Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w

advertisement
Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do
publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która
ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła
ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie
na kwalifikacyjny kurs zawodowy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 36
ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia
ustawowego dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Zgodnie z art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia
przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych
Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach
śledczych – 15 lat.
Obecnie przyjmowanie do szkół dla dorosłych osób, które nie ukończyły 18 lat jest
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w
sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich
osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 857).
Obecnie obowiązujące rozporządzenie na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60) zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w
dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim
technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w
branżowej szkole I stopnia.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wprowadza, począwszy od 1
września 2017 r. nową strukturę szkolnictwa, która obejmie:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące;
b) pięcioletnie technikum;
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia;
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub
wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku.
1
Zasadniczo niniejsze rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do obecnie
obowiązującego rozporządzenia, uwzględnia jedynie zmiany ustroju szkolnego –
likwidację gimnazjum oraz wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej.
W rozporządzeniu przewiduje się:
1. możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli mają
opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej
dla dzieci i młodzieży, a także
2. możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli mają opóźnienie
w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną
uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki
w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży.
Dotyczy to m.in. osób, które mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane
z sytuacją życiową (np. małoletnich matek, które ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą uczęszczać do szkół dla młodzieży) lub
osób, która mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z długotrwałą chorobą i
rekonwalescencją i ze względu na konieczność korzystania z zabiegów
rehabilitacyjnych nie mogą uczęszczać do szkoły dla młodzieży.
Ponadto, przepis § 2 projektu rozporządzenia dopuszcza możliwość przyjmowania
do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które
ukończyły 15 lat jeżeli przebywają w zakładach karnych lub aresztach śledczych.
Przypadki, w jakich do szkół dla dorosłych można przyjąć osoby będące
uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat, określa ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645,
z późn. zm.). W związku z tym w § 3 projektu rozporządzenia zawarto odesłanie do
art.12 ust. 4 tej ustawy.
W § 4 określono przypadki, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową,
może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy.
Ponadto w § 5 rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym
osobę, która ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub
zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie
nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży, która najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat i uczęszcza do
publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub branżowej szkoły I stopnia
przeznaczonej dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
2
można przyjąć w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września
2017 r.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004
r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards