Czynniki kształtujące zachowanie się konsumentów

advertisement
Postępowanie nabywców na rynku:
1.
czynniki kształtujące zachowanie się
konsumentów
2.
proces zakupu dóbr konsumpcyjnych
3.
czynniki wpływające na
postępowanie przedsiębiorstwa na
rynku
4.
proces podejmowania decyzji na
rynku dóbr przemysłowych
III. Postępowanie nabywców na rynku
Czynniki kształtujące zachowanie się
konsumentów
Punktem wszelkich działań marketingowych jest
konsument. Postępowanie konsumentów to ogół
działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i
dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z
decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te
działania.
Szczegółowy model czynników wpływających na
zachowanie konsumenta:
1.
czynniki kulturowe: kultura
(środowisko), subkultura, klasa
społeczna
2.
czynniki społeczne: grupa odniesienia,
rodzina, role i status
3.
czynniki osobiste: wiek i etap w cyklu
życia, zawód, sytuacja ekonomiczna,
styl życia, osobowość i ambicje życiowe
4.
czynniki psychologiczne: motywacja,
percepcja, proces uczenia się,
przekonania i postawy.
Czynniki kulturowe-kultura jest fundamentalnym
czynnikiem determinującym potrzeby i zachowania
nabywcy. Dorastające dziecko poprzez kontakty z
rodziną i otoczeniem przyswaja sobie pewne
wartości, sposoby postrzegania otoczenia,
upodobania oraz sposoby zachowań.
Subkultura-każda kultura skalda się z mniejszych
subkultur, mogą mieć istotne znaczenie, wpływają na
identyfikację i socjalizację swoich członków. Do subk.
Zaliczamy:narodowość, wyznanie, rasę i rejon
geograficzny.Wiele subkultur tworzy własne
segmenty rynkowe, przedsiębiorstwa często
dopasowują produkt i marketing do potrzeb
poszczególnych subkultur.
Klasa społeczna- klasy społeczne są homogenicznymi
i trwałymi grupami społecznymi, zorganizowanymi w
sposób hierarchiczny, krórych członkowie wykazują
wspólne wartością, zainteresowania, zachowania.
Członkowie poszczególnych klas społecznych
wykazują różne upodobania dotyczące produktów czy
marek odzieży, umeblowania mieszkania,
samochodów.
Czynniki społeczne. Grupy odniesieniagr.odniesienia danej jednostki składa się ze
wszystkich grup, które mają bezpośredni lub
pośredni wpływ na jej zachowanie i postawy. Są to
grupy do których jednostka należy lub z którymi
wchodzi w interakcje. Grupy pierwotne-gr.
Nieformalne, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z
pracy, i jednostka prawie ciągle styka się z nimi.
Grupy wtórne-regilijne, zawodowe, związkowe
bardziej sformalizowane. Grupy aspiracyjne-do
których jednostka chciałaby należeć.Grupa
dysocjacyjna to taka której system wartości lub
zachowania dana jednostka odrzuca. Poziom wpływu
grup odniesienia jest różny w zależności od grupy i
marki.Wpływ grup odniesienia zmienia się w miare
jak produkty przechodzą przez poszczególne fazy
swego cyklu życia. Rodzina-członkowie rodziny
stanowią najbardziej wpływową grupę
odniesienia.Rodzina wychowawcza składa się z
rodziców nabywcy, pod wpływem rodziców każdy
kształtuje poglądy dotyczące religii, polityki,
ekonomii, kształtuje ambicje życiowe, poczucie
własnej wartości, miłości.
Rodzina prokreacji –współmałżonek i dzieci –
uwzględnienie roli męża,wpływ na żonę i dzieci.
Rola i status-Jednostka jest członkiem wielu
grup:rodzina, kluby, organizacje.Pozycja jednostki w
każdej grupie może być określona w kategoriach roli i
statusu.Każda z ról będzie mięć wpływ na jej
zachowanie w procesie dokonywania zakupu. Z każdą
rolą związany jest pewien status. Firmy świadome są,
