Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Ilony Ziemkiewicz

advertisement
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
STRESZCZECZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zarządzanie relacjami w grupach pracowników i studentów
jako element systemu zarządzania jakością kształcenia
w polskim niepublicznym szkolnictwie wyższym
Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu
Autor rozprawy doktorskiej:
Ilona Ziemkiewicz-Gawlik
Promotor rozprawy doktorskiej:
Prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Piotr Grudowski
Głównym celem poznawczym rozprawy jest identyfikacja stanu obecnego w polskiej
niepublicznej szkole wyższej w zakresie zarządzania relacjami i wpływu tych relacji na jakość
kształcenia w tego typu uczelniach.
Celem praktycznym badań jest weryfikacja istniejących rozwiązań oraz określenie modelowej
koncepcji, która mogłaby zostać wykorzystana w niepublicznym szkolnictwie wyższym w Polsce.
Wyniki z przeprowadzonych badań będę podstawą koncepcji modelu zarządzania relacjami
w grupach pracowników i studentów mającego wpływ na poprawę jakości kształcenia i funkcjonowania
uczelni niepublicznej w otoczeniu wielu czynników, które wpływają na tego typu organizacje.
Treść rozprawy ujęto w czterech rozdziałach, poprzedzonych wstępem, a podsumowanych
w zakończeniu pracy.
W rozdziale pierwszym nakreślono specyfikę warunków w jakich funkcjonują uczelnie
niepubliczne w Polce z podkreśleniem tych zagadnień, które odróżniają je od uczelni publicznych,
a mają znaczący wpływ na badane zagadnienie. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące
zarządzania uczelnią niepubliczną w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych. Jako jeden
z głównych czynników wyróżniających środowisko działania uczelni niepublicznej wyróżniono silną
konkurencję rynkową. Omówiono także nowe projakościowe rozwiązania wykorzystane w zarządzaniu
szkołami wyższymi niepublicznymi, jak i publicznymi.
Rozdział drugi ma na celu systematyzację zagadnienia relacji w grupach pracowników
i studentów
w uczelni niepublicznej. Przedstawiono zasadnicze modele tych relacji, oraz
zweryfikowano je pod względem skuteczności w zarządzaniu uczelnią oraz podnoszeniu jakości
kształcenia. Szczególne zainteresowanie autorki zwrócił wpływ tych relacji na poziom jakości
kształcenia oraz ich optymalizacja w celu podniesienia tego poziomu.
Rozdział trzeci stanowi część badawczą niniejszej pracy doktorskiej. Jest w nim określona
problematyka i hipotezy badawcze z wykorzystaniem modelu zależności. Istotnym elementem tego
rozdziału jest uzasadnienie doboru zastosowanych metod i narzędzi badawczych, a także
charakterystyka badanych grup. W odniesieniu do uzyskanych wyników zweryfikowano postawione
hipotezy oraz przedstawiono interpretację wyników przeprowadzonych badań. Obok podsumowania
wyników badań przeprowadzono dyskusję dotyczącą specyfiki prowadzonych badań.
Rozdział czwarty przedstawia propozycję modelu optymalizacji zarządzania relacjami
pomiędzy pracownikami i studentami niepublicznej szkoły wyższej w celu poprawy jakości kształcenia
i podniesienia skuteczności zarządzania w tych organizacjach oraz weryfikacja tego modelu.
Download