Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning

advertisement
Systemy informatyczne w zarządzaniu
e-learning
dr Zbigniew E. Zieliński
[email protected]
Wyższa Szkoła Handlowa
im. B. Markowskiego
ul. Peryferyjna 15B, 25-526 Kielce
http://www.wsh-kielce.edu.pl
W drodze do społeczeństwa informacyjnego
Postęp technik informacyjnych a
edukacja – przekazywanie i przetwarzanie
informacji,
 Zapotrzebowanie na wiedzę –
narastająca ilość informacji, ciągłość
zmian,
 IT szansą odejścia od encyklopedyzmu w
edukacji oraz wyrabiania umiejętności
ciągłego kształcenia się i radzenia z
pojawiającymi się zasobami informacji.

2
E-learning wypadkową 3 zagadnień:



Technologii, w skład której wchodzą
infrastruktura oraz systemy informatyczne.
Treści szkoleniowej, obejmującej nie tylko
kursy e-learningowe, ale wszelkie inne materiały,
dane, informacje i komunikaty wchodzące w
skład procesu edukacyjnego.
Usługi zdalnego nauczania są to wszelkie
działania obejmujące aktywności związane z
uruchomieniem, wsparciem oraz rozwojem
procesów e-learning w podmiocie edukacyjnym.
3
Zarządzanie wiedzą w e-learning

Narzędzia e-learning tworzone są w
oparciu o metodologię obiektów wiedzy
learning objects,
 Możliwość
zdefiniowania i wykreowania
komponentów wiedzy, a następnie grupowania ich
w obiekty wiedzy,
 Struktura ta pozwala na dzielenie się obiektami
wiedzy i łączenia ich w celu stworzenia wykładu
bądź kursu – maksymalna elastyczność i łatwe
wdrożenie e-learningu do procesu dydaktycznego.
4
Zarządzanie wiedzą
Proces zmiany wiedzy istniejącej w
organizacji (często trudnej do
sparametryzowania – wiedza
pracowników) do postaci elektronicznej,
 Gromadząc wiedzę należy określić co jest
informacją, jak odbywa się proces
pozyskania informacji, do jakiej dziedziny
nauki należy dany temat.

5
Integracja systemu zarządzania wiedzą z
systemami istniejącymi w organizacji
Internet, intranet – nośniki informacji o
przedsiębiorstwie i trzon systemu
zarządzania wiedzą,
 Klient poczty elektronicznej,
 Narzędzia do komunikacji synchronicznej,
 Firmowe listy dyskusyjne,
 FAQ – najczęściej zadawane pytanie –
bazy wiedzy podstawowej.

6
Systemy zarządzania wiedzą to mechanizmy bazujące na
aplikacjach internetowych umożliwiające:






Tworzenie łańcuchów wiedzy – określających
przepływ wiedzy w procesach (optymalizacja
kanałów dostarczających specjalistyczną wiedzę
pracownikom),
Gromadzenie informacji w różnych formatach i
postaci,
Zapobieganie wypływania wiedzy z organizacji
podczas rotacji pracowników,
Szybki dostęp do wiedzy (mechanizmy
wyszukiwawcze),
Kontrola jakości i aktualności wiedzy w bazach,
Integracja z działającym systemem w
organizacji,
7
Podział systemów informatycznych
w zarządzaniu e-learning
Zaleta systemów – integracja technik
multimedialnych,
 Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez
pracownika na własnym stanowisku,
 Brak dodatkowych kosztów szkolenia
(delegacja),
 Możliwość nauki w domu o dowolnej
porze,
 Dostosowanie tempa szkolenia do
predyspozycji pojedynczego uczącego się.8

Kompleksowe procesy e-learningu
Zarządzanie zasobami treści,
 Dystrybucja materiałów szkoleniowych,
 Zarządzanie procesem szkoleń,
 Zarządzanie ludźmi w procesie szkoleń,
 Udostępnianie treści szkoleniowej online,
 Śledzenie procesu edukacyjnego,
 Raportowanie wyników szkolenia,
 Zdalna komunikacja i współpraca.

