projekt 19

advertisement
Załącznik nr 5a do Stanowiska Prezesa UKE z dnia 20 lutego 2014 r.
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Ogłoszenie o wyniku testu zawężenia marży – Testu MS
oraz o stanowisku Prezesa UKE
1. Informuję, że po przeprowadzeniu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w dniach
……………………. testu zawężenia marży w odniesieniu do usługi detalicznej Orange
Polska S.A. (Orange) określonej jako:
………………………………………………………………………………………………
- test przeprowadzony dla ceny detalicznej wskazanej przez Orange według wzoru:
PD – (Ch+Cp+Cd+M) ≥ 0
gdzie:
PD – suma opłat za Nową usługę detaliczną Orange,
CH– suma kosztów jakie ponosi operator alternatywny (OA) w związku z korzystaniem
z usług hurtowych świadczonych przez Orange, w przeliczeniu na okres
rozliczeniowy,
CP – suma kosztów związanych z dostarczeniem własnej infrastruktury przez OA w tym
koszty jakie ponosi OA w celu skorzystania z usług hurtowych świadczonych przez
TP, w przeliczeniu na okres rozliczeniowy,
CD– suma kosztów jakie ponosi OA w celu świadczenia usługi użytkownikom końcowym
(koszty detaliczne), w przeliczeniu na okres rozliczeniowy,
M – rozsądna marża, w przeliczeniu na okres rozliczeniowy,
- na podstawie danych stosowanych przy przeprowadzaniu testów, ogłoszonych przez
Prezesa UKE w dniu ………………………..
- zakończył się wynikiem pozytywnym / negatywnym*.
2. Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE:
- w związku z pozytywnym wynikiem testu usługa określona w pkt 1 może być
wprowadzona na rynek,
- w związku z negatywnym wynikiem testu wskazuję, w przypadku wdrożenia usług
określonych w pkt 1. nowa opłata hurtowa zostanie wyznaczone w oparciu o metodę
„cena detaliczna minus”*
* Niepotrzebne skreślić
1
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego
Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306
Download