Wytyczne- załącznik nr 2b Wyposażenie stacji transformatorowej

advertisement
Wytyczne- załącznik nr 2b
Wytyczne realizacyjne dla przebudowy rozdzielni nN w stacjach „uproszczonych”
Wyposażenie stacji transformatorowej słupowej - strona nN
1.1. Wyprowadzenie obwodów nN
1.1.1. Wyprowadzenie obwodów nN ze stacji należy zrealizować poprzez zastosowanie
rozdzielnicy nN zabudowanej na konstrukcji stacji.
Uwaga: W wyjątkowych przypadkach np. potrzeba wyprowadzenia większej ilości
obwodów nN dopuszcza się zastosowanie rozdzielnicy nN wolnostojącej. Powyższe
rozwiązanie jest niezalecane.
1.2. Rozdzielnica nN
1.2.1. Rozdzielnica powinna być zgodna z:
 PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1:
Postanowienia ogólne.
 PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.
 PN-EN 50274:2004P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.
1.2.2. Wymagane dane techniczne rozdzielnicy przedstawiono w poniższej tabeli:
Wymagana wartość
Lp
Parametry techniczne rozdzielnicy nN
1.
Napięcie znamionowe
2.
Poziom izolacji
690 V
3.
Częstotliwość
50 Hz
4.
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
630 A / 910 A / 1250 A
5.
Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego
630 A / 910 A / 1250 A
6.
Prąd znamionowy ciągły pola agregatu
400 A / 630 A / 910 A
7.
Prąd znamionowy ciągły pola odpływowego
160 i 400 A
8.
Prąd znamionowy cieplny jednosekundowy
16 kA/1 sek.
9.
Prąd znamionowy szczytowy (dynamiczny)
35 kA
0,4 kV / 0,23 kV
10. Odporność obudowy na wewnętrzne zwarcie 3f łukowe
11. Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 50 Hz
16 kA/0,5 sek.
2,5 kV
12. Stopień ochrony obudowy
IP44
13. Stopień ochrony obudowy na uderzenia
IK 10
14. Klasa ochronności
I lub II
15. Kategoria palności, co najmniej
16. Liczba pól odpływowych
V0
6
Tabela Parametry rozdzielnicy nN
1.3.
1.3.1.
Obudowa rozdzielnicy nN
Obudowy rozdzielnic szafowych słupowych mają spełniać wymagania
PN-EN 62208:2011E Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
Wymagania ogólne.
1.3.2.
Obudowy rozdzielnic szafowych słupowych (rozdzielnice nN podwieszane)
powinny być wykonane z blachy aluminiowej zabezpieczonej poprzez malowanie
proszkowe lub tworzywa chemoutwardzalnego wzmocnionego włóknem
szklanym. Powinny być odporne na warunki atmosferyczne, zabezpieczone
fabrycznie powłoką ochronną przed promieniowaniem UV, kwaśnymi deszczami
(powłoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji – minimum 5 lat, nie
powinna oddzielać się od obudowy) oraz mieć następujące gabaryty: szerokość
750 ÷ 1000 mm, wysokość 1250 ÷ 1450 mm oraz głębokość 500 ÷ 600 mm.
Obudowy muszą posiadać odporność na podwyższoną temperaturę nie mniejszą
niż 125oC i na żar (próba rozżarzonym drutem) nie mniejszą niż odpowiednio:
960oC (dla elementów przeznaczonych do utrzymania części przewodzących
prąd), 650oC (dla pozostałych części) zgodnie z:
PN-EN 60695-2-10:2005P Badanie zagrożenia ogniowego – część 2-10 Metody
badań oparte na stosowaniu rozżarzonego, gorącego drutu. Urządzenie do
badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób.
PN-EN 60695-2-11:2005P Badanie zagrożenia ogniowego – część 2-10 Metody
badań oparte na stosowaniu rozżarzonego, gorącego drutu. Metoda badania
rozżarzonym drutem palności płomieniem wyrobów gotowych.
Obudowy muszą posiadać system odprowadzania wody z przestrzeni wokół
drzwiowych, w formie odpowiedniego spadku lub stosowanych rynienek
odprowadzających wodę. System odprowadzania wody powinien zapobiegać
gromadzeniu się wody wokół przestrzeni około drzwiowych i zamarzaniu drzwi
w ujemnych temperaturach.
Obudowę rozdzielnicy należy wykonać jako:
monolityczną z zastosowaniem wentylacji labiryntowej,
dwustronnie otwieraną o kącie otwarcia 1800 na cześć rozdzielczą i pomiarową,
zabezpieczoną przed kondensacją pary wodnej wewnątrz.
Obudowa powinna posiadać stopień ochrony co najmniej IP 44.
W obudowie stosować odpowiednie przepusty / dławnice zapewniające
szczelność w miejscu przejścia kabla lub przewodu izolowanego nN przez
ściankę skrzynki.
Rozdzielnicę należy wyposażyć w zaślepiany od wewnątrz prostokątny otwór
przeznaczony do wprowadzania kabla agregatu prądotwórczego lub przewodów
uziemiaczy. Otwór należy umieścić w spodniej ścianie obudowy bezpośrednio
pod polem przeznaczonym dla agregatu prądotwórczego.
Na elewacji rozdzielnicy niskiego napięcia musi być umieszczona tabliczka
zawierająca między innymi poniższe informacje:
 producent rozdzielnicy,
 rok produkcji,
 numer rozdzielnicy,
 podstawowe parametry techniczne
Drzwi szafki rozdzielnicy pomiarowej należy wyposażyć w zamek energetyczny
przystosowany do zamknięcia w systemie MASTER KEY oraz uchwyt
dla zakładania kłódki.
Na wewnętrznej stronie drzwi do części rozdzielczej szafki zamocować kieszeń
w formacie A-4 na schemat stacji.
Na drzwiach szafki umieścić tabliczki ostrzegawcze o minimalnych wymiarach
14,8x 21 cm z częścią opisową poniżej znaku graficznego o treści "NIE
DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE".
Szyny
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.5.1.
1.3.5.2.
1.3.5.3.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.5.1.
Szyny zbiorcze powinny być wykonane z płaskowników miedzianych
o wymiarach minimalnych 40x10 mm (50x10 dla transformatorów 630 kVA)
i rozstawie 185 mm, zamontowane na izolatorach wsporczych o najwyższym
napięciu roboczym 1 kV.
Szyna PEN umieszczona w przedziale kablowym powinna być miedziana
o przekroju 40x10 mm. Szynę PEN należy zamocować bezpośrednio
na konstrukcji rozdzielnicy za pośrednictwem izolatorów wsporczych
o najwyższym napięciu roboczym 1kV. Szyna PEN powinna być bezpośrednio
połączona z główną szyną uziemiającą stacji. Nie dopuszcza się połączenia
szyny PEN z główną szyną uziemiającą za pośrednictwem obudowy rozdzielnicy.
Obudowę połączyć z główną szyną uziemiającą za pomocą oddzielnego
płaskownika w przypadku obudowy wykonanej z materiału przewodzącego.
Do szyny PEN lub N należy podłączyć żyły ochronno – neutralne kabli
odpływowych.
Do bezpośredniego przyłączenia żył PEN lub N kabla do szyny PEN lub N należy
stosować zaciski „V-klemme”. Odejścia mogą być realizowane kablami lub
przewodami izolowanymi o przekroju żyły roboczej 35, 70, 120, 240 mm2 Al
(Cu). Zaciski typu V powinny być oznaczone logiem producenta i znakiem „CE”.
Zaciski powinny być zgodne z normą … Rozdzielnicę nN należy wyposażyć w
odpowiednie uchwyty do zamocowania kabli. Pojedynczy uchwyt powinien
obejmować przedział przekrojów od 35 do 240 mm2.
Przedziały
Rysunek poglądowy rozdzielnicy nN:
Rysunek układ poglądowy rozdzielnicy nN
1.5.2.
Rozdzielnica nN powinna składać się z przedziału zasilającego, odpływowego
oraz pomiarowego.
1.5.3.
1.5.3.1.
Przedział zasilający
W przedziale zasilającym powinny znaleźć się rozłącznik główny bezpiecznikowy,
rozłącznik agregatu i przekładniki prądowe nN do kontrolnego (bilansującego)
pomiaru energii elektrycznej.
Rozłącznik główny powinien być zasilany od góry rozdzielnicy w sposób
umożliwiający uwolnienie spod napięcia członu odpływowego.
Rozłącznik główny powinien być przystosowany do podłączenia mostu
szynowego lub kablowego.
