Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

advertisement
`
………………………….
pieczęć Wydziału
PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH
ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2015/2016
kod programu studiów
WH/04/IIIst/S/Zimowy/15/16
Wydział: Wydział Humanistyczny
Studia
doktoranckie
w dyscyplinie
naukowej/
artystycznej
Obszar
/dziedzina/
FILOZOFIA
Obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauk humanistycznych
Forma
prowadzenia
stacjonarne (8 sem.)
Punkty ECTS
60
Czas realizacji
Uzyskiwany
stopień
4
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich
2. Średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Warunki
przyjęcia na
studia
3. Aktywność naukową kandydata, w szczególności dotychczasowe osiągnięcia
badawcze (np. ewentualne publikacje). Kandydat może przedstawić swoją pracę
magisterską lub licencjacką z filozofii, ewentualnie samodzielnie przygotowany esej
filozoficzny.
4. Sprecyzowane zamiary kandydata dotyczące projektu pracy doktorskiej i wyboru
promotora
5. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja Rekrutacyjna
ocenia przygotowanie merytoryczne i predyspozycje kandydata do pracy
badawczej w dziedzinie filozofii.
Efekty kształcenia
1
`
Symbol
efektu
kształcenia
Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich
WIEDZA
D_W01
Dysponuje wszechstronną wiedzą na temat historii filozofii oraz bardzo dobrą
orientacją w nurtach i metodach wykorzystywanych w filozofii najnowszej.
D_W02
Dogłębnie rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu instytucji życia społecznego. Zna filozoficzne podstawy kultury, rozumie specyfikę tradycji europejskiej w odniesieniu do innych formacji cywilizacyjnych.
D_W03
Ma gruntowną, usystematyzowaną wiedzę na temat wybranych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, które wiążą się z obraną przez doktoranta specjalizacją
(logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu, etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, estetyka, filozofia kultury, filozofia Wschodu, filozofia porównawcza, filozofia religii, antropologia filozoficzna, dydaktyka filozofii itd.).
D_W04
Bardzo dobrze orientuje się w zakresie teorii tworzenia systemów wiedzy, a także
metod interpretacji i argumentacji na gruncie filozofii oraz prawideł uzasadniania i
weryfikacji tez naukowych.
D_W05
Dysponuje dobrą znajomością języka, w którym powstały oryginalne teksty źródłowe, interpretowane w ramach realizacji własnego projektu badawczego, zna
przynamniej jeden język obcy umożliwiający systematyczne poszerzanie wiedzy
profesjonalnej oraz formułowanie (w mowie i piśmie) wyników prowadzonych badań i uczestniczenie w międzynarodowym życiu akademickim.
UMIEJĘTNOŚCI
D_U01
Posiada umiejętności cechujące wysoko wykształconego specjalistę w zakresie
nauk humanistycznych.
2
`
D_U02
D_U03
D_U04
D_U05
Samodzielnie spostrzega, starannie wyszukuje, trafnie selekcjonuje, dociekliwie
analizuje, rzeczowo argumentuje, precyzyjne referuje, rzetelnie uzasadnia, krytycznie weryfikuje, sprawnie integruje wiedzę z różnych źródeł, dokonuje syntezy
wiedzy praktycznej z refleksją teoretyczną, potrafi ilustrować i egzemplifikować
koncepcje teoretyczne, a także ekstrapolować i prognozować na ich podstawie.
Potrafi pracować systematycznie, zgodnie z założonym planem, realistycznie
ocenia zarówno własną wiedzę, umiejętności, kompetencje i wyniki pracy, jak i
osiągnięcia innych, potrafi pracować w zespole.
Przejawia autonomię w podejmowaniu decyzji, wykazuje się umiejętnością prowadzenia samodzielnej, twórczej i oryginalnej interpretacji źródłowych tekstów filozoficznych, z wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotu.
Wykazuje inicjatywę naukową, samodzielnie wyszukuje istotne problemy filozoficzne, stawia własne hipotezy, trafnie dobiera metody interpretacji i weryfikacji
wniosków badawczych, samodzielnie konstruuje argumenty, rzeczowo uzasadnia
wnioski, publikuje wyniki swoich badań w periodykach naukowych.
D_U06
Potrafi formułować kontrargumenty i riposty, nie unika kontrowersji, aktywnie włącza się do dyskusji, potrafi odnieść się krytycznie wobec własnych supozycji i
uwarunkowań.
D_U07
Posiada sprawność językową pozwalającą na jasne i precyzyjne formułowanie
wypowiedzi naukowej w mowie i piśmie, redagowanie tekstów naukowych, także
w języku obcym.
D_U08
Inicjuje działania na forum akademickim i poza uczelnią, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy filozoficznej w wybranym zakresie, potrafi współpracować przy
organizacji konferencji, realizacji projektów naukowych, ubieganiu się o granty
naukowe itd.