że produkty i marki są potencjalnym symbolem
statusu.
Czynniki osobiste – na decyzje nabywcy mają
wpływ przede wszystkim jego wiek, etap życia,
zawód czynniki ekonomiczne, styl życia oraz
osobowość i sposób samookreślenia.
Wiek i etap życia-ludzie konsumują różne produkty w
ciągu swojego życia. W pierwszych miesiącach po
urodzeniu jedzą odżywki dla niemowląt, w okresie
wzrostu i dojrzałości produkty zywnościowewiększość, a w starszym wieku –specjalne produkty
dietetyczne. Gusty ludzi w zakresie odzieży, mebli,
czy rekreacji są również zwiazane z wiekeiem.
Zawód-na wzorce konsumpcyjen jednostki wpływa jej
zawod. Robotnik pracujący przy maszynie będzie
kupować odzież roboczą,, opakowania przeznaczone
na 2 śniadanie. Prezes zarządu będzie kupować
drogie garnitury, podróżować samolotami.Firmy
próbują zidentyfikować grupy zawodowe, które
szczególnie interesują się jej produktami,
przedsiębiorstwo może wyspecjalizować się i
dostosować swoje produkty do określonej gr.
Zawodowej.
Sytuacja ekonomiczna-ma ogromny wpływ na
sytuacje ekonomiczną jednostki, określa jej dochód
przeznaczony na wydatki, oszczędności, i aktywa,
zadłużenie i możliwość otrzymania pożyczki oraz
skłonność do otrzymania pożyczki.
Styl życia –ludzie pochodzący z tej samej subkultury,
klasy społecznej, mający te same zawody, mogą
prowadzić różny styl życia. Przedsiębiorstwa
poszukują związków pomiędzy swoimi produktami i
stylami życia różnych grup.
Osobowość i samookreślenie jednostki-ludzie różnią
się miedzy sobą cechami które wpływają na ich
postępowanie jako nabywców .Przedsiębiorstwa
starają się wytworzyć wizerunek swojej marki, aby
był on zgodny z wizerunkiem własnym konsumentów
na własnym rynku.
Czynniki psychologiczne-Motywacje-jednostka w
każdym momencie ma wiele potrzeb, biologicznewynikają z fizjologicznych stanów napięcia jak
pragnienie, głód, niewygoda.Potrzeby psychologiczne
jak potrzeba uznania, szacunku,
przynależności.Teorie ludzkich motywacji: Freuda
(siły psychologiczne które kształtują zachowanie ludzi
są w duzym stopniu siłami podświadomymi),
Maslova-ludzkie potrzeby ułożone są w odpowiedniej
hierarchii (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa,
społeczne, szacunku oraz potrzeby
samorealizacji).Herzberga-dwuczynnikowa teoria
motywacji która wyróżnia czynniki wywołujące
zadowolenie i niezadowolenie.
Percepcja- jednostka mająca pewne motywacje jest
gotowa do działania. Na to co w rzeczywistości uczyni
będzie miała wpływ jej własna percepcja
Proces uczenia się-w wyniku podejmowania działania
ludzie uczą się , są to zmiany w zachowaniu jednostki
,wyrastające z jej dośwadczeń.Teoria uczenia się
wskazuje przedsiebiorstwom,że mogą one wzbudzać
popyt na swój wyrób poprzez kojarzenie tego
produktu z silnymi potrzebami, podsuwanie
wskazówek i dostarczenie pozytywnego wsparcia.
Przekonanie i postawy-przekonanie jest to myślowy
opis jaki człowiek tworzy na dany temat.Producenci
chcieliby wiedziec co ludzie myślą o ich produktach i
serwisie.Teprzekonania są częścia składową
wizerunku marki, a ten wpływa na dzialanie
ludzi.Jeśli jakieś poglądy są błędne i hamują
spzredaż, to producent będzie chciał przeprowadić
kampanięw celu skorygowania tych przekonań.
Proces zakupu dóbr konsumpcyjnych
Przed rozpoczęciem planowania marketingowego
firma powinna określić swoich docelowych nabywców
i poznać charakterystyczny dla nich proces
decyzyjny. Wiele decyzji zakupu podejmuje tylko
jedna osoba, ale niektóre mogą mieć wielu
uczestników, którzy grają rolę:

Inicjatora – pierwsza wysuwa pomysł
zakupu

Doradca-poglądy i rady mają wpływ na
ostateczną decyzję

Decydent-decyduje o wszystkich
składnikach zakupu

Nabywca-osoba dokonuje właściwego
zakupu

Użytkownik-która konsumuje lub
użytkuje produkt/usługę
Firmy powinny zidentyfikować tych uczestników, ich
kryteria zakupu oraz wpływ na nabywcę. Program
powinien być tak zaprojektowany, aby dotrzeć do
innych ważnych uczestników procesu decyzyjnego.
Typy zachowań na rynku
Podejmowanie przez konsumentów decyzji kupna
zmienia się w zależności od typu zakupu i typu
decyzji z nim związanych.4 typy:

Kompleksowe zachowanie przy
zakupie-zachowanie konsumentów w
procesie dokonywania zakupów jest
bardziej kompleksowe kiedy są oni silnie
zaangażowani i świadomi istotnych różnic
między markami. Konsumenci są silnie
zaangażowani wtedy kiedy towar jest
drogi a zakup dokonywany rzadko
zwiazany z ryzykiem.

Zachowanie redukujące dysonans –
czasami konsument jest silnie
zaangażowany przy zakupie ale nie
zauważa wielu różnic między markami.
Silne zaangażowanie wynika, że zakup
jest drogi, dokonywany rzadko i związany
z ryzykiem.

Zachowanie rutynowe – wiele
produktów jest nabywanych przy słabym
zaangażowaniu ze strony konsumenta i
braku istotnych różnic między markami.
Firmy zajmujące się produktami o słabym
zaangażowaniu i niewielkich różnicach
między markami, uważają że stosowanie
odpowiedniej ceny i promocji bodźcem
sprzedaży jest efektywnym mogącym
skłonić do wypróbowania produktu
ponieważ nabywcy nie są silnie
przywiązani do żadnej marki.
Przedsiębiorstwo może spróbować
przekształcić produkt o słabym
zaangażowaniu w produkt o
zaangażowaniu silniejszym.