Rozłącznik agregatu powinien posiadać jedno wyodrębnione, specjalnie
oznakowane pole w przedziale zasilającym do podłączenia agregatu
prądotwórczego.
Przekładniki powinny być zabudowane za rozłącznikiem głównym i polem
agregatu, patrząc od strony transformatora.
Przekładniki powinny być zabezpieczone osłoną z materiału izolacyjnego
przeźroczystego umożliwiającą odpowiednią wentylację. Osłona przekładników
prądowych nN musi być opisana.
Wymagania dotyczące przekładników prądowych bilansującego układu
pomiarowego:
1.5.3.2.
1.5.3.3.
1.5.3.4.
1.5.3.5.
1.5.3.6.
1.5.4.
Przekładniki muszą posiadać:
klasę dokładności 0,2S lub 0,2.
współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5.
prąd nominalny strony wtórnej równy 5 A
dopuszczalne trwałe przeciążenie równe, co najmniej 120% prądu
nominalnego.
5. deklarację zgodności z obowiązującymi normami IEC oraz świadectwa
ich badania metrologicznego. Wykonanie badań metrologicznych przekładników
powinno być potwierdzone stosownym dokumentem jak i plombą założoną na
obudowie przekładnika przez ośrodek badawczy (PSE, GUM, OUM)
wykonujący przedmiotowe badanie.
6. częstotliwość znamionową 50 Hz
7. proste i skuteczne plombowanie pokrywy zacisków strony wtórnej
przekładników prądowych niskiego napięcia uniemożliwiające ingerencje
w obwód wtórny,
8. minimalną temperaturę pracy ≤ –25 0C,
9. maksymalną temperaturę pracy ≥ +55 0C,
10. znamionowy prąd pierwotny Ipn = 150 ÷ 1000 A,
11. znamionowe obciążenie Sn = 2,5 lub 5 VA
12. znamionowy krótkotrwały prąd cieplny nie mniej niż Ith = 60· IPN,
13. znamionowy prąd dynamiczny nie mniejszy niż Idyn =2,5 · Ith,
14. największe napięcie robocze nie mniej niż Um = 0,72 kV,
15. znamionowe napięcie probiercze nie mniej niż Up = 3 kV,
16. co najmniej 24 miesięczną gwarancję od daty oddania aparatu do użytku
i nie mniej niż 36 miesięcy od daty sprzedaży,
17. tabliczki znamionowe wykonane w sposób umożliwiający jednoznaczną i łatwą
identyfikację ewentualnej nieautoryzowanej ingerencji mającej na celu ich
wymianę lub zmianę części danych lub naklejone pod plombowaną osłoną
umożliwiającą ich odczyt bez zdejmowania plomby, zawierające informacje
o wszystkich danych znamionowych przekładnika oraz jego typ.
18. obudowy z trwale naniesioną (po obydwu stronach przekładnika) przekładnią
prądową.
1.
2.
3.
4.
1.5.5.
W przypadku gdy długość wtórnych obwodów prądowych pomiędzy zaciskami
strony wtórnej przekładników prądowych a zaciskami licznika bilansującego nie
przekracza 3 m należy zastosować przekładniki prądowe o mocy wtórnych rdzeni
pomiarowych równej 2,5 VA.
1.5.6.
1.5.7.
Przekładniki muszą spełniać wymagania wg norm:
PN-EN 61869-1:2009E Przekładniki. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 61869-2:2013-06E Przekładniki. Część 2: Wymagania szczegółowe
dotyczące przekładników prądowych,
lub równoważnych norm międzynarodowych.
Przekładnię przekładników prądowych należy dobierać uwzględniając moc
transformatora zainstalowanego w stacji SN/nN zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Moc transformatora
Prąd znamionowy
Przekładnia
[kVA]
[A]
[A/A]
40
58
50
72
63
91
75
108
100
144
125
181
160
231
200
289
250
361
315
455
400
578
500
722
630
910
150/5
600/5
1000/5
Tabela Przekładnie przekładników prądowych nN
1.5.8.
1.5.8.1.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.11.1.
Przedział odpływowy
Przedział odpływowy rozdzielni powinien pomieścić liczbę pól odpływowych
wyposażonych w 4 rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości „2” i 2
rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości „00”. Każde wolne pole
odpływowe, które nie będzie wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe powinno
być oddzielnie zabezpieczone osłoną z materiału izolacyjnego. Dopuszcza się
podłączanie wyłącznie jednego kabla do jednej listwy odpływowej. Aparaty
listowe wyposażone muszą być wyposażone w zaciski umożliwiające
podłączenie żył o przekrojach od 35 do 240 mm2. Zaciski typu V powinny
posiadać śrubę dociskową z gniazdem imbus SW6 i oznakowaniem
wymaganego momentu siły dokręcania. Zaciski typu V powinny być stalowe
z elementami dociskowymi z miedzi, być oznaczone logiem producenta i znakiem
„CE”. Pola agregatu nie należy wyposażać w zaciski typu V, tylko w zaciski dwu
śrubowe M12 do końcówek kablowych.
Przyłącze kablowe winno być wyposażone w osłonę zacisków kablowych.
Nie przewiduje się osłony części montażowej kabli.
Nie dopuszcza się stosowania rozłączników podwójnych (połączonych
równolegle).
Przedział pomiarowy
Tablicę licznikową bilansującego układu pomiarowego należy zabudować
w obrębie rozdzielnicy nN stacji SN/nN w taki sposób ażeby górna krawędź
licznika energii elektrycznej zabudowanego na płycie montażowej tablicy
licznikowej znajdowała się na wysokości nie mniejszej niż 1,6m i nie większej niż
1,9m mierząc od podłoża. Tablicę licznikową należy wyposażyć w płytę
1.5.11.2.
1.5.11.3.
1.5.11.4.
montażową wykonaną z materiału izolacyjnego o właściwościach niepalnych (np.
tekstolit, krezolit, anwidur) i grubości minimum 8 mm. Płyta montażowa powinna
być uchylna i zamontowana min. na trzech zawiasach w układzie pionowym.
Płytę montażową należy wyposażyć w śruby z nakrętkami przewidziane do
montażu bilansującego licznika energii elektrycznej. Rozmieszczenie śrub
mocujących licznik oraz otworów na przewody powinny umożliwiać montaż
licznika energii elektrycznej wykonanego zgodnie z normą DIN 43 857. Zawiasy
powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby po zabudowie na płycie
montażowej urządzeń bilansującego układu pomiarowego oraz koncentratora
danych możliwe było otwarcie płyty montażowej w sposób zapewniający
swobodny dostęp do obwodów znajdujących się za płytą montażową. Tablica
licznikowa musi być tak wykonana, żeby dostęp do obwodów znajdujących się za
elewacją płyty montażowej był możliwy dopiero po uprzednim zerwaniu plomb.
Płytę montażową należy przystosować do oplombowania. Wymiary płyty
montażowej tablicy licznikowej szer. minimum 650mm x wys. minimum 550mm.
Na płycie montażowej należy przewidzieć miejsce pod zabudowę licznika
trójfazowego, koncentratora oraz modułu komunikacyjnego o wymiarach licznika
trójfazowego. Płyta montażowa powinna być wyposażona w listwę kontrolnopomiarową oraz zabezpieczenia obwodów napięciowych zasilania koncentratora
danych i modułu komunikacyjnego. Zabezpieczenia obwodów napięciowych
zasilania koncentratora danych oraz modułu komunikacyjnego, znajdują się w
listwie pomiarowej. Na płycie montażowej nie należy stosować dodatkowych
tablic licznikowych (podstaw licznikowych) przewidzianych do zabudowy licznika
bilansującego oraz koncentratora danych. Obwody napięciowe, prądowe oraz
pomocnicze pod listwami zaciskowymi licznika energii elektrycznej, koncentratora
danych, modułu komunikacyjnego, zaciskami listwy kontrolno–pomiarowej oraz
zaciskami zabezpieczeń koncentratora danych i modułu komunikacyjnego,
należy wyprowadzić z osobnych otworów o średnicy max. 4 mm wykonanych w
płycie montażowej dla każdej z żył. Wszystkie elementy bilansującego układu
pomiarowego oraz płytę montażową należy przystosować do oplombowania.
W układach pomiarowych należy przewidzieć zastosowanie listew kontrolno –
pomiarowych spełniających wymagania określone w załączniku nr 2a.
Listwę kontrolno – pomiarową należy zabudowywać w układzie poziomym.
