PRZEWODY DOKTORSKIE

advertisement
PRZEWODY DOKTORSKIE
Informacja na temat nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W okresie dwóch lat od dnia wejścia przepisów znowelizowanej ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym z dnia 18 marca 2011 r. , na wniosek osoby ubiegającej
się o nadanie stopnia przewody doktorskie mogą być prowadzone na podstawie
przepisów dotychczasowych obowiązujących do 30.09.2013 r. lub przepisów
znowelizowanej ustawy obowiązujących od 01.10.2013 r.
Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w Ŝycie przepisów ustawy z dnia 18
marca 2011 r. są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
ZMIANY W ZAKRESIE PRZEWODÓW DOKTORSKICH:
•
•
•
•
•
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do
druku publikacji naukowej w formie ksiąŜki lub co najmniej jednej publikacji naukowej
w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na podstawie przepisów dotyczących
finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji
naukowej (art. 11, ust. 2 ustawy).
Rozprawa doktorska moŜe mieć formę spójnego tematycznie zbioru artykułów
opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, z ich opisem
w języku polskim i angielskim (art.13, ust. 2 i 6 ustawy), za zgodą rady prowadzącej
przewód rozprawa moŜe być przedstawiona w języku innym niŜ polski (art. 13 ust. 5
ustawy).
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie
internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej do
dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy).
Powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (art. 20, ust. 5 ustawy).
Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję
pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania
badań, ich realizacji i analizy wyników – moŜe być osoba posiadająca stopień doktora
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do
pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20, ust. 7).
PROCEDURA PRZEWODU DOKTORSKIEGO wg ustawy z dnia 18.03.2011 r.
1. Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek Doktoranta- załącznik 1
Doktorant wraz z Promotorem składa w Dziekanacie dokumenty do wszczęcia
przewodu doktorskiego
2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i
wyznaczenia promotora oraz ewentualnie promotora pomocniczego, w przypadku
jego udziału w przewodzie a takŜe określenie stopnia naukowego doktora nauk.. w
zakresie...
3. W momencie ukończenia rozprawy doktorskiej Doktorant składa w Dziekanacie
oświadczenie Promotora o jej zakończeniu i przygotowaniu do wysłania do
Recenzentów
4. W momencie uzyskania oświadczenia o przygotowaniu rozprawy doktorskiej do
obrony Rada Wydziału:
•
•
wybiera Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z
dyscypliny podstawowej ( egzamin przeprowadza się po wpłynięciu co
najmniej jeden pozytywnej recenzji)
Rada Wydziału podejmuje równieŜ uchwałę w sprawie wyznaczenia
dwóch recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyŜszej lub
jednostce organizacyjnej innej niŜ ta której pracownikiem jest osoba
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady
Wydziału przeprowadzającej przewód. Recenzentem w przewodzie
doktorskim nie moŜe być osoba, w stosunku do której zachodzą
uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
6. Komisja przeprowadzająca egzamin doktorski, po zapoznaniu się z
Recenzjami, umieszcza je na stronie internetowej Uczelni oraz stawia wniosek
do Rady Wydziału o dopuszczenie kandydata do publicznej obrony pracy
doktorskiej i wyznacza termin obrony
uwaga – po otrzymaniu recenzji – członkowie komisji otrzymują prace +
recenzje
7.
Rada Wydziału - co najmniej na 10 dni przed terminem obrony podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia
jej do publicznej obrony oraz komisję do przeprowadzenia publicznej obrony
rozprawy doktorskiej oraz termin obrony.
WARUNKI WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
według przepisów dotychczasowych obowiązujących do 30.09.2013 r.
__________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
uzyskanie pozytywnej opinii Promotora. Promotorem w przewodzie doktorskim moŜe
być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki.
znaczne zaawansowanie pracy doktorskiej umoŜliwiające przedstawienie wstępnych
wyników, świadczących o moŜliwości zrealizowania tematu
uzyskanie zgody lub pozytywnej opinii komisji bioetycznej
przy otwarciu przewodu doktorskiego obejmującego zagadnienia kliniczne wskazany
jest otwarty program specjalizacji albo udokumentowany roczny staŜ pracy w danej
specjalności.