Poszukiwanie różnorodności-niektóre
sytuacje zakupu charakteryzują się
niskim zaangażowaniem ze strony
konsumenta, ale znacznym
zróżnicowaniem marek. Konsumenci w
tym przypadku często przestawiają się z
marki na markę.
Fazy w procesie podejmowania decyzji zakupuniekoniecznie kupujący musi przechodzić przez
wszystkie fazy, może którąś opuścić lub zmienić ich
kolejność.:
rozpoznanie potrzeby-proces rozpoczyna się gdy
nabywca rozpoznaje problem lub potrzebę. Potrzeba
może być wywołana przez bodźce wewnętrzne (głód,
pragnienie) które w konsekwencji wzrasta i staje się
pożądaniem oraz przez bodźce zewnętrzneprzechodząc obok piekarni widzimy bułke i jej
zapach, który pobudza głód.
poszukiwanie informacji- konsument, który
zdecydował się na dokonanie jakiegoś zakupu, będzie
starał się znalezdź dodatkowe informacje. Zaostrzona
uwaga-mniej intensywny stan poszukiwania, aktywne
poszukiwanie informacji-opracowania, informatory.
ocena alternatyw- dla różnych konsumentów różne
cechy produktu są istotne lub znaczące. Będą
zwracać uwagę przede wszystkim na te z nich , które
mogą być źródłem zadowolenia. W procesie
podejmowania decyzji zakupu konsument
prawdopodobnie nabierze pewnych przekonań o
marce. Przekonania o marce tworzą image marki. W
wyniku pewnej procedury oceny u konsumenta
wykształałcają się pewne postawy (osądy,
preferencje)w stosunku do alternatywnych marek.
Konsumenci stosują różne procedury oceny ,
dokonując wyboru wśród przedmiotów
charakteryzujących się wielościa cech.
decyzja zakupu-konsument decyduje się na zakup
najbardziej preferowanej marki. Jednakże mogą
pojawić się 2 czyniki komplikujące ten proces:
postawy innych-wpływ innych ludzi staje się
kompleksowy kiedy wiele osób bliskich nabywcy ma
przeciwne opinie a nabywca chciałby zadowolić ich
wszystkich
nieoczekiwane czynniki sytuacyjne-konsument
bierze pod uwagę –dochód rodzinny, oczekiwana
cena,oczekiwane zadowolenie z produktu ale inne toznajomy wypowiedział się negatywnie o marce,
osoba sprzedająca w sklepie wywiera złe
wrazenie.Istotnym elementem jest również
ryzyko-konsumenci nie mogą być pewni czy będą
zadowoleni ze swojego zakupu.To wywołuje niepokój.
zachowanie po dokonaniu zakupu-zakupiony
produkt przyniesie konsumentowi zadowolenie albo
jego brak. Po zakupie konsument może wykryć jakąś
wadę.Dla jednego mogą być obojętne dla innego nie
będzie chciał produktu z wadami.Zadowolenie po
dokonaniu zakupu-Odczucia w przyapdku jeżeli
sprawuje się gorzej-, będzie rozczarowany, sprosta
oczekiwaniom-zadowolony, przewyzszy oczekiwanizachwycony. Odczucia te spowodują że konsument
kupi ten produkt jeszcze raz.Użytkownik po
zakupie i pozbywanie się
produktu.przedsiębiorstwo powinno również
obserwować jak nabywcy użytkują produkt i jak się
go pozbywają. Jeśli konsumenci znajdą nowe
zastosowanie dla produktu, powinno to zainteresować
przedsiębiorstwo, gdyż ten fakt może stać się
przedmiotem reklamy. Zrozumienie potrzeb
konsumentów i procesu zakupu jest kluczową dla
opracowania efektywnych strategii marketingowych.
Rynek przedsiebiorstw-składa się ze wszystkich
jednostek gospodarczych i organizacji, które
nabywają dobra i usługi, by wykorzystać je do
produkcji innych produktów lub usług,rynek
obejmuje:rolnictwo, leśnictwo, rybołustwo.. Znacznie
większa liczba produktów, a co za tym idzie suma
pieniędzy zaangazowana jest w sprzedaż dóbr
produkcyjnych niż w sprzedaż dóbr
konsumpcyjnych.Rynek przedsiębiorstw posiada
cech, które odróżniaja go od rynku
konsumentwó:mniejsza liczba nabywców, więksi
nabywcy, bliskie związki pomiędzy dostawcą a
nabywcą, geograficzna koncentracja nabywców,
popyt indukowany, nieelastyczny popyt, fluktuacje
popytu, profesjonalny charakter zakupów, niektóre
czynniki wpływające na zakup, inne cechy
charakterystyczne: zakupy bezpośrednie(zakupy
bezpośrednio u producenta niż u
pośrednika);transakcje wiązane(nabywcy dóbr
produkcyjnych wybierają takich dostawców którzy są
jednocześnie ich klientami); leasing lub dzierżawa.
Decyzje dotyczące zakupu podejmowane przez
przedsiębiorstwa
Główne rodzaje sytuacji zakupu: zakup rutynowy,
zakup zmodyfikowany, nowy zakup.Główne
subdecyzje składające się na decyzje zakupu:
dokładna charakterystyka produktu,cena, warunki
termin dostawy, warunki płatności, zasady serwisu,
potrzebna ilość,lista potencjalnych dostawców,wybór
dostawcy.
Uczestnicy procesu zakupu na rynku
przedsiębiorstw:użytkownicy, decydenci,
zatwierdzajacy ecyzje, nabywcy, strażnicy
Czynniki wpływające na postępowanie
przedsiębiorstw na rynku
Czynniki mające wpływ na nabywców występujących
w imieniu przedsiębiorstw sklasyfikowano w 4
grupy: płynące z otoczenia, wynikające ze sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstwa, interpersonalne,
indywidualne:

czynniki płynące z otoczenia-nabywcy
poddani są silnemu wpływowi czynników
obecnym i spodziewanym otoczeniu
ekonomicznym takim jak: poziom
pierwotnego popytu, perspektywy
koniunktury gospodarczej, wysokość
oprocentowania kredytów.Na nabywców
dóbr produkcyjnych mają wpływ zmiany
wywołane postępem technologicznym,
zmianami politycznymi i rozwojem
konkurencji.

Czynniki wynikające ze sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstwakażde kupujące przedsiębiortswo posiada
konktretne cele, kierunki działania,
proceduty, strukturę organizacyjną,
systemy funkcjonowania. Sprzedawca
musi znać je możliwie najlepiej, powinien
być świadomy następujących tendencjiw
organizacji sfery zaopatrzeniowej:
Rosnącej roli działów zaopatrzenia, centralizacji
zakupów, kontraktów długoterminowych, oceny
trafnośći zakupów.