Poszczególne urządzenia bilansującego układu pomiarowego należy rozmieścić
na płycie montażowej zgodnie z poniższym rysunkiem:
1.5.11.5.
1.5.11.6.
1.5.11.7.
1.5.12.
Połączenia wtórnych obwodów prądowych pomiędzy zaciskami strony wtórnej
przekładników prądowych a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej należy
wykonać kablem typu YKSY 7x2,5 mm2, natomiast pomiędzy zaciskami listwy
kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika bilansującego przewodem DY 2,5
mm2 w izolacji 750 V.
Połączenia napięciowych obwodów pomiędzy szynami toru głównego
a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej należy wykonać kablem typu YKSY
5x1,5 mm2, natomiast pomiędzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej
a zaciskami licznika bilansującego oraz zaciskami koncentratora danych i modułu
komunikacyjnego poprzez zabezpieczenia koncentratora danych przewodami DY
1,5 mm2 w izolacji 750 V.
Podłączenie obwodów napięciowych należy wykonać bezpośrednio do szyn toru
głównego przed przekładnikami prądowymi patrząc od strony zasilania
(transformatora). Zabezpieczenie obwodów napięciowych licznika bilansującego
należy zrealizować na listwie kontrolno-pomiarowej poprzez zastosowanie
topikowej aparatowej wkładki bezpiecznikowej 6,3A/250V/10 kA. Moduł
komunikacyjny należy zasilić poprzez zabezpieczenie koncentratora danych.
Obwody napięciowe zasilające koncentrator danych należy podłączyć
do zacisków napięciowych listwy kontrolno-pomiarowej od strony zasilania
(od strony szyn toru głównego).
Gniazdo serwisowe 230 V
1.5.12.1.
1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.1.3.
1.6.1.4.
1.6.1.5.
1.6.1.6.
1.6.1.7.
1.6.1.8.
1.6.1.9.
Pod przedziałem pomiarowym należy zabudować gniazdo serwisowe 1 fazowe
16 A z bolcem uziemiającym o IP 44 zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym
B10.
Aparaty nN i ich parametry
Pola rozłącznikowe
Rozłączniki bezpiecznikowe powinny spełniać wymagania
PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i
zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.
Rozłączniki muszą zapewniać pełne obciążenie prądem roboczym do wartości
prądu znamionowego rozłącznika (bez konieczności stosowania współczynników
korekcyjnych obciążalności). Rozłączanie styków powinno być 3-biegunowe,
jednym uchwytem.
Część rozłącznika, w której osadzone są tory prądowe wykonana musi być
z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnących o klasie palności V0 według:
PN-EN 60695-11-10:2002P+A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego - Część
11-10: Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W
przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.
Konstrukcja rozłącznika musi zapewniać ochronę przed przypadkowym dotykiem
jego części będących pod napięciem (ze szczególnym uwzględnieniem wkładki
bezpiecznikowej) w trakcie wykonywania czynności manewrowych.
Konstrukcja
rozłącznika
powinna
umożliwiać
założenie
uziemiacza
uniwersalnego (demontaż części ruchomej rozłącznika bez użycia narzędzi).
Rozłącznik powinien umożliwiać montaż kabla z dołu lub z góry, a jego budowa
powinna umożliwiać pomiar obecności napięcia na nożach wkładki
bezpiecznikowej.
Rozłącznik powinien zapewnić możliwość pracy w pozycjach: „parking”
lub „załączony” oraz możliwość blokowania napędu rozłącznika w tych pozycjach
przy pomocy typowej kłódki.
Usytuowanie rozłączników bezpiecznikowych listwowych w rozdzielnicy nN
powinno być wykonane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do końcówek
kablowych oraz żył kabli w celu dokonania pomiaru prądu obciążenia przy użyciu
cęgów, a także prac montażowo-konserwacyjnych.
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe mają umożliwiać elektroniczną kontrolę
stanu wkładek bezpiecznikowych, instalację przekładników prądowych pola
odbiorczego
oraz
umożliwiać
montaż
wielofunkcyjnego
urządzenia
do przesyłania danych pomiarowych pola odbiorczego.
