Struktury rynku

advertisement
Analiza kosztów i
korzyści
Analiza kosztów i korzyści
Analiza kosztów i korzyści (AKK, ang. CBA – cost-benefit
analysis) stanowi metodę oceny przedsięwzięć i programów
realizowanych w ramach sektora publicznego.
Celem analizy kosztów i korzyści jest przeanalizowanie
wpływu przedsięwzięcia na dobrobyt społeczny na obszarze,
na którym jest realizowana dana inwestycja (np. regionu,
kraju).
2
Analiza kosztów i korzyści
Stosuje się ją również przy ocenie kosztów i korzyści
regulacji, gdzie umożliwia znalezienie odpowiedzi na
pytanie: kiedy i w jaki sposób Państwo powinno podjąć
interwencję prywatnym rynku, aby wpłynąć na decyzje
konsumpcyjne i produkcyjne.
AKK jest przykładem analizy ekonomicznej, która znajduje
zastosowanie przede wszystkim w uzasadnieniu inwestycji
infrastrukturalnych.
Niemal każde przedsięwzięcie państwa dobrze nadaje się do
zastosowania podejścia typowego dla analizy kosztów i
korzyści.
3
Analiza kosztów i korzyści
Cechami charakterystycznymi dla tego rodzaju inwestycji
są zarówno stosunkowo wysokie wydatki inwestycyjne, jak i
pewna uciążliwość realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego lub/i jej eksploatacji dla społeczeństwa
Np. budowa lub przebudowa drogi, kanalizacji, mostu
związane są często z wydłużeniem czasu przejazdu, a tym
samym większym zużyciem paliwa, hałasem, itp.
Argumentami za realizacją takich przedsięwzięć
inwestycyjnych są korzyści, jakie będzie czerpać
społeczeństwo po oddaniu inwestycji do użytkowania.
4
Analiza kosztów i korzyści
Dla każdego wariantu działania AKK wykonujemy w trzech
etapach:
I – identyfikacja wszystkich skutków tego działania
(korzystnych i niekorzystnych) dla wszystkich członków
społeczeństwa, których działanie dotyczy;
II – wycena tych różnych korzyści i kosztów w kategoriach
pieniężnych;
III – zalecenie realizacji danego wariantu wtedy i tylko
wtedy, gdy jego wynikiem jest korzyść społeczna netto, tj.
nadwyżka całkowitych korzyści nad całkowitymi kosztami.
5
Analiza kosztów i korzyści
Zasada korzyści netto
O realizacji danego projektu przesądza istnienie nadwyżki
netto, czyli nadwyżki całkowitych korzyści nad
całkowitymi kosztami.
Nadwyżka netto = całkowite korzyści – całkowite koszty > 0
Jeśli koszty i korzyści przybierają postać strumieni
rozłożonych w czasie, to należy obliczyć zaktualizowaną
wartość każdego z nich, stosują do dyskontowania
odpowiednią stopę procentową.
Projekt, który pozwala osiągnąć dodatnią korzyść netto
jest lepszy od utrzymywania status quo.
6
Analiza kosztów i korzyści
Zasada korzyści netto
W odniesieniu do decyzji inwestycyjnych, w przypadku
których występują ograniczone zasoby. Jeśli wybudujemy
tamę to dostarczymy np. 1,8 mld m3 wody rocznie. Wodę
można przeznaczyć dla mieszkańców miast, dla przemysłu
lub rolników. Z punktu widzenia kosztów i korzyści powinna
trafić tam gdzie całkowita korzyść netto jest największa.
Obliczmy korzyści netto przypadające na 1000 m3 w każdym
zastosowaniu: w mieście nadwyżka wynosi 35 dol., w
przemyśle 42 dol. a w rolnictwie 22 dol. na 1000 m3.
Zatem najpierw należy zaspokoić popyt przemysłu, potem …
7
Analiza kosztów i korzyści
Zasada korzyści netto
Celem zastosowania AKK jest zwiększenie efektywności
ekonomicznej. Nie ma sporów co do potrzeby rozsądnego
wykorzystania zasobów.
