Systemy hybrydowe

advertisement
Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich
skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z
kwestią przetrwania ludzkości, a sposób ich rozwiązywania musi polegać na wspólnych działaniach
wszystkich krajów, całej społeczności międzynarodowej. Generalnie można wyodrębnić trzy typy
problemów globalnych. Pierwszy to bariery wspólne dla wszystkich ogniw gospodarki światowej.
Takimi problemami są kwestie wyczerpalności surowców naturalnych, a co za tym idzie surowcowo energetycznego zaplecza gospodarki, a także kwestie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Drugi
rodzaj problemów globalnych to zagrożenia, których występowanie nie jest powszechne, lecz których
rozwiązanie zależy od podjęcia działań o charakterze globalnym. Są to na przykład kwestia
żywnościowa czy zadłużenie międzynarodowe. Trzecia grupa problemów to zagrożenia globalne
wynikające z określonych układów polityczno - ustrojowych. Najbardziej powszechnym jest tu
problem pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. W erze atomowej wybuch konfliktu o zasięgu
światowym może stanowić nie tylko oczywistą przeszkodę dla rozwoju społeczno - ekonomicznego,
ale przyczynić się do totalnej zagłady ludzkości. Wymienia się także takie zagrożenia, jak:
demograficzny problem oraz narastanie rozpiętości między bogatymi (Północą) i biednymi
(Południem), problem siły roboczej, co wiąże się z budową nowego ładu gospodarczego,
przestępczość międzynarodowa, terroryzm.
Charakterystyczne jest to, że w zakres globalnych problemów są włączane coraz to nowe kwestie. Jest
to wynik narastających współzależności w świecie i komplikowania się stosunków
międzynarodowych.
1. Algorytm . zbiór określonych reguł postępowania, które stosowane w ustalonym
porządku prowadzą do rozwiązania określonego zadania. Niewątpliwą cechą
algorytmu jest możliwość wykorzystania tegoż samego tworu myślowego do
rozwiązywania podobnych, względnie bliskoznacznych zadań. Wychodząc z tego
założenia możemy stwierdzić, że jest to sformalizowany sposób prezentacji lub
zapisu działań, jakie należy podjąć dla osiągnięcia określonego celu.
2. Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem
; na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza
danych nie jest przechowywana na komputerze lub też na komputerze są
przechowywane tylko jej pewne części, to trzeba poświęcić dużo pracy na
organizowanie i koordynowanie informacji pochodzących z bardzo różnych ródeł. Za
pomocą programu Microsoft Access można zarządzać wszystkimi niezbędnymi
informacjami używając jednego pliku bazy danych. W takim pliku dane można
dzielić na odrębne części zwane tabelami
KOMPUTER Z ZEWNĄTRZ I OD ŚRODKA
Budowa i działanie komputera PC
Historia komputerów klasy PC
Architektura komputera
Proces startu komputera
Systemy operacyjne
Funkcjonalny model systemu operacyjnego
Sieciowe systemy operacyjne
Przegląd systemów operacyjnych
Sieci komputerowe
Podstawowe pojęcia i terminy
Topologie lokalnych sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Sieci równorzędne i sieci typu klient-serwer
Funkcjonalny model sieci komputerowej
Internet
Historia sieci internet
Usługi internetowe
Język HTML
Wyszukiwanie informacji w internecie
PROGRAMY UŻYTKOWE
Arkusz kalkulacyjny
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Dane tabelaryczne
Formatowanie
Wykresy
Elementy analizy danych
Relacyjne bazy danych
Baza danych
Tabele jako zbiory danych
Związki między tabelami
Projektowanie bazy danych
Elementy teorii relacyjnych baz danych
PODSTAWY PROGRAMOWANIA
Wybrane techniki i metody programowania
Zmienne
Sterowanie wykonaniem programu
Procedury i funkcje
Dane zewnętrzne
Wstęp do algorytmiki
Pojęcia podstawowe
Szyfrowanie
Podstawowe pojęcia
Funkcje mieszania
Szyfrowanie blokowe i strumieniowe
Szyfrowanie symetryczne
Szyfrowanie asymetryczne
Tutaj wpisz wzory matematyczne.
Nie zapomnij się podpisać!
Download