Parametry techniczne aparatu
Pole
odpływowe
500 V
400 A / 630 A /
910 A
500 V
Pole
zasilające
630 A / 910 A /
1250 A
500 V / 400 V
1
znamionowy prąd cieplny
160 A / 400 A
2
napięcie znamionowe AC
3
kategoria użytkowania
AC-22B
AC-22B
AC-22B
4
częstotliwość znamionowa
50 Hz
50 Hz
50 Hz
5
1000 V
1000 V
1000 V
min. 80 kA
min. 80 kA
min. 80 kA
min. 80 kA
min. 80 kA
min. 80 kA
8
znamionowe napięcie izolacji
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny
umowny
znamionowy prąd zwarciowy umowny
wytrzymywany
stopień ochrony
min IP20
min IP20
min IP20
9
trwałość mechaniczna
800 cykli
800 cykli
400 cykli
10
trwałość łączeniowa
200 cykli
200 cykli
100 cykli
11
rozstaw biegunów
185 mm
185 mm
185 mm
Lp
6
7
Pole agregatu
12
V – 35-240
2
mm
rodzaj zacisku
2 nakrętki M12
V – 35-240
2
mm
Tabela Parametry rozłączników bezpiecznikowych nN
1.6.1.10.
Uwaga do pkt. 11 powyższej tabeli: W celu umożliwienia montażu aparatu
o prądzie znamionowym 160A i innym rozstawie biegunów dopuszcza
się możliwość zastosowania adapterów rozstawu.
1.6.2.
1.6.2.1.
Wkładki topikowe
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe powinny być wyposażone we wkładki
topikowe NH gG lub gTr (wyłącznie do zabezpieczenia głównego w polu
transformatora), z zaciskami nożowymi miedzianymi posrebrzanymi, wyposażone
w centralny wskaźnik zadziałania (umieszczony w korpusie izolacyjnym),
wykonane zgodnie z:
PN-EN 60269-1:2010P Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1:
Wymagania ogólne.
PN-HD 60269-2:2010E Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2:
Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany
przez osoby wykwalifikowane.
Wkładki topikowe nN mają posiadać zdolność wyłączalną minimum 100 kA.
Napięcie znamionowe AC wkładek powinno wynosić 500 V z wyjątkiem wkładek
o charakterystyce gTr gdzie powinno wynosić 400 V.
Ograniczniki przepięć nN
Należy stosować beziskiernikowe ograniczniki przepięć (warystor oparty
na tlenku cynku ZnO). Ograniczniki przepięć nN mocować poprzez wysięgnik
lub uchwyt bezpośrednio w zacisku nN transformatora.
Ograniczniki należy połączyć z główną szyną uziemiającą przewodem „Cu”
o minimalnym przekroju 16 mm2.
Parametry techniczne ograniczników przepięć nN określono w poniższej tabeli:
Parametry ogranicznika przepięć
Lp.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
1.6.3.3.
1.
Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc
2.
Napięciowy poziom ochrony Up
≤ 2,5 kV
3.
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20s)
 10 kA
4.
Największy prąd wyładowczy Imax
 40 kA
5.
Napięcie znamionowe ogranicznika Ur
 440 V
6.
Wytrzymałość zwarciowa (0,2s)
3kA
7.
Zdolność pochłaniania energii
3kJ
8.
Klasa prób
440 V
II
Tabela Parametry ograniczników przepięć nN
1.6.4.
1.6.4.1.
1.6.4.2.
1.6.4.3.
1.6.4.4.
Połączenia po stronie nN
W celu połączenia transformatora po stronie nN z rozdzielnicą nN należy
stosować kable jednożyłowe:
 2 x 4 x YKXS 1x70mm2 dla transformatorów do 250 kVA włącznie,
 2 x 4 x YKXS 1x120mm2 dla transformatorów 400 kVA,
 2 x 4 x YKXS 1x240mm2 dla transformatorów 630 kVA,
Podłączenie kabla zasilajacego do rozdzielni nN należy przewidzieć od góry.
Miejsce wprowadzenia należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody stosując
koszulki lub palczatki termokurczliwe odporne na UV. Przy wyprowadzaniu
przewodów typu AsXSn stosować głowiczki wielopalczaste termokurczliwe.
Kable powinny być zgodne z PN-HD 603: S1:2006/A3:2009 Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
Należy stosować zaciski transformatora umożliwiające bezkońcówkowe
podłączenia kabli, np. zaciski typu TOGA. Wymaga się, aby po stronie nN
1.6.4.5.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
transformatora na zaciskach nN łączących transformator z rozdzielnicą nN
stosować osłony izolujące, zabezpieczające przed ingerencją zwierząt.