Dwa główne zarzuty dotyczą sposobu wyceny pieniężnej
w drugim etapie analizy i oceny wartościującej, która
stanowi podstawę wyboru między efektywności a
sprawiedliwością, dokonywanego w etapie trzecim.
8
Analiza kosztów i korzyści
Trudności związane z wyceną pieniężną wielu efektów:
Ile wynosi wartość czystego powietrza, wzrostu
bezpieczeństwa narodowego, piękna dzikiego krajobrazu lub
uratowanego ludzkiego życia?
Jak wycenić korzyść, która pojawi się za 50 lat?
Najtrudniejsze problemy z wyceną powstają tam, gdzie
koszty i korzyści są niepewne, nie powstają na rynku, są
niematerialne lub oczekuje się ich w odległej przyszłości.
9
Analiza kosztów i korzyści
Trudności związane z wyceną pieniężną
Każda decyzja jest uzależniona od pewnego rodzaju –
jawnego lub niejawnego – wartościowania.
Agencja rządowa odmawia wydania 80 mln dol. na
realizacje programów zwiększenia bezpieczeństwa na
autostradach, o których sądzi się, że zmniejszyłyby liczbę
śmiertelnych wypadków o 50 rocznie.
Decyzja agencji wskazuje, że zgodnie z jej oceną wartość
jednego zachowanego życia ludzkiego jest mniejsza od 1,6
mln dol.
10
Analiza kosztów i korzyści
Efektywność a sprawiedliwość
W trzecim etapie AKK liczą się koszty i korzyści całkowite a
nie ich rozkład. Co należy zrobić jeśli korzyści i koszty
rozkładają się nierówno pomiędzy członków danej
zbiorowości?
W przypadku niemal wszystkich przedsięwzięć publicznych
można wskazać tych, którzy zyskują i tych, którzy tracą.
Traci każdy obywatel, który w wyniku realizacji przedsięwzięcia
nie osiąga żadnych korzyści, a ponosi część kosztów płacąc
podatki lub na skutek zmniejszenia wydatków na programy,
których wyniki są dla niego cenniejsze.
11
Analiza kosztów i korzyści
AKK w celu podjęcia decyzji o budowie mostu.
Rozważamy budowę mostu mającego połączyć centrum
miasta z leżącą na półwyspie jego północna częścią. Na
razie mieszkańcy półwyspu, chcąc dotrzeć do centrum,
korzystają z promu, a pewna ich liczba dojeżdża
samochodami długą okrężną drogą. Ze wstępnych badań
wynika, że popyt na przejazdy mostem jest duży. Czy
korzyści dojeżdżających przewyższają koszty?
Prom – 5 mln przejazdów rocznie, cena 2 dol. (zysk właściciela 1
dol.) Nakłady na budowę mostu 85 mln dol. Koszty eksploatacji i
konserwacji 5 mln rocznie. Przejazd darmowy, obciążenie mostu
10 mln przejazdów. Stopa dyskonta 4%.
12
Analiza kosztów i korzyści
Krzywa popytu na przejazdy (5 mln – 2 dol., 10 mln –
darmowy przejazd)
P  4  0,4  Q
Obecnie korzyści z użytkowania promu i mostu czerpią dwie
grupy: właściciele promu i podróżujący. Właściciel promu –
zysk wynosi 5 mln dol.
Jak zmierzyć łączną korzyść podróżujących? Jest to
nadwyżka konsumenta, czyli różnica między ceną, którą
konsument byłby skłonny zapłacić a rzeczywista ceną. Jest
to pole trójkąta między krzywa popytu a linią ceny równą 2
dol. Powierzchnia trójkąta wynosi: 0,5  (4  2)  5  5mln
13
Analiza kosztów i korzyści
Zakładając, że strumień korzyści (właścicieli promu i
podróżujących) pozostanie stały w nieskończoność, możemy
obliczyć odpowiednią wartość zaktualizowaną netto, która
wynosi:
10 / 0,04  250 mln dol.
Kluczowe znaczenie przy obliczaniu kosztów i korzyści dla
mostu ma wyznaczenie nadwyżki konsumenta dla
użytkowników mostu, czyli pieniężnego odpowiednika
korzyści uzyskiwanych przez podróżujących,
przekraczających oczywiście poziom płaconej przez nich
ceny równej zero.
