E-Learning i nowe technologie w szkoleniach

advertisement
Nauczanie na odległość
Dr inż. Marlena Plebańska
Część 1
Podstawowe zagadnienia nauczania
na odległość
Rozgrzewka 
Ćwiczenie wprowadzające
Co to jest e-learning ?
Był taki czas, kiedy większość nauki odbywała się w
klasie/sali szkoleniowej – teraz, uczyć można się wszędzie…
Edukacja na odległość
Kompetencje
E-szkolenia gotowe
Biblioteka
gotowych
bezpośredniego
e-szkoleń
wdrożenia
w
przeznaczonych
organizacji.
Szkolenia
usystematyzowane w kategorie tematyczne.

Pełna standaryzacja rozwiązania

Różnorodne tematy szkoleń usystematyzowane w
kategorie

Standardowe formy przekazu (np. animacje, filmy,
testy)

Standardowa długość szkolenia (od prostych do
kompleksowych rozwiązań)
do
E-szkolenia dedykowane
Szkolenia „szyte na miarę” organizacji. W pełni
dostosowane do potrzeb organizacji.

Pełna indywidualizacja rozwiązania

Różnorodne tematy szkoleń
(produktowe,
aplikacyjne, biznesowe…)

Zróżnicowane formy przekazu
(np. animacje, filmy, testy)

Bogate kompetencje techniczne

Zróżnicowana długość szkolenia (od
prostych do kompleksowych
rozwiązań)
Biblioteki elektroniczne
Biblioteki elektroniczne
•
Elektroniczne wersje książek
•
Podsumowania książek
•
Artykuły
• kilka tysięcy tytułów
• różnorodne obszary tematyczne (np.
strategia, sprzedaż, finanse, przywództwo,
marketing, zarządzanie, personelem,
technologie, produkcja)
Portale wiedzy
Dedykowane portale tematyczne
wykorzystujące różne narzędzia
edukacyjne
Dostęp do Biblioteki Książek
Wybrane tematy miesiąca
Linki do zasobów zewnętrznych
Ścieżki szkoleniowe w zależności od poziomu
zaawansowania
Praktyczne symulacje i ćwiczenia
Dostęp do mentorów
Możliwość kastomizacji portalu
Gry symulacyjne
Gra symulacyjna - to rozbudowane case study
pozwalające uczestnikom w krótszym czasie, bez
przykrych konsekwencji na rzeczywistość firmy
obserwować skutki ich decyzji i działań.

Ta metoda szkoleniowa jest z powodzeniem
wykorzystywaną przez największe światowe firmy i
organizacje.

Przebieg konkretnego warsztatu uzależniony jest od
stawianych przed nim celów, ale ogólny schemat
pozostaje wspólny.
Struktura gry symulacyjnej
Blended learning
Blended learning - połączenie co najmniej dwóch metod
nauczania np.: zdalnego z tradycyjnym.

W procesie nauczania obie formy:
 wspomagają się,
 usprawniają proces szkoleniowy.

Blended learning może być również kombinacją innych metod
nauczania:
 e-learning,
 face-to-face,
 seminarium,
 wykład,
 ćwiczenie,
 symulacja,
 gra strategiczna.
Oferowane środowisko zdalnej edukacji
Technologie
Platforma LMS (Learning Management
System)
Aplikacja udostępniana przez przeglądarkę internetową umożliwiająca
dostarczanie i administrowanie szkoleniami elektronicznymi oraz procesem
rozwoju pracowników (rynek komercyjny) i studentów (rynek edukacyjny).
Podstawowe cechy platformy LMS:
wparcie standardów SCORM i/lub AICC
śledzenie postępów szkoleniowych
raportowanie wyników
Budowa platformy LMS
Prezentacja wybranych przykładów
platform
Narzędzia LCMS (Learning Content
Management System)
Rozwiązania
które
służą
do
projektowania,
tworzenia,
modyfikowania,
przechowywania oraz wielokrotnego wykorzystywania treści nauczania (z ang.
learning content) i dostarczania spersonalizowanych materiałów szkoleniowych w
postaci obiektów szkoleniowych (z ang. learning objects).
Podział produktowy:

LCMS do szkoleń miękkich

LCMS do szkoleń aplikacyjnych

Narzędzia konwertujące treści (np. z MS PowerPoint)
Budowa narzędzi LCMS
Oferowane środowisko zdalnej edukacji
Wsparcie
Część 2
Typologia szkoleń e-learning
Typologia e-szkoleń
Podział ze względu na typ treści szkolenia:




Szkolenia twarde
Szkolenia miękkie
Szkolenia obligatoryjne
Podręczniki akademickie
Podział ze względu na tryb nauczania:
 Szkolenia asynchroniczne
 Szkolenia synchroniczne
Podział ze względu na dostępność szkoleń:


Szkolenia gotowe
Szkolenia dedykowane
Szkolenia twarde
Szkolenia twarde to szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie
umiejętności w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą,
np.




obsługa maszyn i urządzeń,
wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy,
wiedza z zakresu przepisów prawnych, księgowości, zasad
dokumentacji,
znajomość procedur, kodów i systemów, itp.
Szkolenia twarde
E-szkolenia twarde składają się z trzech etapów:
1. „Krok po kroku”
Jest to przekazywanie użytkownikowi wiedzy, poprzez pokazywanie
mu wszystkich, poszczególnych kroków jakie są niezbędne do
osiągnięcia oczekiwanego rezultatu
2. „Zrób to sam”
Polega na uaktywnieniu się użytkownika w szkoleniu- musi on
samodzielnie wykonać te same czynności, które były mu wcześniej
pokazane. Posiada on jeszcze na tym etapie pomoc w postaci
podpowiedzi, gdy źle wykona zadanie.
3. „Test umiejętności”
Jest to typowy test, z możliwością wyboru jednej bądź kilku
odpowiedzi (w zależności od pytania). Sprawdzana jest w ten sposób
wiedza teoretyczna na temat ukończonego szkolenia. Wynik testu
rejestrowany jest na platformie, a więc widać na jakim poziomie
użytkownik opanował materiał szkoleniowy.
Szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie to szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie
umiejętności personalnych oraz rozwijanie zasobów
pracowników.
Mają za zadanie wzbogacić cechy osobowościowe pracownika i nie
są przypisane do jakiejś szczególnej sfery zatrudnienia.
Obszary, których najczęściej dotyczą tego typu szkolenia to:
 komunikacja,
 motywowanie,
 wpływanie na innych,
 umiejętności interpersonalne,
 negocjowanie,
 rozwój osobisty,
 autoprezentacja,
 zarządzanie czasem itp.
Dziękuję 
Download