Uchwyty kablowe powinny być wykonane z materiałów niemagnetycznych.
Rury osłonowe odpływów
Kable odpływowe powinny być prowadzone w gładkościennych rurach
osłonowych wykonanych z polietylenu o dużej gęstości – HDPE odpornego na
działanie promieni UV.
Należy stosować rury o średnicy do 110 mm zależnie od potrzeb.
Należy stosować rury o długości min. 2,5 m oraz w ziemi kolanko do rur
ochronnych.
Rury należy mocować bezpośrednio do żerdzi przy pomocy dedykowanych
uchwytów.
Niniejszy standard przewiduje stosowanie rur osłonowych dla kabli odpływowych
w kolorze czarnym.
Przewiduje się także możliwość stosowania kanałów kablowych dostarczanych
razem z rozdzielnicą nN zamiast rur osłonowych.
Uziemienie robocze i ochronne stacji
1.7.7.
1.7.8.
Stacja słupowa powinna być wyposażona w kompletną instalację uziemiającą
połączoną z uziomem poziomym (otokowym) lub poziomo-pionowym stacji
za pomocą połączenia spawanego zabezpieczonego przed korozją np. masą
bitumiczną. Pozostałe połączenia instalacji uziemiającej należy wykonywać, jako
połączenia skręcane. Instalacja powinna posiadać złącza kontrolne do pomiarów
ciągłości i rezystancji uziemienia wg poniższego pkt.2.1.2.
Instalacja uziemiająca będzie wspólna dla średniego i niskiego napięcia.
W uzasadnionych przypadkach powinna zachodzić możliwość rozdzielnia
uziemienia roboczego od ochronnego.
Szczegółową ilustrację układu uziemienia stacji zamieszczono na poniższym
rysunku:
1.7.9.
1.7.10.
1.7.11.
Bednarkę uziemienia punktu neutralnego transformatora należy prowadzić
po konstrukcji słupa bezpośrednio do uziomu stacyjnego bez złącza kontrolnego.
Połączenie z uziomem stacyjnym wykonać jako spawane. W przypadku potrzeby
rozdzielenia
uziemienia
funkcjonalnego
od
roboczego
nie instalować powyższej bednarki.
Główna szyna uziemiająca (GSU) powinna być trwale zamontowana na zewnętrz
słupa. Nie dopuszcza się montażu głównej szyny uziemiającej wewnątrz
konstrukcji słupa.
Główna szyna uziemiająca powinna być tak wyprofilowana, (posiadać wypusty
niepomalowane z płaskownika o przekroju takim samym jak GSU) aby
1.7.12.
1.7.13.
umożliwiała założenie uziemiaczy przenośnych. Szyna powinna posiadać zacisk
probierczy – podwójne połączenie rozłączalne (2xM10). Zaciski kontrolne wraz z
odcinkiem przewodu uziemiającego powinny być usytuowane w miejscu łatwo
dostępnym z poziomu ziemi, niewymagającym wyłączania urządzeń podczas
pomiarów uziemienia.
Wymaga się, aby główna szyna uziemiająca była wykonana z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o przekroju o wymiarach 40x5 mm2.
Główną szynę uziemiającą należy pomalować na kolor żółty z poprzecznymi
zielonymi pasami. Pasy powinny być naniesione w sposób trwały. Na wszystkich
zwodach pionowych bednarki uziemiającej uziemienia ochronnego, na których
należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia oraz ciągłości obwodów
uziemiających w miejscu przejścia uziomu ze stacji do ziemi, należy naklejać
symbol uziemienia zgodny z poniższym rysunkiem:
Rysunek Symbol uziemienia
1.7.14.
1.7.15.
1.7.16.
1.7.17.
1.7.18.
1.7.19.
Bednarkę uziemienia punktu neutralnego transformatora należy trwale
pomalować na kolor niebieski.
Przewody uziemiające funkcjonalne stacji należy bezpośrednio podłączyć
do GSU za pomocą połączenia skręcanego. Ponadto punkt neutralny
transformatora bezpośrednio połączyć z szyną PEN (za pomocą zacisków V) w
rozdzielnicy nN za pomocą kabla.
