Cel główny wykonania bazy danych

advertisement
Baza danych
Wykonanie:
Michał Osiecki
Marek Kozłowski
ETI 7.4
Cel główny wykonania bazy
danych
Usprawnienie pracy w sklepie z
akcesoriami komputerowymi.
ZałoŜenia projektowe:
Spis dostawców którzy dokonują
transakcji w firmie
Ułatwienie pracy oraz wglądu do faktur
zakupu oraz sprzedaŜy
Kontrola asortymentu w magazynie ,
aby uniknać sytuacji braku towaru dla
klientów.
ZałoŜenia projektowe
Spis danych osobowych klientów w celu
szybkiego kontaktu.
Dane osobowe pracowników
zatrudnionych w filmie.
Rejestr sprzedaŜy i zakupów ułatwiający
ustalanie zarobionych pieniędzy.
Wgląd do ilości oraz rodzaju towaru
znajdującego się w magazynie
Etapy powstawania
Ustalenie załoŜeń projektowych w celu
poprawnego wykonania bazy
Tworzenie tabel do przechowywania
danych
Tworzenie kwerend korzystających z
wcześniej wprowadzanych danych
Tworzenie formularzy w celu
łatwiejszego uŜytkowania bazy danych
Tworzenie relacji
Tworzenie raportów do drukowania
faktur zakupu i sprzedaŜy, rejestru
sprzedaŜy
Tworzenie makr
Tworzenie panelu sterowania bazą
danych w celu łatwiejszego i szybszego
dostępu do poszczególnych formularzy
Finalizowanie ustawień bazy danych
Struktura bazy danych:
Panel sterowania
Steruje całą
bazą danych.
Dostawcy:
Faktury:
Formularz faktury
sprzedaŜy
Formularz
umoŜliwiający
przeglądanie i
dodawanie dostawców
Formularz faktury
zakupu
Opcja drukowania formularzy
Opcja drukuj
Ilość sprzedaŜy:
Formularz pozwalający
nadzorować ilość
sprzedanego towaru
Klienci:
Pracownicy:
Formularz do przeglądania
i wprowadzania danych
klientów
Formularz do przeglądania
i wprowadzania danych
pracowników
Rejestr sprzedaŜy:
Formularz rejestru
sprzedaŜy
Rejestr zakupu
Formularz rejestru
zakupów
Towary:
Formularz do przeglądania i
wprowadzania dostępnych w
sklepie towarów
Wnioski
Baza danych spełnia następujące załoŜenia:
Dodawanie i przeglądanie dostawców
towaru.
Ułatwia pracę z fakturami zakupu oraz
sprzedaŜy
Zapobiega sytuacjom braku towaru w
magazynie oraz umoŜliwia rejestrowanie
ilości sprzedanego towaru.
UmoŜliwia szybki wgląd do danych
klientów.
Zawiera dane osobowe pracowników
zatrudnionych w filmie.
KONIEC
Download