Przykładowe pytania teoretyczne z korelacji i regresji Przy każdym

advertisement
Przykładowe pytania teoretyczne z korelacji i regresji
Przy każdym wariancie odpowiedzi napisać literę P - prawdziwa lub F – fałszywa
1. Jeśli współczynnik V-Cramera dla cech X i Y w populacji jest równy 0 wówczas:
a) współczynnik korelacji w populacji (jeśli można go obliczyć) jest równy 0
b) warunkowe rozkłady zmiennej Y są jednakowe
c) statystyka chi-kwadrat w teście niezależności może być różna od 0
2. Brak korelacji w próbie:
a) oznacza równość odchyleń standardowych w empirycznych rozkładach warunkowych
b) oznacza równość średnich arytmetycznych w empirycznych rozkładach warunkowych
c) oznacza, że obliczona na podstawie próby kowariancja równa jest 0
3. Wyraz wolny w funkcji regresji liniowej
a) jest wartością teoretyczną zmiennej objaśnianej gdy zmienna objaśniająca jest równa 0
b) nie zawsze ma logiczną interpretację
c) informuje jaka część zmienności zmiennej Y nie jest wyjaśniona funkcją regresji
4. Średni błąd prognozy
a) jest zawsze większy od odchylenia standardowego reszt
b) jest tym zwiększy im bardziej wartość zmiennej x dla której obliczana jest prognoza oddala się od średniej
wartości x
c) zależy od współczynnika determinacji (dopasowania modelu)
5. Współczynnik determinacji
a) w modelu liniowym z jedną zmienną jest to kwadrat współczynnika korelacji Pearsona
b) informuje jaka część zmienności zmiennej objaśnianej jest wyjaśniona funkcją regresji
c) informuje o kierunku zależności zmiennej X i Y
6. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
a) można go wyznaczyć dla zmiennych niemierzalnych
b) przyjmuje wartości od -1 do 1
c) określa siłę i kierunek zależności zmiennych X i Y
7. Kowariancja
a) przyjmuje wartości od -1 do 1
b) jest licznikiem współczynnika korelacji liniowej Pearsona
c) informuje o kierunku zależności zmiennych X i Y
8. Średni błąd szacunku współczynnika regresji
a) to odchylenie standardowe estymatora współczynnika regresji
b) to miara dopasowania funkcji regresji do danych rzeczywistych
c) wykorzystywany jest do oceny istotności współczynnika regresji
9. Odchylenie standardowe reszt w klasycznym modelu regresji liniowej
a) interpretuje się jako średnią różnicę wartości empirycznych i teoretycznych (wyznaczonych z funkcji regresji)
b) jest zawsze mniejsze od średniego błędu prognozy
c) wskazuje siłę regresji Y względem X
10. Zależność stochastyczna w populacji generalnej
a) to jest to samo co zależność korelacyjna
b) oznacza identyczność rozkładów warunkowych
c) to współwystępowanie zmian jednej zmiennej przy zmianach drugiej
odp: 1) P,P,P; 2) P,F,P; 3)P,P,F; 4) P,P,F; 5) P,P,F; 6) F,P,P; 7) F,P,P; 8) P,F,P; 9) P,P,F; 10) F,F,P
Download