Szynę PEN połączyć bezpośrednio (nie przez obudowę rozdzielnicy nN)
do głównej szyny uziemiającej na stacji. Połączenie powinno być demontowalne
w przypadku konieczności rozdzielenia uziemienia roboczego od ochronnego.
Szyna PEN w rozdzielnicy nN powinna być montowana na izolatorach tak,
aby istniała możliwość rozdzielnia uziemienia roboczego od ochronnego.
W przypadku pracy stacji w układzie sieci TT należy rozdzielić szynę N od PE
w rozdzielnicy nN.
Szyna ochronno – neutralna PEN powinna być wyposażona w zaciski typu V
do podłączenia żył PEN, N i PE. Na zaciskach należy umieścić w sposób trwały
informację o dopuszczalnych przekrojach i o momencie dokręcania w Nm,
ponadto zaciski powinny być oznaczone logiem producenta i znakiem „CE”.
Wymaga się, aby główna szyna uziemiająca stacji połączona była za pomocą
połączeń skręcanych z obudowami rozdzielnicy nN i szafki oświetleniowej (jeżeli
dotyczy), szyną PEN, kadzią transformatora, elementami metalowymi konstrukcji,
szyną do podłączenia żył powrotnych kabli SN, płaskownikiem FeZn o przekroju
40x5mm2.
W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagają tego warunki konstrukcyjne,
dopuszcza się stosowanie połączeń giętkich w miejsce połączeń płaskownikiem.
Tabliczki, opisy
1.8.
1.8.1.
1.9.
1.9.1.
Uwagi ogólne
Informacje i opisy umieszczone na słupowej stacji transformatorowej powinny być
wykonane zgodnie z Systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym – SZMS
Tauron Dystrybucja. Wszelkie opisy dotyczące numeru eksploatacyjnego, nazwy
stacji, opisy pól i obwodów nN, nazw linii zasilających SN i ich numerów
ruchowych, opisy relacji kabli SN powinny być uzgodnione z odpowiednim
Oddziałem na etapie prac projektowych.
Tabliczki ostrzegawcze
Na zewnętrznej stronie wszystkich drzwi obudowy rozdzielnicy nN oraz na słupie
powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza (przymocowana w sposób
trwały, trudno usuwalny) o treści „Nie dotykać urządzenie elektryczne”, wykonana
zgodnie z: PN-E-08501:1988P Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki
bezpieczeństwa.
1.10.
1.10.1.
Tabliczka producenta
Na słupie należy umieścić tabliczkę zawierającą nazwę, adres i telefon
producenta, numer seryjny stacji, telefon serwisu 24h.
1.11.
1.11.1.
Oznaczenie faz
Po stronie nN oznakowanie faz L1, L2, L3 umieścić na szynach oraz zaciskach
odpływowych rozłączników. Kolejność i oznaczenie faz powinno być zgodne
z oznaczeniem zacisków transformatora.
1.12.
1.12.1.
Schemat elektryczny nN
Na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielnicy nN w dedykowanej kieszeni, powinien
znajdować się laminowany schemat ideowy zawierający numerację i opis pól nN.
W przypadku pola odpływowego: adres pola, prąd znamionowy bezpiecznika,
typ i przekrój kabla, numer ruchowy linii.
W przypadku pola agregatu: prąd znamionowy aparatu.
W przypadku pola zasilającego: prąd znamionowy bezpiecznika, typ i przekrój
kabla.
Wzory schematów rozdzielnicy nN słupowej stacji transformatorowej w wariancie
z transformatorem do 250kVA, do 400kVA oraz do 630kVA:
1.12.1.1.
1.12.1.2.
1.12.1.3.
- schemat z transformatorem do 250kVA
- schemat z transformatorem do 400kVA
- schemat z transformatorem do 630kVA
Wymagane dokumenty
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.14.
Dokumentacja stacyjna
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) powinna zawierać podstawowe
dane techniczne, rysunki wymiarowe, specyfikację wyposażenia oraz
harmonogram zabiegów eksploatacyjnych wymaganych bądź zalecanych przez
producenta,
DTR należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (PDF),
Dokumentacja techniczna i prawna
Dokumentacja fabryczna, w skład, której wchodzą: karty katalogowe, deklaracje
właściwości użytkowych, karty gwarancyjne, opisy techniczne, rysunki
konstrukcyjne i montażowe.
Download