0,5  4 10  20 mln dol.
14
Analiza kosztów i korzyści
15
Analiza kosztów i korzyści
Przed uznaniem, że budowa mostu przez państwo jest
uzasadniona, władze powinny rozważyć jeszcze jedną
możliwość, a mianowicie regulacje prywatnego rynku.
Czyli ustalenie ceny maksymalnej na usługi promu.
Z punktu widzenia AKK optymalną ceną regulowaną jest
taka cena, jaka istniałaby na rynku wolnokonkurencyjnym.
W przypadku barier wejścia cena spadłaby do poziomu,
któremu odpowiadałby zerowy zysk nadzwyczajny, osiągając
wysokość 1 dol.
16
Analiza kosztów i korzyści
Przy cenie 1 dol. prom zapewnia 7,5 mln przewozów.
Podróżujący uzyskują nadwyżkę wynoszącą:
0,5  (4 1)  7,5  11,25 mln dol.
Zaktualizowana wartość korzyści netto z poddanego
regulacji promu wynosi:
11,24 / 0,04  281,25 mln dol.
Budowa mostu (korzyści netto 290 mln dol.) okazuje się
zatem trochę bardziej opłacalna od regulacji usług promu.
17
Analiza kosztów i korzyści
Wycena kosztów i korzyści
Na ogół zastosowanie cen rynkowych zapewnia właściwą
wycenę kosztów i korzyści. Jednak w pewnych
okolicznościach wycena oparta na cenach rynkowych może
wymagać modyfikacji. Cena rynkowa odzwierciedla wycenę
krańcowych jednostek. Jeśli jednak zmiana ilości dobra jest
duża, to nadwyżka konsumenta przewyższy wielkość
odpowiedniego przychodu. Podobnie opłata równa zeru
wcale nie jest dokładna miarą powstającej dzięki mostowi
korzyści z jednego przejazdu.
18
Analiza kosztów i korzyści
Wycena kosztów i korzyści
Drugi problem powstaje w związku ze zniekształceniami
struktury cen. Jedna z możliwych przyczyn są podatki. Np.
państwo wprowadziło cło na import pewnego produktu
rolnego, aby chronić krajowych rolników. W rezultacie
krajowa cena przewyższa o dolar cenę światową. Jak
wycenić przyrost produkcji tego dobra spowodowany
powstaniem tamy finansowej? Trudność polega na tym, że
mamy dwie ceny odzwierciedlające krańcowe koszty i
korzyści (ceny światowe i krajowe). Odpowiedź – właściwa
cena zależy od tego, gdzie zostanie sprzedana dodatkowa
produkcja w kraju czy za granicą.
19
Analiza kosztów i korzyści
Wycena kosztów i korzyści
Trzeci przykład dotyczy bezrobocia. Jeśli zasoby są w pełni
wykorzystane, to ich użycie dla osiągnięcia, tego, a nie innego
celu oznacza poniesienie kosztu. Kosztem alternatywnym jest
utracona wartość produktu, który powstałby dzięki ich innemu
zastosowaniu. Koszt zatrudnienia pracownika odzwierciedla płaca
rynkowa, która odzwierciedla wydajność tego pracownika przy
alternatywnym zatrudnieniu w sektorze prywatnym.
A co zrobić gdy pracownik był wcześniej bezrobotny? Wtedy płaca
rynkowa przestaje być dokładną miarą kosztu alternatywnego.
Można przyjąć, że koszt ten to np. wolny czas utracony przez tego
pracownika.
20
Analiza kosztów i korzyści
Dobra niebędące przedmiotem obrotu rynkowego
Jak wycenić wartość usług podstawowej i średniej szkoły
publicznej? Jak zidentyfikować najlepsze szkoły? Ponieważ
oświata publiczna jest udostępniana przez zbiorowość
(finansowana z lokalnych dochodów podatkowych), nie
istnieje żadna rynkowa cena tej usługi.
To samo dotyczy wszystkich dóbr niebędących przedmiotem
obrotu rynkowego, jak: obrona narodowa, czyste
środowisko, usługi służby zdrowia, korki na drogach, wartość
ludzkiego życia. Wycena wszystkich tego rodzaju dóbr jest
bardzo trudna.