Czynniki interpersonalne- autorytet,
pozycja, empatia, zdolność
przekonywania. Centrum zakupu skład
się zwykle z uczestników
reprezentujących różne interesy,
kompetencje,umiejętnośći
przekonywania, jeśli producent zdoła
uzyskać informacje oosobach bioracych
udział w procesie podejmowania decyzji
zakupu, mogą być dla niego niezwykle
cenne.

Czynniki osbowe-każdy uczestnik w
procesie podejmowania decyzji zakupu
posiada osobiste motywacje,
przekonania i preferencje. Są one
uzależnione od wieku, wielkości
dochodu, wykształcenia, wykonywanego
zawodu, osobowości, postaw wobec
ryzyka i kultury.
Proces podejmowania decyzji na rynku dóbr
przemysłowych.
Nabywcy na tym rynku nie kupują produktów i
usług do użytku lub konsumpcji osobistej,lecz
by zarobić pieniądze, by redukować koszty
swej działalności lub by wywiązać się z
zobowiązań prawnych lub społecznych. Model
schemat siatki zakupu-osiem kroków dla
sytuacji nowego zakupu:
Uznanie potrzeby zakupu-proces zakupu
rozpoczyna się gdy ktoś w pzredsiębiorstwie
stwierdza problem, któ®y może być rozwiązany
przez nabycie dobra lub usługi, uznanie potrzeby
może się pojawić jako rezultat działania bodźców
zewnętrznych lub wewnętzrnych.
Ogólny opis potrzeby-stwierdziwszy już potrzebę
zakupu nabywca przystępuje do określenia ogólnych
cech oraz wielkości zakupu produktu, w przypadjku
produktó już nabywanych nie stanowi to problemu
ale gdy jest to nowy produkt nabywca współpracuje z
innymi:inżynierami, uzytkownikam by określić
najważniejsze cechy
Określenie cech produktu-przedsiębiorstwo
nastepnie określa techniczna specyfikację produktu,
tworzy się zespół inżynierów odpowiedzialny za
analizę wartości produktu-jest to sposób redukcji
kosztów w którym analizuje się dokładnie
poszczególne komponenty i określa czy mogą być
przeprojektowane , znormalizowane lub wytwarzane
tańszymi metodami produkcji.
Poszukiwanie dostawcy-następnie nabywca
próbuje określić najbardziej odpowiednich
sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe,
przeszukuje rejestry komuterowe, ogląda reklamy,
uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub
dzwoni do innych przedsiębiorstw proszą o
zarekomandowanie jakiegoś sprzedawcy.
Zebranie ofert-nabywca zaprasza teraz wybranych
dostawców do przedstawienia ofert
Wybór dostawcy-zanim zostanie dokonany
ostateczny wybór, można próbować negocjować z
preferowanymi dostawcami nizsze ceny i lepsze
warunki dostawcy. W centrum zakupu należy również
zdecydować, z usług jak wielkiej liczby dostawców
skorzystać. Szereg nabywców preferuje duzą ilosć
gdyż w ten sposób osłabia się zależność firmy od
poszczególnych dostawców oraz stwarza się
możliwość porównywania cen i jakość współpracy z
różnymi dostawcami.
Określenie typowego zamówienia-w dalszej
kolejności nabywca przygotowuje wspólnie z
wybranym dostawcą ostateczne zamówienie,
określając warunki techniczne, wielkość zamówienia,
oczekiwany termin dostawy, zasady zwrotó,
gwarancje itp.
Ocena działąnia-na tym etapie nabywca ocenia
rezultaty współpracy z konkretnym dostawcą , uzywa
się do tego trzech metod: nabywca może
skontaktować się z ostatecznym użytkownikiem
produktu i poprosić go o ocene dostawcy, może
oszcować straty spowodowane wspólpracą z danym
nabywcąi dodając je do oceny określić całkowity
koszt zakupu. Ocena rezultatów wspólpracy może
skłonić nabywcę do jej kontynuowania, chęci zmiany
jej warunków lub zrezygnowania ze współpracy z
dostawcą.
Ośmioetapowy model faz zakupu obrazuje główne
kroki w procesie zakupu na rynku przedsiebiorstw.
Download