Zad. 3.3. (Ewidencja operacji na kontach

advertisement
Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Wydanie II.
Maria Niewiadoma
Podręcznik Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami (wyd. II zmienione) stanowi
uaktualnioną wersję połączenia wykładów z rachunkowości wraz z ćwiczeniami, które można
realizować na zajęciach z wykładowcami lub samodzielnie. Treść książki podzielono na 10 logicznych
merytorycznie rozdziałów. Z ważniejszych zagadnień wymienić należy istotę rachunkowości,
identyfikację aktywów i pasywów, zapisy księgowe w kontekście zdarzeń i operacji gospodarczych. W
kolejnych częściach omówiono dokumentację księgową, księgi rachunkowe, zasady funkcjonowania
kont. Przedstawiono problemy poprawy błędnych zapisów księgowych, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji, gdy jednostka dokonuje je przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Dokonano szczegółowego opisu elementów tworzących pozycje bilansu – z uwzględnieniem różnych
form prawnych jednostek (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie,
przedsiębiorstwa państwowe). Dużo miejsca poświęcono kosztom, stratom, przychodom i zyskom,
które oprócz analizy teoretycznej oparto na wielu schematach i przykładach liczbowych.
Specyficznym podsumowaniem zagadnień wynikowych są przygotowane części związane z
opracowaniem oraz podziałem wyniku finansowego. Ujęto w nich – zgodnie z obowiązującym
Prawem bilansowym – elementy 2 wersji ustalania wyniku finansowego. Z racji faktu, że są to
zagadnienia zdecydowanie najtrudniejsze w rachunkowości, opracowano dla nich rozwiązania
ćwiczeń, by czytelnik mógł dobrze zrozumieć istotę tych kwestii (przy założeniu wersji minimum bądź
maksimum Zakładowego Planu Kont).
Spis treści:
Wstęp
Wykaz kont według zespołów – I wariant, wersja podstawowa (minimum)
Wykaz kont według zespołów – II wariant, wersja poszerzona (maksimum)
Wykaz zastosowanych skrótów
1. Istota, polityka (zasady) rachunkowości. Podmioty i przedmioty rachunkowości. Zdarzenia
a operacje gospodarcze. Klasyfikacja operacji gospodarczych
Zad. 1.1. (Zdarzenia a operacje gospodarcze)
Zad. 1.2. (Klasyfikacja operacji gospodarczych)
Zad. 1.3. (Jednostki gospodarcze a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych)
Zad. 1.4. (Jednostki gospodarcze a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych)
Zad. 1.5. (Identyfikacja zasad rachunkowości)
Zad. 1.6. (Identyfikacja zasad rachunkowości)
2. Identyfikacja aktywów i pasywów. Bilans
Zad. 2.1. (Klasyfikacja aktywów trwałych i aktywów obrotowych)
Zad. 2.2. (Klasyfikacja aktywów trwałych i aktywów obrotowych)
Zad. 2.3. (Klasyfikacja pozycji bilansowych)
Zad. 2.4. (Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące pasywów)
Zad. 2.5. (Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych)
Zad. 2.6. (Klasyfikacja aktywów i pasywów w różnych firmach)
Zad. 2.7. (Klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie bilansu)
Zad. 2.8. (Selekcja pozycji bilansowych i wynikowych, klasyfikacja pozycji bilansowych,
sporządzanie bilansu)
Zad. 2.9. (Selekcja pozycji bilansowych i wynikowych, klasyfikacja pozycji
bilansowych, sporządzanie bilansu)