9
Klasy platform e-learning

LMS (Learning Management System) System
Zarządzania Szkoleniami,


LCMS (Learning Content Management System)
System Zarządzania Zawartością Szkoleniową,


Zorientowane na ludzi – zarządzanie kompetencjami i
umiejętnościami, zarządzanie szkoleniami, testowanie
systemów
Zorientowane na wiedzę – zarządzanie treścią szkoleniową i
narzędzia autorskie
VCS (Virtual Clasroom System) System do
Zarządzania Zdalną Komunikacją i Współpracą
Synchroniczną

Zorientowane na komunikację – prowadzenie prezentacji na
odległość oraz zdalnej komunikacji i współpracy
10
LMS – zarządzanie szkoleniami oraz
ludźmi w procesie nauczania

Hurtowa dystrybucja wiedzy (poprzez
umieszczenie tradycyjnych szkoleń w
formie elektronicznej),
Kontent – biblioteka kursów online,
 Usługi – mentorskie, eksperckie, wdrożeniowe
(śledzące proces nauczania, analityczne i
raportujące, związane z treścią szkoleniową –
tworzenie elementów treści, dystrybucji treści
szkoleniowej, mechanizmy interakcji – chat,
listy dyskusyjne),
 Infrastruktura, narzędzia.

11
LMS – 5 rodzajów funkcji
Funkcje zarządcze – LMS wspomaga
pracę działu szkoleń w zakresie
planowania, projektowania, uruchamiania,
realizacji i analizowania procesu
szkoleniowego,
 Funkcje śledzące proces nauczania –
rejestrowanie danych związanych z
aktywnością osób szkolonych w procesie
nauczania,

12
LMS – 5 rodzajów funkcji
Funkcje analityczne i raportujące dostarczanie przekrojowych danych na
temat wszelkich działań szkoleniowych,
 Funkcje związane z treścią szkoleniową
– platforma służąca do dystrybucji kursów
online,
 Funkcje wspierające prowadzenie
szkoleń zdalnych – interakcja z
użytkownikiem.

13
LCMS – system zarządzania treścią
szkoleniową


To rozwiązanie informatyczne używane do
projektowania, tworzenia, składowania i
dostarczania spersonalizowanych materiałów
szkoleniowych w postaci obiektów
szkoleniowych (learning objects),
System LCMS pozwala na uruchomienie w
organizacji w pełni zarządzanego procesu
zespołowej pracy nad budową szeroko pojętej
treści szkoleniowej. Dobre rozwiązania klasy
LCMS zapewniają obsługę workflow, pozwalają
zarządzać kolejnymi wersjami zbudowanych
komponentów.
14
VCS – systemy do prowadzenia
prezentacji na odległość

Są to rozwiązania umożliwiające zarządzania i
prowadzenie nauki na odległość w trybie
synchronicznym. Rozwiązania tej klasy
pozwalają na:



Prowadzenie aktywności w trybie synchroniczym przy
wykorzystaniu: wirtualnej tablicy, współdzielenia
ekranu, współdzielenia aplikacji, przekazu audio lub
wideo, chatu,
Zarządzanie procesem nauczania synchronicznego,
budowanie materiałów szkoleniowych do
wykorzystania podczas szkoleń online,
Integracja środowiska z innymi systemami innych
klas.
15
Moodle – moduł administracja
16
Moodle - użytkownicy
17
Moodle - użytkownicy
18
Moodle – edycja treści
19
Moodle – edycja treści
20
Wnioski

Najpopularniejsze rozwiązania e-learning –
szkolenia asynchroniczne,


Nakłady ponoszone na system determinują
rozwój działalności e-learningowej
przedsiębiorstwa,


Niezależność czasowa ich największą zaletą,
Wybór rozwiązań komercyjnych, open source bądź
napisanie własnego autorskiego rozwiązania,
Długotrwały i kosztowny proces tworzenia
materiałów dydaktycznych.
21
Download