyjnych,
 sygnalizację w postaci diod konfigurowalnych,
 łącze inżynierskie do nadzoru zabezpieczeń,
 możliwość obsługi w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i przekaźników,
określania stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń z tzw. terminala obsługi
lokalnej oraz z komputera przenośnego (notebook).
5.22. Przed wysyłką urządzenia powinny być poddane końcowym badaniom w fabryce
5.23. Dostawca powinien dostarczyć wszystkie części zapasowe konieczne w okresie gwarancyjnym
5.24. Dostawca powinien zapewnić możliwość zakupu części przez okres dziesięciu lat po wycofaniu
produktu z rynku
5.25. Wraz z urządzeniem Dostawca powinien dostarczyć wszystkie specyfikacje techniczne,
instrukcje obsługi i opis softwear-u oraz softwear obsługujący dostarczone urządzenia
5.26. Powyższa dokumentacja powinna być w języku polskim
6. Wyposażenie dodatkowe:
6.1. gaśnica śniegowa 6l;
6.2. drążek manipulacyjny;
6.3. wskaźnik napięcia SN do 20kV /na drążek/;
6.4. uziemiacz przenośmy 16kA (3s);
6.5. rękawice dielektryczne (2 kpl);
6.6. buty dielektryczne (2 kpl);
6.7. komplet tabliczek ostrzegawczych;
6.8. kpl dywaników dielektrycznych dla rozdzielnicy SN w zależności od wykonania rozdzielni dla
potrzeb bezpiecznej obsługi urządzeń;
7. Gwarancja:
7.1. minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy na dostarczone urządzenia;
7.2. termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego;
7.3. potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;
7.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad,
oraz do nieodpłatnej wymiany wadliwej części dostawy, jeżeli wady te ujawniły się w okresie
gwarancji;
7.5. gwarancja nie może zawierać odpłatnych świadczeń (np. konserwacji, przeglądów) w trakcie jej
obowiązywania;
7.6. kartę gwarancyjną Wykonawca dostarcza z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
8. Ogólne warunki dostawy i uwagi dodatkowe:
8.1. tabliczki, opisy, instrukcje montażu oraz obsługi w języku polskim;
8.2. wraz z dostawą należy dostarczyć DTR zastosowanych urządzeń - 3 komplety DTR w formie
papierowej, oraz 1 komplet DTR dostarczonej w formie elektronicznej, oraz dokumentację
powykonawczą po montażu;
8.3. Wykonawca zapewni bez żadnych dodatkowych opłat szkolenie pracowników Zamawiającego z
obsługi urządzeń;
8.4. rozwiązania szczegółowe ustalane będą w trakcie realizacji zadania;
8.5. wszystkie zmiany w warunkach wyposażenia i dostawy wykraczające poza materiały przetargowe
muszą być obustronnie uzgodnione w formie protokolarnej;
8.6. jakiekolwiek jednostronne deklaracje ze strony Wykonawcy dotyczące wyposażenia, terminu
dostawy oraz innych warunków realizacji zamówienia, nie mają mocy obowiązującej obie strony i
nie stanowią zmiany warunków obowiązującej umowy.
Download