Pozytywna opinia Rady Katedry
WARUNKI WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
według przepisów znowelizowanej ustawy obowiązujących od 01.10.2013 r.
_______________________________________________________________
•
•
•
•
uzyskanie pozytywnej opinii Promotora. Promotorem w przewodzie doktorskim moŜe
być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki.
znaczne zaawansowanie pracy doktorskiej umoŜliwiające przedstawienie wstępnych
wyników, świadczących o moŜliwości zrealizowania tematu
posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie ksiąŜki lub co
najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o
zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki
na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym
sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej
uzyskanie zgody lub pozytywnej opinii komisji bioetycznej
•
przy wszczęciu przewodu doktorskiego obejmującego zagadnienia kliniczne wskazany
jest otwarty program specjalizacji albo udokumentowany roczny staŜ pracy w danej
specjalności
DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego / wg wzorów / - zał. 1
opinię przyszłego promotora o doktorancie i projekcie pracy doktorskiej zał 2
protokół z posiedzenia Katedry, na której praca była przedstawiana wraz z listą
obecności samodzielnych pracowników nauki
Ŝyciorys / podpisany przez kandydata /
kserokopię oryginału dyplomu / oryginał do wglądu/
kserokopię zaświadczenia o specjalizacji lub karty szkolenia specjalizacyjnego/
oryginał do wglądu /
oświadczenie o miejscu wykonywania badań będących przedmiotem rozprawy
doktorskiej / wg wzoru / - zał. 3
opinię lub zaświadczenie z Komisji Bioetycznej
a. w przypadku badań dotyczących ludzi wniosek składa się w Dziale Badań
Naukowych UM w Poznaniu, ul. Fredry 10, p. mgr Mirosława Grabarczyk
b. w przypadku badań na zwierzętach wniosek składa się w Lokalnej Komisji
Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach prof.dr hab. Ewa Florek, Katedra i
Zakład Toksykologii UMP, ul. Dojazd 30
c. w przypadku badań retrospektywnych lub nie mających cech eksperymentu
medycznego – oświadczenie promotora o braku konieczności orzeczenie w/w
Komisji poświadczone przez Komisję Bioetyczną
proponowany tytuł, załoŜenia, metodyka pracy doktorskiej oraz wstępne dane
świadczące o moŜliwości zrealizowania tematu /podpisane przez doktoranta ,
promotora /
/ według wzoru / zał. 4
wykaz publikacji naukowych oraz wykaz doniesień zjazdowych
odbitki pierwszych stron prac opublikowanych i listy redakcji o zakwalifikowaniu
prac do druku
ewentualnie ksero wniosku o grant promotorski
wniosek o zgodę na przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale
Lekarskim I ( jeŜeli doktorant nie jest nauczycielem akademickim UMP) z
podaniem tematu pracy i proponowany promotor
zaświadczenie o przyjęciu na studia w ramach Podyplomowego Niestacjonarne
Studium Metodologii Badań Naukowych ( jeŜeli doktorat jest w ramach PNSMBN)
według przepisów znowelizowanej ustawy obowiązujących od 01.10.2013 r.
kandydat moŜe przedstawić
certyfikat potwierdzający znajomość nowoŜytnego języka obcego;
[wykaz certyfikatów - załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U.Nr.204 poz.1200 z dnia 22.09.2011 r.]