3. Księgi rachunkowe. Dokumentacja księgowa. Konto (dzielenie i łączenie kont).
Zestawienie obrotów i sald. Bilans
Zad. 3.1. (Ewidencja operacji na kontach bilansowych, ZOiS kont syntetycznych, bilans
zamknięcia)
Zad. 3.2. (Ewidencja operacji na kontach bilansowych, ZOiS kont syntetycznych, bilans
zamknięcia)
Zad. 3.3. (Ewidencja operacji na kontach syntetycznych i analitycznych, ZOiS kont
analitycznych, zamknięcie kont analitycznych)
Zad. 3.4. (Ewidencja operacji na kontach aktywno-pasywnych, ZOiS kont analitycznych)
4. Poprawa błędnych zapisów księgowych
Zad. 4.1. (Ewidencja operacji na kontach. Poprawa błędnych zapisów poprzez wykorzystanie
storna czarnego bądź czerwonego (pełnego lub częściowego))
Zad. 4.2. (Ewidencja operacji na kontach. Poprawa błędnych zapisów stornem czarnym lub
czerwonym (pełnym lub częściowym))
5. Aktywa trwałe
Zad. 5.1. (Ewidencja środków trwałych na kontach syntetycznych i analitycznych. ZOiS kont
analitycznych)
Zad. 5.2. (Ewidencja aktywów trwałych, z połączeniem analityki do kont aktywnopasywnych)
Zad. 5.3. (Ewidencja środków trwałych, środków trwałych w budowie na kontach
syntetycznych)
Zad. 5.4. (Ewidencja aktywów trwałych)
Zad. 5.5. (Ewidencja aktywów trwałych)
Zad. 5.6. (Ewidencja aktywów trwałych na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.7. (Ewidencja inwestycji długoterminowych)
Zad. 5.8. (Ewidencja inwestycji długoterminowych na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.9. (Ewidencja inwestycji długoterminowych)
Zad. 5.10. (Ewidencja WNiP na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.11. (Ewidencja WNiP na kontach syntetycznych)
6. Aktywa obrotowe
Zad. 6.1. (Rozchód materiałów wg różnych zasad wyceny)
Zad. 6.2. (Ewidencja rozchodu materiałów wg stałych cen ewidencyjnych, koszty w Zespole
4)
Zad. 6.3. (Ewidencja rozchodu materiałów wg stałych cen ewidencyjnych, koszty w Zespole
4 i 5)
Zad. 6.4. (Materiały według stałych cen ewidencyjnych. Koszty zakupu są rozliczane w
czasie)
Zad. 6.5. (Ewidencja towarów hurtowych)
Zad. 6.6. (Ewidencja towarów hurtowych)
Zad. 6.7. (Ewidencja towarów detalicznych)
Zad. 6.8. (Ewidencja towarów hurtowych i detalicznych)
Zad. 6.9. (Ewidencja inwentaryzacji towarów)
Zad. 6.10. (Ewidencja środków pieniężnych i pozostałych rozrachunków na kontach
syntetycznych)
Zad. 6.11. (Ewidencja różnych rozrachunków na kontach syntetycznych)
Zad. 6.12. (Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych)
7. Koszty. Straty. Wydatki. Ewidencja i rozliczanie
Zad. 7.1. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.2. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.3. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.4. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5)
Zad. 7.5. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.6. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.7. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.8. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5)
Zad. 7.9. (Ewidencja innych rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych,
kosztów zakupu rozliczanych w czasie, koszów Zespołu 5)
Zad. 7.10. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają
rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.11. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w
czasie)
Zad. 7.12. (Kalkulacja wynikowa i ustalanie jednostkowego kosztu
wytworzenia produktów gotowych)
Zad. 7.13. (Kalkulacja doliczeniowa i ustalanie jednostkowego kosztu
wytworzenia produktów gotowych)
8. Przychody, zyski, wpływy. Ewidencja oraz ich rozliczanie
Zad. 8.1. (Ewidencja przychodów, ustalanie wyniku na sprzedaży produktów)
Zad. 8.2. (Ewidencja sprzedaży hurtowej)
Zad. 8.3. (Ewidencja sprzedaży hurtowej i detalicznej)
Zad. 8.4. (Ewidencja sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej)
Zad. 8.5. (Ewidencja działalności finansowej)
Zad. 8.6. (Ewidencja różnych operacji sprzedaży)
Zad. 8.7. (Ewidencja przychodów i kosztów w firmie produkcyjnej)
Zad. 8.8. (Ewidencja przychodów i kosztów w firmie usługowej)
Zad. 8.9. (Ewidencja różnych pozycji wynikowych)
9. Tworzenie, podział i rozliczanie wyniku finansowego
Zad. 9.1. (Ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą)
Zad. 9.2. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.3. (Obliczenie wyniku finansowego metodą statystyczną)
Zad. 9.4. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.5. (Ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą)
Zad. 9.6. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.7. (Obliczenie podstawy opodatkowania pdop oraz pdop w ujęciu księgowym i
podatkowym)
Zad. 9.8. (Ewidencja operacji związanych z podziałem i rozliczaniem wyniku
finansowego)
Zad. 9.9. (Ewidencja operacji związanych z podziałem i rozliczaniem wyniku finansowego)
Zad. 9.10. (Ewidencja operacji związanych z ostatecznym podziałem wyniku finansowego)
10. Kapitały/fundusze. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rezerwy
Zad. 10.1. (Ewidencja różnych kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych
przychodów)
Zad. 10.2. (Ewidencja operacji z tytułu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w
spółkę akcyjną)
Zad. 10.3. (Ewidencja typowych operacji kapitałowych w spółce z o.o.)
Zad. 10.4. (Ewidencja typowych operacji funduszy i rezerw w przedsiębiorstwie)
Zad. 10.5. (Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów)
Zad. 10.6. (Ewidencja typowych operacji kapitałowych w spółce komandytowo-akcyjnej)
Rozwiązania zadań
Temat kolokwialny 1
Temat kolokwialny 2
Temat kolokwialny 3
Temat kolokwialny 4
Temat kolokwialny 5
Temat kolokwialny 6
Temat kolokwialny 7
Temat kolokwialny 8
Temat kolokwialny 9
Temat kolokwialny 10
Sprawozdanie finansowe
Wykaz ważniejszych aktualnych przepisów prawnych
Download