D_U09
D_U10
Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie zajęć dydaktycznych, m.in. potrafi nawiązywać poprawne relacje interpersonalne, sugestywnie referować, moderować dyskusję, stosować przydatne pomoce dydaktyczne, rzetelnie oceniać wiedzę i umiejętności uczestników prowadzonych zajęć
Trafnie rozpoznaje uwarunkowania kulturowe systemów pojęciowych i normatywnych, poddaje filozoficznej refleksji zjawiska interkulturowe i transkulturowe zachodzące we współczesnym świecie w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej, etycznej, artystycznej lub religijnej itd., dobiera adekwatne metody do analizy
porównawczej tekstów filozoficznych o różnej genezie historycznej i kulturowej.
D_U11
Potrafi formułować wyważone oceny dotyczące zjawisk społecznych i kulturowych.
D_U12
Systematycznie rozszerza swoją wiedzę, pogłębia rozumienie złożonych zagadnień filozoficznych w oparciu o profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
D_K01
Wykazuje się wysoką kulturą osobistą, respektuje obowiązujące w środowisku
akademickim standardy naukowe i etyczne, aspiruje do bycia autorytetem w swej
dziedzinie wiedzy, wykazuje się autonomią badawczą, poszanowaniem pracy in-
3
`
nych, kieruje się etyką zawodową oraz ogólną.
D_K02
D_K03
Jest świadomy własnych założeń aksjologicznych i uwarunkowań kulturowych,
społecznych, religijnych itd.
D_K04
Aktywnie włącza się w życie akademickie (bierze udział i współorganizuje konferencje naukowe, uczestniczy w realizacji projektów naukowych pod kierunkiem
promotora itd.), a także przyczynia się do popularyzacji refleksji filozoficznej w
szerszym kontekście, np. w instytucjach oświaty, kultury lub za pośrednictwem
organizacji społecznych.
Posiada kompetencje społeczne polegające na gotowości przyjmowania odpowiedzialności za podejmowanie zadań i przedsięwzięć mających znaczenie w
skali krajowej i międzynarodowej.
Doktorant w ciągu czterech lat studiów prowadzi badania naukowe w
oparciu o infrastrukturę Instytutu Filozofii i Socjologii, pod nadzorem i we
współpracy z opiekunem naukowym (promotorem). Prace badawcze mają
charakter indywidualny i mogą mieć związek z tematyką badań
prowadzonych przez opiekuna. Doktorant na bieżąco konsultuje wyniki
swojej pracy z opiekunem, a w ramach seminarium doktorskim prezentuje
Szczegółowe wymagania je innym słuchaczom. Tym samym zdobywa wiedzę na zaawansowanym
dotyczące samodzielnego
poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi
prowadzenia badań
prowadzonych badań naukowych, obejmującą najnowsze osiągnięcia
naukowych
nauki oraz rozwija umiejętności związane z metodyką i metodologią
prowadzenia badań naukowych. Oczekuje się, że w ciągu czterech lat
efekty badań naukowych doktoranta zostaną opublikowane w
recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym lub w
recenzowanym sprawozdaniu z
konferencji naukowej. Celem
nadrzędnym pozostaje oczywiście przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Sposób dokonywania
oceny realizacji programu
Referaty na seminariach doktorskich, referaty konferencyjne, udział w
studiów oraz
samodzielnego
dyskusjach i debatach, egzaminy podsumowujące całość przedmiotu,
prowadzenia badań
publikacje naukowe, rozprawa doktorska
naukowych przez
doktorantów
Egzamin doktorski
4
`
Części egzaminu:
Opis :
1. Egzamin z dyscypliny dodatkowej (Psychologia,
Socjologia lub Ekonomia)
Egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej
odbywa się w obecności komisji w składzie
co najmniej trzech osób (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego), z których co najmniej jedna musi posiadać tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi. Egzamin składa się z części ustnej, podczas której doktorant odpowiada na
1-3 pytania egzaminatora z tematyki, której
zakres został wcześniej określony.
Egzamin doktorski z języka obcego odbywa
się w obecności komisji w składzie co najmniej trzech osób (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego) i
prowadzony jest w języku obcym. Składa
się z trzech części:
● krótkiej ustnej prezentacja pracy doktorskiej
● czytania i tłumaczenia z jęz. obcego na
polski tekstu specjalistycznego (otrzymanego pół godziny przed egzaminem)
2. Egzamin z języka obcego
● rozmowy na tematy ogólne.
3. Egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej Egzamin z dyscypliny podstawowej odbytematowi rozprawy doktorskiej (Filozofia)
wa się w obecności komisji w składzie co
najmniej czterech osób (posiadających tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy
doktorskiej), w tym promotora (nie może
być przewodniczącym komisji). W skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci
rozprawy doktorskiej. Egzamin składa się z
części ustnej, podczas której doktorant odpowiada na 1-2 pytania każdego z członków komisji. Pytania dotyczą obszaru badań, w którym doktorant się specjalizuje.
………………………………………………..
pieczęć i podpis Dziekana
5
Download