rozwiazania7

advertisement
rozwiązania7-25 - testowanie hipotez dla dwóch grup - skala nominalna, plik - dane7-25.sta
1. W pliku dane7-25.sta przedstawione są wyniki badań przeprowadzone na grupie osób
chorych (grupa badana B) i grupie kontrolnej (K), które zostały wybrane (w sposób
reprezentatywny) odpowiednio z populacji osób chorych i z populacji kontrolnej.
a. Sprawdź przy pomocy odpowiedniego testu, czy grupy: osób badanych i kontrolna
zostały dobrane w taki sposób, że odsetek mężczyzn w obu grupach jest taki sam.
i.
Przy pomocy tabel rozdzielczych należy sporządzić tabelę dwudzielczą
używając zmiennych grupa i płeć
ii.
Test na porównanie dwóch proporcji
a. rodzaj testu: porównanie
b. skala nominalna
c. wybór testu: grupy są niezależne, oczekiwane liczności są większe niż 10, a
całkowita liczność >40 --> test chi2
d. H0: Odsetek mężczyzn w populacji osób chorych jest taki sam jak w populacji
kontrolnej
H1: Odsetek mężczyzn w populacji osób chorych jest inny niż w populacji
kontrolnej
e. P=0.75303
f. Ponieważ P>α więc nie mamy podstaw aby odrzucić H0. Nie mam podstaw
aby twierdzić, że odsetek mężczyzn w obu populacjach jest różny.
b. Czy udział osób z nieprawidłową masą w populacji kontrolnej i badanej jest taki sam?
i.
Należy utworzyć nową zmienną i przypisać jej jedną z dwóch wartości w
zależności od tego, czy masa pacjenta jest w normie, czy nie. Można użyć
funkcji iff(arg1,arg2,arg3)
ii.
Tworzymy tabelę dwudzielczą używając zmiennej grupa i nowo utworzonej
zmiennej.
iii.
Test na porównanie dwóch proporcji
a. rodzaj testu: porównanie
b. skala nominalna
c. wybór testu: grupy są niezależne, oczekiwane liczności są większe niż 10, a
całkowita liczność >40 --> test chi2
d. H0: Odsetek pacjentów z nieprawidłową masą w populacji osób chorych jest
taki sam jak w populacji kontrolnej
H1: Odsetek pacjentów z nieprawidłową masą w populacji osób chorych jest
inny niż w populacji kontrolnej
e. P=0.04077
f. Ponieważ P<α więc odrzucamy H0 i przyjmujemy H1. W populacji osób
chorych odsetek pacjentów z nieprawidłową wagą jest inny niż populacji
kontrolnej.
c. Sprawdź, czy w wyniku terapii zmniejszyła się liczba osób z nadciśnieniem. Przyjmij,
że nadciśnienie mają osoby o ciśnieniu skurczowym większym niż 160 mmHg lub
rozkurczowym większym niż 95 mmHg.
i.
Należy utworzyć dwie nowe zmienne (np. ciśnienie 1 i ciśnienie2) i
przypisać im jedną z dwóch wartości w zależności od tego, czy pacjent ma
nadciśnienie czy nie. Można użyć funkcji iff(arg1,arg2,arg3) i operatora
or.
ii.
Tworzymy tabelę dwudzielczą używając nowo utworzonych zmiennych.
iii.
Test na porównanie dwóch proporcji
a. rodzaj testu: porównanie
b. skala nominalna
c. wybór testu: grupy są zależne --> test McNemara
d. H0: W wyniku terapii nie zmieniła się liczba osób z nadciśnieniem
H1: W wyniku terapii zmieniła się liczba pacjentów z nadciśnieniem
e. P=0.00137
f. Ponieważ P<α więc przyjmujemy hipotezę H1. W wyniku terapii nastąpiła
istotna zmiana liczby pacjentów z nadciśnieniem.
d. Czy w populacji badanej przed terapią istnieje zależność między podwyższonym
ciśnieniem i płcią?
i.
Usuwamy grupę kontrolną i tworzymy tabelę dwudzielczą używając
zmiennych płeć i ciśnienie 1 .
ii.
Test na porównanie dwóch proporcji
a. rodzaj testu: porównanie
b. skala nominalna
c. wybór testu: grupy są niezależne liczności oczekiwane większe niż 10 ilość
wszystkich pacjentów większa niż 40 --> test chi2
d. H0: Nie ma zależności między podwyższonym ciśnieniem i płcią
e. H1: Jest zależność między podwyższonym ciśnieniem i płcią.
f. P=0.01046
g. Ponieważ P<α więc przyjmujemy hipotezę H1. W populacji badanej
istnieje związek między ciśnieniem i płcią.
2. Zwykle wystąpienie udaru mózgu diagnozuje się przy pomocy angiografii, lecz jest to metoda
z która związane jest 1% ryzyko śmiertelności. Dlatego też próbowano diagnozować udar
mózgu przy pomocy PET. Wyniki pomiarów wykonanych przy pomocy obu metod na pewnej
grupie pacjentów przedstawione są poniżej. Czy na ich podstawie można stwierdzić, że obie
metody dają takie same wyniki?
Angiografia
PET
ilość
-
-
21
-
+
8
+
-
3
+
+
32
a.
b.
c.
d.
Test na porównanie dwóch proporcji
rodzaj testu: porównanie
skala nominalna
wybór testu: grupy są zależne --> test McNemara
H0: Obie metody dają takie same wyniki
e. H1: Obie metody dają różne wyniki
f. P=0.2278
g. Ponieważ P>α więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Obie
metody dają takie same wyniki
3. W studium retrospektywnym zbadano przyczynę śmierci 60 osób, które zmarły w ostatnim
miesiącu i zestawiono przyczynę ich śmierci z rodzajem diety. Przyczyna śmierci: choroba
układu krążenia, inna. Dieta: z dużą ilością soli, inna. Czy na podstawie Otrzymanych wyników
można stwierdzić, że dieta z dużą ilością soli wpływa na większą śmiertelność z powodu
chorób układu krążenia?
Przyczyna
śmierci
Choroba ukł.
krążenia
inna
razem
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
dieta:
dużo soli
2
5
7
dieta:
inna
23
razem
30
53
35
60
25
Test na porównanie dwóch proporcji
rodzaj testu: porównanie
skala nominalna
wybór testu: grupy są niezależne N>40 i dwie liczności oczekiwane
mniejsze niż 5 --> test chi2 z poprawką Yatesa
H0: Dieta z większą ilością soli nie wpływa na większą śmiertelność z
powodu chorób układu krążenia
H1: Dieta z większą ilością soli nie wpływa na większą śmiertelność z
powodu chorób układu krążenia
P=0.7339
Ponieważ P>α więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Dieta z
dużą ilością soli nie powoduje większej śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia.
Download