16470_Euklides

advertisement
Euklides z Aleksandrii – ur. ok.
365 r. p.n.e., zm. ok. 300 r. p.n.e.,
matematyk grecki pochodzący z
Aten, przez większość życia
działający w Aleksandrii.
Kim był Euklides?
Autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki. Główne
jego dzieło to Elementy. Są one syntezą ówczesnej wiedzy
matematycznej zarówno w dziedzinie geometrii, jak i w
teorii liczb. Elementy są pierwszą próbą aksjomatycznego
ujęcia geometrii i były podstawowym podręcznikiem
geometrii do XIX wieku. Elementy były bardzo poczytne przetłumaczono je na olbrzymią liczbę języków, zaś liczbą
wydań ustępują jedynie Biblii. Euklides usystematyzował
ówczesną wiedzę matematyczną w postaci aksjomatycznego
wykładu; zachowały się też dzieła z geometrii, optyki,
astronomii, teorii muzyki.
• Geometria euklidesowa
• Przestrzeń euklidesowa
• Algorytm Euklidesa
Geometria euklidesowa – klasyczna
odmiana geometrii opisana po raz pierwszy
przez Euklidesa w dziele Elementy. Zebrał on
całą ówczesną wiedzę matematyczną znaną
Grekom, dziś jego dzieło przedstawia się
jako pierwszą znaną aksjomatyzację w
historii matematyki. Pierwotnie uprawiano
ją jedynie na płaszczyźnie i w przestrzeni
trójwymiarowej wiążąc ją jednocześnie ze
światem fizycznym, który miała opisywać,
nie dopuszczając tym samym możliwości
badania innych odmian geometrii.
Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń o geometrii
euklidesowej. Jest ona naturalnym elementem
modeli świata rzeczywistego i stanowi dobre
przybliżenie przestrzeni fizycznych w warunkach
makroskopowych, jednak nie nadaje się do opisu
rzeczywistości w bardzo małych, atomowych, lub
bardzo wielkich, astronomicznych, wielkościach.
Jednowymiarowa przestrzeń euklidesowa nazywana
jest prostą euklidesową, zaś dwuwymiarowa –
płaszczyzną euklidesową. Przestrzenie te nazywa się
również przestrzeniami afinicznymi euklidesowymi
w odróżnieniu od przestrzeni liniowych
euklidesowych, znanych szerzej jako przestrzenie
unitarne.
Algorytm Euklidesa – algorytm znajdowania
największego wspólnego dzielnika (NWD)
dwóch liczb naturalnych, nie wymagający
rozkładania ich na czynniki pierwsze. Jego
autorem jest Eudoksos z Knidos Euklides
zawarł go jedynie w swoim dziele Elementy.
Podstawą algorytmu Euklidesa jest zależność:
Download