wniosek o wyraŜenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku
innym niŜ język polski
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOśENIA PRACY DOKTORSKIEJ W DZIEKANACIE
Po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora o pracy doktorskiej Doktorant przygotowuje
6 egz. oprawionej pracy doktorskiej,
2 egz. wersji elektronicznej streszczenia pracy doktorskiej
/prawidłowo opisane płyty i pudełka/
Doktorant składa w Dziekanacie:
•
6 egz. oprawionej pracy doktorskiej / w tym 2 egz. są przeznaczone dla
recenzentów /
Na odwrocie karty tytułowej pracy doktorskiej naleŜy wpisać słowa kluczowe (w
języku polskim i angielskim)
Praca doktorska powinna zawierać zgodę lub opinię Komisji Bioetycznej oraz
streszczenie w języku polskim, tytuł i streszczenie w języku angielskim
•
opinię promotora o rozprawie doktorskiej oraz oświadczenie promotora o
rzetelności wyników
•
wersję elektroniczną pracy doktorskiej w PDF w 1 pliku / 2egz. / - po uzyskaniu
recenzji
•
oświadczenie do Głównej Biblioteki UMP / według wzoru/
•
aktualny Ŝyciorys, wykaz publikacji
•
•
•
pismo promotor do Dziekana Wydziału zawierające opinię o pracy doktorskiej,
oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.
karta SYNABA [email protected] lub http://nauka-polska.pl ( Baza
danych/Formularze zgłoszeniowe – Ludzie nauki
•
•
załącznik do karty SYNABA jw
oświadczenie autora, Ŝe przedstawiona praca nie jest plagiatem, nie narusza dóbr
osób trzecich i jest wolna od jakichkolwiek zapoŜyczeń
WyróŜnienie pracy doktorskiej
Rada Wydziału, na wniosek komisji doktorskiej, moŜe podjąć uchwałę o wyróŜnieniu
rozprawy doktorskiej.
WyróŜnienie przysługuje oryginalnym pracom doktorskim o wysokiej wartości naukowej i
posiadającej zbieŜne wnioski ( wniosek 2-ch recenzentów, zgłoszony w przesłanych
recenzjach)
Obrona pracy doktorskiej
- odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Sali Senatu CK UM w
Poznaniu- na obronie musi być obecny promotor oraz przynajmniej jeden z
wyznaczonych dwóch recenzentów
- podczas obrony doktorant przedstawia główne załoŜenia rozprawy doktorskiej (10min.)
- Doktorant ustosunkowuje się do uwag recenzentów oraz odpowiada na pytania w czasie
dyskusji
- Komisja Doktorska podejmuje uchwałę ws. przyjęcia publicznej obrony i ewentualnie
ws. wyróŜnienia rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały ws. nadania
stopnia doktora nauk medycznych/biologicznych, który zostaje przedstawiony Radzie
Wydziału. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia
przez Radę Wydziału. Po obronie Doktorant składa w Dziekanacie wydrukowaną i
oprawioną Rozprawę.
JeŜeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie
nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy
doktorskiej, Rada Wydziału moŜe podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu
doktorskiego
załącznik 1.
Imię i nazwisko
....................................................
adres zamieszkania ……………………………………………………………..
nr telefonu i e-mail
……………………………………………………………..
podstawowe miejsce pracy……………………………………………………….
Poznań,………………………………………………………
Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego
Rada Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Wnoszę o wszczęcie przewodu doktorskiego
pt. „.........................................................................................................
na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
obowiązujących do 30.09.2013 r.
Jako promotora proponuję ............................................................................ ………..
Oświadczam, Ŝe rozprawa doktorska będzie stanowić samodzielnie
wykonane, oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego.
Zobowiązuję się, w razie potrzeby, do przedstawienia oryginalnych
danych z przeprowadzonych badań i dokumentacji, na których opiera się praca
doktorska. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe oryginalne dokumenty lub ich kopie
powinny być zabezpieczone do ewentualnego wglądu przez okres minimum 5
lat.
Jednocześnie oświadczam, Ŝe nie ubiegałam /ubiegałem się /* uprzednio o
nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie w UMP i w innych jednostkach
organizacyjnych.
................................
Podpis kandydata
•
proszę wybrać właściwy
Załącznik 2.
OPINIA O KANDYDACIE DO STOPNIA DOKTORA NAUK
MEDYCZNYCH
•
imię i nazwisko
•
ukończone studia
/ uczelnia, wydział, rok ukończenia /
•
studia doktoranckie
•
specjalizacja
•
krótki przebieg pracy zawodowej
/z uwzględnieniem staŜy i szkoleń zagranicznych/
•
aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko
•
proponowany tytuł pracy doktorskiej
•
miejsce wykonywania pracy doktorskiej
•
cel, załoŜenia, materiał i metodyka pracy doktorskiej
•
wstępne wyniki i stopień zaawansowania pracy doktorskiej
•
wykaz publikacji
/ prace pełne w pismach recenzowanych – bez doniesień zjazdowych /
podpis doktoranta i podpis promotora
Załącznik 3
Poznań, dnia ...................................
.Imię i nazwisko doktoranta ……………………………………………………………………
1. Oświadczam, Ŝe badania naukowe będące przedmiotem mojej rozprawy
doktorskiej są wykonywane lub / i zostały wykonane w :
....................................................................................................................
w oparciu o materiał :
............................................................................................................................
2. Sposób finansowania badań
…………………………………………………………………………………………………
3. Stan zaawansowania badań oraz przybliŜony termin ich realizacji
i ukończenia rozprawy doktorskiej
………………………………………………………………………………………………………..
........................................................
Podpis Doktoranta
........................................................
Podpis Promotora
Załącznik 4.
ZAŁOśENIA I METODYKA PRACY DOKTORSKIEJ
/ przy składaniu dokumentów do wszczęcia przewodu + wersja
elektroniczna /
•
Imię i nazwisko Doktoranta
•
miejsce pracy
•
miejsce wykonywania pracy doktorskiej
•
proponowany promotor
•
proponowany tytuł pracy doktorskiej
•
krótki wstęp / załoŜenia pracy /
•
cel pracy / w punktach /
•
materiał / kryteria włączenia do grupy, liczebność grupy badanej i
kontrolnej/ oraz stosowana metodyka
•
wstępne wyniki i stopień zaawansowania pracy
podpis doktoranta………………………………………………
podpis promotora………………………………………………..
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOśENIA PRACY DOKTORSKIEJ W DZIEKANACIE
Po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora o pracy doktorskiej Doktorant przygotowuje
6 egz. oprawionej pracy doktorskiej,
2 egz. wersji elektronicznej streszczenia pracy doktorskiej
/prawidłowo opisane płyty i pudełka/
Doktorant składa w Dziekanacie:
•
6 egz. oprawionej pracy doktorskiej / w tym 2 egz. są przeznaczone dla
recenzentów /
Na odwrocie karty tytułowej pracy doktorskiej naleŜy wpisać słowa kluczowe (w
języku polskim i angielskim
Praca doktorska powinna zawierać zgodę lub opinię Komisji Bioetycznej oraz
streszczenie w języku polskim, tytuł i streszczenie w języku angielskim
•
opinię promotora o rozprawie doktorskiej oraz oświadczenie promotora o
rzetelności wyników
•
wersję elektroniczną pracy doktorskiej w PDF w 1 pliku / 2egz. / - po uzyskaniu
recenzji
•
oświadczenie do Głównej Biblioteki UMP / według wzoru/
•
aktualny Ŝyciorys, wykaz publikacji
•
•
•
pismo promotor do Dziekana Wydziału zawierające opinię o pracy doktorskiej,
oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.
karta SYNABA [email protected] lub http://nauka-polska.pl ( Baza
danych/Formularze zgłoszeniowe – Ludzie nauki
•
•
załącznik do karty SYNABA - jw
oświadczenie autora, Ŝe przedstawiona praca nie jest plagiatem, nie narusza dóbr
osób trzecich i jest wolna od jakichkolwiek zapoŜyczeń
Download