21
Analiza kosztów i korzyści
Dobra niebędące przedmiotem obrotu rynkowego
Kiedy nie ma cen rynkowych niezbędne jest zastosowanie
specjalnych metod wyceny. Istnieją trzy sposoby wyceny
dóbr niebędących przedmiotem obrotu rynkowego, a także
tzw. dóbr niematerialnych:
1. Bezpośrednie ustalanie wartości,
2. Ustalanie wartości
rynkowych,
na
podstawie
średnich
cen
3. Odwołanie się do wartości określonej społecznie.
22
Analiza kosztów i korzyści
Bezpośrednie ustalanie wartości
Bezpośrednie ankietowanie oraz badania opinii publicznej
są często stosowanym sposobem uzyskiwania informacji o
kosztach i korzyściach. Celem jest zidentyfikowanie grupy
wchodzących w grę osób i zebranie ich opinii.
Badania ankietowe stosuje się w celu ustalenia korzyści z
poprawy jakości powietrza, korzyści z rozwoju transportu
publicznego, wartości lokalnych dóbr publicznych (rozbudowa
szkoły podstawowej), zagrożeń związanych z wykonywanym
zawodem.
Metoda jest prosta i elastyczna, jednak badania są kosztowne
a próbka może okazać się niereprezentatywna.
23
Analiza kosztów i korzyści
Ustalanie wartości na podstawie średnich cen rynkowych
Wnioski dotyczące wartości dóbr niebędących przedmiotem
obrotu rynkowego próbuje się tu wyprowadzić z obserwacji
zachowania jednostek na innych, „pokrewnych” rynkach.
Jak ocenić korzyść z działalności publicznej szkoły średniej?
Można odwołać się do rynku pracy. Ile wynosi oczekiwana
różnica wynagrodzenia za pracę absolwenta szkoły wyższej
oraz kogoś kto zakończył swą edukację na dziewiątej klasie.
Ile jest wart czas jednostki? Ile wynosi koszt ulicznych korków?
Z rynku pracy otrzymujemy górny pułap wartości godziny czasu
wolnego. Wyznacza go godzinowa stawka płacy.
24
Analiza kosztów i korzyści
Ustalanie wartości na podstawie średnich cen rynkowych
Charakter niematerialny mają również koszty w postaci
zanieczyszczenia środowiska. Celem wielu programów
medycznych i statystycznych było oszacowanie skutków tych
zanieczyszczeń dla zdrowia ludzi, a także dokonanie pieniężnej
wyceny tych wartości.
Konkurencyjna metoda polega na porównaniu wartości
nieruchomości na terenach skażonych z wartością podobnych
nieruchomości w okolicy o niskim stopniu zanieczyszczenia.
25
Analiza kosztów i korzyści
Odwołanie się do wartości określonej społecznie
Posługując się normami i przepisami prawa, społeczeństwo
nadaje wartość pieniężną dobrom niebędącym
przedmiotem obrotu rynkowego. Prawo określa wysokość
pieniężnych odszkodowań, do jakich mają prawo
pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w pracy. O
rozmiarach szkód i wysokości odpowiednich płatności
decydują sędziowie i przysięgli.
Przepisy wydawane przez państwo pośrednio określają
wyceny społeczne. Prawo wymaga zapewnienia osobom
niepełnosprawnym specjalnego dostępu do budynków
publicznych.
26
Analiza kosztów i korzyści
Komplikacje w praktyce:
Nie jest łatwo, jak to przedstawiają obliczenia, w praktyce
wybrać regulację, która jest najlepsza dla społeczeństwa.
Regulacje są ustalane przez polityków, co oznacza rozbieżności
pomiędzy interesami wyborców a interesami społecznymi.
Ograniczenia budżetu oznaczają, że jeśli korzyści społeczne netto
implikują koszty netto budżetu, to mogą one nie być
sfinansowane.
Zachęta do redukcji regulacji jest niska z punktu widzenia agencji
regulacji.
Niemożliwość rozwiązania złożonego problemu regulacyjnego
przez państwo może oznaczać, że nie jest ono w stanie
wprowadzić najlepszego rozwiązania.
27
Download